tehnični in gradbeni sistemi požarne zaščite in organizacijski ukrepi

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of tehnični in gradbeni sistemi požarne zaščite in organizacijski ukrepi

 • TEHNINI IN GRADBENI

  SISTEMI POARNE ZAITE IN

  ORGANIZACIJSKI UKREPI

  METOD GABER, dipl.in.grad.

  visoki gasilski astnik

 • Varovanje premoenja

  Varnost zaposlenih

  Varovanje okolja

  Poarna varnost v podjetju

 • Zagotavljanje poarne varnosti

  Aktivna poarna zaita

  Pasivna poarna zaita

  Organizacijski ukrepi

 • Sredstva in naprave za

  gaenje poarov

  sredstva in naprave za zaetno gaenje poarov, ki jih lahko uporabljajo zaposleni in drugi uporabniki objektov, stanovalci v vestanovanjskih in samostojnih eno ali dvostanovanjskih stavbah,

  vgrajene naprave (sisteme) za gaenje poarov, ki spadajo med sisteme aktivne poarne zaite in

  sredstva in naprave, ki jih za gaenje poarov uporabljajo gasilci

 • Sredstva in naprave za

  zaetno gaenje poarov

  gasilniki

  notranji hidranti

  prirona sredstva

 • Kaj je zaetni poar?

  manj obseen

  povrina zajetega poara do 1 m2

 • Velja, da se gaenja z napravami za gaenje

  zaetnih poarov ne lotevamo e:

  ne poznamo vrste gorljive snovi,

  se poar razvija zelo hitro,

  nimamo ustrezne opreme za gaenje,

  je prostor mono zadimljen in vro,

  nam nekaj pravi da se takoj umaknemo

 • GASILNIKI

  za zaetno gaenje poarov

  sestava:

  posoda z gasilom

  ventil za aktiviranje

  oba za oblikovanje curka

  delimo jih glede na vrsto in koliino gasila

  delimo jih glede na tlak

 • GASILNIKI

  gasilniki na stalni tlak

  manomemanometre periodino pregledovati

  gasilniki na potisno jeklenko

  potisni plin je najpogosteje ogljikov dioksid in

  duik, lahko pa tudi zrak, argon ali helij

  varovalka ustnikjeklenka s

  potisnim

  plinom

  gasilo

 • GASILNIKI

  navodila so napisana na etiketi, ki je

  prilepljena na gasilniku

 • GASILNIKI

  DOLNOST ZAPOSLENIH JE, DA SE

  Z NAVODILI ZA UPORABO

  GASILNIKA SEZNANIJO.

 • GASILNIKI

  prevozni gasilniki

  delovanje enako

  veja tea

  dalja cev

  upraba za izvajanje poarnih stra

  uporablja jih lahko le za to usposobljena

  oseba

 • GASILNIKI

  Gasilniki so lahko glede na gasilni medij

  napolnjeni z:

  vodo in vodo z dodatki,

  gasilnimi praki,

  peno,

  plinskimi gasili in

  tekoimi keminimi gasili.

 • GASILNIK NA VODO

  gaenje poarov razreda A

  potisni plin je CO2

  potisni tlak 4 - 6 barov

  domet curka 2-3 m

  lahko gasimo naprave pod napetostjo do

  1000 V.

  polnjenja 6 in 9 litrov

 • GASILNIKI NA PRAKE

  za gaenje A, B, C, D in F poarov

  natrijev in kalijev karbonat, amonijev fosfat

  pomean z dodatki aluminijevega in

  magnezijevega stearata

  polnjenja 1, 2, 3, 6, 9, 12, 50, 150, 250 kg

 • GASILNIK NA PENO

  gaenje poarov A in B

  voda in penilo sta lahko v loeni kartui

  potisni plin je CO2

  domet 3 5 m

  z 9 litrskim gasilnikom gasimo 40 sekund

  lahko gasimo naprave pod napetostjo do

  1000 V

 • GASILNIK S PLINSKIMI

  GASILI

  gaenje B in C

  najpogosteji CO2

  uporabljajo se haloni, nadomestki halonov,

  inertni plini (duik, argon) ter meanice

  inertnih plinov (intergen, argonit)

  domet 3 m

  as delovanja 5 kg gasilnika je 15 s

  polnjenja 3, 5, 10, 30, 60 kg

 • GASILNIKI S TEKOIMI

  KEMINIMI GASILI

  posebna vrsta gasilnikov

  za poare razreda A in F

 • GASILNIKI

  Osnovno pravilo pri gaenju poarov z

  gasilniki je, da se moramo najprej

  prepriati o velikosti poara ter

  ustreznosti gasilnika (gasilnega medija,

  ki je v gasilniku) za gaenje poara.

  Poara z gasilnikom ne gasimo, e je

  dimna raven e blizu nae glave oz. je v

  prostoru tako vroe, da to obutimo na

  izpostavljenih delih koe.

 • IZBOR GASILNIKA GLEDE

  NA PRIAKOVAN POAR Tip

  poara

  Gorljiva snov Oznaka

  A TRDNE SNOVI

  - les

  - papir

  - tekstil

  - .

  B TEKOINE

  - alkohol

  - eter

  - katran

  - .

  C PLINI

  - acetilen

  - metan

  - vodik

  - .

  D LAHKE KOVINE

  - magnezij

  - aluminij

  - litij

  F MAOBE

  - jedilna olja in maobe

 • IZBOR GASILNIKA GLEDE

  NA VRSTO GORLJIVE

  SNOVI

  IZBOR GASILNIKA

  Poari

  razreda:

  A

  voda

  Poari

  razreda:

  A,B,C

  ,D*,F*

  praek

  Poari

  razreda:

  A,B

  pena

  Poari

  razreda:

  A,B

  CO2

  Poari

  razreda:

  F

  tekoa

  kem. gas.

  *posebni

  praki

 • GASILNIKI

  Pri gaenju vnetljivih tekoin z gasilnikom

  na praek prinemo z gaenjem tri do tiri

  korake od mesta gorenja. Ker gasilni medij

  izhaja iz gasilnika pod pritiskom, moramo

  namre med gaenjem paziti, da gasilo ne

  razpri goriva okoli in tako poar e bolj

  raziri.

 • Gaenje z gasilnikom

  1 Izberemo ustrezen gasilnik in preberemo navodila za uporabo.

  2 Poaru se pribliamo v smeri vetra. Razmislimo o morebitni smeri umika.

  3Za zaetek gaenja gasilnik najprej aktiviramo (izvleemo varovalko in pritisnemo vzvod) in usmerimo ronik gasilnika v ogenj (plamen).

  4Pri gaenju vnetljivih tekoin z gasilnikom na praek, vodo ali peno prinemo z gaenjem tri do tiri korake od mesta gorenja.

  5Pri gaenju z gasilnikom na praek ali plinasta gasila bomo najuspeneji, e bomo ronik gasilnika usmerili v plamen in ga pomikali cik cak (levo in desno, gor in dol) po plamenu.

  6 Ko se plamen nekoliko zmanja, ronik pazljivo usmerimo v gorljivo snov.

  8V kolikor z gaenjem nismo uspeni, takoj pokliemo gasilce (center za obveanje) na telefonsko tevilko 112.

  7Po uspenem gaenju z gasilnikom prostor opazujemo e najmanj pol ure. Tako se lahko hitro odzovemo v primeru ponovnega viga (to je toliko bolj pomembno po poaru gorljivih trdnih snovi).

 • HIDRANTI

  zunanji hidranti

  uporabljajo gasilci in za to usposobljene

  osebe

  notranji hidranti

  uporabljajo gasilci in za to usposobljene

  osebe (C cev in ronik)

  vsi prebivalci oz. uporabniki objekta (D cev)

 • ZUNANJI HIDRANTI

  nadzemni hidrant

  prikljueni na vodovodno omreje

  oznaeni z belo-rdeo-belo barvo

  odpiramo jih s posebnim kljuem

  ve vrst, glede na premere prikljukov (A2B,

  B2C, A2C..)

 • ZUNANJI HIDRANTI

  podzemni hidrant

  prikljueni na vodovodno omreje

  v celoti vkopan

  pokrit s pokrovom

  rabimo ve opreme

  obiajno B ali C nastavek

 • HIDRANTNO OMREJE

 • KATASTER HIDRANTOV

 • NOTRANJI HIDRANTI

  vgrajeni na stenah objektov

  loimo mokre in suhe hidrante

 • MOKRI NOTRANJI HIDRANTI

  vezani na stalni vir oskrbe

  z vodo

  dve vrsti

  15 m C cev

  20 do 30 m D cev

  v omarici je tudi ventil za

  vodo

 • SUHI NOTRANJI HIDRANTI

  vezan na suho

  vodovodno omreje

  namenjen zgolj gasilcem

  oskrba z vodo je vezana

  na zunanji vir

  na fasadi objekta

  posebna omarica s

  priklopom

 • DRUGA PRIRONA

  SREDSTVA

  krpe, poarne odeje, pesek, razne

  ponjave, rono orodje

  mora biti prilagojeno vrsti gorljive snovi

 • IZBOR IN NAMEANJE

  GASILNIKOV

  Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih

  aparatov (Ur.l. RS, t. 67/2005)

  Primer izrauna gasilnikov

  http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200567&stevilka=2964http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200567&stevilka=2964http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200567&stevilka=2964http://www.sos112.si/slo/tdocs/izracun_gasilnikov.xls

 • IZBOR IN NAMEANJE

  GASILNIKOV

  Oznaevanje gasilnikov

  Pravilnik o varnostnih znakih Ur.l. RS,

  t. 89/1999 in spremembe Ur.l. RS,

  t. 39/2005, 34/2010, 43/2011-ZVZD-1

  Oznaevanje hidrantov

 • VZDREVANJE GASILNIKOV

  doloa Pravilnik o minimalnih tehninih in

  drugih pogojih za vzdrevanje ronih in

  prevoznih gasilnih aparatov Ur.l. RS,

  t. 108/2004 (spremembe: Ur.l. RS,

  t. 116/2007, 102/2009)

  periodo doloa proizvajalec

 • VZDREVANJE GASILNIKOV

  Izvajalec vzdrevanj mora imeti

  posebno dovoljenje proizvajalca gasilnikov in

  pooblastilo Uprave republike Slovenije za

  zaito in reevanje

  Vodenje evidenc o vzdrevanju naprav za

  zaetno gaenje poarov je obvezna

  priloga poarnega reda. (evidenni listi)

 • USPOSABLJANJE

  UPORABNIKOV

  Pravno podlago za usposabljanje doloajo:

  Zakon o varstvu pred poarom (Ur. list RS, t. 3/07 UPB 1),

  Pravilnik o poarnem redu (Ur.l. RS, t. 52/2007 in spremembe Ur.l. RS, t. 34/2011 in 101/2011) in

  Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred poarom (Ur.l. RS, t. 32/2011 (61/2011 popr.).

 • USPOSABLJANJE

  UPORABNIKOV

  Na ravni podjetja je treba imenovati osebe,

  odgovorne za gaenje zaetnih poarov.

  O usposabljanju je treba voditi evidence,

  kar doloa Pravilnik o poarnem redu (Ur.l.

  RS, t. 52/2007).

 • SISTEMI AKTIVNE POARNE

  ZAITE