Click here to load reader

T.C. Resmî (3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini (YDS,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of T.C. Resmî (3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve İngilizce hazırlık sınıfından...

 • T.C. Resmî Gazete

  http://www.basbakanlik.gov.tr e-posta: [email protected]

  Kuruluşu : 7 Ekim 1920 İçindekiler 32. Sayfadadır.

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

  YÖNETMELİK

  İstanbul Kültür Üniversitesinden: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL

  EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesinin zorunlu ve

  isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek olan eğitim ve öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sı- navlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesinin zorunlu ve isteğe

  bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek olan eğitim ve öğretimin amaçlarına, uygu- lanmasına, sınavlarına, İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı fakültelerdeki tüm lisans ve ön li- sans programlarına kayıtlı öğrencilerin devam etmekle yükümlü oldukları zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin eğitim ve öğretim ile sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

  Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

  nununun 14 üncü ve 49 uncu maddeleri ile İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bölüm Başkanı: Yabancı Diller Bölüm Başkanını, b) Bölüm: İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü, c) CAE: Cambridge English Advanced Exam Uluslararası Sınavını, ç) CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasını,

  Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

  6 Eylül 2015 PAZAR

  Sayı : 29467

 • d) Dış Sınav: Öğrencilerin Hazırlık Sınıfından muaf olmak için girdikleri Ulusal ve Uluslararası Sınavları,

  e) FCE: First Certificate in English Uluslararası Sınavını, f) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını, g) IELTS (Academic): International English Language Testing System Uluslararası Sı-

  navını, ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, h) Öğretim Elemanı: Yabancı Diller Bölümü kadrosunda bulunan veya Yabancı Diller

  Bölümünde görevlendirme usulü ile ders veren tüm öğretim elemanlarını, ı) PTE (Academic): Pearson Test of English Uluslararası Sınavını, i) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü, j) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu, k) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Uluslararası Sınavını, l) TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language Internet Based Test Uluslararası

  Sınavını, m) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, n) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini, o) Yabancı Diller Bölümü Akademik Kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Dil-

  ler Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulmuş öğretim elemanlarını, ö) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Yabancı Dille Eğitim yapan bölümlerin öğrencilerin

  her akademik yılbaşında ve güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılan hazırlık sınıfından muaf olma sınavını,

  p) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu, r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi

  Eğitim-öğretimin esasları MADDE 5 – (1) Yabancı Diller Bölümünde eğitim-öğretim ve sınavlar, Üniversite Se-

  natosu tarafından onaylanan akademik takvime göre yapılır. (2) Yaz eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. (3) İstanbul Kültür Üniversitesinin bütün birimlerinde okutulacak Yabancı Dil I ve Ya-

  bancı Dil II dersleri ve bölümlerde okutulan seçmeli alan ve mesleki yabancı dil derslerinin içerik, uygulama ve ilgili öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır.

  Hazırlık sınıfı öğretim süresi ve başarı durumu MADDE 6 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfında öğretim süresine Senato tarafından

  karar verilir. Hazırlık sınıfına ait eğitim-öğretim yılının akışını gösteren ayrıntılı akademik tak- vim Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanır ve Rektörlük tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi güz ve bahar aylarını kap- sayacak şekilde bir akademik yıldır.

  (2) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarı koşullarını karşılamayan öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz öğretimine katılabilir ve yaz öğretimi başarı koşulları her yaz öğretimi dönemi baş- langıcında en az bir ara sınav ve bir final sınavı olmak koşuluyla ilan edilir.

  (3) Eğitim-öğretim yılı sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda başarı koşullarını kar- şılamayan ve/veya yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. Bu sınavda, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 70/100 ve yabancı dille eğitim yapan diğer program/bölümler için 60/100 alan öğrenciler hazırlık sı- nıfından muaf olarak bölümlerindeki eğitimlerine başlarlar.

  Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2015 – Sayı : 29467

 • (4) Yukarıda belirtilen süreçlerin hiçbirinde başarı koşullarını yerine getiremeyen öğ- renciler, hazırlık sınıfını tekrar ederler.

  (5) Hazırlık sınıfındaki devam ve başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler, bahar ya- rıyılı sonunda yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

  Devam zorunluluğu MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenciler devam şartını yerine getirmek zorunda-

  dırlar. Öğrenciler her yarıyılda toplam ders saatinin %85’i oranında derse devam etmekle yü- kümlüdürler. Bu oran, Yabancı Diller Bölümü tarafından her yarıyıl başında, o yarıyıl yapılacak toplam ders saati üzerinden hesaplanarak, tekabül ettiği ders sayısı şeklinde devamsızlık haddi olarak öğrencilere bildirilir.

  (2) Hazırlık sınıfı okutmanları öğrencilerin devam çizelgelerini derslik bazında tutup düzenli olarak ilgili raporu Bölüm Başkanlığına sunar.

  (3) Mazeretlerini kapsayan süreler dâhil her ne sebeple olursa olsun, öğrencilerin derse devam etmedikleri ders saatlerinin silinmesi amacıyla getirebilecekleri belgeler Akademik Ku- rul tarafından değerlendirmeye alınır.

  (4) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları koşuluyla telafi/mazeret sınavına girebilirler.

  (5) Özel durumlarını gösteren raporlarının üniversitemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanması koşuluyla, görme ve işitme engelli öğrencilere koşullarına uygun olarak sınav düzeni sağlanır.

  (6) Mücbir durumlarda öğrencilerin dilekçe ile talepte bulunmaları halinde iki günden fazla olmamak koşuluyla Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından izinli sayılırlar.

  (7) Bu maddede sayılan koşullar yaz öğretiminde de aynı şekilde uygulanır. Eğitim planı MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı CEFR’a göre belirlenmiş farklı seviyelerden oluşur.

  Seviyeler ve seviyelerin ders saatleri Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. (2) Güz ve bahar yarıyıllarında, Yabancı Diller Bölümü tarafından ilan edilen sınav

  programı ve ders dağılım tablosu uygulanır ve yapılan yarıyıllık sınav puan dağılımında Bölüm tarafından eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen değerlendirme sistemi temel alınır.

  Yabancı dil yeterlilik sınavı MADDE 9 – (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan lisans programlarına yeni

  kayıt yaptıran öğrenciler, her eğitim-öğretim yılının başında hazırlık sınıfından muaf olmak için yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girmekle yükümlüdürler.

  (2) Akademik yılın başında Yabancı Diller Bölümünün düzenlediği yabancı dil yeterlilik sınavından İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 70/100 ve yabancı dille eğitim yapan diğer program/bölümler için 60/100 alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olarak bölümlerindeki eğitimlerine başlarlar. Bu sınava yeni eğitim- öğretim yılında kaydını yaptırmış ve bir önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında ve yaz öğretiminde başarısız olmuş öğrenciler alınır. Yeterlilik sınavı sonucunda alınan başarı du- rumu aynı zamanda öğrencinin yabancı dil seviyesinin belirlenmesinde kullanılabilir.

  (3) Eğitim-öğretim yılının başında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı ola- mayan öğrenciler en az bir akademik yıl süren yabancı