Click here to load reader

TAP DOAN DIEN LiiC VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET cao TC cua Don vi ke... · PDF file TAP DOAN DIEN LiiC VIET NAM CONG TY CP TU. VAN XAY DUNG DIEN 3 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TAP DOAN DIEN LiiC VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET cao TC cua Don vi ke... · PDF...

 • TAP DOAN DIEN LiiC VIET NAM CONG TY CP

  TU. VAN XAY DUNG DIEN 3

  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hqc lap - Tkr do - Hanh phtic

  s6 : 2 7 4 9 /TVD3-KT

  Tp. Ho Chi Minh, ngay 20 thang 07 nam 2016

  V/v giai trinh loci nhuan sau thue bien dOng tren 10% so, voi ding 1c3/ nam truck cua dan ke toan cap tren.

  Kinh - Uy ban chirng khoan Nha ntrac; - Sio giao dich Chling khoan Ha Ni5i.

  - Can cur theo quy dinh tai diem 4 Dieu 11 Thong tu so 155/2015/TT-BTC ngdy

  06/10/2015 cua Bo Tai chinh huong dAn cong 136' thong tin tren thi truarng chlmg

  khodn;

  - Can cur k6t qua hoat d(ing kinh doanh quy 2/2015 va quy 2/2016 cua KhOi Ca quan Cong ty co phan Tu van xay dung dien 3 (dan vi ice toan cap tren):

  Stt Chi den Quji 2/2015 Quy 2/2016 Chenh Lech So sanh

  (%)

  a b c d e=d-c f=e:c

  1 Doanh thu thuan 64.782.430.947 91.262.902.794 26.480.471.847 40,9%

  2 Loi nhuan sau thue TNDN

  4.515.857.476 3.861.431.550 -654.425.926 -14,5%

  Cong ty CP Tu van xay dung dien 3 giai trinh nguyen nhan an an lqi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep thay dOi tren 10% so voi bac cao cimg ks nam tnrarc

  cua KhOi ca quan Cong ty (dan vi ke toan cap tren) nhu sau: Doanh thu quy 2/2016 chil yeti den tir cong tac giam sat thi cong cac du an nguOn dien (nhiet dien va thus/ dirt), chi phi thuc hien cac cong tac nay cao han nhieu so voi chi phi thuc hien cong tac thiet ke. Han nfra cac cong viec giam sat, Cong ty phal thue tu van phu nuac ngoai., trong do chi phi thue trong quS, 2/2016 dal len den ten 24 ty dOng, tir do dan den lai nhuan giam so voi ding k3T nam truac./.

  Tran trong.

  Noi nhetn: - Nhu tren; - Luu: VT, KT.

 • I

  TP. 1-1(1 Chi Minh

  07/2016

  TAP DOAN DIEN LIIC VItT NAM CONG TY P TU' VAN XAY DUNG DIEN 3

  BAO CAO TAI CHINH CUA

  DON V! Kt TOAN CAP TREN

  QUi7 II — Nam 2016

  tU v.0

  0 TOVRhelnland

  09 o 5o I,'

  EVNPECC3 LONG TY CO PHAN Tli VAN XAY DYNG DEN 3

  POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 3

 • Mfiu so B Ola-DN Dorn vi bac) cao: Co quan Cong ty CP Ty van XD dien 3 (Ban hanh theo ThOng tu, so

  Dia chi :32 NO Thiri Nhiem TP. HCM

  200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 caa BO

  BANG CAN DOI KE TOAN GIIJA NIEN OO Tai chinh)

  Qu572 nam 2016

  Don vi tinh: &rig

  TAI SAN Ma so Thuyet mink

  S6 cuoi guy S6 dau nam

  1 2 3 4 5

  A - TAI SAN NGAN HAN(100 = 110+120+130+140+150) 100 179 174 928 666 172 861 605 867

  I - Tien vi cic khoin tutrng &Mg thin 110 42 479 798 109 49 648 107 579

  1. Tien 111 41 244 748 109 32 965 467 579

  2. Cac khoan tucmg during flan 112 1 235 050 000 16 682 640 000

  II - Diu ft:di chinh ngin han 120 220 790 000 5 990 206 666

  1. ChUng khoan kinh doanh 121 220 790 000 220 790 000

  2. Du phong gam gia chang khoan kinh doanh(*) 122

  3. Dau to nam gia den ngay dao han 123 5 769 416 666

  III - Cac khoin phii thu ngAn han 130 115 719 495 759 98 182 231 359

  1. Phai thu nggn han cue khach hang 131 87 069 376 012 73 586 711 432

  2. Tra trudc cho ngudi ban ng5n han 132 19 052 932 532 17 466 818 786

  3. Phai thu n6i b6 ng5n hail 133 15 693 413 902 12 252 968 391

  4. Phai thu theo tin db hcip Ong xay dung 134

  5. Phai thu ye cho vay ngsin han 135

  6. Phil thu nggn han khac 136 3 077 700 573 1 955 790 887

  7. Du phdng phai thu kh6 ddi (*) 137 (9 173 927 260) (7 080 058 137)

  8. TN san thi6u chit xi'll9 139

  IV • Hang ton kho 140 20 463 777 348 18 897 790 525

  1. Hang ton kho 141 20 463 777 348 18 897 790 525

  2. Du phong Om gia hang ton kho (*) 149

  V - Tai san ngin han khic 150 291 067 450 143 269 738

  1. Chi phi tra bit& ng5n han 151 291 067 450 143 269 738

  * BO 1 _DN - Bang can d6i k6 toan theo 17200

  Ngdy in :2010712016

  Trang 115

 • 1 2 3 4 5

  2. Thu6 GTGT duac khgu MY

  3. Thus va cac khoan phai thu nha nubs

  4. Giao dich mua ban 10 trai phi6u chinh phi)

  5. TN sari ngan han khac

  152

  153

  154

  155

  B - TAI SAN DAI HAN(200=210+220+240+250+260) 200 42 798 922 746 46 790 462 503

  I. Cic khoin phii thu di Ilan 210 8 755 493 598 8 755 493 598

  1. Phil thu dai han cua khach hang 211

  2. Ira truac cho nguai ban dai han 212

  3. V6n kinh doanh a nhang don vi truc thuOc 213 8 629 493 598 8 629 493 598

  4. Phial thu not bb dai han 214

  5. Phai thu A cho vay dal han 215

  6. Phai thu dai han khac 216 126 000 000 126 000 000

  7. Du phong Oaf thu dai han kh6 doi (*) 219

  II. MI sin c6 dinh 220 18 716 258 295 23 919 643 135

  1. Tai san c6 dinh hiru hinh 221 10 548 421 763 10 979 573 958

  - Nguyen gia 222 24 338 870 378 23 973 315 060

  - Gia tri hao men lay ke" (*) 223 (13 790 448 615) (12 993 741 102)

  2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 224

  - Nguyen gia 225

  - Gib tri hao mon lay k6 (*) 226

  3. Tai san c6 dinh v6 hinh 227 8 167 836 532 12 940 069 177

  - Nguyen gia 228 11 648 096 187 16 151 598 790

  - Gib tri hao mOn 14 ke (*) 229 (3 480 259 655) (3 211 529 613)

  III. Bil dOng san diu tu' 230

  - Nguyen gia 231

  - Gib tri hao mOn luy ke" (*) 232

  IV. TM sin do ding dai han 240 1 703 730 515 311 190 280

  1. Chi phi san xugt, kinh doanh da dang dai han 241 1

  2. Chi phi xay dung ca ban do dang 242 1 703 730 515 311 190 280

  V. Diu tUtai chfnh dai hin _ 250 11 350 000 000 11 350 000 000

  * BOI_DN - Bang can d6i k6 town theoTT200

  Ngay in :20/07/2016

  Trang 2/5

 • 3. Dau tu Op van vac, don vi khac 11 350 000 000 253 11 350 000 000

  VI. Tai san dal han khac 2 273 440 338 260 2 454 135 490

  251 1. &au to vao Ong ty con

  252 2. EYau tu vao Ong ty lien doanh, lien k6t

  254 4. Du phong dau to tai chinh clai han (*)

  255 5. Dau tu nirn gid d6n ngay ciao han

  1. Chi phi hi trudc dai han 2 273 440 338 2 454 135 490 261

  2. TN san thud thu nhap hoOn lai

  3. Thi6t bi, vat tu, phy tong thay th6 dal han

  4. TN san dal han khac

  262

  263

  268

  TONG CONG TAI SAN (270=100+200) 221 973 851 412 219 652 068 370 270

  * BO1_DN - Bang can (16i ke" totin theo TT200

  Nei), in :20/07/2016 Trang 3/5

 • NGUON VON MA so - Thuye1

  minh S6 cuni quS7 S6 dau nam

  1 2 3 4 5

  C - NO PHAI TRA (300=310+330) 300 138 987 847 512 140 018 827 797

  I - NI ngin han 310 138 987 847 512 140 018 827 797

  1. Phai tra nguai ban ng5n han 311 2 818 776 695 2 576 963 785

  2. Nguai mua tra tien talc ng'in han 312 50 491 153 176 55 610 394 325

  3. Thu6 va cac khoan phii Op nha nudc 313 2 936 365 547 4 358 311 999

  4. Phii tra nguai lao Ong 314 54 309 083 077 52 542 524 326

  5. Chi phi phii tri ngin han 315 2 678 960 857 4 208 412 188

  6. Phil tra nei be nggn han 316 14 021 941 650 15 614 848 223

  7. Phil tra theo tidn de hop clang xay dung 317

  8. Doanh thu chua thuc hien ng5n han 318

  9. Phii tra ngin han khac 319 10 742 593 403 4 819 799 844

  10. Vay va no thue tai chinh ngin han 320

  11. Du pheng phii tra ngin han 321

  12. Quy khen thuqng - philc lqi 322 988 973 107 287 573 107

  13. Quy binh 6n gia 323

  14. Giao dich mua ban Iai tral phi6u chinh phii 324

  II. NI dai han 330

  1. Phil tra ngueti ban dai han 331

  2. Ngudri mua tra ti6n truac dai han 332

  3. Chi phi phai tra dai han 333

  4. Phi tri nei be ve v6n kinh doanh 334

  5. Phil tra nOi be dal han 335

  6. Doanh thu chua thuc hien dai han 336

  7. Phi tra dai han khac 337

  8. Vay va nq thus tai chinh dai han 338

  9. Trai phidu chuydn d6i 339

  10. C6 phidu uu dEli 340

  11. Thud thu nhap hoOn lai phil tra 341

  *1301_DN - Bang can difii ke town theo 1T200

  Ngay in :20/07/2016

  Trang 4/5

 • 2 412 • 5

  219 652 068 370

  12. Du phOng phai tra dai han 342

  13. Qu9 phat tridn khoa hoc va Ong ngh0 343

  D - VON CHU SO HOU (400=410+430) 400 I - V6n chO sa hau 410

  1. V6n g6p caa chi) sa huu 411

  + V6n to dm chi) sa tau 411a

  + C6 phigu ph6 thOng co quyen bidu quyat 411b

  + C6 phi& uu dni 411c

  2. Thang du v6n ca ph5n 412

  3. Quyen chon chuygn d6i trai phi& 413

  4. V6n khac c0a chi) sa he u 414

  5. C6 phigu quy 415

  6. Chenh loch dbnh gib Iai tai sari 416

  7. Chenh loch t gia h6i doai 417

  8. Quy d5u to Oat ft& 418

  9. Qu9 h6 tro sap xap doanh nghiap 419

  10. Qu9 khac thuOc v6n chi) set hCru 420

  11. Loi nhuan sau thug chua phan ph6i 421

  - LNST chua phan ph6i 109 kg dan cu6i ky truac 421a

  - LNST chua phan ph6i ky nay 421b

  12. Nguon v6n d5u to XDCB 422

  II - Nguon kinh phi va qug khac 430

  1. Nguon kinh phi 431

  2. Ngu6n kinh phi dEl hinh thanh tai sari 432

  TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440

  NGU'it LAP B111.1

  TRISONG PHONG TCKT

  NGUYEN TRAN PHUONG THUY

  PHAM HOANG VINH

  82 986 003 900

  82 986 003 900

  33 810 000 000

  33 810 000 000

  32 378 928 577