Systémy manažérstva kvality podľa STN EN ISO ?· • STN ISO 10006: 2004, Systémy manažérstva…

 • Published on
  27-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  1

  ISO 9001:2000

  Systmy manarstva kvality poda STN EN ISO 9001:2001

  Jn Klocok

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  2

  ISO 9001:2000

  O om budem hovori: O systme manarstva kvality poda

  poiadaviek normy ISO 9001:2000 O truktre, obsahu a poiadavkch normy O postupe tvorby systmu manarstva

  kvality a jeho certifikcie poda normy O vzname a prnosoch aplikcie normy pre

  organizciu

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  3

  Niektor termny a defincie

  Norma - dokument vytvoren na zklade dohody

  a schvlen uznanm orgnom, ktor obsahuje pravidl, pokyny a charakteristiky innost a ich vsledkov na spolon a opakovan pouitie scieom dosiahnu optimlny stupe poriadku vdanej oblasti [STN EN 45020]

  Systm manarstva kvality systm manarstva na usmerovanie a riadenie organizcie s ohadom na kvalitu

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  4

  Niektor termny a defincie

  Kvalita miera, s akou sbor vlastnch charakteristk spa poiadavky

  Charakteristika odliujca rta Poiadavka potreba alebo oakvanie,

  ktor sa uria, veobecne predpokladaj alebo s povinn

  Produkt vsledok procesu vsledok sboru vzjomne svisiacich alebo vzjomne psobiacich innost , ktor transformuj vstupy na vstupy

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  5

  ISO 9001:2000

  Normy radu ISO 9000 s normy pre manarstvo systmov kvality.

  Norma ISO 9001 Systmy manarstva kvality Poiadavky , je zkladnou certifikanou normou - obsahuje poiadavky.

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  6

  ISO 9001:2000

  ISO (International Organization for Standardization) - Medzinrodn organizcia pre normalizciu

  CEN - Eurpska komisia pre normalizciu IEC (International Electrotechnical

  Commision) - Medzinrodn elektrotechnick komisia

  CENELEC - Eurpska komisia pre normalizciu v elektrotechnike

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  7

  ISO 9001:2000

  V rmci ISO je Technick komisia ISO/TC 176, Quality management and quality assurance , ktor zodpoved za tvorbu a drbu noriem radu ISO 9000

  Problematike systmovho asoftvrovho ininierstva sa venuje subkomisia JTC1/SC07.

  Vpsobnosti tejto komisie je cca 80 ISO/IEC noriem zokruhov: normy orientovan na implementciu ahodnotenie

  procesov tvorby SW normy orientovan na meranie ahodnotenie SW

  produktov normy orientovan na metodolgie anstroje pre

  tvorbu SW aIS.

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  8

  ISO 9001:2000

  Slovensk stav technickej normalizcie - STN.

  lohou STN je tvorba a schvaovanie slovenskch technickch noriem, medzinrodn spoluprca, as na tvorbe medzinrodnch a eurpskych noriem, vydvanie, distribcia a predaj slovenskch technickch noriem, periodk a publikci, zhromaovanie a poskytovanie informci z oblasti technickej normalizcie.

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  9

  ISO 9001:2000

  Na odbornej innosti STN vnormalizcii sa podieaj technick grmi.

  Technick grmium je spolon nzov pre : Technick komisie TK

  Subkomisie SK Pracovn skupiny PS

  innos avzahy technickch grmi upravuje tatt arokovac poriadok technickej komisie

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  10

  ISO normy pre systmy manarstva kvality prevzat do sstavy STN (1)

  STN EN ISO 9000: 2001, Systmy manarstva kvality. Zklady a slovnk (ISO 9000:2000)

  STN ISO 10007: 2005, Systmy manarstva kvality. Nvod na manarstvo konfigurcie

  STN EN ISO 9001: 2001, Systmy manarstva kvality. Poiadavky (ISO 9001:2000)

  STN EN ISO 9004: 2001, Systmy manarstva kvality. Nvod na zlepovanie vkonnosti (ISO 9004:2000)

  STN ISO 10005: 1998, Manarstvo kvality. Nvod na plny kvality

  STN ISO 10006: 2004, Systmy manarstva kvality. Nvod na manarstvo kvality v projektoch

  STN EN ISO 19011: 2003, Nvod na auditovanie systmu manarstva kvality a/alebo systmu environmentlneho manarstva (ISO 19011:2002)

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  11

  ISO normy pre systmy manarstva kvality prevzat do sstavy STN (2)

  STN EN ISO 10012: 2004, Systmy manarstva merania. Poiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia (ISO 10012: 2003)

  STN ISO/TR 10013: 2003, Nvod na dokumentciu systmu manarstva kvality

  STN ISO/TR 10014: 2002, Nvod na riadenie ekonomiky kvality

  STN ISO 10015: 2002, Manarstvo kvality. Nvod na prpravu pracovnkov

  STN 01 0380: 2003, Manarstvo rizika STN EN 12798: 2001, Systm kvality dopravy. Cestn,

  eleznin a vntrozemsk vodn doprava. (Ako doplnok k EN ISO 9002 na prepravu nebezpench vec so zreteom na bezpenos)

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  12

  ISO 9001:2000

  Norma ISO 9001:2000 Uruje poiadavky na systm manarstva

  kvality pre ely predvedenia , e organizcia je schopn trvalo poskytova produkt poda poiadaviek zkaznka

  M za cie zvi spokojnos zkaznka Poiadavky normy s veobecne pouiten

  vo vetkch organizcich bez ohadu na ich druh, vekos a poskytovan produkty

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  13

  STN EN ISO 9001:2001truktra normy STN EN ISO 9001:2001

  Procesne orientovan norma3 Predmet normy4 Odkazy na normy5 Termny a defincie 4 Systm manarstva kvality5 Zodpovednos manamentu6 Manarstvo zdrojov 7 Realizcia produktu8 Meranie analza a zlepovanie

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  14

  STN EN ISO 9001:2001

  TRVAL ZLEPOVANIE SYSTMU MANARSTVA KVALITY

  Zodpoved. Maname

  ntu

  Manarstvo zdrojov

  Meranie analza

  Realizcia produktu

  Produkt

  Zainteresovan strany

  Zainteresovan strany

  Po.

  Spok.

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  15

  Systm manarstva kvality

  Organizcia mus: Identifikova procesy potrebn pre SMK a

  ich interakciu dokumentova procesy Uri kritri a metdy potrebn na

  zaistenie efektvnej prevdzky tchto procesov

  Zabezpei zdroje pre prevdzku procesov Monitorova priebeh procesov a zavies

  innosti pre trval zlapovanie procesov

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  16

  Zodpovednos manamentu

  Vrcholov manament mus poskytn dkaz o zlepovan efektvnosti SMK

  Stanovi politiku a ciele kvality Plnova SMK Menova lena manamentu zodpovednho za

  SMK Zabezpei efektvnu intern komunikciu

  tkajcu sa SMK Periodicky preskmava stav SMK a prijma

  primeran opatrenia

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  17

  Manarstvo zdrojov

  Organizcia mus zabezpei potrebn zdroje pre zavedenie , udranie a zlepovanie SMK

  udsk zdroje kompetentnos, prprava, spokojnos

  Infratruktra budovy, prac, zariadenia, SW, podporn sluby

  Pracovn prostredie

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  18

  Realizcia produktu

  Plnovanie realizcie produktu Urenie a preskmanie poiadaviek na

  produkt Nvrh a vvoj, jeho verifikcia a validcia Nakupovanie, pecifikcia poiadaviek a

  hodnotenie dodvateov Vroba a poskytovanie sluieb, validcia

  procesov Riadenie prstrojov na monitorovanie a

  meranie

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  19

  Meranie , analza a zlepovanie

  Organizcia mus: Vykonva intern audity SMK Monitorova a mera efektvnos procesov Monitorova a mera produkty Stanovi riadenie nezhodnch produktov Analyzova vsledky meran Stanovi postup riadenia npravnch a

  preventvnych opatren

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  20

  Postup tvorby a zavedenia systmu manarstva kvality v organizcii

  Prprava projektu SMK Rozhodnutie vedenia spolonosti, prkaz a

  menovanie lena vedenia zodpovednho za QS Analza stavu (GAP) Vypracovanie plnu projektu (lohy , zdroje,

  organizcia, termny)

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  21

  Postup tvorby a zavedenia systmu manarstva kvality v organizcii

  Realizcia projektu SMK kolenia vedenie, gestori procesov, pracovnci,

  intern audtori Stanovenie politiky kvality ,cieov kvality a

  dokumentovanie procesov SMK Vypracovanie prruky kvality Implementcia procesov vrtane zznamov Intern audity , npravn a preventvne opatrenia

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  22

  Certifikcia systmu manarstva kvality organizcie

  Certifikcia SMK Vber certifikanej organizcie, uzatvorenie

  zmluvy Predcertifikan audit, posdenie dokumentcie pravy poda vsledku predcertifikanho auditu Certifikan audit

  Inovcia SMK drba a zlepovanie systmu Kontrlne audity a recertifikan audit

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  23

  Aplikcia ISO 9001:2000 vo vybranch krajinch

  176,425,3935Dnsko

  212,595,41148Slovensk republika249,2710,292565esk republika

  338,438,32809Raksko

  351,878,833107vdsko

  308,6710,263167Belgicko

  1083,2338,643 216Posko10

  7341,0210,023 417Portugalsko9

  4781,259,927 750Maarsko8

  11 147,997,238 300vajiarsko76618,2716,049 917Holandsko6

  9254,6559,1915 073Franczsko5

  8286,5982,3423 598Nemecko4

  3790,5640,2731 836panielsko3

  5763,659,5445 465Spojen Krovstvo2

  21 106,4757,9564 120Taliansko1

  Podla poc/mil

  Po. Certifik / mil obyv.

  Po. obyvatelov

  poet certifiktov

  ttPoda po. cert

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  24

  Prnosy vhodnej implementcie SMK

  Dokumentovan, monitorovan a meran procesy umouj znenie nkladov na tvorbu produktov a sluieb

  Dsledn preskmanie poiadaviek zkaznka na produkt, monitorovanie procesu tvorby produktu a jeho meranie zniuje nklady na odstraovanie nezhody po dodvke produktov

  Efektvne riadenie zdrojov prispieva k zneniu vlastnch nkladov

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  25

  Prnosy vhodnej implementcie SMK (2)

  Vytvorenie systmu merania a vyhodnocovania efektvnosti procesov a aktivt pre ich zlepovanie

  Identifikcia a prevencia rizk Zvenie spokojnosti zkaznkov Vytvorenie partnerskch vzahov s dodvatemi Zvyovanie kvalifikcie a kompetentnosti

  zamestnancov a ich spokojnostiCertifikt kvality vhoda na trhu

 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  26

  STN EN ISO 9001:2001

  Literatra:

  STN EN ISO 9001:2001 Systmy manarstva kvality, Poiadavky

  STN EN ISO9000:2001, Systmy manarstva kvality, Zklady a slovnk

  www.iso.org www.sutn.sk ISO/IEC 90003:2004

  http://www.iso.org/http://www.sutn.sk/
 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  27

  akujem

  Otzky ?

  Kontakt: Ing. Jn Klocok

  Tel. : 02 / 6428 7983, E-mail: jklocok@infot.skMobil: 0907 775 089, www.infot.sk

  mailto:jklocok@infot.skmailto:jklocok@infot.skmailto:jklocok@infot.sk
 • Jn Klocok, Systmy kvality poda ISO 9001:2000ITAPA 2005

  28

  ISO 9001:2000

  Jn Klocok -

  Prprava organizcie na certifikciu QS poda poiadaviek STN EN ISO 9001:2001

  Outsourcing manarstva kvality Audity kvality projektov IT

  www.infot.sk

Recommended

View more >