of 8 /8
11 KASIM 2015 HAFTALIK YEREL GAZETE YIL: 19 SAYI: 674 Ederi: 1.00 TL SUSMA GÖNÜLLÜ OKURLARIN DESTEĞİYLE ÇIKIYOR ABONE OL ABONE BUL “Benim Kabem insandýr, bilimden gitmeyenin yolu karanlýktýr” Alevi Kültür Derneği Zonguldak Şubesi, geleneksel aşure etkinliğinin 5'incisini Pazar Günü Alaborina Restoran’da gerçekleştirdi.Alevi Kültür Dernekleri Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Kaplan, “"13 Yüz yıl önce Kerbela'da yaşanan acı katliamın matemini anmak üzere bugün burada toplandık .Günümüz yüzyılına gelindiğinde 1 Mayıs 1977'yi kana bulayanlar, Çorum, Kahraman Maraş, Sivas'ta canlara kıyanlar aynı zihniyet ürünleridir.Bu son iki yılda ise Rehyanlı,Suruç ve 10 Ekim Ankara katliamı aynı zihniyet tarafından işlenmiştir Haberi Sayfa 5’de Türk-İş'e Bağlı Tez Koop-İş ile Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı ve bağlı işyerlerinde çalış- makta olan Sendika üyelerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi için taraflar arasında masada anlaşarak imza töreni düzenlendi. Sayfa 6’da Tez Koop-Ýþ ile Amelebirliði masada anlaþtý Türkiye Kamu Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu ve beraberinde Türk Eğitim Sen Temsilcisi Şahin Ören, Türk Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara ile diğer Kamu Sen yetk- ilileri KGD’ni ziyaret ettiler Kamu-Sen'den KGD'ye kutlama ziyareti Haberi Sayfa 4’de “10 Ekim Katliamý Emek, Demokrasi ve Barýþ mücadelemizde bir dönüm noktasýdýr” Mithatpaşa Mahallesi Muhtar Murat Topçu ile Zonguldak’ta Ortadoğu’dan Savaştan kaçarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan göçmenlerin durumunu hakkın konuş- tuk.“Şu an Mithatpaşa'da 20 25 e yakın aile yaşıyor elimizden geldiğince muhtarlık olarak ve şahsım olarak yardımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Mültecilerin buraya gelmesi bir gecede olmadı tabi devlet sen şuraya gideceksin sen buraya gideceksin diyor yani nereye gidecek- lerini devlet belirliyor şöyle de bir durum var yaşadıkları yerde huzursu- zluk yapanları anında başka illere sevk ediyorlar, şükürler olsun bizim mahallemizde öyle bir sıkıntı çıkmadı hani huzursuzluk falan çıkmadı. Zaten Mithatpaşa'daki vatandaşlar kucak- larını açtıkları için öyle bir şey yaşa- madık. Geliyorlar 3 4 ay yaşıyorlar bir telefon geldimi gecenin bir yarısı çekip gidiyorlar böyle oluyor ama şu bin beş yüz lira olayını tekrar hatır- latayım böyle bir şey kesinlikle yok- tur. Bu konuda halkımızı bil- gilendirmemiz lazım ki en azından mültecilere karşı olan ön yargıyı kaldıralım kesinlikle böyle bir para almıyorlar” Haberi Sayfa 6’da Demirci; “Taþkömürü, vazgeçilmez enerji kaynaðý” Haberi Sayfa 3’de Siren sesleri 09.05'de hayatý durdurdu Demokrasi Platformu Üyeleri,10 Ekim Ankara Katliamının gerçekleşmesinin üzerinden geçen 1 Aylık sürede yaşanan- ları Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi, Zonguldak'ta da protesto edildi.Yapılan Basın Açıklamasını Erdoğan Kaymakçı yaptı. Haberi Sayfa 6’da “Göçmenler Zonguldak'ý durak olarak kullanýyor” Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Topçu’ya göç- men yurttaşların neden mahalleyi seçtiklerini sor- duk. “Mithatpaşa halkı ilk etapta mülteci kardeşler- imize çok yardımcı olmuşlardır ,ancak gece yarıları haber vermeden elektrik, su faturalarını ödemeden kaçıp gittiklerinden tabi bu haliyle o bağ yavaş yavaş kopmuş oluyor. Mithatpaşa'yı seçmelerindeki sebep de kiraların ucuz olması 150, 200 ,175 gibi aralıklarla ev bulabilmeleri, diğer semtlerde beş yüz ,altıyüz den den aşağı ev bulamadıkları için Mithatpaşayı o yüzden tercih ediyorlar” Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Topçu ile Zonguldak’ta Ortadoğu’dan Savaştan kaçarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan göçmenlerin durumunu konuştuk. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 77'nci yılında Zonguldak'ta anma etkinlikleri düzenlendi. Valilik önünde yapılan törende 09.05'te çalan sirenlerle Zonguldak'ta hayat durdu.Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, esnaflarve araçlarından inen sürücü- lerinsaygı duruşu herkesi duygu- landırdı.AKM'de yapılan "Karanlıktan Aydınlığa" oratoryosu ise, protokol ve katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayarak ayakta alkışlandı. Haberi Sayfa 7’ de

Susma gazetesi 674

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Araştır,Soruştur,Konuş;SUSMA

Text of Susma gazetesi 674

 • 11 KASIM 2015 HAFTALIK YEREL GAZETE YIL: 19 SAYI: 674 Ederi: 1.00 TL

  SUSMAGNLL

  OKURLARINDESTEYLE

  IKIYORABONE OL

  ABONE BUL

  Benim Kabem insandr, bilimden gitmeyenin yolu karanlktrAlevi Kltr Dernei Zonguldak ubesi, geleneksel aure etkinliinin 5'incisini Pazar Gn AlaborinaRestoranda gerekletirdi.Alevi Kltr Dernekleri Zonguldak ube Bakan Mehmet Kaplan, "13 Yzyl nce Kerbela'da yaanan ac katliamn matemini anmak zere bugn burada toplandk .Gnmzyzylna gelindiinde 1 Mays 1977'yi kana bulayanlar, orum, Kahraman Mara, Sivas'ta canlarakyanlar ayn zihniyet rnleridir.Bu son iki ylda ise Rehyanl,Suru ve 10 Ekim Ankara katliam aynzihniyet tarafndan ilenmitir Haberi Sayfa 5de

  Trk-'e Bal Tez Koop- ile Ereli Kmr Havzas AmelebirliiBiriktirme ve Yardmlama Sand Bakanl ve bal iyerlerinde al-makta olan Sendika yelerini kapsayan Toplu Szlemesi iin taraflararasnda masada anlaarak imza treni dzenlendi.

  Sayfa 6da

  Tez Koop- ile Amelebirlii masada anlatTrkiye Kamu Sen Zonguldak l Temsilcisi Kadir Bacolu ve

  beraberinde Trk Eitim Sen Temsilcisi ahin ren, Trk SalkSen Zonguldak ube Bakan Arzu Kara ile dier Kamu Sen yetk-ilileri KGDni ziyaret ettiler

  Kamu-Sen'den KGD'ye kutlama ziyareti

  Haberi Sayfa 4de

  10 Ekim Katliam Emek, Demokrasi veBar mcadelemizde bir dnm noktasdr

  Mithatpaa Mahallesi MuhtarMurat Topu ile ZonguldaktaOrtadoudan Savatan kaarakyaamlarn srdrmek zorunda kalangmenlerin durumunu hakkn konu-tuk.u an Mithatpaa'da 20 25 eyakn aile yayor elimizdengeldiince muhtarlk olarak ve ahsmolarak yardmlarda bulunmayaalyoruz. Mltecilerin burayagelmesi bir gecede olmad tabi devletsen uraya gideceksin sen burayagideceksin diyor yani nereye gidecek-lerini devlet belirliyor yle de birdurum var yaadklar yerde huzursu-zluk yapanlar annda baka illeresevk ediyorlar, krler olsun bizimmahallemizde yle bir sknt kmadhani huzursuzluk falan kmad. ZatenMithatpaa'daki vatandalar kucak-larn atklar iin yle bir ey yaa-madk. Geliyorlar 3 4 ay yayorlar

  bir telefon geldimi gecenin bir yarsekip gidiyorlar byle oluyor ama ubin be yz lira olayn tekrar hatr-lataym byle bir ey kesinlikle yok-tur. Bu konuda halkmz bil-

  gilendirmemiz lazm ki en azndanmltecilere kar olan n yargykaldralm kesinlikle byle bir paraalmyorlar Haberi Sayfa 6da

  Demirci;Takmr,

  vazgeilmez enerjikayna

  Haberi Sayfa 3de

  Siren sesleri09.05'de hayatdurdurdu

  Demokrasi Platformuyeleri,10 EkimAnkara Katliamnngereklemesininzerinden geen 1Aylk srede yaanan-lar Trkiye'nin biroknoktasnda olduugibi, Zonguldak'ta daprotesto edildi.YaplanBasn AklamasnErdoan Kaymakyapt. Haberi Sayfa 6da

  Gmenler Zonguldak'durak olarak kullanyor

  Mithatpaa Mahallesi Muhtar Murat Topuya g-men yurttalarn neden mahalleyi setiklerini sor-duk. Mithatpaa halk ilk etapta mlteci kardeler-imize ok yardmc olmulardr ,ancak gece yarlarhaber vermeden elektrik, su faturalarn demedenkap gittiklerinden tabi bu haliyle o ba yavayava kopmu oluyor. Mithatpaa'y semelerindekisebep de kiralarn ucuz olmas 150, 200 ,175 gibiaralklarla ev bulabilmeleri, dier semtlerde be yz,altyz den den aa ev bulamadklar iinMithatpaay o yzden tercih ediyorlar

  Mithatpaa Mahallesi Muhtar Murat Topu ile Zonguldakta Ortadoudan Savatan kaarak yaamlarnsrdrmek zorunda kalan gmenlerin durumunu konutuk.

  Mustafa Kemal Atatrk'nlmnn 77'nci ylnda Zonguldak'taanma etkinlikleri dzenlendi. Valiliknnde yaplan trende 09.05'te alansirenlerle Zonguldak'ta hayatdurdu.Kaldrmda yryen vatandalar,esnaflarve aralarndan inen src-lerinsayg duruu herkesi duygu-landrd.AKM'de yaplan "KaranlktanAydnla" oratoryosu ise, protokol vekatlmclar tarafndan byk beenitoplayarak ayakta alkland.

  Haberi Sayfa 7 de

 • SUSMA -YORUM Sayfa 211 Kasm 2015/674

  13 Kasm*Birinci Dnya Sava sonu itilaf devletleri donanmasnn

  stanbul'a girii (1918).*Ali Osman Eser'in kurduu Gndem Gazetesi Ereli'de ilk

  saysn kard (1989).*PKK lideri Abdullah calan talya'nn bakenti Roma'da

  yakaland (1998).15 Kasm

  *Zonguldak maden iilerinin grevi (1911).16 Kasm

  *Svey Kanal'nn al (1869).17 Kasm

  *Son padiah Vahdettin'in Trkiye'den ayrl (1922).18 Kasm

  *Byk Millet Meclisi'nin Abdlmecit Efendi'yi halifeliesemesi (1922).

  *TKP yneticilerinden Zeki Batmar ld (1974).*TKP'nin 7. genel sekreteri smail Bilen (Marat )' in lm

  yldnm (1983).19 Kasm

  *Avrupa gvenlik ve ibirlii konferans (AGK)'nn toplan-mas, Paris Szlemesi'nin imzalanmas (1990).

  *Enver Gke ld.(1920'de Erzincan da balayan yaam 61yanda dknler evinde don buldu. Toplumcu air Gke yaamboyunca iirlerinin tmn toplumsal konulara ayrd. 1951-57 yl-lar arasnda TKP davasndan hapis yatt)

  KURUCU Bahaddn Ar Sahibi: ark

  Yaynclk,ReklamclkAdna:Sevim ARI

  Sorumlu Yazileri Mdr:Bahaddin ARI

  Webmaster :S.stngel ARI

  Ynetim Yeri ve Adresi:Mithatpaa Mah.B. Ecevit Cad.

  Kzlay Kanmerkezi Kars Kat:5 No: 52 ZONGULDAKTel/Faks 0372 252 42 99

  Web: https://susmagazetesi.word-press.com/

  e-posta:[email protected]

  Dizgi-Dzenleme: SUSMA

  Bask: MATBAA 69 Tel:251 40 44

  Temsilcilikler

  Kozlu; ; Bilal Kara

  Bartn : Ahmet GneAmasya : Mehmet MENEKE

  Berlin : Mehmet Ballkaya

  Kongre lan;50. TLTzk lan:150 TLYitik lan: 20 TL

  Gazete Sat Fiyat: 1. 00 TLYllk Yaynl Kurumsal Abone:

  1000.TL Yllk bireysel abonelik 120.TL

  Banka Hesap No: Ziraat Bankas Zonguldak b.00569815

  Posta eki Hesab: Bahaddin Ar0148 52 40

  Susma; Hak ve SorumlulukBildirgesi lkelerine Uyar. Cevap

  ve dzeltme hakkna sayggsterir.

  Gazetede yaynlanan yazlarnsorumluluu yazara aittir

  Susma Kururlu 28 Nisan 1997

  Meslekte temiz, duru, ilkeli venamuslu kalmak zor zanaat. Herne kadar meslektalarmz, bizlerburadan kendi meslek grubu-muzun dndakilere ver yansnetsek te, zellikle siyasi vebrokratlara yer yer 'Akl' verm-eye, szmz dinlemeyenebildik klasik yntemle 'dil' ve'kalemi' oynatsak ta hayat geliyorseni bir yerde yaptklarnla,yazdklarnla, hayata kar nekadar drst ve meslek ahlaknane kadar bal kaldn nnekoyuveriyor.Yani kendimizinaynaya bakma vaktini hepimizegsteriyor.

  Sz nereye getireceim, DoanHaber Ajans (DHA) ZonguldakBlge Mdr Ersin Ercan' dnyesi olduumuz KaraelmasGazeteciler Dernei'nde yaplanmtevazi bir kutlamayla mem-leketi Bolu'ya, yeni Grev yerineuurladk.Ersin Ercan 14 ubat2008 ylnda Zonguldak'ageldi.Geldii gn dn gibi hatr-lyorum. Sakin, sessiz, oldukamtevazi ve alakgnll bir tutu-

  muyla tandm.Ajanslarda kadrokaymalarnda, yeni kadro ata-malarnda ksmen skntlaryaanr, gelen yada yerine gelecekkiilerle ilgili ister istemez biradaptasyon sreci olur. ErsinZonguldak'a ayak basar basmazbirlikte alma arkadalarylagerekse de kentte bulunan meslek-talaryla hemen kaynat ve kent-teki haber trafiin bana, hattanne geti.

  Bunda DHA'da alan ekiparkadala rnn mutlaka paybyk onlar da atlamyorum.Ama asl i kiininkendinde,karakterin de,yapt ieolan saygsnda ve topluma karolan sorumluluunda. te Ersinarkadamz bu meziyetlerinedeniyle kentte yle haberleryapt ki, yle arkadalklar kurduki, yeni grev yerine atanrkenyaplan trende arkadalarnnkendisine olan sayg ve sevgisiher halden anlalyordu. Tebrikediyorum Ersin kardeimizi, aksylemek gerekirse Ersin'dekimeziyet kentte ok meslektamz-

  da var dersen Ersin'e de hakszlketmi olurum.

  Haberci meslektalarmzn gerekmesleki pozisyonlar gereksekiisel tutumlar kamuoyunda yeryer sert eletirilere nedenolduunu biliyoruz. Braknkiisel tutumumuzu, gazetecimeslek rgtlerini geldii noktaortada. Ersin Ercan gibi az saydada olsun meslekte temiz, duru,ilkeli ve namuslu arkadalarmznvarl bizleri daha damitlendiriyor. Ersin'leri oalt-malyz. oaltmalyz ki yarnhayatn nmze koyaca sorucevapta en azndan bizlerde Ersingibi, seveni, sayg duyan gittidiye burukluk yaayan olsun.Yoksa ok insan memleketinden,mesleinden ayrlyor vallahi kim-senin haberi bile olmuyor. Hattakurtulduk diyenine de rastlyoruz.

  Evet, meslekte ayakta kalmak zorzanaat ve nmzde gzel birrneimiz var. Bu zenginliimiziheba etmeyelim. Gle gle Ersinbu emein bakentinde kaldn

  ksa zamanda ok ey rettin vehatrlattn. Teekkr ediyorum.

  Ktphaneler, mzeler, sergi tiya-tro,sinema salonlar kentinkltrel kimliini ortaya koyannemli aralar. uan AKMyideilde Belediye KltrMerkezinde bulunan Ktkhaneile ilgili olarak Ktphaneninkaldrlaca yerine sporftnes,balesalonu vb yaplacan duyuy-oruz.Umutoruz bize gelen bilgigerek deildir.BelediyeBakanmz Muharrem Akdemirbu konuda eitimci yan itibariyleKtphanenin topluma ne verdii-ni en iyi bilenlerimizdendir.Mesleki olarak eitimci kiiliibuna el vermez diyorum.O neden-le brakn baka bir ekle girmesi-ni Sayn Akdemir var olanKtphaneye bir el atmal kentteki yerini dahada salamlatr-maldr.daha da ilevli halegelmeli.Spor yapacak ta bakaalanlar yaratr isterse

  DHA Blge Mdr Zorubaard

  [email protected]

  BahaddinAr

  Mustafa Kemal Atatrk'nlm yldnmnde 77 yl sonrabile hala onun arkasna snarak,onun szlerini referans gstererekhalk kmseyen, yok sayan vehatta elinden gelse yok etmekisteyenlerin varl, belki de bulkenin en byk ayb.

  zellikle de seimler sonrasn-da gndeme gelen, sandk iradesinedorudan kar kamamannmahcubiyetiyle halk cehaletle, hadbilmezlikle, doru tercih yapama-mak ya da aldatlmakla sulayan;szde eitimli, aydn, okumu kes-imler 1 kasm seimlerinin sonundada yine halk iradesine saldryorlar.

  "Cahillik, yenilmesi gereken enbyk dmandr."

  "En byk sava, cahillie vegericilie kar yaplan savatr."

  Bunlar Mustafa Kemal'inCumhuriyetin ilk yllarnda, yanineredeyse 90 yl nce sylediiszler.

  Yani teknolojinin olmad,iletiim ve bilgi paylamnnimkansz olduu, telefon, televizy-on, bilgisayar gibi kitle haber-lemesinin daha lkemizegirmedii, ok snrl sayda rady-onun dnda vatandan birbiriyleiletiime gemesinin, birbirindenetkilenmesinin mmkn olmadgnlerde sylenmi szler.

  O gnlerde halkn siyasi tercih-lerde zorlanmasndan, yanl tercih-ler yapmasndan daha olaan neolabilir ki!

  Ama o cahil braklm halk,zgrlk ve kurtulu tercihinidoru yapmasn bildi ve MustafaKemal'in nderliinde ulusal kurtu-lu savanda cann, maln ortayakoyarak bamszlk mcadelesinedestek verdi.

  Ayn halk, Mustafa Kemal densonra gelen tek parti iktidarnakar da demokratlarn yannda saftutmasn bildi.

  Gn geldi, milliyeti cephelerekar direnen yurtseverlerin hakldireniine destek veren bu cahil!halk, Blent Ecevit'in "toprakileyenin, su kullanann" syle-minde somutlanan demokratik solprograma da yzde 42 oy verdi.

  imdi kendisine devrimci diyenkimi kibirli modernistler, gemiteher koulda sol muhalefetin yann-da yer alan yoksul kesimlerin,varolarn, yani onlarn deyimiylecahil halkn! imdi niye AK Partiyeoy verdiini sorgulamak yerine okesimleri aalamaya, yok say-maya alyorlar.

  Daha 5 ay nce alt milyonayakn oy alan bir partiyi yok say-maya alan MHP lideriBaheli'nin bu gn nasl kendikitlesi tarafndan sorgulandn,hesap vermeye zorlandn hepbirlikte gryoruz.

  Siz ne kadar cahil, bilgisiz,grgsz diye aalamaya,kmsemeye, yok saymayaalsanz da bu gzel lkeningzel insanlar;" ne yaparsa doruyapar."

  Cahillikle mcadele etmek,toplumun eitim dzeyini ykselt-mek, yani cehaletle savamakelbette dorudur ve mutlaka yapl-mas gerekir.

  Ancak 5 ay nce AK Partiyedur diyen, muhalefete iktidarimkan salayan bu halkla, imdi"sizin niyetiniz iktidar olmak deil,bizi bo yere oyalamayn" diyerekyeniden AK Partiyi tek bana ikti-dar yapan halk, ayn halk.

  5 ay nce "halk gerei grd,saduyusunu gsterdi." diyenlerbugn bekledikleri sonu k-maynca neredeyse halk dmankesildiler.

  Tm bunlar sylediim iinkimileri benimle ilgili "halkpoplzmi yapyor." diyeceklerdir,eminim.

  Ancak; ikiyzl bir tavrla halkdmanl yapmaktansa, onlarnsylemiyle "halk poplizmi" yap-may tercih ederim.

  Bu da benim en demokratik,zgr tercihim!

  Kald ki, Anadolu'nun en crakelerinde bile herkesin elindeakll telefonlar, toprak damlarnatlarnda uydu antenler, dadakiobann heybesinde tabletlerinolduu bir corafyadan sz ediy-oruz.

  te yandan sanda gidip, lid-erlerin belirledii adaylar iinsiyasi partilerden birine oy pusu-lasnda mhr basmay, renilme-si ok zor bir aritmetik problemigibi sunmaya alanlar, ne kadargln bir duruma dtklerininfarknda deiller mi?

  stelik de kresel dnyada,bylesine gelikin bir iletiimanda, kendinizi farkl gstere-bilmek adna halk cehaletle sula-mak, onun iradesine saygszlketmek hakkn kimden alyorsunuz?

  Bu zavall zihniyetinize bileAtatrk' referans gstererek, birasr nce syledii szlerden yolakp, szlerini arptarak, lkeniniinde bulunduu durumun sorum-luluunu halka ykleme aczinedyorsunuz.

  Mustafa Kemal," cehaletlesavan demi, cahil braktnzhalkla deil!"

  Bakn baka bir ey dahasylemi Mustafa Kemal,

  Biz cahil dediimiz vakit, mut-laka mektepte okumam olanlarkastetmiyoruz. Kastettiim ilim,hakikat bilmektir. Yoksa okumuolanlardan en byk cahiller ktgibi, hi okuma bilmeyenlerden dehakikat gren hakiki limler kar.

  Yani demem o ki;Halk yoksayarak, halklk yaplmaz.

  Halk yok sayarak halklk yaplmaz!Ayhan Ongun

  Doan Haber Ajans (DHA) Zonguldak Blge Mdr Ersin Ercan'Bolu'ya yolcu ettik. 2008 ylndan bu yana Zonguldak'ta blge mdr olarak

  grev yapmakta olan Ersin Ercan, Bolu efi Mesut atak'n Kocaeli'yetayininin kmas zerine Bolu'ya atand. Ercan'n eskiden de grev yapt ve

  memleketi olan Bolu'ya tayini kmas nedeniyle Karaelmas GazetecilerDernei'nde (KGD) veda treni dzenlendi. Dzenlenen trene KGD Bakan

  Osman Sav, ynetim kurulu yeleri ve Zonguldak'ta grev yapan gazetecilerkatld.

  Ercan, Bir taraftan da burukluk var, nk burada gerekten ok gzeldostluklar ve arkadalklar edindik ve bunun burukluunu yayoruzdedi

  BKMde Ktphane daha okilevli olmal

 • SUSMA -YORUM Sayfa 311 Kasm 2015/674

  Uzunmehmet'in ta kmrnbuluunun 186. yl dnm dolaysy-la Karadeniz Ereli'de tren dzenlen-di. Kestaneci Mahallesi'ndekiUzunmehmet Ant nnde gerek-letirilen trende sayg duruundabulunuldu ve stiklal Mar okundu.

  Trene, Kdz. Ereli KaymakamNazm Madenolu, Karadeniz BlgeKomutan Vekili Deniz Piyade AlbayMustafa Kemal ztrk, Kdz. EreliBelediye Bakan Hseyin Uysal,Sendikamz Genel Bakan AhmetDemirci, Sendikamz Genel BakanYardmcs Satlm Uluda,Sendikamz Armutuk ube BakanAli Eitmez ve ube yneticileri,Amelebirlii Bakan Osman Balamir,TTK Armutuk Messese Mdrmer Demir, CHP Ereli le BakanHayrettin Kartal, kurum ve kurulutemsilcileri ile madenciler, rencilerve vatandalar katld.

  Genel Maden ileri Sendikas(GMS) Genel Bakan AhmetDemirci, lkenin en deerli kay-naklarndan biri olan takmrnlke ekonomisine kazandrmak iinhavzada 5 bin ehit verdiklerini syle-di.

  Demirci yle konutu;"Uzun Mehmet, Zonguldak ve

  Kmr' birbirinden ayrmakmmkn deildir.nk 167 yldr,lkemiz ve milletimiz iin bu toprak-lardan kardmz kmr, akt-tmz ter, gzya ve kan bu lykaynatrmtr.Biz blge insanolarak blgemizde bulunantakmrnn nemini ok iyi biliy-oruz.Takmr, lkemizin en deerlienerji kaynaklarndan biri olarak uzunyllar boyunca sanayimizin lokomotifioldu. Bizler takmrn lke sanay-imizin hizmetine sunmak iin havza-mzda 5 bin ehit verdik.

  Demirci; Zonguldak'nmorale ihtiyac var

  1980 ve zellikle 1990 sonrasndauygulanan yanl ekonomik politikalarsonucuTTK ve Zonguldak olarakbyk zararlar grdk.Biz Zonguldakolarak byk mcadeleler verdik veher eye ramen ayaktayz.

  Biz, Genel Maden ileriSendikas olarak her platformdatakmr retiminin nndeki sorun-lar ve zm nerilerimizi anlaty-oruz.

  Blgenin, TTK'nn ve Trkiye'ninihtiyalar ortadadr. TTK'nn bugn,14 bin olan norm kadroya gre 5 binii a bulunuyor.5 milyon ton re-tim kapasitesine sahip olan TTK,

  bugn tarihinin en az iisiyle endk retimini yapyor. Oysa lkem-izin yllk takmr ihtiyac 25 mily-on tondur.lkemiz her yl milyarlarcadolarn takmr ithalat iindarya veriyor.Blgemizde 1 milyartonun zerinde kmr rezervimizbulunuyor.i aklarnn giderilmesidurumunda retimin artrlacan,TTK'nn zararnn azaltlacan,darya gidecek dvizin azaltla-can, blgede nemli bir istihdamsalanacan ve ekonominin can-landrlacan her platformda anlaty-oruz.sizin ie, sanayimizintakmrne ihtiyac var. Trkiye'ninkmre ve dvize, isiz genlerimizinie ihtiya duyduu bir dnemde re-timin arttrlabilmesi iin ncelikleKuruma acilen ii alnmas gerekiy-or.

  1 Kasm'da siyasi seimleryapld. lkemize ve Zonguldak'ahayrl olmasn diliyoruz.Bizler,Genel Maden ileri Sendikas olarakAnkara'ya, milletvekillerimize, mil-letvekili adaylarmza Zonguldak'tasiyasi parti temsilcilerine TTK'nnsorunlarn anlattk, zm neriler-imizi sunduk, sunuyoruz.

  lkemizin Zonguldak'a,

  Zonguldak'n morale ihtiyac var. Takmr gereini bilen,

  Zonguldak gereini bilen herkesTTK'nn retimini artrmas gerektii-ni de biliyor.TTK GenelMdrl'nn de talebi olan 3 bin200 ii derhal alnmal ve ardndanalan ii says norm kadrodzeyine karlmaldr.

  te yandan Soma'da ehitverdiimiz 301 madenci kardeimizinyaknlarna ie almlarda nceliktannmasyla ilgili dzenlenen yasalhaklarn, Zonguldak ve blgemizdekimaden ehitlerimizin yaknlar iin deuygulanmasn istiyoruz. Biz madeniileri olarak elimizden gelen gayretigsteriyoruz.Salkl ve gvenli birortamda ve alma barn koruyarakretmeye devam edeceiz.

  Madencilik dnyann en zormeslei ama bugn her eye ramen167 yldr bu meslei srdrdk vebundan byle de srdreceiz.nktakmr, hala dnya sanayisi iinvazgeilmez bir enerji kayna.Buduygularla, takmrn bulanUzunmehmet'i bir kez daha saygkran ve rahmetle anyor, hepinizetekrar sevgi ve sayglarmz sunuyo-rum."

  Demirci; Takmr, vazgeilmez enerji kayna

  Grnmez dmannkuvveti daha fazla oluyor

  Bilal Kara

  Meclisteki burjuva partilerinden , 7 Hazirandaelde ettikleri % 60'lk ounlukla hkmet kurmabecerisi gsteremeyileri, Cumhurbakan RT Erdoan'n1 Kasmda AKP'yi tek bana iktidar yapmasn kolay-latrm oldular. HDP ile MHP'nin, koalisyon kurmasise en zor olanyd. imdi iki lider, Devlet Baheli veKemal Kldarolu partilerini iktidar yapamamannsnavn veriyorlar. Bakalm sonu ne olacak?

  Seim sonularnda asl deerlendirilmesi gereken"Snf Partilerinin" snfn ve halkn sorunlarn naslzetledikleriyle birlikte, burjuvaziden farkl olarakinsanla vaat ettikleri dnyann onaylanp onaylan-madnn deerlendirilmesidir. Bu seimi naslbelirleyenini, Cumhuriyet'te (8 Kasm 15) TreyKse'nin sorularn yantlayan politik psikolojinin ndegelen isimlerinden Prof. Vamk Volkan, Ankara katliamolduunu belirtiyor ve yle diyor: "Ankara katliamTrkiye'nin 11 Eyll'" oldu. "Amerika'da 11 Eyllsaldrlarndan sonra 1gnde Bush'un destei yzde 80-90lara kt. Byk trajedilerden sonra halkta yas tutma-ma psikolojisi geliir, kendisinin de lebileceinidnerek gl birini arar. Trkiye'de byk bir korkuvar. Buna kar emniyet psikolojisi geliti. Grnmezdmann kuvveti daha fazla oluyor. Halk ruhsal bakm-dan paraland. Trkiye'de geriye dn, maduriyethissi ortaya karmakla yapld. Maduriyet psikolojisibyynce halk iinde byk bir blnme oldu."

  Esas olarak Siyasal slam, 24 Temmuzda balattterr stratejisiyle kendini terrle mcadelenin, istikrarntemsilcisi olarak pazarlamay iyi becerdi ve "i bileninkl kuanann" oldu. Yani AKP politik terrden yarar-lanmasn bildi. , ehil kiinin iidir, denir ya ite tam dayle oldu. slamc sermaye, ok daha kararl ve beceriklidavranarak muhaliflerini, CHP, HDP ve MHP'yi keyesktrmasn bilerek adeta seim alanlarndan sildi att.

  Hayatn iinde olduumuzu ve halka en ok temasettiimizi syleyen biz sosyalistler ise seimleri,"Snfsal adan deerlendirebildik mi?" Sorusunu sor-malyz. Bir kere 1 Kasm burjuva seimi deyipgeerken nemsediimizi syleyemeyiz. Burjuvademokratik devrime giden yolda seimlerin bir aamaolduunu, halkla ve ii snfyla temas ettiimizi, onasiyasal mcadelede asl hedefin sosyalizm olduunubecerip anlatabildiimizi syleyemeyiz. Kendimizigereinden fazla kastk, seim anketleriyle ilgilendik.Sendikalar, ilericilerin, devrimcilerin, sosyalistlerinyaam alanlar olduu halde biz oralarda yoktuk.1Kasm ncesi propaganda amal Hak genel kuruluile Memur Sen'in 20. kurulu ylnda ii snf iindeCumhurbakan R T Erdoan'n dnda kimse yoktu.Kendilerini 1Kasmda seim kazanmaya endekslemi buiki konfederasyon, slamc sermayeye kucak ap rgtlkitlesini AKP'ye taban yapt. Bizlerin emekleriyleyaratlm ve meruiyet kazanm olan snf rgtsendikalar, ne yazk ki snfa dman siyasal slam'ahizmet etmilerdir. 102 cann Ankara'da brakan KESKve DSK ile dier emek rgtleri ile burjuva demokratpartileri CHP ve HDP arasnda bile seim ibirliikonuulmam, partiler st politika izlenmitir.

  En batan sosyalistler 1980 darbesi ile toplumunekonomik, siyasal, ideolojik ve kltrel olarak nereyetandn doru tespit etmek zorundadrlar. Sorunu saltekonomik ve siyasal adan deerlendirmek yetmez.1890larda Rusya'da "Ekonomistler"in(*) "iilerin yal-nzca iktisadi (parasal) mcadele yrtmeleri, siyasimcadelenin iilerin destekleyecei liberal burjuvaziyebraklmas gerektii iddiasna karlk Lenin, ekono-mistlerin bu vaazn, "Marksizm'in terk edilmesi, iisnf iin bamsz bir siyasi partinin gerekliliinin yad-snmas, ii snfn burjuvazinin bir uzantsnadntrme abas olarak gryordu." Gene de 1899 dabir grup ekonomist bir manifesto yaynlayarak devrimciMarksizm'e kar ktlar ve proletaryann bamszsiyasi partisinin yaratlmasndan, ii snfnn siyasitaleplerinden vazgemesini talep ettiler.

  Sol partilerin seim deerlendirmelerini aradm,taradm, ideolojik olarak ekonomizme kar olmalarnakarn ekonomistler gibi davrandklar grlyor.Hibirinde kalem, snftan yana yazmam! i snfnabilin kendiliinden tanmyor ki!

  (*) Devlet ve Devrim, Eri Yaynlar.

  [email protected]

  Uzunmehmet'in ta kmrn buluunun 186. yl dnm dolaysyla KaradenizEreli'de tren dzenlendi.

  Zonguldak'ta Uzunmehmet'in ta kmrn buluu-nun 186. yl dnm dolaysyla tren dzenlendi.GMS Genel Bakan Demirci: "Blgenin, TTK'nnve Trkiye'nin ihtiyalar ortadadr. TTK'nn bugn

  14 bin olan norm kadroya gre 5 bin ii abulunuyor. 5 Milyon ton retim kapasitesine sahipolan TTK, bugn tarihinin en az iisiyle en dk

  retimini yapyor. sizin ie sanayimizintakmrne ihtiyac var

 • SUSMA -HABER-YORUM Sayfa 411 Kasm 2015/674

  Trkiye Kamu Sen Zonguldak lTemsilcisi Kadir Bacolu veberaberinde Trk Eitim SenTemsilcisi ahin ren, Trk SalkSen Zonguldak ube Bakan ArzuKara ile dier Kamu Sen yetkilileriKaraelmas Gazeteciler Derneini(KGD) ziyaret ederek dernein 12.Yln kutlayarak baarlar dilediler.

  Kamu-Sen ailesi adna konuanZonguldak l Temsilcisi KadirBacolu unlar syledi.

  "Bugn Karaelmas GazetecilerDernei'nin 12. Ylln kutlamak zereayn zamanda bu 12 yllk srete ver-mi olduunuz anlaml almalartakdir etmek zere yannzdayz.ahsnzda tm Karaelmas GazetecilerDernei yelerimensuplarna ve tmgazeteci arkadalarmzavermi olduukatkdan bu baarya ortak olduklarn-dan dolay da tm Kamu Sen ailesiolarak teekkrlerimi sunuyorum.Biliyorsunuz bizler iin sendikaclariin sivil toplum kurulular iingazeteciler basn mensuplarvazgeilmez dava arkadalarmzdr.Bizler ayn yolda bir ok aamadasizlerle birlikteyiz ve ben bu anlamdada sizlere teekkr ediyorum.Bizlerikabullnzden dolay sizlere teekkrediyorum ve baarlar diliyorum. Bu12 yll nice uzun senelere gitmesinidiliyorum. Zonguldak'ta KaraelmasGazeteciler Dernei olarak baarliler yapmanz en byk temennimdirbizlerde Trkiye Kamu Sen ailesiolarak sonuna kadar sizlerle birlikte

  olmak sizler iin birlikte mcadeleetmek sizlerin de sesinizi duyurmakiin varz diyorum" dedi.

  Karaelmas Gazeteciler DerneiBakan Osman Sav ise konumasndau grlere yer verdi.

  "Deerli Kamu Sen ailesi kuruluyldnmmz kutlamak gerektenbyk bir incelik. Kurulduumuz 12senedirsivil toplum kurulularyla i

  ieyiz, sizlerin de bu konuda byktevecch var hem kuruluyldnmmzde hem de zel gnler-imizde bizleri yalnz brakmadnz,bunun iin teekkr ederim.Ziyaretinizden dolay da sizlere okteekkr ediyorum ve sendikalmcadelenizde de sizlere baarlardiliyorum."

  Trkiye Kamu Sen Zonguldak l Temsilcisi KadirBacolu ve beraberinde Trk Eitim Sen Temsilcisi

  ahin ren, Trk Salk Sen Zonguldak ubeBakan Arzu Kara ile dier Kamu Sen yetkilileriKaraelmas Gazeteciler Derneini (KGD) ziyaretederek dernein 12. Yln kutlayarak baarlar

  dilediler.

  Zonguldak Belediyesi Fenleri Mdrl ekipleri, hi aravermeden mahallerde parke yolalmalarna devam ediyor. zel-likle alt yap almalarnntamamlanmasnn ardndan hzverilen parke yol almalar,aralksz devam ediyor.

  OntemmuzMahallesi Mimar Sinan Sokak'tatamamlanan parke yol almalar,vatandalardan byk beenitoplad. Kullanl olduu iindaha ok tercih edilen parke takaplama almas, dier mahallel-erde devam ediyor. zellikle Rat-

  Krat yolunda 5'km'lik parke yolalmas ekipler tarafndan bykbir titizlikle devam ediyor.Yetkililerden alnan bilgiye gre;almalarn dier mahallelerde deaciliyet srasna gre devam ede-cei bildirildi.

  Zonguldak yollar Parkeye dnyor

  Kamu-Sen'den KGD'ye kutlama ziyareti

  BK Mdr zer "almalarnzyakndan takip ediyorum"

  Basn lan Kurumu(BK) Zonguldak ubeMdrzer Akolu,Karaelmas GazetecilerDerneini (KGD) ziyaretederek 12. Kuruluyldnmn kutlayarakbaarlar diledi.

  KGD YnetimKurulu Bakan OsmanSav, Bakan VekiliMustafa Emen vegazetecilerle bir sre

  sohbet eden BKMdr zer Akolu,"almalarnz yakn-dan takip ediyorum,gzel iler yapyorsunuz,bundan sonraki al-malarnz ve faaliyet-lerinizde de ayn evk veazimle hizmetlerinizedevam edeceinizinancndaym. Tmmeslektalarnz nezdinizde tebrik ediyor ve

  nice baarl yllar diliyo-rum" dedi.

  KGD Bakan Savise ziyaretten duyduumemnuniyeti dile getir-erek, meslein gelimesiasndan yaptklaralmalara devam ede-ceklerini belirterek,Basn ilan KurumuMdrlnn neminedeindi.

  almalarda grsellik,modernlik de ne kyor

  ZonguldakBelediyesi tarafndanehrimizde sorun yaratanve 467 Evler blgesin-den arya inen yamursular yaplan kalcalmalar ile ortadankalkyor. MerutiyetMahallesi Namk KemalSokakta yukardan gelenyamur sular yaplanyeni mazgallar veyenilenen alt yaps ilezme kavutu.467Evler ve arybalayan bu nemli gz-ergah doalgaz hat-larnn gemesi ardndan250 m3 dklen betonlaara ve yaya geiinikolaylatran zeminden

  sonra yenilenen merdi-venler ve ferforje korku-luklar ile modern bir halalyor.Esnaflarn vevatandalarn beenisinikazanan almalarda bumerdivenleri kullananvatandalarda yaplanalmalar ile BelediyeBakan MuharremAkdemir'e ve Belediyeyetkililerine teekkrleri-ni ilettiler.Belediye ekip-leri, Sokamz moderngrntsne kavutu vevatandalarmz bundanbyle yal havalardaburay gnl rahatl ilekullanabileceklerinisyleyerek halkmzahayrl olsun." dediler.

  Tucu ve Mercan ailelerinin mutlu gnZonguldak'ta faaliyetini

  srdren Erzincan liYardmlama Dernei BakanTuran Mercan'n olu BurhanMercan dnya evine girdi.

  Cumartesi gn BelediyeNikah salonunda dzenlenennikan treninde Hediye-Erol if-tinin kzlar Gzde Tuu veTuran-ahsene iftinin oullarBurhan Mercan'n nikahnZonguldak Belediye BakanMuharrem Akdemir'in kydgen iftin nikah ahitliklerini,Ereli eski Belediye BakanHalil Posbyk, KEDA lMdr brahim Gnaydn ileFatma kgk yapt.

  Nikahn kylmasnn ardn-dan evlilik czdan Ereli eskiBelediye Bakan Halil Posbyk

  tarafndan gelin Gzde TuuMercan'a verilirken, BelediyeBakan Muharrem Akdemir de

  gen ifte kahve fincan takmverdi.

  CHP'de kongretakvimi bellioldu

  CHP'de olaan kurultay takvimisreci balad. le kongreleri 20Kasm-6 Aralk arasnda, il kongreleri10 Aralk-3 Ocak arasnda tamam-lanacak. Ocak ortasnda ise kurultayyaplacak.

  1 Kasm seimlerinin ardndan'olaanst kurultay' seslerinin yk-seldii CHP'de, parti ynetimi olaankurultay takvimini ilan ederek yantverdi.

  Habertrk'ten Dzgn Karada'nhaberine gre, CHP Genel BakanYardmcs Tekin Bingl ve GenelSekreter Grsel Tekin imzasyla 81 lBakanl'na yollanan takvimde,olaan kurultay srecinin 3 Kasm'dabalatlmas ve 3 Ocak tarihinde sonaerdirilmesi ngrlyor.

  Genel Merkez'den bugn 81 lBakanl'na yollanan genelgede, ilekongrelerinin 20 Kasm'da balatl-mas ve 6 Aralk tarihinde bitirilmesiistendi.

  Genelgede il kongrelerinin 10Aralk 2015 tarihinde balatlmas ve3 Ocak 2016 Pazar gn sonaerdirilmesi talep edildi.

  Genelgede, ile ve il kongrelerinintamamlanmasnn ardndan OlaanKurultay Sreci'nin ayrca belir-lenecei duyuruldu. CHPYnetimi'nin, olaan kurultay en geOcak aynn ortasnda yapmay plan-lad renildi.

 • SUSMA -HABER-YORUM Sayfa 511 Kasm 2015/674

  Benim Kabem insandr, bilimden gitmeyenin yolu karanlktr

  Alevi Kltr Dernei Zonguldak ubesi, geleneksel aure etkinliinin 5'incisini Pazar GnAlaborina Restoranda gerekletirdi.Alevi Kltr Dernekleri Genel Sekreteri Ali Arkannda

  katld yrende nemli mesajlar verildi.

  Alevi Kltr DerneiZonguldak ubesi, gelenekselaure etkinliinin 5'incisini PazarGn gerekletirdi.AlaborinaRestoran'da dzenlenen etkin-lie; Zonguldak BelediyeBakan Muharrem Akdemir,Alevi Kltr Dernekleri GenelSekreteri Ali Arkan, AleviKltr Dernekleri Kdz Ereliube Bakan Dursun Ali Kansu,GMS Kozlu ube BakanHseyin Kolak, GMS GenelBakan Danman TurhanOral,Terakki Mah. Muhtarkr Fidanboy, BahelievlerMah. Muhtar Blent Tzn,Zonguldak Belediye Meclisyesi Cavit Zlfikar, ncekidnem meclis yelerindeMahmut Glen,drisahin,Hsn Meydan, KozluBelediye Meclis yesi smetDilma,Arc Petrol sahibi iadam mit Arc,KozluBelediye Bakan YardmcsKerim Ylmaz, TMMOBElektrik Mhendisleri Odas lTemsilcisi Blent zgm veei ehir Plancs Hasibezgm, Birleik HaziranHareketi temsilcileri,CHP Kozlule Bakan Yaar Yolcu veynetim kurulu yeleri,ADDBlge sorumlusu ErolSaral,Trkiye Kamu-Sen lTemsilcisi Kadir Bacolu, TrkSalk-Sen ube Bakan ArzuKara, Trk Haber-Sen ubeBakan Necmettin Bebek,Tketici Haklar DerneiZonguldak ube Bakan AliTopalolu, niversite genlii veok sayda vatanda katld.

  Anmann sunuculuunuAlevi Kltr Dernei Kdz Ereliube Bakan YardmcsMehmet Tatan yapt.Etkinlikteilk olarak Kerbela ehitleri iinbir dakikalk sayg duruuyapld. Ardndan protokolkonumalar yapld.

  Kaplan: "Trkiye veortadou halklarnbirbirine krdrmakistiyorlar"

  Alevi Kltr DerneiZonguldak ube BakanMehmet Kaplan, etkinliekatlanlara teekkr ederekbalad konumasnda, "13Yz yl nce Kerbela'da yaananac katliamn matemini anmakzere bugn buradatoplandk.Gnmz yzylnagelindiinde 1 Mays 1977'yikana bulayanlar, orum,Kahraman Mara, Sivas'ta can-

  lara kyanlar ayn zihniyet rn-leridir.Bu son iki ylda iseRehyanl,Suru ve 10 EkimAnkara katliam ayn zihniyettarafndan ilenmitir

  Deerli Canlar,Bu ac gn-leri anmakla neye dikkat ekmekistiyorum.Irak'ta , Suriye'de hali-hazrda yaanan vahet, gerekmevcut ynetimleri olsun,gerekse bu ynetimlere karduru sergileyenler olsun"Allah", "Allah" diyerek vahicebirbirlerini katletmedirler.Nemecut ynetimlerinin, ne debunlara kar koyanlarn nsanhaklar, ada demokrasi gibiiddialar yok. Haliyle bu vahetne uruna ilenmektedir anlala-bilmi deildir?Bu katliamlaryapanlar, Alevi-Sunni, Trk-Krtgibi inan ve etnik temelli at-malar yaratarak Trkiye halk-larn, Ortadou Halklarn bir-birlerine krdrmak istiyorlar.Byle bir durumda Trkiye halk-lar olarak her zamankindendaha ok birbirimizi dinlemeyeve anlamaya ihtiyacmzolduunu ifade edetmek ister-im." dedi.

  Arkan: "Trkiye'nindeil tm dnyannbara ihtiyac var"

  Alevi Kltr DernekleriGenel Sekreteri Ali Arkan ise,"Benim Kabem insandr, bilimdengitmeyenin yolu karanlktr''Alevi kltrnn nemine dei-nen Alevi Kltr DernekleriGenel Sekreteri Ali Arkan daAleviliin evrensel olduunusyledi.

  Arkan, ''Hac Bekta Velider ki; (Benim Kabem insandr,

  bilimden gitmeyen yolun sonukaranlktr) Hz. Ali unu syler,(Bir kyde alktan len birinsan varsa o kyn hepsikatildir) der. (Bana bir harfretenin krk yl klesi olurum)der. Anadolumuzun bu topraklarbaskn rklar, inanlar zengin-liimizdir. Aleviler, insann kim-liini, erkei, kadn, cinsi sorgu-lanmaz (insandr) der. Alevikimdir? Ha kutuplarda eskimogenci, ha Afrika'da siyah zencifark etmez dini, dili, mezhebiinsandr, saygmz vardr'' ek-linde konutu.

  Zonguldak Belediye BakanMuharrem Akdemir ise gemiteyaanan alevi katliamlarna dadeinerek rf adet ve gelenek-lerin sahip klmasnn nemliolduunu ifade etti ve sadeceTrkiye'nin deil tm dnyannbara ihtiyac olduunu syledi.

  Akdemir: "Aleviler,insanlk adna utanduyduumuz birolayn maduru oldu-lar"

  Zonguldak Belediye BakanMuharrem Akdemir de, aureetkinliinde yer almaktan mutluolduunu ifade ederek unlarsyledi:

  "Alevi dostlarmz, tarihtebirok kez hakszla urad.Aleviler, yzyllar nce yaanan,insanlk adna gerekten utanduyduumuz bir olayn madurtaraf oldular.Kerbela olay,gerekten dehet, ama lkemiziniinde bulunduu kaos, bizedostluu, kardelii, sevgiyi vebar insanoluna hatrlatyor."

  Etkinlikte Kdz Reli AleviKltr Dernei yeleri tarafn-dan balama eliinde deyilersylendi. Demirhan lik'in aureduasn okumasnn ardndankatlanlara aure ikram edildi.Yine dernek yeleri tarafndanyaplan semah gsterisi katlm-clardan byk alk toplad

  Mehmet Kaplan; Bu katliamlar yapanlar, Alevi-Sunni, Trk-Krt gibiinan ve etnik temelli atmalar yaratarak Trkiye halklarn,

  Ortadou Halklarn birbirlerine krdrmak istiyorlar. Byle bir durumdaTrkiye halklar olarak her zamankinden daha ok birbirimizi dinlem-

  eye ve anlamaya ihtiyacmz olduunu ifade edetmek isterim." dedi

  Cevher; lk kez alt yap ileuraan bir BelediyeBakanmz var

  Zonguldak BelediyeBakan Muharrem Akdemir,ehrimizde yer alan sorunlaryerinde incelemek ve eksik-likleri gidermek amacyla,19 mahalle muhtarlar ilebiraraya geliyor ve sorunlaryerinde inceliyor. BelediyeBakan MuharremAkdemir'e BakanYardmcs Erhan Darende,Fen leri Mdr OganGktrk, Temizlik leriMdr Ahmet Tatar vemahalle muhtarlar elik etti.

  ncivez Mahallesi'ndemahalle muhtarlar ile biraraya gelen BelediyeBakan MuharremAkdemir; "Mahallelerimizdealmalarmz devam ediy-or. Aciliyet srasna gre, bualmalarmz srdry-oruz. Mahalle muhtar-larmzda, sadece kendimahallelerinde yer alansorunlar deil, dier mahal-lelerimizde yer alan sorun-lar da grmek iin bir araya

  geliyorlar. Bu durum beni deok mutlu ediyor. Birlik veberaberlik ierisinde dahakalc ve salkl almalaryrtebiliyoruz. Tmmuhtarlarmza teekkrediyorum. Bir araya gelerek,kaynaarak, halkmzlabizim aramzda kpr vaz-ifesi grerek bizlere yardm-c oluyorlar.dedi.

  ncivez MahallesiMuhtar Hseyin Cevher ise,Belediye Bakan MuharremAkdemir'e ve teknik ekibineteekkr ederek:"Zonguldak'ta ok duyarlbir belediye alyor. lkkez alt yap ile uraan birBelediye Bakanmz var.Doalgaz geliyor ve hertaraf parke almas olmayabalyor. Zonguldak halkiin Bakanmz ekibi ilebirlikte alyor. nallah,Zonguldak ileriki gnlerdealmalarda tamamlandzaman daha gzel gnlereulaacaktr diyorum."

  Aktif Eitimciler koordinasyontoplants yapt

  Cihan SENKonfederasyonu ve AktifEitimciler Sendikas lTemsilcisi Yldray Uysalgetiimiz Cuma gnZonguldak retmenevindeKoordinasyon Kuruluyeleri ile bir araya geldi.Yaplan toplantda sendikave lke gndemi tartld,"Okula Can Veren Ylnretmenleri" projesibavurular deerlendirildive Zonguldak ilinde okulacan veren yln retmenibelirlendi.Konuyla ilgilibasna bilgi veren Uysal,"Okula Can Veren Ylnretmenleri" projesi kap-samnda almalaryla oku-luna ve evresine "CANVEREN"ve objektif kriter-lerle hazrlanm deer-

  lendirme formu ile tam puanalarak 1.seilen meslek-tamz Atatrk AnadoluLisesi MatematikretmeniNamkKARAYANIK'tr. Nam ilsnrlarn oktan aan veZonguldak'ta yln ret-meni seilen meslek-tamzn EBA Projeleri,TBTAK Projeleri, MEBSCIENTIX Projesi, ZekaOyunlar Projesi gibi haladevam eden veya tamamlan-m bir ok projesi mevcut-tur. Kendisini tebrik ediyor,lke geneli yaplacak deer-lendirmede ilk ona girmesinive nihayetinde yaplacakonline oylamada Trkiyegenelinde yln retmeniseilmesini can- gnldentemenni ediyoruz.

 • Sayfa 611 Kasm 2015/674 SUSMA -HABER- YORUM

  Gmenlerin en nemli sorunu salk ve kimlik sorunuOrtadou'da yaanan sava ve

  vahet nedeniyle lkelerini, toprak-larn,ailelerini terk etmek zorundakalan gmenlerin kentimizde deizlerini bulmak, yaam skntlarn veneredn Zonguldak' tercih ettikleriniyada Zonguldak'a nasl yerletiklerinimuhtarlarmzdan reniyoruz.Getiimiz haftalarda Suriye'li g-men aileyle yaptmz haber rportajsonrasnda en youn g hareketiyaayan Zonguldak Merkez mahal-lerinden Mithatpaa Mahalle MuhtarMurat Topu ile konutuk.Topukamuyunda ki yanl alglara ve g-menlerin neden Zonguldak' tercihettiklerini ve buralara kimin kanalylageldiklerine ynelik bilgiler verdi veyle dedi, "Devletimizin u an iinSuriyelilere yada yle syleyeyimgmenlere herhangi bir yardm yok.Ancak k aylarnda bir kmryardm var onu biliyorum,birde okzor durumda olanlara ara ara kumanyayardm yaplyor onu biliyorum.Yalnz vatandalarmzda u alg olu-turulmu.Devlet bin be yz lira gibibunlara bir para veriyormu yleortaya yalandan bir maya atmlar veo mayay da tutturmular gzel birekilde. Bin be yz lira gibi birparann verilmediini, ben kendimbizzat oradaki vatandalarmzdan dabiliyoruz. Gmen vatandalarnZonguldak' tercih etmelerindeki teksebep, buray durak olarak kullandk-

  larn biliyorum. Kendi mahallemizde-ki mlteci vatandalarmz mahallemize geldiklerinde hibir eyleri yoktu.Mahalle sakinleri onlara yatakt, yor-gand, tencere, tavasndan tutundahallarna kadar her eylerini verdiler.Btn ihtiyalarn karladlar, ancakbir iki, ay sonra mlteci vatan-dalarmz yurt dna gidebilmek iingecenin vaktinde sessiz sedasz ekipgiden ok sayda mlteci olduunubiliyorum.

  Yurt dna kmak iinburann sadece bir durakolduunu dnyorum

  En nemli sorunlarnn bandasalk kontrol ve kimlik sorunugeldiine dikkat eken Topu, "Tabibu anlamda buray durak olarak kul-lanmalarndaki sebep.Trke bilenlereNeden burada kalmay istemiyor-sunuz, neden yut dna gidiyor-sunuz?diye sorduumda aldmcevaplar Burada i yok g yok bize

  burada kimse i de vermiyor yurtdnda yaam artlarnn daha kolayolduunu sylediler. Bu anlamdayurt dna kmak iin burann sadecebir durak olduunu dnyorum ben.Salk sektrnden yararlanmalar iinbunlarn kimliklere ihtiyalar varburada Zonguldak Valilii kimlikleriktklar zaman her trl salkkoullarndan yararlanabiliyorlar .

  Bu konuyla ilgili hi bir skntlaryok ama tabi kimlikleri kana kadar

  da belirli bir zamana kadar o kimlik-leri beklemek zorunda kalacaklarnifade etmeliyim. yle bir rnek vere-bilirim tandn bir mlteci aileninocuunu oturduklar evde defaakrep soktu mecbur baka yere tan-mak istediler, Mithatpaa'dan yerbulamaynca Site mahallesi gibi biryere tanmak istediler ve tandlarda"diyen Mithatpaa Mahalle MuhtarMurat Topu, gmenlerin yaamlarolduka zor getiine dikkat ekti veyle dedi, Genelde o blge de mar-ketler,AVM'ler var, marketlerde peinsat yapt iin hi bir ekilde vere-siye vermediklerini ben neyapacam,ihtiyalarmzklarlayamyoruz muhtarm diyegecenin bir yars kapm aldklarnbiliyorum"

  Geliyorlar 3 4 ay yayorlar birtelefon geldimi gecenin bir yars

  ekip gidiyorlar

  Mahalle halknn gmen yur-talara ynelik tutumuyla ilgili olarakMithatpaa Mahalle Muhtar MuratMuhtar Topu u grleri dile getirdi,Mithatpaa halk ilk etapta mltecikardelerimize ok yardmcolmulardr, ancak gece yarlar habervermeden elektrik, su faturalarndemeden kap gittiklerinden tabi buhaliyle ne oluyor o ba yava yavakopmu oluyor. Mithatpaa'y

  semelerindeki sebep de kiralarnucuz olmas 150, 200 ,175 gibi aralk-larla ev bulabilmeleri, dier semtlerdebe yz ,altyz den den aa ev bula-madklar iin Mithatpaay o yzdentercih ediyorlar.

  Bir ounun aileleri yurt dndaolduu iin aylk 300 -400 dolar gn-derenler oluyor buradaki geimlerinide zaten o paralardan karlyorlar. uan Mithatpaa'da 20- 25 e yakn aileyayor elimizden geldiince muhtar-lk olarak ve ahsm olarak yardmlar-da bulunmaya alyoruz.Mltecilerin buraya gelmesi birgecede olmad tabi devlet sen urayagideceksin sen buraya gideceksindiyor yani nereye gideceklerini devletbelirliyor yle de bir durum varyaadklar yerde huzursuzluk yapan-lar annda baka illere sevk ediyorlar,krler olsun bizim mahallemizdeyle bir sknt kmad hani huzursu-zluk falan kmad. ZatenMithatpaa'daki vatandalar kucak-larn atklar iin yle bir ey yaa-madk. Geliyorlar 3 4 ay yayorlar birtelefon geldimi gecenin bir yarsekip gidiyorlar byle oluyor ama ubin be yz lira olayn tekrar hatr-lataym byle bir ey kesinlikle yok-tur. Bu konuda halkmz bil-gilendirmemiz lazm ki en azndanmltecilere kar olan n yargykaldralm kesinlikle byle bir paraalmyorlar.

  10 Ekim AnkaraKatliamnn gereklemesininzerinden geen 1 Aylksrede yaananlarTrkiye'nin birok noktasndaolduu gibi, Zonguldak'ta daprotesto edildi. MadenciAnt'nda bir araya gelenDemokrasi Platformu yeleriyaanan ac katliamnzerinden bir ay geti ve bubir ay, "en uzun ay" olaraktarihteki yerini ald"denildi.

  Demokrasi Platformuadna yaplan basn akla-masn,Demokrasi PlatformuSzcs Erdoan Kaymakyapt.Okunan basn akla-masnda zetle u grlereyer verildi., "TrkiyeCumhuriyeti tarihinin enbyk katliam zerinden tambir ay geti. Bu bir ay dabizim iin "en uzun ay"olarak tarihteki yerini ald.Her saniyesini, herdakikasn, her gnnyasmzla, isyanmzla,fkemizle ve yaamn yitirenyoldalarmz anarakgeirdik. Yoldalarmznmiraslarna, emek, demokrasive bar mcadelelerine laykolmak iin birbirimizesarldk. Dayanma bir nebzeolsun aclarmz hafifletti,kararllmz biledi, gele-cee dair umudumuzu byt-t.

  10 Ekim Katliamemek, demokrasi vebar mcadelem-izde artk bir dnmnoktasdr

  Kendi hayallerini gerek-letirmek iin savatan, kutu-plamadan, gerginlikten,halklar aras dmanlktohumlar ekmekten her kim,hangi g odaklar beslenmekistiyorsa, 10 Ekim 2015Cumartesi gn, saat 10.04'tebar irademize bomba koy-anlar onlardr

  Saldrda 100' aknarkadamz, kardeimizi,canmz, dostumuzu, sevdik-lerimizi yitirdik 400'nzerinde arkadamz has-tanelerde tedavi grd, aryaral arkadalarmz tedavigrmeye devam ediyor.

  AKP iktidar izlediirk/ayrmc/teki/mezhepibir siyaset ekseniyle bataSuriye olmak zereOrtadou'da da sorunlarnderinlemesine, halklararasnda atmal ortamlarnsrekli kendisini retmesineneden olmutur. ID, ElNusra, El Kaide, amCephesi ve daha birok ete-ci, paramiliter gleredirek/dolayl destek veyardm nedeniyle lkeler kanglne evrildi.

  10 Ekim Katliam emek,demokrasi ve barmcadelemizde artk birdnm noktasdr.Geleceimizi belirleyecek birnitelik tamaktadr.Katliamn gerek faillerininaa karlp cezalandrl-mamas durumunda yenikatliamlar, yeni saldrlarkanlmaz olacaktr.

  Halk beyaz toroslorla

  korkutmak isteyenlerin, failimehulleri aa karmakiin en ufak aba harcamakbir yana alan davalar dakapatanlarn, polise snrszyetki verenlerin, gnlercesokaa kma yasaklar ilanedenlerin, buralarda ocuk,kadn onlarca sivilin yaamnyitirmesine neden olanlarn,lkemizi ID'in ve etelerinarka bahesi haline getiren-lerin bu katliam aa kart-mayaca aktr.

  10 Ekim katliamndahedef, emektir, bartr,demokrasi talebidir. Bizler,savan tam ortasnda emek,bar, demokrasi dediimiziin bize bir bedel detildi.

  Fail mi aryoruz? Failbellidir. Bu lkede barsesinin daha gr, dahayanklanan bir biimde k-masndan KM/KMLERrahatsz oluyorsa failleronlardr. Kimler hak aramamcadelesinden korkuyorsa,kimler sokaklar emekilerekapatmak istiyorsa failleronlardr.

  Aka ifade ediyoruz,Reyhanl, Diyarbakr, Surusaldrlarnn aydnlatlma-mas, dosyalara gizlilik karar

  koyarak karartlmas 10 Ekimkatliamna davetiye kart-mtr.

  Bu meydann adbundan byle"emek bardemokrasi mey-dan"dr.

  Katliamn gerekletiiGar Meydan ve evresinin,ulusal ve uluslararaskamuoyunun dikkatini eke-bilecek, toplumun farkl kes-imleri tarafndan benim-senebilecek geni katlmluluslararas bir yarmaaraclyla yeniden dzen-lenmesi iin her trl gir-iimde bulunacamz dabugn duyuruyoruz.

  Biliyoruz ki, yolumuzuzun, iimiz ok. Ancak bizibytecek olan da bedenlerinisiper eden yoldalarmznbrakt yerden devametmek, birlikte ve ortakmcadeleyi gelitirmek,faizmden hesapsormaktrdenildi.

  Tez Koop- ile Amelebirliimasada anlat

  Trk-'e Bal Tez Koop- ile Ereli Kmr HavzasAmelebirlii Biriktirme veYardmlama SandBakanl ve bal iyer-lerinde almakta olanSendika yelerini kapsayanToplu Szlemesi iintaraflar arasnda masadaanlaarak imza treni dzen-lendi.

  AmelebirliiBakanl'nda dzenlenenimza trenine AmelebirliiBakan Osman Balamir, TTKKaradon Messese MdrMustafa zelik AmelebirliiBakanl Ynetim Kuruluyelerinden, Osman Tutukun,Hakan Yeil, etin Yiit, Tez-Koop- Sendikas Zonguldakube Bakan Sedat lmez,ube dari Sekreteri MustafaAvc, lknur Bozkurt, shakTopalolu ve Adnan AngnToplu Szlemesinin altnaimza koydular.

  Amelebirlii BakanOsman Balamir alanlarmzaelimizden geldiince, gcmzyettiince iyi eyler vermeyealtk. alanlarmza veZonguldak'a hayrl olmasndiliyorum" dedi. Zonguldakube Bakan Sedat LMEZTez-Koop- Sendikas olarakHer dnem olduu gibi budnemde de iilerin istedii

  ekilde bir toplu i szlemesiimzaland. Sayn Bakana,Ynetim Kurulu yelerine,emei geenlere teekkr ediy-orum. Toplu Szlememizhayrl olsun" dedi.

  1 Temmuz 2015 ile 30Haziran 2017 tarihleri arasnkapsayan Toplu Szlemesinde alanlara bir-inci yl iin gnlk cretlere3,33 TL iyiletirme, yapldk-tan sonra zerine %11,3orannda ve kinci yl %6,09orannda cret zamm yapla-caktr. Sosyal yardmlara cretzamm orannda ve Trk- ileHkmet arasnda imzalanankamu toplu i szlemelerianlama protokol erevesin-deki haklar verildi.

  Mltecilerin buraya gelmesi bir gecede olmad tabidevlet sen uraya gideceksin sen buraya gideceksin

  diyor yani nereye gideceklerini devlet belirliyor birsknt kmad

  Ama birlikte ve ortak mcadeleyi gelitirmek

 • SUSMA -HABER-YORUM Sayfa 711 Kasm 2015/674

  Zonguldak Ticaret veSanayi Odas Ynetimi veberaberindeki heyet,BlentEcevit niversitesi (BE)Rektr Prof. Dr. Mahmutzer'in davetlisi olarak niver-site Konukevi'ndeki yemeklitoplantya katld.

  Toplantya Zonguldak TSOBakan Metin Demir,Zonguldak TSO MeclisBakan Zafer Salam, YnetimKurulu yeleri mer FarukYldz, Ycel Mercimek,Mustafa zkan, Zeki Tosun,Hamdi ztrk, KadnGiriimciler Kurulunu temsilenAyen Orhan, Emine Tosun,Gen Giriimciler KurulunuTemsilen dil Papila ve EdaDemir katld.

  Toplantda Zonguldakekonomisi, g, niversitesanayi ibirlii konular ayrn-tl olarak konuuldu.

  Zonguldak TSO BakanMetin Demir Rektr zer'innazik davetinden duyduumemnuniyeti ifade etti. Demir:"Blent Ecevit niversitesi'ninalmalarn takdirle karly-oruz. niversitemizin yapacaher trl almann iindememnuniyetle bulunmak ister-iz. Zonguldak TSO olarak butr toplantlarn ok faydalolduunu ifade etmek isterim."dedi.

  Ticaret ve Sanayi OdasnnZonguldak iin ok nemli birilev grdn belirten Rektrzer toplant ile ilgili unlarsyledi: "niversite olarakZonguldak iin canla balaalan kurum ve kurulularlazaman zaman istiare toplan-tlar yapyoruz. Yaptmz butoplantlarda hem niversiteolarak gr ve nerilerimiziilk azdan ifade etmi oluy-

  oruz hem de kurum ve kuru-lularmzn niversite ile ilgilibeklentilerini dncelerinirenmi oluyoruz. niversitel-er, iinde bulunduklar ehirleetkileim iinde olmal ve heralanda ibirlii yapabilme-lidirler. Bilimsel olduu kadar,yerel paydalarla profesyonelibirlikleri kurmak da niver-sitelerin ncelikleri arasnda

  olmaldr. Bu tr blge ve ehiretkileimleri, kalknmaya katksalamaktadr. BE, Zonguldakiin; insan kaynaklar, bilgi,eitim, i ve sosyal hizmetlerkonusunda esiz bir konum-dadr. Zonguldak Ticaret veSanayi Odas dabu kapsamdasrekli gr al veriindebulunduumuzun kurumlarnbanda gelmektedir. Siren sesleri

  09.05'de hayatdurdurdu

  Trkiye Cumhuriyeti'ninKurucusu Ulu nder MustafaKemal Atatrk'n lmnn77'nci ylnda Zonguldak'taanma etkinlikleri dzenlendi.lk tren, Zonguldak Valiliinndeki Atatrk Ant'ndadzenlendi.

  Trene; Zonguldak ValisiAli Kaban, 3'nc JandarmaEitim Tugay KomutanVekili Albay Haluk Selvi,Zonguldak Belediye BakanMuharrem Akdemir, dairemdrleri, askeri erkan,siyasi dernek, oda, sendikatemsilcileri, siyasi parti tem-silcileri, retmenler, ren-ciler ve vatandalar katld.Tm yurtta olduu gibi saat09.00'da Atatrk Ant'naZonguldak Valisi Ali Kaban,3'nc Jandarma EitimTugay Komutan Vekili HalukSelvi ve Belediye BakanMuharrem Akdemir tarafn-dan elenk sunuldu. kidakikalk sayg duruu vestiklal Mar'nn okun-masnn ardndan AtatrkAnt'ndaki tren sona erdi.Saat 09.05'te tm yurttaolduu gibi Zonguldak'ta dahayat durdu. Sirenlereliinde gerekletirilen 2dakikalk sayg duruusrasnda gencinden yalsnatm vatandalar ellerindekiileri brakp sayg duruundabulundu. Birok esnafkapsnn nnde saygduruunu gerekletirirken,otomobillerden inensrcler de sayg duruundabulundu.

  Atatrk Kltr

  Merkezi'nde(AKM) MKBAnadolu retmen LisesiMdrl tarafndan dzen-lenen anma program,katlmclar tarafndanolduka beeni toplad veayakta alkland.

  Programa; ZonguldakVali Yardmcs HseyinErgi,3'nc Jandarma EitimTugay Komutan Vekili AlbayHaluk Selvi, BelediyeBakan Muharrem Akdemir,Cumhuriyet Basavcs NecipTopuz, Blge MahkemesiBakan Nee Kurt, lEmniyet Mdr Osman Ak,Genel Maden ileriSendikas(GMS) GenelBakan Ahmet Demirci,daire mdrleri, okul mdr-leri, renciler ve velilerkatld.

  "10 Kasm Atatrk'Anma Gn" dolaysylaokullar arasnda dzenleneniir ve kompozisyon yar-masnda dereceye girenrencilere dlleriniZonguldak Vali YardmcsHseyin Ergi, 3'ncJandarma Eitim TugayKomutan Vekili Albay HalukSelvi,Belediye BakanMuharrem Akdemir takdimetti. Ardndan retmen verencilerin sunumuyla"Karanlktan Aydnla" ora-toryosu sergilendi. Oratoryo,byk beeni toplayarak,salonda alk tufan koptu.Protokol dahil btn katlm-clar oratoryoyu ayaktaalklad.

  ZTSO Bakan Demir'den Rektr zer'e ziyaret

  mit Arc

  Arc Petrol Yolda brakmaz

  Toplantda Zonguldak ekonomisi, g,niversite sanayi ibirlii konular ayrntlolarak konuuldu.

 • Sayfa 811 Kasm 2015/674

  Terzi; "Takmdaki bu ani dnn nedenine zm bulacaz"

  Krmz-Lacivertli ynetim, teknikekiple birlikte bu skntl gnleri anlatpyeniden iddial duruma gelmek iin younbir ekilde alyor

  Spor-Toto nc Lig 1'inci grupta

  mcadele eden Zonguldakspor, ligde skn-tl gnler geiriyor. Sezona iyi birbalang yapan ve geride kalan 13 haftann5 haf tasnda liderlik koltuunda oturanKrmz-Lacivertlilerde 11'inci hafta Tiredeplasmannda alnan yenilgi sonras bird balad. Tire ma sonras kendi evin-de Turgutlu'ya yenilen, daha sonra ertememsabakasnda Maltepe'ye deplasmandamalup olan Zonguldakspor'lu futbolcularhafta sonu Bursa deplasmannda Yeil Bursakarsndan 1 puanla ayrldlar. Tire,Turgutlu, Maltepe mandan yenilgi ile,Yeil Bursa mandan ise beraberlikleayrlan Zonguldakspor, bu dten bir annce cksam istiyor.

  Zonguldakspor ynetim kurulu ve

  teknik direktr Cahit Terzi, bir an nceka gemek ve takmdaki bu ani dnnnedenini bulmak iin youn aba har-carken, futbolcularn zerindeki stres vebaskdan kurtularak yeniden eksi kimlikler-ine dnmesi isteniyor. Yenildii malardaTurgutlu dndaki karlamalarda rakipler-ine kar stn oynayan ve ok gol karanZonguldakspor'lu futbolcular hafta sonuoynadklar Yeil-Bursa manda da yinebirok frsat deerlendiremediler. KulpBakan Sleyman Caner , bu skntl gn-leri bir an nce ap, futbolcularn strestenve baskdan arndrarak yeniden lige arlk-larn koyacaklarn, sezon sonuna kadar buyarn iinde olacaklarn syledi.

  Federasyon tarafndan 7-8Kasm tarihleri arasndaKrklareli'nin Lleburgazilesinde dzenlenen MasaTenisi Yldzlar A Grupelemelerinde Zonguldak' zeldare Yolspor Kulb temsiletti. Antrenr Burin Aygnynetiminde ampiyonada yeralan Yolspor erkek takm ikinciolarak kupayla kente dnd.Yolspor masa tenisi takm eldeettii bu baarsyla Trkiyeampiyonas finallerine katl-maya hak kazand. Elemelerde26 takm yer ald.

  Erkek takm gruplardaIkspor (stanbul) 3-0, Edirne3-0, Bykehir Bel. (Bursa) 3-0 yenerek gruptan birinciolarak kt, ilk 8 e girmemanda Genlik HizmetleriSpor'u (Yalova) 3-1 yendi. Yarfinale kma manda A

  Koleji (stanbul) 3-0 yenerekilk 4'e girdi, YalovaBelediyespor (B) takmn 3-1yenerek finale kt. FinaldeYalova Belediyespor (A)takmna 3-0 yenilerekelemeleri ikinci olarak tamam-lad.

  zel idare YolsporAntrenr Burin Aygn,elemelerden ikincilik kupasyladndkleri iin mutlu olduk-larna deinerek, "Msabakayakatlmadan hedefimiz finaloynamakt bunu baardmziin ok mutluyuz. Maddi vemanevi destei verenkulbmz zel dare Yolsporkulbn yneticilerine okteekkr ediyorum. Bununyannda emei geen desteiolan herkese ayrca teekkrediyorum"

  Malko ve Duman Milli TakmKampna katld

  Zonguldakl atlet MelikeMalko, ykselen performan-syla Trkiye AtletizmFederasyonu tarafndan 7-22Kasm tarihleri arasndaMersin'de yaplacak OlimpikSprint Milli takm hazrlkkampna katlmaya hakkazand. Kulp ve ferdi olarakkatld ampiyonalarda aldbaarl derecelerle dikkateken Melike Malko, Millitakm yolunda baaryla ilerliy-or. Federasyon, 2016 Rio yazolimpiyat oyunlarna hazrlkniteliinde yaplacak kampa,Melike'yle birlikte AntrenrUtku Duman' davet etti. kihafta srecek olan kamptasporcular Mersin Macit zcanTesisleri'nde alacak.

  Milli takmmzbaaryla temsiledecek

  Konuyla ilgili aklamayapan Atletizm Antrenr UtkuDuman u ifadelere yer verdi,"Mersin'de yaplacak OlimpikSprint Milli takm hazrlk

  kampna sporcum Melike'ylebirlikte davet edildik. Melikebu sene Yldzlarda mcadeleediyor, Kulplerde Fenerbaheadna yaryor. Federasyon,2016 Rio yaz olimpiyat oyun-lar ncesi Trkiye'deki enhzl sprint sporcularn bukamp dneminde deer-lendirerek hazrlk yapacak.

  Kulp yarlarnda 100 ve200 metrede kouyor. Bu seneayrca Ulusal Bayrak veBalkan ampiyonas olacakorada Milli takmmz temsiledecek. Havalar Mersin'descak olduundan bizim iingzel bir alma ortam ola-cak. Yldz KulplerdeFenerbahe'yle ampiyonlukkazand. Naili Moran YaGruplar ve 16 Ya AltTrkiye ampiyonas'nda 100metrede, 200 metrede birincioldu. Geen yl AnadoluYldzlar Liginde geen sezonikinci oldu. Melike'nin ykse-len performans var, bubaarsn Milli takmda yeralarak talandracaktr.

  Lleburgazdan kupayladndler