of 6 /6
BQ Y TE CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA Vl¢T NAM DQcI~p - TV do - H~nh phuc Sf>:ff3/BYT-TB-CT Ha N9i, ngay)O thimgLniim 2017 VIv t~p hu~ trien khai dich vu cong tnrc tuyen thuc hien Nghi dinh s6 36/2016/ND-CP ngay 15/5/2016 cua Chinh phu v~ quill ly trang thiet bi y teo KHAN Kinh giri: Sa Y tS cac tinh, thanh phf>tnrc thuoc Trung uong Can cir Nghi dinh s6 36/2016/ND-CP ngay 15/5/2016 cua Chinh phu vS quan Iy trang thiet bi y tS. TiSp thea Cong van sf>913S/BYT-TB-CT ngay 29112/2016 cua BQ Y tS giri Sa Y tS cac tinh, thanh phf>true thuoc Trung uong vS viec trien khai irng dung CNTT thirc hien Nghi dinh sf> 36/2016/ND-CP ngay 15/5/2016 cua Chinh phu vS quan ly trang thiet bi y tS. Hi~n nay, BQ Y t~ moi chi nh~n dugc cdng van dang ky danh sach can bQ thuc hi~n Djch v\l cong trl}'c tuy~n mire dQ 4 v~ quan Iy trang thi~t bi,Y t~ cua 46/63 Tinh, Thanh ph8 trl}'c thuQc Trung uO'ng (Ph'?'l'?'c 1), BQ Y te dS nghi Sa Y ts cac tinh, thanh phf>tr\Ic thuQc trung uong quan tam, kh~n truong chi d~o th\Ic hi~n cac nQi dung sau: A. Df>iv6i cac Sa Y tS chua th\Ic hi~n vi~c dang kY tai khmin su d\lng (Ph,?, l'?'c 2), dS nghi kh~n truong phan cong can bQ va l~p danh sach gui vS BQ Y tS (V\l Trang thiSt bi va Cong trinh y tS) dS kip thai triSn khai th\Ic hi~n Nghi dinh 36/20 16/ND-CP thea Cong van sf>913S/BYT-TB-CT ngay 29112/2016. B. TiSp thea nQi dung 02 hQi thao t~p hu~n, ph6 biSn cho cac Sa Y tS t~i khu V\ICphia B~c ngay 12/12/2016 va cac Sa Y tS t~i khu V\ICphia Nam ngay 16/12/2016, BQ Y ts co kS ho~ch t6 chuc t~p hu~n triSn khai dich V\l cong tn,rc tuySn th\Ic hi~n Nghi dinh sf> 36/20 16/ND-CP ngay 15/5/2016 cua Chinh phu vS quan ly trang thiSt bi y tS nhu sau: 1. L6'p t~p hu~n t,~iHa NQi; , " a. Thanh phan: Sa Y te cac tinhlthanh pho khu V\ICphia Bac tu Hue tra ra (Ph,?, {l:lC 3); b. Thai gian khai m~c: 08h30, ngay 16/02/2017 (Thu 5); c. Dia diSm: Trung tam dao t~o cong ngh~ thong tin NIIT-ICT, Tftng 3, toa nha 25T2, T6 hQ'PN05, KDT Trung Hoa Nhan Chinh, [email protected] Th~p, Cftu Gi~y, Ha NQi. d. D6i tUQ11g: - Can bQdftu mf>itriSn khai dich V\l cong tn,rc tuySn t~i Sa; - Can bQph\l trach Cong ngh~ thong tin dS quan tri h~ thf>ngdich V\lcong tr\Ic tuySn t~i Sa Y tS; 1

TE CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA Vl¢T NAM - Mednovum

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TE CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA Vl¢T NAM - Mednovum

BQ Y TE CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA Vl¢T NAM DQcI~p - TV do - H~nh phuc
Sf>:ff3/BYT-TB-CT HaN9i, ngay)O thimgLniim 2017 VIv t~phu~ trien khai dich vu cong tnrc tuyen thuc hien Nghi dinh s6
36/2016/ND-CP ngay 15/5/2016 cua Chinh phu v~ quill ly trang thiet bi y teo
KHAN
Kinh giri: Sa Y tS cac tinh, thanh phf>tnrc thuoc Trung uong
Can cir Nghi dinh s6 36/2016/ND-CP ngay 15/5/2016 cua Chinh phu vS quan Iy trang thiet bi y tS. TiSp thea Cong van sf>913 S/BYT -TB-CT ngay 29112/2016 cua BQY tS giri Sa Y tS cac tinh, thanh phf>true thuoc Trung uong vS viec trien khai irng dung CNTT thirc hien Nghi dinh sf>36/2016/ND-CP ngay 15/5/2016 cua Chinh phu vS quan ly trang thiet bi y tS. Hi~n nay, BQ Y t~ moi chi nh~n dugc cdng van dang ky danh sach can bQ thuc hi~n Djch v\l cong trl}'c tuy~n mire dQ 4 v~ quan Iy trang thi~t bi,Y t~ cua 46/63 Tinh, Thanh ph8 trl}'c thuQc Trung uO'ng (Ph'?'l'?'c 1), BQY te dS nghi Sa Y ts cac tinh, thanh phf>tr\Ic thuQc trung uong quan tam, kh~n truong chi d~o th\Ic hi~n cac nQi dung sau:
A. Df>iv6i cac Sa Y tS chua th\Ic hi~n vi~c dang kY tai khmin su d\lng (Ph,?, l'?'c 2), dS nghi kh~n truong phan cong can bQ va l~p danh sach gui vS BQY tS (V\l Trang thiSt bi va Cong trinh y tS) dS kip thai triSn khai th\Ic hi~n Nghi dinh 36/20 16/ND-CP thea Cong van sf>913S/BYT-TB-CT ngay 29112/2016.
B. TiSp thea nQi dung 02 hQi thao t~p hu~n, ph6 biSn cho cac Sa Y tS t~i khu V\ICphia B~c ngay 12/12/2016 va cac Sa Y tS t~i khu V\ICphia Nam ngay 16/12/2016, BQY ts co kS ho~ch t6 chuc t~p hu~n triSn khai dich V\l cong tn,rc tuySn th\Ic hi~n Nghi dinh sf>36/20 16/ND-CP ngay 15/5/2016 cua Chinh phu vS quan ly trang thiSt bi y tS nhu sau:
1.L6'p t~p hu~n t,~iHa NQi; , " a. Thanh phan: Sa Y te cac tinhlthanh pho khu V\ICphia Bac tu Hue tra ra (Ph,?, {l:lC 3); b. Thai gian khai m~c: 08h30, ngay 16/02/2017 (Thu 5); c. Dia diSm: Trung tam dao t~o cong ngh~ thong tin NIIT-ICT, Tftng 3, toa nha 25T2, T6 hQ'PN05, KDT Trung Hoa Nhan Chinh, [email protected] Th~p, Cftu Gi~y, Ha NQi. d. D6i tUQ11g:
- Can bQdftu mf>itriSn khai dich V\l cong tn,rc tuySn t~i Sa; - Can bQph\l trach Cong ngh~ thong tin dS quan tri h~ thf>ngdich V\l cong tr\Ic tuySn t~i Sa Y tS;
1
e. Hinh thirc dao tao: LOp dao tao huang d~n thuc hanh tI1Jcti~p trong thai gian 01 buoi; f. Kinh phi: LOp dao tao [email protected] do B9 Y tS t6 chirc, cac don vi cu ngiroi tham du tu chiu trach nhiem [email protected] phi di lai, hru tni ... g. [email protected] chuan bi: Chir ky s6 cua can b9 thirc hien thu tuc hanh chinh cua Sa Y tS (theo Cong van s6 9138/BYT-TB-CT).
2. L6'p t~p hudn t~i Thanh ph8 H8 Chi Minh: a. Thanh phan: Sa Y t~ cac tinh/thanh ph6 khu V\1'Cphia Nam tir Quang Nam tro van (Phu luc 4); b. Thai gian khai mac: 08h30, ngay 24/02/2017 (Thrr 6); c. Dia diSm: Cong ty Dich vu Doanh nghiep Nguon hrc Vi~t Vietsourcing, T~ng 11, Toa nha MB, 538 Cach Mang Thang 8, Phuong 11, Quan 3, TPHCM. d. D6i nrong:
- Can b9 d~u m6i trien khai dich vu cong tnrc tuyen tai Sa; - Can b9 phu trach Cong nghe thong tin dS quan tri h~ thong dich V\lcong tr\1'ctuySn t~i Sa Y t~;
e. Hinh thuc dao t~o: LOp dao t~o huang d~n th\1'chanh tI1JctiSp trong thai gian 01 bu6i; f. Kinh phi: LOp dao t~o [email protected] do B9 Y tS t6 chuc, cac don vi cu nguai tham d\1't\1'chiu trach nhi~m [email protected] phi di l~i, lUlltm ... g. [email protected]~n chuAn bi: Chfr ky s6 cua can b9 th\1'chi~n thu t\lChanh chinh cua Sa Y tS (theo Cong van s6 9138/BYT-TB-CT).
Nh~n duQ'c cong van nay, B9 Y tS [email protected] d6ng chi Giam d6c cac Sa Y tS khAn truong triSn khai th\1'chi~n cac n9i dung tren, cu can b9 tham d\1'lOp t?P hu~n dS bao dam tiSn d9 th\1'chi~n Nghi dinh cua Chinh phu. [email protected] Sa Y tS dang ky danh sach can b9 tham d\1'v6i B9 Y tS (V\l Trang thiSt bi va Cong trinh y t~): Ong Duong Qu6c Toan, s6 di~n tho~i 04.62732272, dia chi email: [email protected].
Trong qua trinh th\1'Chi~n n~u co kho khan, vuang m~c [email protected] lien h~ [email protected] Y t~ (V\l Trang thiSt bi va Cong trinh y t~) then s6 di~n 'tho~i: 04.62732272 1 0912345630 (Ong Bui Vi~t Dung), email: dung[email protected] dS duQ'ckip thai xem xet, h6 trQ'giai quySt.
Nui nh(in: - Nhutren; - BQ tru6ng B9 Y t~ (d~ h/c); - TT. Truong Qu6c Cuemg(d~ h/c); - TT. Le Quang Cuemg(d~ h/c); - VP BQY t~ (d~ ph6i hqp); - V\l KHTC (d~ ph6i hqp); - C\lCCNTT (d~ ph6i hqp); - Luu: VT, TB-CT.
TL. BO TRUONG TRUONG
2
Phu lue 1. . DANH sxcn cAc sa Y TE DA Gill CONG VAN DANG KY CAN BQ
TRIEN KHAI THVC HI:¢N NGHI DJNH 36/2016/ND-CP (Ban hanh kern thea Cong van s6:553 IBYT- TB-CT ngay,J()thdng lJzarn 2017)
STT Ten tA clnrc STT Ten tA clnrc 1 S6 Y t~Thai Nguyen 22 S6 Y t~Binh Thuan 2 S6 Y t~Lang San 23 S6 Y t~ Tay Ninh 3 S6 Y t~Bile Giang 24 S6 Y t~Binh Duong 4 S6 Y t~BileNinh 25 S6 Y t~Ba Ria - VfingTau 5 S6 Y t~Vinh Phue 26 S6 Y t~Long An 6 S6 Y t~Hoa Binh 27 S6 Y t~ Ti€n Giang 7 S6 Y t~Hili Duong 28 S6 Y t~Da N~ng 8 S6 Y t~Nam Dinh 29 S6 Y t~Gia Lai 9 S6 Y t~Hung Yen 30 S6 Y t~Quang Ngai 10 S6Yt~ Ha Nam 31 S6 Y t~ Phu Yen 11 S6 Y t~Lao Cai 32 S6 Y t~Khanh Hoa 12 S6 Y t~Lai Chau 33 S6 Y t~Ninh Thu~n 13 S6 Y t~Yen Bai 34 S6 Y t~An Giang 14 S6 Y t~Ha Giang 35 S6 Y t~Bac Lieu 15 S6 Y t~Tuyen Quang 36 S6 Y t~B~n Tre 16 S6 Y t~Ha TInh 37 S6Yt~ CaMau 17 S6 Y t~Ngh~An 38 S6 Y t~ can ThO' 18 S6 Y t~ Thanh H6a 39 S6 Y t~D6ng Thap 19 S6 Y t~Ninh Binh 40 S6 Y t~Kien Giang 20 S6 Y t~Quang Binh 41 S6 Y t~ Tra Vinh 21 S6 Y t~TP H6 Chi Minh A .. /J'----
Phl}. luc 2
DANH sAcH cAc sa Y TE CHI) A Gin CONG VAN DANG KY CAN BO TRIEN KHAI THVC HI~N NGHIDINH 36/2016/ND-CP
(Ban hanh kern thea Cong van s6:_ff5J IBYT-TB-CT ngayAOthangl.Jlarn 2017)
STT Ten S('YYt~ Ghi chu 1 Sa Y te Bac K~n 2 Sa Y te Binh Dinh 3 Sa Y te Binh Phuoc 4 Sa Y te Cao Bang 5 Sa Y te Dak Nong 6 Sa Y te Di~n Bien 7 Sa Y te Dong Nai 8 Sa Y te H~u Giang 9 Sa Y te Kon Tum 10 Sa Y te Lam Dong 11 Sa Y te Quang Nam 12 Sa Y te Quang Ninh 13 Sa Y te Quang Tri 14 Sa Y te Soc Trang 15 Sa Y te San La 16 Sa Y te Thira Thien Hue 17 Sa Y te VInh Long 18 Sa Y te Hft NQi Dffdang ky nhirng thieu dia chi email cua can bQ 19 Sa Y te Hai Phong Dffdang ky nhung thieu dia chi email cua can bQ 20 Sa Y te Thai Binh Dffdang ky nhimg thieu dia chi email cua can bQ 21 Sa Y te Phli ThQ Dff dang ky nhung thieu dia chi email cua can bQ 22 Sa Y te Dak Lak Dff dangky nhung thieu dia chi email cua can bQAot.! __
Phn Inc 3. . DANH sxcn cAc TiNH, THANH PHO THAM GIA LOP T~P HuAN
KHU VVC PHiA BAc (Ban hanh kernthea Cong vdn s6:§55 IBYT-TB-CTngaYdJ thimg2-J:larn2017) STT Ten ta chirc STT Ten ta clnrc 1 Lao Cai 17 aoaBinh 2 Lai Chau 18 aai Duong 3 Di~n Bien 19 ~ai Phong 4 Son La 20 Quang Ninh 5 YenBai 21 Irhai Binh 6 Ha Giang 22 Nam Djnh 7 Tuyen Quang 23 ~ungYen 8 Phu ThQ 24 ~aNam 9 Cao Bang 25 aa TInh 10 HaNQi 26 Ngh~An 11 Thai Nguyen 27 Irhanh H6a 12 B~e K~n 28 Ninh Binh 13 Lang Son 29 Quang Binh,
"
Phu luc 4. . DANHsAcH cAc TiNH, THANHPHO THAMGIA LOP T~P HuAN
KHUVVc PHiA NAM (Ban hanh kern thea Cong vdn s6:55> IBYT-TB-CTngayAfJthcmg2-¥ziirn 2017)
~ -