Technicolor CGA2121 - Telewizja, Internet, telefon dla Ciebie! .znajduj™ si™ na spodzie obudowy

  • View
    367

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Technicolor CGA2121 - Telewizja, Internet, telefon dla Ciebie! .znajduj™ si™ na spodzie...

1

Technicolor CGA2121INSTRUKCJA INSTALACJI USUGI INTERNETOWEJ INEA

2

1. PREZENTACJA MODEMU1.1 Zawarto zestawu1.2 Panel przedni1.3 Panel tylny1.4 Schemat pocze

2. PROCEDURA PODCZENIA USUGI INTERNETU2.1 Podczenie do sieci bezprzewodowej wifi

3. ZARZDZANIE URZADZENIEM3.1 Logowanie do strony zarzdzania konfiguracj:

4. ZAKADKI DOSTPNE NA STRONIE DO ZARZDZANIA MODEMEMTECHNICOLOR CGA21214.1 Ustawienia BASIC4.1.1 Wireless sie bezprzewodowa4.1.2 Home Network4.1.3 Status4.1.4 Troubleshooting4.2 Ustawienia Advanced4.2.1 Advanced -> Wireless4.2.2 Advanced -> Home Network4.2.3 Advanced -> Parental Controls 4.2.4 Advanced -> Administration

SPIS TRECI

445677899

1010111213141515

202324

3

UWAGA: Przepustowo sieci bezprzewodowej WiFi jest uzaleniona od wielu czynnikw zewntrznych i warunkw panujcych w najbliszym otoczeniu m.in.: od uytego standardu poczenia, wydajnoci kart sieciowych i urzdze podczonych do sieci, zakce transmisji generowanych przez inne nadajniki pracujce w tym samym zakresie czstotliwoci, odlegoci urzdzenia od punktu dostpowego (modemu), przeszkd tumicych sygna, mieszczcych si pomidzy punktem dostpowym (modemem) a urzdzeniem podczonym do sieci.W przypadku, gdy zauwaysz znaczc rozbieno pomidzy parametrami usugi oferowanymi przez dostawc a rzeczywist przepustowoci, sprawd przepustowo cza wykorzystujc do testu poczenie kablowe komputera z modemem. Wydajno sieci bezprzewodowej WiFi jest nisza.

UWAGA: Do zasilania modemu Technicolor CGA2121 naley uywa doczonego do ze-stawu oryginalnego zasilacza. Zastosowanie innego zasilacza moe spowodo-wa uszkodzenie modemu.

UWAGA:Aby zapobiec przegrzewaniu urzdzenia, konieczne jest zapewnienie odpowied-niej wentylacji i przechowywanie modemu z dala od rde ciepa.

UWAGA:Modem przeznaczony jest do uytku wewntrz budynkw. Nie naley otwiera pokrywy produktu. Otwarcie lub zdjcie pokrywy moe spowodowa niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym.

4

1. PREZENTACJA MODEMU 1.1 ZAWARTO ZESTAWU

Technicolor CGA 2121Zasilacz sieciowyKabel typu RJ45

A

A

B

B

C

C

5

1.2 PANEL PRZEDNI

Zdjcie 1 Panel czoowy urzdzenia

A

B

C

D

E

F

G

H

POWER - dioda sygnalizujca zasilanie.DS/US (Downstream/Upstream) dioda sygnalizujca, e modem odbiera/wysya dane z sieci kablowej.WIRELESS - dioda sygnalizujca sprawny Punkt Dostpu Bezprzewodowego. Migotanie diody oznacza bezprzewodowy transfer danych. Status OFF ozna-cza, e Punkt Dostpu Bezprzewodowego zosta wyczony przez uytkownika lub modu WiFi zosta wyczony przez operatora.ETHERNET 1-4 - dioda sygnalizujca, e urzdzenie jest podczone do jedne-go z portw Ethernet. Migotanie diody oznacza transfer danych za pomoc poczenia Ethernet.TEL 1 - dioda sygnalizujca aktywne usugi telefoniczne. Migotanie sygnalizuje uycie 1 linii telefonicznej. OFF sygnalizuje wyczon 1 lini telefonicznTEL2 - dioda sygnalizujca aktywne usugi telefoniczne. Migotanie sygnalizuje uycie 2 linii telefonicznej. OFF sygnalizuje wyczon 2 lini telefoniczn.Przycisk WPS - domylnie wczony.Przycisk WiFi - suy do wyczenia sieci bezprzewodowej WiFi.

Diody sygnalizujce stan pracy urzdze

A

B

C

D

E

F

G

H

6

1.3 PANEL TYLNY

Zdjcie 2Panel tylny urzdzenia

A

B

C

D

E

F

G

ON/OFF przecznik umoliwiajcy wczanie i wyczanie zasilania mode-mu bez odczania kabla zasilajcegoPOWER gniazdo zasilajce.CABLE - zcze RF umoliwia podczenie sygnau z sieci dostawcy usug.ETHERNET - 4 porty Ethernet z gniazdem RJ45 [LAN 1-4]PORT USB funkcjonalno nie wspierana.RESET - przytrzymanie przycisku powyej 5 sekund powoduje przywrceniedomylnych ustawie fabrycznych oraz ponowne uruchomienie modemu.TELEPHONE 1 i 2 - porty RJ-11 do podczenia linii telefonicznej z tradycyjnymiaparatami telefonicznymi lub faksem.

A

B

C

D

E

F

G

UWAGA: Przywracanie urzdzenia do ustawie fabrycznych suy wycznie do celw ser-wisowych. Nie naley go uywa, o ile nie zada tego Dostawca usug. Uycie tego przycisku moe spowodowa utrat wszystkich skonfigurowanych wcze-niej parametrw lub cakowity zanik dostpu do usug.

7

2. PROCEDURA PODCZENIA USUGI INTERNETUAby nawiza poczenie z sieci Internet naley poczy urzdzenie dostpo-we z modemem przy pomocy kabla Ethernet RJ45 (zalecana kategoria 5e lub wyej) do portu LAN lub korzystajc z sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

Modem Technicolor CGA2121 jest skonfigurowany z domylnym adresem IP: 192.168.0.1 i mask podsieci: 255.255.255.0. Serwer DHCP jest domylnie wczony.

Upewnij si, e urzdzenie podczone do modemu posiada zainstalowany pro-tok TCP/IP z konfiguracj ustawion na automatyczne pobieranie z serwera DHCP: adresu IP oraz adresw serwerw DNS ( jest to najczciej domylna kon-figuracja wikszoci urzdze sieciowych).

W przypadku problemw z konfiguracj sieci na swoim urzdzeniu zapoznaj si z instrukcj obsugi lub skontaktuj si z producentem swojego sprztu/dostawc oprogramowania.

1.4 SCHEMAT POCZE

RT V

kabel

przewd telefoniczny RJ11

przewd Ethernet RJ45

kable RF

dzielnik

Zdjcie 3Schemat podczenia modemu

8

2.1 PODCZENIE DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ WIFIAby poczy komputer z modemem przy uyciu sieci bezprzewodowej WiFi, uyj nastpujcych, fabrycznie skonfigurowanych w modemie ustawie moduu WiFi:

Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID): umieszczona na naklejce, ktra znajduj si na spodzie obudowy.

Haso do sieci bezprzewodowej (PRE-SHARED KEY): umieszczona nanaklejce, ktra znajduj si na spodzie obudowy.

Domylna konfiguracja WiFi wykorzystuje protok WPA2 Personal (PSK) oraz szy-frowanie AES. W przypadku nie wspierania tych protokow przez urzdzenie do-stpowe, naley podczy si do modemu kablem Ethernet do portu LAN oraz zalogowa na stron zarzdzania i zmieni domyln konfiguracj sieci bezprze-wodowej.

Zdjcie 4Zdjcie przykadowej naklejki z numerem seryjnym urzdzenia, nazw sieci WiFi oraz hasem

UWAGA: Niezalecane jest pozostawienie sieci WiFi otwartej (bez wymaganego hasa do poczenia si z sieci) oraz korzystanie z przestarzaego i atwego do zamania protokou szyfrowania WEP.

9

3. ZARZDZANIE URZADZENIEMModem Technicolor CGA2121 posiada moliwo zarzdzania za pomoc inter-fejsu WWW.Aby skonfigurowa urzdzenie poprzez przegldark WWW komputer musi by podczony do modemu za pomoc kabla Ethernet RJ45 lub sieci bezprzewo-dowej.

3.1 LOGOWANIE DO STRONY ZARZDZANIA KONFIGURACJW celu poczenia si ze stron do zarzdzania konfiguracj naley otworzy przegldark internetow, nastpnie w pole adresu wpisa adres IP modemu: 192.168.0.1 (domylny adres) i potwierdzi klawiszem Enter na klawiaturze.Po chwili powinno pojawi si okno dialogowe, w ktrym naley wprowadzi na-stpujce dane: nazw uytkownika (Username): homeu haso (Password): homep

i nacisn przycisk login.

UWAGA: Po pierwszym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasa do strony WWW sucej do zarzdzania konfiguracj modemu oraz hasa potrzebnego do poczenia si z sieci bezprzewodow WiFi. Mona to wykona przy pomocy strony do zarz-dzania urzdzeniem na zakadkach opisanych w punktach: 4.2.4.

10

4. ZAKADKI DOSTPNE NA STRONIE DO ZARZDZANIA MODEMEM TECHNICOLOR CGA2121

4.1 USTAWIENIA BASIC

Po zalogowaniu na urzdzanie ukazuj si cztery gwne zakadki:Wireless zakadka odpowiedzialna za ustawienia sieci bezprzewodowej WiFi. Home Network - umoliwia skonfigurowanie ustawie dla sieci lokalnej (LAN).Status - zakadka wywietla podstawowe informacje sieci LAN, WAN i sieci

bezprzewodowej. W tym miejscu mona sprawdzi konfiguracj adresu IPv4 modemu oraz status poczenia.

Troubleshooting - narzdzia uatwiajce rozwizywanie problemw z poczeniem internetowym.

11

4.1.1 WIRELESS SIE BEZPRZEWODOWA

Zakadka suy do zmiany konfiguracji ustawie sieci bezprzewodowej WiFi w pasmie 2,4GHz oraz 5 GHz.

Wireless Network - pozycja musi by zaznaczona jako ON, aby siebezprzewodowa bya wczona.Network Name - nazwa naszej sieci bezprzewodowej.Wireless Security wybr metody zabezpieczenia sieci:

Most secure - Ta opcja uywa szyfrowania WPA2 i trybu szyfrowania AES, ktre s najsilniejszymi ustawieniami zabezpiecze i szyfrowania dostpnych dla sieci bezprzewodowej. Most compatible - Ta opcja pozwala urzdzeniom korzysta ze starszegozabezpieczenia WPA, przy uyciu szyfrowania TKIP, kompatybilna z straszymy urzdzeniami. Disable security - Ta opcja usuwa wszystkie zabezpieczenia i szyfrowaniaz sieci bezprzewodowej. Kade urzdzenie bezprzewodowe bdzie mogodoczy do twojej sieci.

Wireless Passphrase - haso dostpu do sieci bezprzewodowej. Allow guests to connect? umoliwia skonfigurowanie sieci gocinnej,domylnie wyczona (disable).

Wszystkie wprowadzone zmiany wymagaj potwierdzenia wybraniem przycisku Save Settings.

UWAGA: Uywanie trybu Disable security powoduje, e kade urzdzenie bezprzewodowe bdzie mogo doczy do twojej sieci, w tym zoliwi uytkownicy.

12

4.1.2 HOME NETWORK

DHCP Server - wczenie/wyczenie serwera DHCPFirewall - zapora ogniowa posiada trzy poziomy zabezpiecze:

Low - To ustawienie pomaga chroni sie przed atakami typu (DoS) i innymi powszechnymi atakami internetowymi.Medium - To ustawienie pomaga chroni siec tak jak tryb LOW, do tegozapora bdzie blokowa cay ruch, z wyjtkiem dozwolonych usug dla tego trybu zabezpiecze. High - To ustawienie pomaga chroni siec tak jak tryb LOW, do tego zapora bdzie blokowa cay ruch, z wyjtkiem dozwolonych usug dla tego trybuzabezpiecze.

Time Settings - umoliwia konfiguracj synchronizacji cz