17
TÁVLATOK AZ ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEKBEN

Távlatok az energetikai fejlesztésekben

  • Upload
    risa

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Távlatok az energetikai fejlesztésekben. Energetikai fejlesztések és források az egyes operatív programokban. A KEHOP átfogó célja. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

TÁVLATOK AZ ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEKBEN

Energetikai fejlesztések és források az egyes operatív programokban

OP Energetikai prioritás Rendelkezésre álló keret, EUR

KEHOP 5. 994 820 179

GINOP4. 225 555 211

7. 567 267 966

TOP 3. 753 505 813

VEKOP 3. 108 698 428

A KEHOP átfogó célja

• A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

• Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük:

• A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;

• Az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;

• A szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;

• Egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

A KEHOP prioritás-struktúrájának bemutatása

KEHOP Prioritási tengely megnevezése AlapTeljes összeg

EU+HUN (EUR)A teljes keret %-

ában1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás KA 1 044 936 936 27,61%

2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése KA 1 243 885 043 32,87%

3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések KA 400 203 647 10,57%

4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések ERFA 100 984 646 2,67%

5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása KA 994 820 179 26,28%

ÖSSZESEN: 3 784 830 451 100,00%

A KEHOP 5. prioritásának részletes bemutatása 1.

5. prioritás tengely: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

A prioritástengely kialakításának indoka:

Helyzetkép: energiafüggőség, elavult épületállomány – Jelentős fosszilis alapú energiaimport– Az összes energiafogyasztás 40%-a és az ÜHG kibocsátás túlnyomó

része az épületekből – A hazai épületállomány 70%-a (=4.3 millió lakás) energetikailag

elavult, felújításra szorul;

Nemzeti és EU 2020 célkitűzések megvalósítása– Energiatakarékosság növelése, megújuló energiaforrások fokozott

alkalmazása, klímavédelem és ellátásbiztonság

A KEHOP 5. prioritásának részletes bemutatása 2.

5. prioritás tengely: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése• 1. Intézkedés - Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló

energiaforrás alapú zöldáram-termelésAz energiahatékonyság és az energia-megtakarítás növelése• 2. Intézkedés - Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló

energiaforrások alkalmazásának kombinálásával • 3. Intézkedés – Távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése,

illetve megújuló alapra helyezése• 4. Intézkedés – Szemléletformálási programokA villamos energia-rendszer korszerűsítése az alacsony szén-dioxid kibocsátás-csökkentési célok végrehajtása érdekében • 5. Intézkedés – Intelligens hálózati rendszerek támogatása a

villamosenergia-rendszer rugalmasságnak biztosítására

2014-2020 időszak Operatív Programjai

A készülő NÉeS alapján a tervezett fajlagos költségek az épületenergetikai beavatkozások során

Szigorodó követelményeknek megfelelő, komplex felújítások, becsült fajlagos költsége, Ft/GJ

A KEHOP 5. prioritásának részletes bemutatása 3.

1. Intézkedés: Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés elősegítése

Az intézkedés keretében elsődlegesen olyan erőművek létesítésének ösztönzése a cél, amelyek a megújuló energiaforrás felhasználásával megtermelt villamos energiát közvetlenül a hálózatba táplálják.

Támogatott technológiák:• Biomassza hasznosítása (ide értve minden, biológiailag lebomló szerves anyagot)• Biogáz termelés és felhasználás • Geotermikus energia alkalmazása • Napenergia hasznosítása • Vízenergia hasznosítása

Kedvezményezettek típusai: gazdasági társaságok, közjogi vagy magánjogi szervezetek.Pénzügyi eszközök alkalmazása: GINOP 7. prioritásban visszatérítendő források kihelyezésével tervezett.

A KEHOP 5. prioritásának részletes bemutatása 4.

2. Intézkedés: Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával

Az intézkedés keretében a lakóépületek, a középületek, valamint a nonprofit szektor épületeinek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítéseinek támogatása tervezett.

Kedvezményezettek típusai: közjogi vagy magánjogi szervezetek (végső kedvezményezett a lakosság), központi költségvetési szervek, nonprofit szektor (kivéve önkormányzat), egyházak, többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok.

Pénzügyi eszközök alkalmazása: GINOP 7. prioritásban visszatérítendő források kihelyezésével tervezett.

Megjegyzés: A támogatható lakóépületek típusa és a lakossági támogatások nyújtásának módszertana jelenleg az Európai Bizottsággal egyeztetés alatt áll

A KEHOP 5. prioritásának részletes bemutatása 5.

3. Intézkedés: Távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése

Magyarországi távhőrendszereknél támogatható az új megújuló energiaforrás alapú távhőtermelő létesítmények kialakítása, a régi elavult, rossz hatásfokú termelő egységek korszerűsítése, energiahatékonyság növelése, vagy kiváltása és megújuló alapra helyezése, valamint az új termelő egységek távhőrendszerre történő integrálásának az ösztönzése. A távhőrendszerek szekunder oldali korszerűsítései az épületek energiahatékonysági korszerűsítései (2. intézkedés) során tervezettek

Kedvezményezettek típusai: távhőszolgáltatók, valamint a távhőtermelő gazdasági társaságok, közjogi vagy magánjogi szervezetek.

Pénzügyi eszközök alkalmazása: GINOP 7. prioritásban visszatérítendő források kihelyezésével tervezett.

A KEHOP 5. prioritásának részletes bemutatása 6.

4. Intézkedés: Szemléletformálási programok

A tudatos és fenntartható energiafogyasztás és ezzel együtt az energiahatékonyság és a megújuló energia források alkalmazásának növelése érdekében széles körű energia- és klímatudatos szemlélet kialakítását célzó programok kijelölését és a szemléletformálási programokat megvalósító hazai szervezetek, intézmények támogatását tervezzük, hozzájárulva a várhatóan 2014-ben elfogadásra kerülő, Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv céljaihoz.

Kedvezményezettek típusai: civil szervezetek, egyházak, oktatási intézmények, központi költségvetési szervek.

A KEHOP 5. prioritásának részletes bemutatása 7.

5. Intézkedés: Intelligens hálózati rendszerek támogatása a villamosenergia-rendszer rugalmasságnak biztosítására (átdolgozás alatt áll)

Az intézkedés célja olyan intelligens hálózati eszközök, így az intelligens fogyasztásmérők, a fogyasztóoldali válaszintézkedéseket lehetővé tévő rendszerek és a lokális intelligens vezérlést lehetővé tévő villamosenergia-hálózati egységek kiépítésének támogatása, amelyek elősegíthetik innovatív, fogyasztói energiatakarékosságot ösztönző és rendszerszintű energiahatékonyságot növelő intelligens szolgáltatások megjelenését.

Kedvezményezettek típusai: közjogi vagy magánjogi szervezetek, központi költségvetési szervek, non-profit szektor, egyházak, villamosenergia-kereskedők, az átviteli rendszerirányító, az elosztói rendszerüzemeltetők, a villamosenergia-termelői engedélyesek.

Energetikai fejlesztési irányok más Operatív Programokban

GINOP 4. prioritási tengely

Cél: Gazdaságfejlesztést élénkítő energetikai célú beavatkozások, kiemelten kkv-k részére.

Támogatható tevékenységek: Energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás növelését célzó fejlesztések, jellemzően épülethez kötődően, de támogathatók a gazdasági-termelési folyamathoz kapcsolódó megújuló energiafelhasználás növekedését célzó fejlesztések is.

Kedvezményezettek: gazdasági társaságok (kkv-k)Rendelkezésre álló forrás: 225 555 211 EUR

Pénzügyi eszközök alkalmazása: GINOP 7. prioritásban visszatérítendő források kihelyezésével tervezett.

Energetikai fejlesztési irányok más Operatív Programokban

GINOP 7. prioritási tengely

Cél: Pénzügyi eszközök

Támogatható tevékenységek: a pénzügyi eszközök bizonyos tematikus célokhoz kapcsolódva érhetők el, segíti a tematikus célhoz tartozó intézkedések kedvezményezetti kört a piaci forrásokból nem, vagy nem megfelelő mértékben finanszírozott tevékenységek megvalósításában.

Kedvezményezettek: gazdasági társaságok, közjogi vagy magánjogi szervezetek, nonprofit szektor (kivéve önkormányzat), egyházak, többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok, távhőszolgáltatók, valamint a távhőtermelő gazdasági társaságok

Rendelkezésre álló forrás (energetika): 567 267 966 EUR

Energetikai fejlesztési irányok más Operatív Programokban

TOP 3. prioritási tengely (3.2 intézkedés)

Cél: Energetikai célú beavatkozások ösztönzése önkormányzatok körében.

Támogatható tevékenységek: Épülethez kötődő energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás növelését célzó fejlesztések, továbbá megújuló energia felhasználásra alapozott autonóm energiaellátás megvalósítása.

Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, továbbá azok az intézmények, amelyek önkormányzati tulajdonú épületen látnak el üzemeltetési, működtetési, feladatellátási felelősséget

Rendelkezésre álló forrás: 392 445 052 EUR

Pénzügyi eszközök alkalmazása: nem tervezett

Energetikai fejlesztési irányok más Operatív Programokban

VEKOP 3. prioritási tengely

Cél: Energetikai célú beavatkozások ösztönzése, önkormányzatok körében a Közép-Magyarországi Régióban.

Támogatható tevékenységek: Épülethez kötődő energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás növelését célzó fejlesztések.

Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások

Rendelkezésre álló forrás: 108 698 428 EUR

Pénzügyi eszközök alkalmazása: tervezett

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!