of 48 /48

Talaan ng Paggamit ng Ortograpiya - DEPED-LDN

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Talaan ng Paggamit ng Ortograpiya - DEPED-LDN

Paaralan:
Purok:
Sangay:
Rehiyon:
Kailan natanggap sa paaralan:
Gamitin ang sumusunod na letra sa pagtatala ng kondisyon ng modyul:
A (Bago)
C (May kaunting sira)
Galilan Mambasa Panangitunton ed Pambangat na salitan
Pangasinan
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na
inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at
pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat
namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na
mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng
Edukasyon sa [email protected]
Mga Bumuo ng Ortograpiya
at Editha V. Luna
Tagasuri : Leticia F. Macaraeg
Cipriano Cortez at Jason Villena
Naglayout : Allan R. Thomas
Unang Edisyon 2013
ISBN: 978-971-9990-04-8
Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Ba- tas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapang kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaring gawin ng nasabing ahensiya o tangapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa ak- lat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz
Inilimbag sa Pilipinas ng ____________
Office Address: 2nd Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco
Avenue. Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072
E-mail Address: [email protected]
Alpabeton Pangasinan
Bilang
na
Letra
Tanulan
(Consonants)
Diptonggo
-iw saliw pinsiw siwsiw katiw giwgiw nibaliw abaliw -ay labay taytay kaykay baybay abay paypay -ey baley sapey dukey tikey sakey patey palandey -oy buloy baboy apoy kapoy bakloy tikoy
lumboy
Alpabeto
tan
Ortograpiya
4
Saray Alpabeto
Uu
uran
Bb
baso
Cc
computer
Dd
dila
6
Ff
Filipino
Gg
gatas
Hh
haluhalo
Jj
jacket
Kk
kabayo
Ll
lamo
Mm
maso
Nn
niluto
8
Ññ
Rr
relos
Ss
sili
Tt
talaba
Vv
vinta
10
Ww
walura
Xx
X-ray
Yy
yoyo
Zz
zoo
Pananuntunan
ed
Gramatika
12
GRAMATIKA-PANGASINAN
GRAMATIKA
I. PANGINGARAN (ngaran na tuo, ngaran na ayep, ngaran na pa
sen, ngaran na agagamil)
Pananuntunan:
Sansakey
Alimbawa: agi, ina
Itdan na ukapit (affix) a “san” o “sang”so lamukas
(rootword).
Alimbawa:
Wala met so panangingaran na bilang no dakdakel .
1. Uliten so unaan a gisla (syllable) na lamukas. Itdan na ukapit
ed unaan a gisla.
kapinsan - kakapinsan - sangkakapinsan
kaaro - kakaaro - sangkakaaro
ayro - aayro - sanaayro
2. Saray arum a salita so nayarin itdan na ukapit (affix) ed unaan
tan sukapit (suffix) et sampot na lamukas.
Alimbawa:
Panangitunton ed Pambangat na salitan Pangasinan
Kasarian (Para ed Bii, Para ed Laki, Aliwan sigurado, anggapo’y
kasarian)
1. Say (Ang)
say mansanas
say bola
say relos
Para ed Bii Para ed Laki Para ed Bii o Laki
Aliwan Sig- urado
Saray (Ang mga)
4.Kiyenen (kay)
kiyenen nanay
kiyenen tatay
kiyenda di tatay tan nanay
kiyenda di bai tan laki
II. PAMAGETAR (Isasalat ed ngaran na tuo, pasen, ayep tan ka gawaan) 1. Siyak, Sika, Sikato
Siyak (ako)
Uusaren so siyak no say tutungtungen mo et say sikan
dili.
16
Siyak si Mara.
Siyak si Mario.
Uusaren so sika no mitutungtong ka ed sakey a tuo.
Sika la so manlinis.
Sika so apilin manggalaw.
Sikato man imay analo.
Sikayo (Kayo)
Uusaren so sikayo no mitutungtong ka ed duwara o mas
dakel a tutuo.
Mila ak ed sikayo.
dakel tan kaiba ka.
Sikami so analo ed sayaw.
Panangitunton ed Pambangat na salitan Pangasinan
Sikatayo (Tayo)
Uusaren so sikatayo no say tutungtungen et duwara o dakel nen say duwara (kaiba so mansasalita tan say katungtong) Sikatayo so apili ya unsayaw nabuwas.
Sikatayo lamet so unla ed plasa.
Sikara (Sila)
Uusaren so sikara no say tutungtungen et duwara tan dakel nen say duwara (aga kaiba so mansasalita tan say katungtong to). Sikara so analo karuman.
Sikara la so itdan mo na kanen.
3. Aya, Atan, Aman
Aya (Ito)
Aya so uusaren no say tutungtungen et sakey ya usar ya asingger o abay na say mansasalita. Aya so bag ko.
Aya so lapis ko.
Atan (Iyan)
Atan so uusaren no say tutungtungen et sakey ya usar ya arawi ed say mansasalita balet asingger ed say katungtong. Atan may papel.
Atan so ikawes mo?
Aman (Iyon)
Aman so uusaren no say tutungtungen et sakey ya usar tan arawi ya pareho ed say mansasalita tan say katungtong to.
18
Aman man so karuman ko ni ya nununuten.
4. Diya, Ditan, Diman
Diya (Dito)
Uusaren so diya no say lokasyon a tutungtongen et asingger ed say mansasalita. Diya so nantaneman ko na atis.
Diya so pangkargaan mo na usar mo.
Ditan (Diyan)
Uusaren so ditan no say lokasyon a tutungtongen et asingger ed say katungtong. Ditan ka la unyurong.
Ditan ka la unalagey.
Diman (Doon)
Uusaren so diman no say lokasyon a pantutungtungan et arawi ed saramay mantutungtong. Diman la ed ilog tayo manames.
Diman tayo la mangaliw na kawes ed tindaan.
III. PAMALINAWA (salitan mangibabagay kiwas o galaw)
Pamanahunan
Nansalog na tanaman si Ben nen karuman.
2.Panghinaharap (Nagawa ni labat).
Panangitunton ed Pambangat na salitan Pangasinan
3. Pangkasalukuyan (Gagawaen ni labat).
Mansasalog si Ben na tanaman.
Panuntunan:
1. Agawa la
Aruman so lamukas na ukapit ya nan no saya et unggagapo ed d, l, r, s, t tan patanol. Aruman na nam so lamukas no aya et unggagapo ed p, b, tan imm no say lamukas et unggagapo ed patanol.
nansulat nanlinis nanluto imminom
2. Gawaen Aruman na ukapit na man/mam, um, tan un so lamukas no gawaen labat ni so galaw. umpasyar manluto mampanis uninom
Pangnagdaan Panghinaharap Pangkasalukuyan
nanames manames manaames
inminom unninom uniinom
pimmasyar umpasyar umpapasyar
nansalog mansalog mansasalog
nampanis mampanis mampapanis
nansulat mansulat mansusulat
nambasa mambasa mambabasa
nanlinis manlinis manlilinis
nanluto manluto manluluto
3. Gagawaen
Aaruman na ukapit na man, mam um tan un iray lamukas tan uuliten so unaan ya gisla na lamukas.
umpapasyar manluluto mampapanis uniinom
V. Intiron balikas tan kapegpeg na balikas Kapegpeg
Grupo na saray salita ya aliwan kumpleto so gabay ton iba
baga.
Grupo na saray salita ya kumpleto so gabay ton ibabaga.
Maliket iray ugugaw.
Saray klasi na Balikas
Panangitunton ed Pambangat na salitan Pangasinan
V. Intiron balikas tan kapegpeg na balikas
Kapegpeg
Grupo na saray salita ya aliwan kumpleto so gabay ton iba
baga.
Grupo na saray salita ya kumpleto so gabay ton ibabaga.
Maliket iray ugugaw.
Saray klase na Balikas
3. Padamdam (Mambabalikas na alabas ya liknaan).
Agi! Asugat ak.
Wala’y puol!
4.Pautos (Balikas mangigagangan.)
Alam pa may tsinelas ko.
Sempet kay masakbay.
Balikas a Maslak ya
PANGASINAN IMPATALOS ED
1. Masantos Kabuwasan. 1. Magandang umaga. 1. Good morn- ing.
2. Masantos ngarem. 2. Magandang hapon. 2. Good after- noon.
3. Masantos labi. 3. Magandang gabi. 3. Good even- ing.
4. Baleg salamat. 4. Maraming salamat. 4.Thank you very much.
5. Tuloy!/Gali diya./loob kayo. 5. Tuloy po kayo. 5. Please come in.
6. Onla ak la! 6. Magpapaalam na po ako.
6. I’ll go ahead.
7. Mampatanir kami la. 7.Magpapaalam na po kami.
7. We will go ahead.
8. Pasensiya kila. 8. Pasensiya na po kayo.
8. I’m sorry.
9. Kumusta ka? 9. Kumusta ka? 9. How are you?
10. Anto so ngaran mo? 10. Ano ang pangalan mo?
10.What’s your name?
11.What’s your family name?
12. Pigaray taon mo la? 12. Ilang taon ka na? 12. How old are you?
13. Siyopa iray ateng mo? 13. Sino ang mga magulang mo?
13. Who are your parents?
14. Anto so ngaran na tatay mo?
14. Ano ang pangalan ng tatay mo?
14. What’s the name of your father?
15. Anto so ngaran na nanay mo?
15. Ano ang pangalan ng nanay mo?
15. What’s the name of your mother?
Panangitunton ed Pambangat na salitan Pangasinan
Parte na Laman
PANGASINAN IMPATALOS ED
FILIPINO ENGLISH 1. alimpuros 1. puyo 1. cowlick on the head
2. aping 2. pisngi 2. cheek
3. lapis-lapis 3. anit 3. scalp
4. beklew 4. leeg 4. neck
5. bibil 5. labi 5. lip
6. buwek 6. buhok 6. hair
7. dakulap 7. palad 7. palm
8. dapan 8. talampakan 8. sole
9. dila 9. dila 9. tongue
10. ebet 10.puwet 10. buttocks
11. eges 11.tiyan 11. stomach
12. el-el 12. singit 12. loin
13. eleng 13. ilong 13. nose
14. gamet 14. daliri 14. finger
15. guyamguyam 15. pilikmata 15.eyelash
16. kirep 16. kilay 16.eyebrow
17. kuko 17. kuko 17. nail
18. kulokulong 18. lalamunan 18. throat
19. layag 19. tenga 19. ear
20. lima 20. kamay 20. hand
21. lukablukab 21. talukab 21. eyelid
22. lupa 22. mukha 22. face
23. lusok 23. sikmura 23. stomach
24. mata 24. mata 24. eye
25. mokor 25. bukung-bukong 25.heel
26. moling 26. noo 26. forehead
27. ngares 27. gilagid 27. gum
28. ngipen 28. ngipin 28. tooth
29. ugaw-ugaw na mata 29. balintataw 29. iris
30. ulo 30. ulo 30. head
31. ulpo 31. hita 31. thigh
26
PANGASINAN IMPATALOS ED
35. pulso 35. pulso 35.pulse
36. puseg 36. pusod 36.navel
37. puso 37. puso 37. heart
38. puton 38. puson 38. hypogastrium
39. puweg 39. tuhod 39. knee
40. puwerta 40. puwerta 40.vagina
41. sali 41. paa 41. foot
42. sangi 42. bibig 42.mouth
43. sekla 43. alak-alakan 43. popliteal
44. siko 44. siko 44. elbow
45. sungot 45. nguso 45.mouth
46. suso 46. suso 46. breast
47. taglang 47. tadyang 47. rib
48. takeb 48. balikat 48. shoulder
49. taklay 49. braso 49.arm
50. tapi 50. balakang 50. hip
51. tenger 51. batok 51. nape
52. tenten 52. gulugod 52. spinal cord
53. temir 53. baba 53. chin
54. tumbong 54. tombong 54. rectum
55. musing 55. utong 55. nipple
Panangitunton ed Pambangat na salitan Pangasinan
Miyembro na Pamilya
PANGASINAN IMPATALOS ED
2. ina/inay/nanay 2. ina/inay/nanay 2. mother
3. agi ya laki 3. kapatid na lalaki 3. brother
4. agi ya bii 4. kapatid na babae 4. sister
5. atsi 5. ate 5. older sister
6. kuya 6. kuya 6.older broter
7. tiyo/pangamaen 7. tiyo 7. uncle
8. tiya/panginaen 8. tiya 8. auntie/ aunt
9. ninong 9. ninong 9. godfather
10.ninang 10. ninang 10. godmother
11. laki 11. lolo 11. grandfather
12. bai 12. lola 12. grandmother
13. kapinsan 13. pinsan 13. cousin
14. kapiduwa 14. pinsang pangalawa 14.second cousin
15. kapitlo 15. pinsang-pangatlo 15. third cousin
16. kaanakan a bii 16. pamangkin na babae 16.niece
17. kaanakan a laki 17. pamangkin na lalaki 17.nephew
18. katulangan 18. biyenan 18. parent-in-law
19. katulangan a laki 19. biyanang lalaki 19. father –in-law
20. katulangan a bii 20. biyanang babae 20. mother-in-law
21. manugang a laki/ bii
21. manugang na lalaki/ babae
21. son/daughter-in- law
23. ayro 23. hipag 23. sister –in-law
28
Mananulong a Tutuo ed Komunidad
PANGASINAN IMPATALOS ED
2. principal 2. punong guro 2. principal
3. janitor 3. janitor 3. janitor
4. basurero 4. basurero 4. garbage collector
5. inhinyero 5. inhinyero 5. engineer
6. abogado 6. abogado 6. lawyer
7. driver 7. tsuper 7. driver
8. doktor 8. manggagamot 8.doctor
9. nurse 9. nars 9. nurse
10. bumbero 10. bumbero 10. fireman
11. managkatli 11. barbero 11. barber
12. kartero 12. kartero 12.mailman/postman
13. librarian 13.librarian 13. librarian
14. managlako 14. tindero/a 14. vendor
15. kapitan na barangay 15. kapitan ng barangay 15. barangay captain
16. kagawad 16. kagawad 16. councilor
17. manammianak 17. kumadrona 17. midwife
18. matadero 18. matadero 18. butcher
19. waiter 19. waiter 19. waiter
20. electrician 20. electrician 20. electrician
21. karpintero 21. karpintero 21. carpenter
22. pintor 22. pintor 22. painter
23. empleyado 23. empleyado 23. employee
24. tubero 24. tubero 24. plumber
25. kolektor 25. kolektor 25. collector
26. dumarait a laki 26. sastre 26. tailor
27. dumarait a bii 27. modesta 27.sewer
28.kusinero/kusinera 28.kusinero/kusinera 28. cook/chef
Panangitunton ed Pambangat na salitan Pangasinan
KAGAWAAN
31. pari 31. pari 31. priest
32.madre 32. madre 32. nun
33. mason 33. mason 33. mason
34. pulis 34. pulis 34.policeman/ policewoman
35. dumaralos 35. magsasaka 35.farmer
36. managsigay 36. mangingisda 36. fisherman
PANGASINAN IMPATALOS ED
12. kiyew ya itutungo 12.panggatong 12. firewood
13. papel 13. papel 13. paper
14. lapis 14. lapis 14. pencil
15. ballpen 15. ballpen 15. ballpen
16. gurabis 16. posporo 16. match
17. sagaysay 17. suklay 17. comb
18. pala 18. pala 18. shovel
19.lagari 19. lagari 19.saw
30
PANGASINAN IMPATALOS ED
26.irungan 26. silya/upuan 26. chair
27. bangko 27. bangko 27. bench
28. lamisaan 28. mesa/lamesa 28. table
29. lamparaan 29. lampara 29. lamp
30.palanggana 30. planggana 30. basin
31. pantalon 31. pantalon 31. pants
PANGASINAN IMPATALOS ED
8. duweg 8. kalabaw 8.carabao
9. baka 9. baka 9. cow
10. karnero 10. tupa 10. sheep
11. animolok 11. baboy ramo 11. boar
12. lalong 12. tandang 12. rooster
13. otot 13. daga 13. rat/mouse
14. pato 14. pato 14.duck
15. pabo 15. pabo 15. turkey
AYEP
SARAY TANAMAN
7. agayep 7. sitaw 7. string beans
8. talon 8. talong 8. eggplant
9. kamote 9. kamote 9. sweet potato
10. mani 10. mani 10. peanut
11. lakamas 11. singkamas 11. turnip
12. paeya 12. ampalaya 12. bitter gourd
13. tabyayong 13. upo 13. bottle gourd
14. kalubasa 14. kalabasa 14. squash
15. lukban 15. suha 15. pomelo
PANGASINAN IMPATALOS ED
2. kusina 2. kusina 2. kitchen
3. kasilyas 3. kubeta 3. toilet/comfort room
4. kuwarto 4. kuwarto 4. bedroom
5. pananganan 5. kainan 5. dining room
6. balkon 6. balkonahe 6. terrace
7. sular 7. bakuran 7. backyard
32
SARAY PASEN ED ESKWELAAN
SARAY PASEN ED KOMUNIDAD
2. galawan 2. palaruan 2. playground
3. library 3. silid-aklatan 3. library
4. hardin 4. hardin 4. garden
5. klinika 5. klinika 5. clinic
6. kantina 6. kantina 6. canteen
PANGASINAN IMPATALOS ED
1. eskuwelaan 1. paaralan 1. school
2. pasyaran 2. parke 2. park
3. simbaan 3. simbahan 3. church
4. kapilya 4. kapilya 4. chapel
5. tindaan 5. tindahan 5. market
6. galawan 6. palaruan 6. playground
7. istasyon na pulis 7. estasyon ng pulis 7. police station
8. istasyon na bum- bero
8. estasyon ng bom- bero
8. fire station
9. pelagan na sulat 9. post office 9. post office
10. prisidensiya 10. munisipiyo 10. municipal hall
11. klinika 11. klinika 11. clinic
Panangitunton ed Pambangat na salitan Pangasinan
SARAY KOLOR
7. tsokolate/kape 7. kulay tsokolate 7. brown
8. derosa 8. rosas 8. pink
9. kaki 9. kaki 9. khaki
10. kolor kahel 10. kulay kahel 10. orange
11. lila 11. lila 11. violet
PANGASINAN IMPATALOS ED
5. bitewen 5. hugis bituin 5. star
PANGASINAN IMPATALOS ED
2. ambanget 2. mabaho 2. foul odor
3. anapseng 3. maasim 3. sour
4. ampait 4. mapait 4. bitter
5. maasin 5. maalat 5. salty
6. malamis 6. matamis 6. sweet
7. anagasang 7. maanghang 7. spicy
34
SAY MANGIBAGAY ORAS (Labi tan Agew, Oras, Agew ed sakey,
Simba, Saray Bulan)
2.karuman 2. kahapon 2. yesterday
3. naani 3. mamaya 3. later
4. karuman na ngarem 4. kahapon ng hapon 4.yesterday after- noon
5. nen sakey ya agew 5. kamakalawa 5. the other day
6. nabuwas 6. bukas 6. tomorrow
7. nabuwas a kabuwasan 7. bukas ng umaga 7. tomorrow morn- ing
8. diya ed sakey ya agew 8. sa makalawa 8. the day after
9. amin ya agew 9. lahat ng araw 9. all the days
10. diya’d arum ya agew 10. sa ibang araw 10. some other day
11. agew-agew 11. araw-araw 11. everyday
12. labi-labi 12. gabi-gabi 12. everynight
13. taon-taon 13. taon-taon 13. yearly
14. kada Lunes 14. tuwing Lunes 14. every Monday
15. kada ngarem 15. tuwing hapon 15. every afternoon
16. diya’d unsublay a Simba 16. sa darating na Linggo
16. next Sunday
17. last Sunday
18. diya’d unsublay a bulan 18. sa darating na bu- wan
18. next Month
19. nen apalabas a bulan 19. nang buwang nag- daan
19. past month
B. ORAS
PANGASINAN IMPATALOS ED
1. ala una 1. ala una 1. one o’clock
2. alas dos 2. alas dos 2. two o’clock
3. alas tres 3. alas tres 3. three o’clock
4. alas kuwatro 4. alas kuwatro 4. four o’clock
5. ala singko 5. ala singko 5. five o’clock
6. ala sais 6. ala sais 6. six o’clock
7. ala siyete 7. ala siyete 7. seven o’clock
8. alas otso 8. alasotso 8. eight o’clock
9. alas nuwebe 9. alas nuwebe 9. nine o’clock
10. alas diyes 10. alas diyes 10. ten o’clock
11. alas onse 11. alas onse 11. eleven o’clock
12. alas dose 12.alas dose 12. twelve o’clock
PANGASINAN IMPATALOS ED
PANGASINAN IMPATALOS ED
36
SARAY TIYEMPO
SARAY LIKNAAN
PANGASINAN IMPATALOS ED
6. malurem 6.maulap 6. cloudy
7, mayamaya 7. umaambon 7. drizzling
PANGASINAN IMPATALOS ED
NUMERO MANLAPOD 0 ANGGAD 100
PANGASINAN SIMBOLO IMPATALOS ED
labinsakey 11 labing-isa eleven
labinduwa 12 labindalawa twelve
labintalo 13 labintatlo thirteen
labin-apat 14 labing-apat fourteen
labinlima 15 labinlima fifteen
labinanem 16 labing-anim sixteen
labimpito 17 labimpito seventeen
labinwalo 18 labing-walo eighteen
labinsiyam 19 labinsiyam nineteen
duwamplo 20 dalawampu twenty
duwamplo tan duwa 22 dalawampu’t dalawa twenty-two
duwamplo tan talo 23 dalawampu’t tatlo twenty-three
duwamplo tan apat 24 dalawampu’t apat twenty-four
duwamplo tan lima 25 dalawampu’t lima twenty-five
duwamplo tan anem 26 dalawampu’t anim twenty-six
duwamplo tan pito 27 dalawampu’t pito twenty-seven
duwamplo tan walo 28 dalawampu’t walo twenty-eight
duwamplo tan siyam 29 dalawampu’t siyam twenty-nine
talumplo 30 tatlumpu thirty
PANGASINAN SIMBOLO IMPATALOS ED
apataplo 40 apatnapu forty
limamplo 50 limampu fifty
anemamplo 60 animnapu sixty
anemamplo tan duwa 62 animnapu't dalawa sixty-two
Panangitunton ed Pambangat na salitan Pangasinan
PANGASINAN SIMBOLO IMPATALOS ED
anemamplo tan apat 64 animnapu’t apat sixty-four
anemamplo tan lima 65 animnapu’t lima sixty-five
anemamplo tan anem 66 animnapu’t anim sixty-six
anemamplo tan pito 67 animnapu’t pito sixty-seven
anemamplo tan walo 68 animnapu’t walo sixty-eight
anemamplo tan siyam 69 animnapu’t siyam sixty-nine
pitumplo 70 pitumpu seventy
walumplo 80 walumpu eighty
siyamaplo 90 siyamnapu ninety
40
BALIKAS YA IKAKANA ED PANAGSUKAT
PANGASINAN IMPATALOS ED
2. kapalduwa 2. kalahati 2. one- half
3. kakatlo 3. sankatlo 3. one -third
4. kakapat 4. sankapat 4. one-fourth
5. kakalima 5. isang kalima 5. one-fifth
6. kakanem 6. isang kaanim 6. one-sixth
7. kakapito 7. isang kapito 7. one-seventh
8. kakawalo 8. isang kawalo 8. one-eight
9. kakasiyam 9. isang kasiyam 9. one-ninth
10. kakaplo 10. isang kapulo 10. one-tenth
11. sakey metro 11. isang metro 11. one meter
12. kaban 12. kaban 12. cavan
13. kilo 13. kilo 13. kilo
14. kilometro 14. kilometro 14. kilometro
15. gatang 15. gatang 15
PANGASINAN SIMBOLO IMPATALOS ED
siyamaplo tan walo 98 siyamnapu’t walo ninety - eight
siyamaplo tan siyam 99 siyamnapu’t siyam ninety-nine
sanlasus 100 isang daan one hundred
Panangitunton ed Pambangat na salitan Pangasinan
PANGASINAN IMPATALOS ED
Curriculum Development Division
Complex, Meralco Ave. 1600 Pasig City,
Philippines