TALLINNA TEHNIKAأœLIKOOL Majandusteaduskond أ„rikorralduse ... آ  TALLINNA TEHNIKAأœLIKOOL Majandusteaduskond

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TALLINNA TEHNIKAأœLIKOOL Majandusteaduskond أ„rikorralduse ... آ  TALLINNA TEHNIKAأœLIKOOL...

 • TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

  Majandusteaduskond

  Ärikorralduse instituut

  Kairi Niinepuu – Mark

  ENNEAEGNE SKALEERUMINE EESTI TEHNOLOOGIAVALDKONNA IDUFIRMADE

  NÄITEL

  Magistritöö

  Õppekava Juhtimine ja Turundus, peaeriala Turundus

  Juhendaja: Mait Rungi, PhD

  Tallinn 2018

 • Deklareerin, et olen koostanud töö iseseisvalt ja

  olen viidanud kõikidele töö koostamisel kasutatud

  teiste autorite töödele, olulistele seisukohtadele ja andmetele,

  ning ei ole esitanud sama tööd varasemalt ainepunktide saamiseks.

  Töö pikkuseks on 12214 sõna sissejuhatusest kuni kokkuvõtte lõpuni.

  Kairi Niinepuu-Mark ……………………………

  (allkiri, kuupäev)

  Üliõpilase kood: 153792TATM

  Üliõpilase e-posti aadress: kairi4@gmail.com

  Juhendaja: Mait Rungi, PhD

  Töö vastab kehtivatele nõuetele

  ……………………………………………

  (allkiri, kuupäev)

  Kaitsmiskomisjoni esimees:

  Lubatud kaitsmisele

  …………………………………

  (nimi, allkiri, kuupäev)

 • 3

  SISUKORD

  LÜHIKOKKUVÕTE ...................................................................................................................... 4

  MÕISTETE JA LÜHENDITE LOETELU ..................................................................................... 5 SISSEJUHATUS ............................................................................................................................ 6

  1. TEOREETILINE RAAMISTIK ................................................................................................. 8 1.1. Idufirmade kontseptsioon ja olemus .................................................................................... 8 1.2. Idufirma kontseptsiooniga haakuvad organisatsiooniteooriad ........................................... 11 1.3. Idufirma arendamise metodoloogiad ................................................................................. 13 1.4. Idufirma arenguetapid ........................................................................................................ 15 1.5. Idufirma kapitali kaasamine ............................................................................................... 16 1.6. Idufirmade enneaegne skaleerumine .................................................................................. 18

  2. IDUFIRMADE ÖKOSÜSTEEM NING MAJANDUSLIK EFEKT EESTIS......................... 27

  3. UURINGU MEETOD JA ANDMETE KOGUMINE .............................................................. 31 3.1. Uuringu meetod ja valim ................................................................................................... 31 3.2. Intervjuude analüüsimise protseduur ................................................................................. 32 3.3. Ülevaade uuringus osalenud ettevõtetest ........................................................................... 33

  4. TULEMUSED JA ARUTELU ................................................................................................. 34 4.1. Turunduslikud aspektid enneaegse skaleerumise kontekstis ............................................. 46

  KOKKUVÕTE ............................................................................................................................. 50 SUMMARY .................................................................................................................................. 54

  KASUTATUD ALLIKATE LOETELU ...................................................................................... 56 LISAD ........................................................................................................................................... 62

  Lisa 1. Idufirma võimalikud kapitaliallikad idufirma arenguetapiti ning finantseerimistsükliti ................................................................................................................................................... 62 Lisa 2. Enneaegse skalaeerumise tunnused ja vältimine .......................................................... 63 Lisa 3. Valimi kriteeriumid ning põhjused ............................................................................... 65 Lisa 4. Lühiülevaade valimis osalenud idufirmadest ................................................................ 66 Lisa 5. Intervjuu küsimustik ..................................................................................................... 68 Lisa 6. Crosscase tabel ............................................................................................................. 69 Lisa 7. Enneaegne skaleerumine Eesti idufirmades .................................................................. 77 Lisa 8. Enneaegse skaleerumise ja ebaõnnestumispõhjuste esinemine .................................... 78 Lisa 9. Sildipilv sõnadest .......................................................................................................... 79 Lisa 10. Intervjuude transkriptsioonid ...................................................................................... 80

 • 4

  LÜHIKOKKUVÕTE

  Käesolev magistritöö uurib enneaegse skaleerumise esinemist Eesti tehnoloogiavaldkonna

  idufirmades, mida võib täheldada hinnanguliselt 70% idufirmades ja mida seostatakse erinevate

  idufirma ebaõnnestumisteguritega.

  Kvalitatiivse uurimuse käigus analüüsitakse idufirmade ebaõnnestumispõhjuseid seostades neid

  enneaegse skaleerumise tunnustega läbi viie dimensiooni: klient, toode, meeskond, finantsid ning

  ärimudel. Magistritöö analüüsi kvaliteedi tagamiseks moodustavad intervjuu valimi nii kapitali

  kaasanud ebaõnnestunud kui tegutsevad ning ärist väljunud idufirmad; analüüsi rikastavad Eesti

  ingel- ja riskiinvestorite hinnangud. Analüüsi tulemis täheldatakse seoseid töös käsitlemist

  leidvate idufirma arendamise metodoloogiatega nagu näiteks kliendiarendusmudeli rakendamine,

  toote/turusobivuse leidmine ning enneaegse skaleerumise tunnuseid täheldatakse vastavalt töö

  käigus valminud enneaegse skaleerumise tunnuste ja vältimise tabelile.

  Ilmneb, et enneaegset skaleerumist saab täheldada kõikides valimis osalenud tegevuse lõpetanud

  idufirmades ning mitmete tegutsevate või ärist väljunud idufirmade tegutsemisajaloos. Enim

  saab täheldada seda kliendi dimensioonis, kus oluline roll seisneb toote/turusobivuse leidmisel

  ning mille mitteleidmist kompenseeritakse kas liigse turunduse, meeskonna värbamise, ideaalse

  toote ehitamise või kõrvaliste tegevuste tegemisega, mis tingib rahaliste ressursside lõppemise

  enne toote/turusobivuse leidmist.

  Võtmesõnad: enneaegne skaleerumine, idufirma ebaõnnestumise põhjused, toote / turusobivuse

  leidmine.

 • 5

  MÕISTETE JA LÜHENDITE LOETELU

  B2B – ärilt ärile (ingl. Business to Business)

  B2C – ärilt tarbijale (ingl. Business to Customer)

  ES – enneaegne skaleerumine (ingl. Premature Scaling)

  FFF – Sõbrad, sõgedad ja sugulased (ingl. Friends, Fools and Family)

  MVP – minimaalne elujõuline toode (ingl. Minimum Viable Product)

  PMF – toote / turusobivus (ingl. Product / Market Fit)

  PSF – probleemi / lahenduse sobivus (ingl. Problem / Solution Fit)

 • 6

  SISSEJUHATUS

  Digitaliseerumine on kaasa toonud suure iduettevõtete arvu kasvu, millel on võimalus

  konkureerida turgu valitsevate ressursse omavate ettevõtetega (Kupp et al. 2017). Olukorras,

  kus ettevõtjatel on kasutada samaväärses mahus aega ning infovälja näitavad osad idufirmad

  kiiret skaleerumist, adapteeruvad sihtturuga ning genereerivad suuri kasutajate- ja

  käibemahtusid, siis teistel idufirmadel nii hästi ei lähe ning panustatud aeg ning ressursid ei too

  tulemusi. Kõrge idufirmade ebaõnnestumisprotsendi kõrval on viienda-kuuenda idufirma

  asutajad hakanud täheldama sarnaseid mustreid ebaõnnestunud ning õnnestunud idufirmade osas

  – täpsemalt väidetakse, et on olemas tee, mida järgides on võimalik elimineerida enimlevinud

  riske ning kasvada idufirmast suureks ning edukaks ettevõtteks (Blank, Dorf 2006, 3). Töös leiab

  põhjalikumat käsitlemist idufirma enneaegne skaleerumine, mille formuleeringut on hakatud

  kasutama alles viimase seitsme aasta jooksul, kuid mis on nii valdkonna rahvusvaheliselt

  tunnustatud spetsialistide, investorite hinnangul kui ka uuringute järgi tihti üks idufirma

  ebaõnnestumise põhjustest (Marmer et al. 2011; Cook 2011; Graham 2013; Patel 2015; Blank

  2016).

  Magistritöö uurimisprobleemi valideerimiseks kontakteerus töö autor 2017. aasta hilissügisel

  Eesti Startup Juhtide klubiga võimalike uurimistöö probleemide tuvastamiseks. Käesolev

  magistritöö uurimusprobleem seondub idufirmade kõrge ebaõnnestumismääraga – hinnanguliselt

  80-90% idufirmadest ebaõnnestub (Nobel 2011; Furr 2011; Ahlstrom 2014; Patel 2015). Töö

  raames uurib autor iduettevõtete enneaegset skaleerumist, mida võib täheldada hinnanguliselt

  70% idufirmadest ja mida seostatakse erinevate idufirma ebaõnnestumisteguritega (Marmer et al.

  2011; Nobel 2011; Furr 2011; Blank 2012; Ahlstrom 2014; Furr 2014; Patel 2015; Dujmovic