TALLINNA أœLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut ... Stress, أµpetaja stress ja lأ¤bipأµlemine Et mأµista

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TALLINNA أœLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut ... Stress, أµpetaja stress ja lأ¤bipأµlemine...

 • TALLINNA ÜLIKOOL

  Kasvatusteaduste Instituut

  Õpetajahariduse osakond

  Kärt Käesel

  ÕPETAJA STRESS JA LÄBIPÕLEMINE. ÕPETAJA SISEMISED

  TOIMETULEKURESSURSID LÄBIPÕLEMISE ENNETAJATENA

  Magistritöö

  Juhendaja: MA Ene-Silvia Sarv

  Tallinn 2010

 • 2

  SISUKORD

  Sissejuhatus ……………………………………………………………………………. 3

  I Ülevaade stressist, õpetaja stressist ja läbipõlemisest …….………………….…….. 5

  1. Stress, õpetaja stress ja läbipõlemine …………………………………………. 5

  1.1. Üldine stress ja läbipõlemine - mõisted ning tõlgendused ……………. 5

  1.2. Õpetaja stress ja läbipõlemine ………………………………………… 10

  1.3. Õpetaja stressi ja läbipõlemisega seotud uuringud …………………… 14

  2. Õpetaja stressi ja läbipõlemise allikad ……………………………………….. 18

  2.1. Üldhariduse vastuoluline hetkeolukord ……………………………… 19

  2.2. Suhted koolis ………………………………………………………… 20

  2.3. Väärtuste konflikt …………………………………………………….. 23

  2.4. Üldine kõrge stressitase ………………………………………………. 24

  3. Stressi ja läbipõlemisega toimetulek …………………………………………. 25

  3.1. Stressiga ja läbipõlemisega toimetuleku käsitlusi …………………….. 26

  3.2. Toimetulekut takistavad isiklikud tegurid ……………………………. 28

  3.3. Enesehinnang ja enesetõhusus sisemiste toimetulekuressurssidena ….. 30

  3.4. Õpetaja stress ja läbipõlemine toimetulekutsüklis ……………………. 32

  II Õpetaja stressiga kohanemist kaardistav uuring …………………………………… 34

  1. Uurimuse lähtekoht ja metoodika valik ……………………………………… 34

  2. Valim ja uurimisprotseduur ………………………………………………….. 37

  2.1. Uurimistöö käik …………………………………………………….….. 37

  2.2. Valimi kirjeldus ja jagunemine …………………………………….….. 37

  3. Uurimuse tulemused ………………………………………………………….. 41

  3.1. Õpetaja stressinäitajad ………………..……………………………..… 41

  3.2. Õpetaja stressi taseme ja sõltumatute muutujate vahelised seosed ….… 43

  III Arutelu ……………………………………….………………………………………. 47

  1. Tulemustest lähtuvad tendentsid ja võrdlus teiste uuringutega………….……… 47

  2. Töö teoreetilised ja praktilised rakendusvõimalused ………………….……….. 49

  3. Võimalikud edasised uurimisküsimused ……………………………………….. 51

  Kokkuvõte …………………………………………………………….………………. 54

  Kasutatud kirjandus ……………………………………………………..……………. 56

  Lisa 1 Definitsioonid ja lühendid ……………………………………..………………. 62

  Lisa 2 E-küsimustik …………………………………………………………………… 65

 • 3

  SISSEJUHATUS

  Õpetaja ametit peetakse huvitavaks aga ka keeruliseks. Üha vähem noori on valmis

  õpetajaks õppima ja õpetajana tööle asuma, õpetajaskond vananeb. Kõrge stressifooni

  ametile loovad suur vastutus, pidev vajadus muutustega kohaneda ja ennast kehtestada,

  kohustus erinevate inimestega nii sotsiaalselt kui psühholoogiliselt seotud olla, kõrged

  ootused õpetajale, madal sotsiaalne staatus jne. Ka oluliste muutuste taga, mis peaks

  garanteerima meie riigi jätkusuutlikkuse, nähakse seismas kooli ja õpetajat. See tõstatab

  küsimuse: kui hästi õpetaja sellises olukorras ennast psühholoogiliselt tunneb ning kas tal

  jätkub ressursse teda pidevalt saatva stressiga hakkama saamisel ?

  Käesolevas magistritöös uuritakse õpetaja stressi ja läbipõlemist ning õpetaja sisemisi

  toimetulekuressursse stressiga kohanemisel, eelkõige enesehinnangut ja enesetõhusust.

  Töös tuginetakse erinevatele kaasaegsetele psühholoogilistele ja sotsiaalpsühholoogilistele

  teooriatele õpetaja stressi ja läbipõlemise kohta, millest olulisim on Betoret õpetaja stressi

  mudel (Joonis 1). Magistritöö eesmärk on leida vastus küsimusele, millised on seosed

  õpetaja stressi taseme ja stressiga toimetuleku kahe olulise mõjutaja (enesehinnangu ja

  enesetõhususe) vahel Tallinna ligi 900 õpilasega gümnaasiumis (edaspidi koolis) ja

  kuidas see teadmine aitab välja töötada mudelit õpetaja läbipõlemise ennetamiseks?

  Teoreetilises osas tuuakse välja stressi ja läbipõlemise erinevaid käsitlusi (psühholoogiline,

  meditsiiniline, tööalane). Õpetaja stressi ja läbipõlemist käsitletakse kui spetsiifilist nähtust

  (aluseks Jarvise, Singeri, Byrne, Haberman, Betoret jt uuringud ja praktiline kogemus).

  Magistritöö haridusteadusliku aspekti rõhutamiseks pööratakse tähelepanu õpetaja stressi

  tagamaadele ja sellele, kuivõrd tänane olukord haridusmaastikul stressifaktorina õpetaja

  stressi mõjutada võib - on ju üldiste arvamuste kohaselt need näitajad paljus seotud

  hariduspoliitiliste otsustega. Teisalt antakse ülevaade individuaalsetest faktoritest -

  sisemistest ja välistest toimetulekumehhanismidest, enesehinnangu ja enesetõhususe

  vahelistest seostest stressi ja läbipõlemisega (tuginedes Pullmanni, Schwarzeri, Bandura jt

  uurimistöödele ja kokkuvõtetele).

 • 4

  Empiirilises osas uuritakse kooli õpetajate stressiga kohanemise näitajaid (mida madalam

  tajutud stressi tase, seda paremini on õpetaja stressiga kohanenud) ja võrreldakse neid nii

  õpetaja vanuse, tööstaaži, õpetatava kooliastme ja töökoormusega kui ka enesehinnangu ja

  enesetõhususe kui kahe olulise sisemise faktoriga läbipõlemise ennetamisel. Käesolev

  uurimistöö käsitleb õpetaja stressiga kohanemist pigem kui interaktsiooni õpetaja heaolu,

  enesehinnangu ja enesetõhususe vahel (Joonis 2). Keskkonnateguriks on nii kool ja

  töösituatsioon kui ka ühiskond ja haridusmaastik laiemalt. Sealt tulenevaid lisastressoreid

  vaadeldakse teoreetiliselt. Pigem on fookuses õpetaja sisemised ressursid keskkonnast

  tuleneva stressiga kohanemises ja läbipõlemise ennetamises.

  Uuringu tulemusena selgus, et antud koolis on õpetajate stressiga kohanemise näitajad

  kõrged, tajutud stressi tase madal. Enesehinnang ja enesetõhusus on kõrgete keskmiste

  näitajatega. Statistiliselt oluline seos ilmnes stressi näitajate ja enesetõhususe vahel. See

  lubab oletada, et õpetajatel välja kujunenud kõrge enesehinnang ja enesetõhusus (võime

  enda toimetulekuressursse stressiolukorras kasutada, stressiga toimetulekuks panustamine,

  stressi vähendamiseks suhteliselt püsivate tulemuste saavutamine) on aidanud õpetajatel

  tööstressiga eeskujulikult toime tulla ning õpetajate heaolu selles koolis on keskemiselt

  kõrgem.

  Metafooriliselt võiks tõdeda, et tegu on ühe kooli juhtumi uuringuga, mis annab võimaluse

  välja töötada sekkumisstrateegiad ja koondada need programmiks, mis keskendub õpetaja

  vastupidavuse parandamiseks stressiga toimetulekul. Samuti on võimalik kaardistada

  tegurid, mis on aidanud selle kooli õpetajatel stressiga hästi toime tulla ja läbipõlemist

  ennetada. Kõrgenenud stressi ja läbipõlemise puhul aitab vastupidavust toetav programm

  madalseisust välja tulla, oma isiklikke ressursse taasavastada ja efektiivselt kasutama

  õppida. Laiemalt võib käesoleva töö abil muuta pakutava hariduse kvaliteeti kõnealuses

  koolis, tõsta õpilaste motivatsiooni ja töömeeleolu, suurendada õpilase ja õpetaja nn

  koolirõõmu. Mudeli tõhusust saab koolisiseste uurimustega kontrollida, parendada ja

  teistele haridusasutustele koolitusena pakkuda kui süstematiseeritud ja kontrollitud kuid

  samas paindlikku meetodit õpetaja stressinäitajate vähendamiseks, stressijuhtimise

  õpetamiseks, stressile vastupidavuse (resilientsuse) ning heaolu suurendamiseks.

 • 5

  I ÜLEVAADE SRTESSIST, ÕPETAJA STRESSIST JA LÄBIPÕLEMISEST

  Esimese osas antakse ülevaade stressi ja läbipõlemise erinevatest käsitlustest. Seejärel

  vaadeldakse lähemalt õpetaja stressi (teacher stress) ja läbipõlemist ning antakse põgus

  ülevaade teemaga seotud uuringutest. Teises peatükis vaadeldakse lähemalt õpetaja stressi

  ja läbipõlemise oletatavaid allikaid Eestis – (haridus)uuringutest selgunud paradokse ja

  vastuolusid. Kolmandas peatükis antakse ülevaade sellest, mida mõistetakse stressiga

  toimetuleku all ning kuidas enesehinnang ja enesetõhusus sellega seotud on.

  1. Stress, õpetaja stress ja läbipõlemine

  Et mõista õpetaja stressi ja läbipõlemise tagamaid, spetsiifikat ja tendentse, tuleb tunda

  üldise stressi, tööstressi ja l