Click here to load reader

Tajna Vavilon

 • View
  189

 • Download
  36

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tajna Vavilon. Arheološki i drugi dokazi da SVE paganske religije potiču iz Vavilona. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tajna Vavilon

 • Tajna VavilonArheoloki i drugi dokazi da SVE paganske religije potiu iz VavilonaVavilon (Babel) odavno ne postoji kao fiziki entitet (vidi Postanje 10:8-10; Postanje 11; knjiga proroka Danila; 2 Carevima 24, 25 i dr.), ali kompletno naslee ovog paganskog sistema batini se do dananjih dana (vidi Otkrivenje 14:8; 18:1-24).Sotona koristi iste simbole u svakoj kulturi.

 • Iz drevnih ruevina Ura (2212-2095 p.n.e.) vidi se muki bog ama kao solarna buktinja sa polumjesecom boginjom Nana. Gospod ree Avramu: Izai iz svoje zemlje (Ura) i od svoga roda i od kue svoga oca, u zemlju koju u ti Ja pokazati.

 • Paganska gravura solarnog boga Edoma, Baal-Hadada, prikazanog kao disk u polumjesecu.

 • Rezbarija u asirskom stilu kralja Bar Ragaha (8 vijek p.n.e.) u slubi bogu-suncu prikazanom polumjesecom na koji nalijee sunev disk.

 • Polumjesec takoe u Egiptu!

  Ornament iz groba kralja Tuta. Zapazite disk koji nalijee u polumjesec. Takoe obratite panju na lik mladog kralja na disku.

  Ne propustite svevidee zlo oko!

 • Ovo je gravura na jednom egipatskom hramu Hatora, oko Ozirisa.

 • Sve rimokatolike darohranilnice (monstrance) imaju polumjesec za uvanje hostije u njima, te stoga predstavljaju vjerni duplikat vavilonskoj slubi bogu sunca Valu.

 • Monstranca iz rimokatolike crkve obino prikazuje hostiju u obliku diska unutar leita u obliku polumjeseca.

 • Apolonovo lice, grki bog sunca ilustruje prave (falusne) i krivudave (jonine) simbole paganskog dualizma svuda okolo. Pronaeno u Apolonovom hramu Pergamskog muzeja, sada u istonom Berlinu. Pergam gdje je Sotonin prijesto (Otk. 2:13)

 • Jedna rimokatolika crkva u Skandinaviji ponosno predstavlja lice vavilonskog boga sunca na svojoj propovjedaonici.

 • Lice Vala! Vidite li boga sunca na samom vrhu vijugavih stubova na bazilici sv. Petra u Vatikanu, centru katolicizma?

 • Zapazite lice rimskog boga sunca. Svuda okolo su rogovi i zraci koji proistiu iz njega kako bi odslikali sunce na nebu. Ovaj reljef je iz iskopine rimskog kupatila, Bat, Engleska.

 • paganLice djeteta u simbolu plodnosti sunevih zraka na rimokatolikom oltaru. Zapazite paganski dualizam boga sunca predstavljen u mukim (pravim) iljcima i enskim krivuljama.

 • Vavilonski trozubac nalazi se u rukama svih paganskih bogova. Adad, Enlil, Neptun, Posejdon i drugi bogovi predstavljeni su sa trozupcima.

 • Posejdon ili Neptun takoe je nosio trozubac kao vladar podmorja i podzemnog svijeta. Ovaj isti trozubac je prikazan na mnogim umjetninama i gravurama boga sunca Vavilona sa rogovima i kopitama. avo se takoe prikazuje sa istim trozupcem / vilama.

 • Ovdje vidimo vavilonski trozubac kako izlazi iz glave navodnog Isusa Hrista. On u sebi takoe prikazuje paganski simbol dualizma. Ne samo to vidimo trozubac i pozdrav sa tri prsta, kao i zlatnu kou Vala, ve takoe i bebu Isusa (Tamuza) kako dri paganski globus.

 • Ovdje vidimo papu Pija XII (Hitlerovog papu) sa njegovim pozdravom sa tri vavilonska prsta.

 • Pogledajte ovaj trozubac koji predstavlja talasaste enske iljke i muke prave iljke, pravei time paganski simbolizam muko-enskog jedinstva / dualizma.

 • Ovdje vidimo predhriansku zavjetnu aku pronaenu direktno u jednom paganskom hramu:Simbol trojstvaiarka Zmija

 • Statua Bude sa paganskim znacima rukamaKip sa znakom rukom jednog nordijskog plemenaBogorodica na fresci u crkvi Aja Sofija u Istanbulu

 • Ovdje vidimo hinduistiko boanstvo koje pokazuje trozubi znak sa ispruenim palcem, kaiprstom i srednjim prstom.

 • Satanska signalizacija prstima.

 • Zapazite isti paganski pozdrav posveenom akom u Apolonovom pozdravu u Londonskom muzeju.

 • Hindu boanstvo dri molitvene brojanice. Indusi i danas koriste brojanice, i ne samo oni. A kad se molite, ne govorite mnogo ko neznaboci. Matej 6:7

 • Brojanice su obino sahranjivane sa egipatskim faraonima. Veina istonjakih kultova jo uvijek koristi brojanice. Ponavljanje je oblik ispiranja mozga: to vas uvlai u okultizam i proizvodi duhovno sljepilo, i zapravo je vjetiarenje! Gal. 5:19-21

 • Do danas Muslimani koriste brojanice sa 99 perli. Alah ima 99 imena!

 • Zapazite brojanice u ruci paganskog svetenika. Ovo je pronaeno u drevnim ruevinama Mesopotamije (Vavilona)!

 • Katolika brojanica Recitovanje je isto to i vraanje i izaziva duhovno sljepilo!

 • Dagon je filistejski bog, poznat kao Nimrod koji se vratio u ivot kao polu-riba, polu-ovjek. Proitajte ta se dogodilo kad su Filisteji prenijeli Koveg Saveza u Dagonov hram!1 Samuelova 5. glava

  Bog je upotrijebio Samsona da uniti Dagonov hram!Sudije 16:23

 • Neptun/Posejdon smatran je vladarom podzemlja/podmorja. On je samo jo jedna predstava boga sunca Vavilona. Zapazite isto pokrivalo za glavu u obliku ribe.

 • Ribolika mitra

 • Gravura Dagona sa jasnim oblikom papske mitre.

 • Svaki papa nosi mitru u obliku riblje glave boga Dagona. Zapazite zmijoliki biskupski tap.

 • Jo jedan pogled na riboliku vavilonsku mitru.Zapazite amblem boga sunca na mitri.

 • Masonsko odlije: - zlo svevidee oko- bog sunca- trougao - zmijski krug - krst preko globusa

  Masoni su bili tajni katoliki kult u Evropi.Egipatski hramai su masoni visokog ranga Islam prepakovan u hrianstvo!

 • ThisOvo veliko zlo oko je ugravirano na rimskom sarkofagu u Nacionalnom arheolokom muzeju u Rimu, Italija.

 • Ironino je da se Ozirisovo oko esto koristi kao privjesak protiv magije.

 • Isto ovo oko na amerikoj novanici od jednog dolara.

 • Isto oko Ozirisa nalazi se na rimokatolikoj propovjedaonici u Parizu, Francuska.

 • Pagansko Ozirisovo oko nalazi se na ovom privjesku koji koristi jedna rimokatolika omladinska grupa na Filipinima.

 • Zlo oko posmatra sluitelje nataknuto na samom sljemenu kupole u katedrali u Santjago de Komposteli, panija.

 • Svevidee oko u sabornoj pravoslavnoj crkviGornji Matejevac (zapazite trouglove sa svevideim okom pored niza drugih okultnih simbola)Teolozi razliitih crkava, naslednica misterijske vavilonske religije, uvijek e se truditi da opravdaju svoju ideologiju, te je stoga biblijska vjera jedino nepogreivo mjerilo za odvajanje istine od zablude.

 • Rimokatolika predstava Isusa Hrista sa paganskim globusom u ruci.

 • Grka boginja mudrosti i rata, Atina, prikazana sa zmijolikim vladianskim tapom u desnoj ruci, simbolom moi.

 • Zapazite paganski oreol iza jednog od japanskih bogova sree.

 • Ovdje vidimo Krinu sa zlatnim oreolom iznad glave.

 • Ovo hindu boanstvo u Gamet muzeju u Parizu ima veliki oreol u obliku diska iza glave.

 • Zapazite da se isti takav veliki okrugli disk takoe nalazi iza glave rimokatolike statue u Vestminsterskoj katedrali u Londonu.

 • Moete bukvalno vidjeti na hiljade statua, crtea, gravura i fotografija rimokatolikih papa, biskupa, svetenika i svetaca sa oreolima u svakoj rimokatolikoj crkvi u svijetu.

 • Kvecalkoatl, gospodar ivota i smrti, pokazuje sveto srce Vavilona. Odatle potie praznik sv. Valentina.

 • Rimokatoliko sveto srce

 • Paganski kip dri kljueve koji otvaraju nebo i pakao kao i mir i rat.

 • Godine 437 n.e. tadanji papa je objavio da rimo-katolika crkva dri kljueve neba i pakla.

 • Mesopotamski kralj ili polubog sa zakrivljenim ezlom koje predstavlja zmijoliki vladarski tap i munju.

 • Zapazite iarku na papinom tapu.

 • Ovdje vidimo iarku koju dri meksiki bog koji simbolizuje ponovno raanje sunca.

 • Na svakom biskupu i papi nai ete mitru u obliku vavilonskog boga ribe. Takoe zapazite Sotonino oko kako odozgo posmatra skup katolikih biskupa.

 • Rimokatoliki zmijoliki biskupski tap kao i visokih crkvenih zvaninika.

 • Rimokatoliki zmijoliki tap koji nose biskupi i visoki crkveni zvaninici.

 • Rimokatoliki zmijoliki tap

 • Zmijoliki tap

 • Ova statua koja se prvobitno zvala Jupiter u paganskom hramu sada je u Vatikanu preimenovana u Petar. Zapazite paganski simbol prikazan istom signalizacijom rukom kao u Vavilonu.

 • Zapazite duh krilate zmije koji oznaava duu preminulih Egipana.

 • Winged Krilate zmije uvari tite presto kralja Tuta.

 • Krilate zmije prikazane kako nose preminulu duu na nebo.

 • Kvaka na vratima u obliku krilate zmije na katedrali sv. Marije u San Francisku, Kalifornija.

 • Krilati zmaj na velikom papskom kovegu u Vatikanu. Napomena: Vatis=boanski; kan=zmija. Vatikan=boanska zmija.

 • Asirski krilati bik heruvim nosi troslojnu tijaru u Britanskom muzeju.

 • ak je i Krina prikazan sa troslojnom tijarom.

 • Ovo je jevrejsko kabalistiko solarno boanstvo u obliku zmaja sa ljudskom glavom. Vidite li troslojnu tijaru na njegovoj glavi koja simbolie kosmiku vladavinu?

 • Uveliana tijara sa prethodne slike.

 • Kroz itavu istoriju rimokatolike crkve pape su nosile troslojnu tijaru drevnog vavilonskog kulta sunca. Oni to ine kao otvorenu objavu njihove elje da budu bogovi zemlje, neba i pakla.

 • Troslojna tijara / trostruka kruna koja se uva u vatikanskoj riznici u Rimu.

 • Zapazite trozupce kako vire iz sastava ovog krsta na oltaru katedrale sv. Pavla u Londonu. Takoe zapazite talasaste spoljne iljkove viljuke koji simbolizuju paganski dualizam.

 • Hinduistiki bog ne samo to ima trozubac, ve takoe na njemu dri i fleur de lis, simbol plodnosti na istoku.