Sylw ar adal Caerdydd

 • View
  227

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wales & West Housing Association's newsletter for the Cardiff area (Cymraeg)

Text of Sylw ar adal Caerdydd

 • CaerdyddGwanwyn 2012

  Sylw ar ardal

  Preswylwyr Caerdydd yn fuddugol yn ein Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth 2011Hefyd yn y rhifyn hwn...

  Partneriaeth Integredig Newydd ar gyfer Caerdydd

  Gweinidog yn gweld arferion gorau

 • 2www.wwha.net

  Sylw ar ardal Caerdydd Gwanwyn 2012

  Nid oes angen i mi ddweud fod pawb ohonom yn parhau i wynebu amodau economaidd heriol iawn, ac yn awr yn fwy nag erioed, rydym yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau rhagorol i gwsmeriaid, cefnogi arloesi i gwrdd galw, ac yn syml, mynd y fi lltir ychwanegol i helpu ein preswylwyr au cymunedau i helpu eu hunain.

  Rydym yn ymroddedig i fod yn wyrdd, i helpu ein preswylwyr ymdrin phroblemau yn ymwneud ag arian, a chael cymaint phosibl ohonyn nhw i ddefnyddior we fyd eang. Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid amrywiol er mwyn helpu pobl i gael gwaith neu hyfforddiant, naill or newydd neu ailafael yn yr hyn roedden nhwn ei wneud yn fl aenorol.

  Yna, mae ein datblygiadau diweddaraf yn y busnes, gan gynnwys newyddion am ein rhaglen ddatblygu 101 miliwn, ein strategaeth newydd ar Gyfranogiad

  Preswylwyr, a sut rydym yn mynd ati i hunanasesu. Ac rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu dweud wrthych chi ein bod ni wedi cael ein cydnabod fel sefydliad nid-er-elw gorau Cymru yn rhestr cwmnau gorau 2012 y Sunday Times.

  Felly, rydw in gobeithio y gwnewch chi gymryd pum munud i ddarllen y dafl en newyddion hon, ac y bydd yn ddefnyddiol ac yn addysgiadol yn eich golwg chi.

  Yn olaf, rydym y gwerthfawrogi eich adborth bob amser, felly peidiwch ag oedi cyn cysylltu ni i ddweud wrthym beth yw eich barn ar Sylw ar..., y newyddion sydd ynddo, neu unrhyw agwedd arall ar ein busnes.

  Anne HincheyPrif Weithredwr

  Croeso i rifyn gwanwyn 2012 Sylw ar ardal CaerdyddIvor Gittens, Cadeirydd WWHA, ac Anne Hinchey, y Prif Weithredwr, gyda Roman Villains FC yn eu crysau newydd a noddir gan WWHA

 • 3www.wwha.net

  Sylw ar ardal Caerdydd Gwanwyn 2012

  Partneriaeth agos a chynhyrchiol

  Rydym yn parhau i fwynhau perthynas agos a chynhyrchiol gyda Chaerdydd an partneriaid eraill, gan gydweithio i ymdrin r heriau niferus syn wynebu darparwyr tai cymdeithasol, ar rhai sydd angen tai ym mhrifddinas Cymru.

  Yn fwyaf diweddar, mae hyn wedi ein harwain ni at ddatblygu a goruchwylio Strategaeth Tai Lleol newydd ar gyfer 2012 2017, a ddyluniwyd i gefnogi Partneriaeth Integredig newydd Caerdydd. Rydym hefyd yn aelodau gweithgar or grp syn adolygu dyrannu tai

  cymdeithasol.

  Yn WWHA, rydym wedi newid ein dull o ddyrannu ein cartrefi er 2009, ac rydym wedi bod yn gweithio gydar Cyngor i helpu i ail-ddylunior rhestr aros gyffredin, fel ei bod yn fwy effeithlon ac yn canolbwyntio ar y bobl sydd fwyaf angen tai.

  Mae hwn yn gyfnod anodd yn economaidd i bawb ohonom, ond drwy bartneriaethau cryf, creadigrwydd a gwaith caled, rydym yn hyderus ein bod ni mewn lle da i fynd ir afael r heriau niferus sydd on blaenau.

  Preswylwyr gwobredigYn hydref 2011, cynhaliwyd ein pedwaredd seremoni Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth flynyddol, syn cydnabod ac yn gwobrwyo synnwyr o gymuned ymysg ein preswylwyr.

  Cafodd saith unigolyn a grp o ardal Caerdydd le ar restri byr y categorau. Y rhain oedd:

  Unity grp o gyffiniau stad Church Road yn y Caerau, Caerdydd. Fe gawson nhw eu henwebu gan Simon Murray o Gymunedau yn Gyntaf Treli ar Caerau, a ddywedodd: Unity yw un or grwpiau mwyaf rhagweithiol rydym wedi gweithio

  nhw, ac maen nhw wedi cael effaith sylweddol ar ansawdd bywyd nifer o bobl ar eu stad ac yng nghymunedau ehangach Treli ar Caerau.

  Dave Farah un o breswylwyr Lord Pontypridd House yn Nhreganna, Caerdydd, syn defnyddio hen welyau blodau i dyfu amrywiaeth eang o ffrwythau a llysiau.

  Garddwyr Wilfred Brook House grp yn y cynllun er ymddeol hwn yn Grangetown, a gododd arian i brynu dodrefn gardd, hadau, casgen ddr a sied compost.

  ...parhad.

 • 4www.wwha.net

  Sylw ar ardal Caerdydd Gwanwyn 2012

  Liberty or Caerau yng Nghaerdydd. Wedi ei sefydlu flwyddyn yn unig yn l, mae Cymunedau yn Gyntaf Treli ar Caerau yn dweud fod y grp rhagweithiol syn tyfun gyflym yn cael effaith enfawr ar yr ardal.

  St Clements Court o Bentwyn. Cafodd Clwb Cinior Outstretched Hand ei achub

  rhag cau gan y cynllun, ac yn awr mae dros 30 o bobl hn yn cael budd ohono.

  Cafodd Sally Thomas, dynes garedig o Great Western Court, le ar restr fer categori Cymydog Dar Flwyddyn.

  Caerau Court Rd Potters clwb garddio gwirfoddol ir preswylwyr.

  Preswylwyr gwobredig ...parhad.

  Unity yn derbyn eu gwobr yng Ngwobrau Gwneud Gwahaniaeth WWHA 2011

  Dave Farah Caerau Court Potters

 • 5www.wwha.net

  Sylw ar ardal Caerdydd Gwanwyn 2012

  Roman Villains yn edrych yn dda

  Fe wnaeth y tm Roman Villains o Gynghrair y Sul LAZAROU ddechraur tymor eleni gydau nawdd cyntaf erioed.

  Mae WWHA yn noddir tm Roman Villains o Gynghrair y Sul Lazarou.

  Wedi ei ffurfi o yn 2008 gan grp o ffrindiau a oedd yn arfer chwarae pl-droed dan 16 yn Nhreli, maen nhwn bwriadu cyrraedd Uwchgynghrair y Sul Lazarou y tymor hwn.

  Diwrnod amnest sgipiauYn l eu harfer yn ystod y blynyddoedd diweddar, cynhaliodd aelodau o Gompact Llaneirwg ddiwrnod Amnest Sgipiau llwyddiannus yn ddiweddar, gydar tri landlord cymdeithasol yn darparu pum sgip i breswylwyr ar Newent Road er mwyn eu helpu i gael gwared ag eitemau nad oedden nhw eu hangen, a thaclusor ardal.

  Ivor Gittens, Cadeirydd WWHA, ac Anne Hinchey, y Prif Weithredwr, gydag aelodau Roman Villains FC

 • 6www.wwha.net

  Sylw ar ardal Caerdydd Gwanwyn 2012

  Gweinidog yn gweld arferion gorau

  Roeddem wrth ein bodd pan ymwelodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt phreswylwyr o Laneirwg yn ddiweddar. Bun gweld rhodfa ac ystafell ymolchi wedi ei haddasu Anne a Brian Dixon.

  Maer Dixons, sydd ill dau phroblemau iechyd, wedi cael budd o Grant Addasiadau Corfforol gan Lywodraeth Cymru .

  Rhagor o gartrefi fforddiadwy yng NghaerdyddRydym yn trafod gyda nifer o ddatblygwyr, gyda bwriad o ddarparu tai fforddiadwy y mae angen mawr amdanyn nhw ledled Cymru.

  Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried datblygu pedwar safle, gan gynnwys Canolfan Hamdden Western, safle yn Nhreli gyda photensial i adeiladu 27 cartref teuluol, Pen-y-lan (4 uned), ac 11 uned yn Brython Drive.

  Ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

  Rydym newydd gofrestru r Protocol Rhannu Gwybodaeth newydd or enw WASPI (Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru) ar gyfer achosion o drais domestig MARAC (cynadleddau asesiad risg aml-asiantaethol).

  Ni ywr ail gymdeithas tai yng Nghymru i gofrestru.

  Mae WASPI yn rhoi fframwaith i sefydliadau syn darparu gwasanaethau ac syn ymwneud yn uniongyrchol ag iechyd, addysg, diogelwch, atal troseddau a lles cymdeithasol pobl yng Nghymru. Yn neilltuol, maen berthnasol i sefydliadau syn cadw gwybodaeth am unigolion a allai deimlo ei bod yn briodol neun angenrheidiol rhannur wybodaeth honno gydag eraill mewn ffordd gyfreithlon a deallus.

  Mae fframwaith WASPI yn cael ei gydnabod fel un o elfennau allweddol rhaglen Rhannu Gwybodaeth Bersonol Llywodraeth Cymru, ac yn hwyluso hyn drwy sefydlu gofynion a mecanweithiau y cytunwyd arnyn nhw i gyfnewid gwybodaeth bersonol rhwng sefydliadau gwahanol syn bartneriaid, gan gynnwys y sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a sefydliadau preifat ac annibynnol.

  Nid oes cyfyngiad ar y sefydliadau a all fod yn aelod o fframwaith WASPI ai ddefnyddio.

 • 7www.wwha.net

  Sylw ar ardal Caerdydd Gwanwyn 2012

  Buddsoddiad parhaus yn ein cartrefi

  Yn ystod chwe mis diwethaf 2011, fe wnaethom wario 5.7 miliwn ar ailwampio ein cartrefi ledled Cymru, ac rydym yn debyg o gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn diwedd 2012.

  Ledled Cymru, rydym wedi buddsoddi 1.3 miliwn mewn adnewyddu ceginau mewn dros 400 o gartrefi. Mae hyn yn cynnwys 406,000 ar y cynlluniau canlynol yng Nghaerdydd:

  Great Western Court (62,000) Wilfred Brooke House (126,000) Slocombe Cottages (30,000) Haig Place (15,000) Tidenham Place (45,000) Emblem Close / Cloister Court (50,000) Carmel Court (18,000) Old School Court (60,000).

  Rydym hefyd wedi gwario dros 600,000 yn ailwampio ystafelloedd

  ymolchi, gan gynnwys 143,000 ar gartrefi yng Nghaerdydd, sef yn Carmel Court, Pent Lee a Waun Lee.

  Rydym hefyd yn buddsoddi 1.2 miliwn yn rhagor drwy Gymru gyfan fel rhan o raglen fawr i adnewyddu ffenestri, a ddylai wneud ein cartrefi yn fwy cyffyrddus, yn gynhesach, yn rhatach iw gwresogi ac yn llai tebygol o fod angen gwaith cynnal a chadw drud yn y dyfodol agos.

  Bydd sawl cynllun yng Nghaerdydd ar eu hennill yn sgil hyn, gan gynnwys y 550,000 syn cael ei wario yn Caerau Court a Church Road yn Nhreli.

  Rydym hefyd wedi gosod system gwres canolog nwy newydd yng nghynllun er ymddeol Great WesternCourt, ac wedi adnewyddur gwifrau trydan ar goleuadau cymunol yn West Lee, y ddau yn ardal Treganna.

 • 8www.wwha.net

  Sylw ar ardal Caerdydd Gwanwyn 2012

  Preswyliwr wedi gwirionin ln gyda gwaith gwirfoddolwyr yn gweddnewid ei gardd

  Roedd Angela Biston, un o breswylwyr Llaneirwg, wedi gwirionin ln pan fu gwirfoddolwyr o Gymdeithasau Tai WWHA, Hafod a Linc-Cymru yn gweddnewid ei gardd.

  Dywedodd Mrs Biston wrthym fod ei gardd gefn wedi tyfun wyllt gan nad oedd hin gallu gofalu amdani, gyda chwyn, mieri a gwair hir yn llenwi darn o dir a oedd unwaith yn hardd iawn.

  Fe wnaeth y gwirfoddolwyr (gwelir rhai ohonyn nhw yn y llun), a oedd i gyd yn rhan o is-grp Compact Stadau ac Amgylchedd Llaneirwg, beri i Mrs Biston fod yn syfrdan wrth osod patio a llwybrau newydd, plannu llwyni, blodau a llain lysiau newydd, a lleihau maint y plot drwy osod ffens derfyn newy