teknik menjawab kertas 2

  • View
    1.386

  • Download
    26

Embed Size (px)

Text of teknik menjawab kertas 2

Teknik Menjawab MATEMATIK TAMBAHANKERTAS 2 UMUMUMUM1.Jika jawapan anda dalam bentukperpuluhan,pastikan jawapan akhirnyadibundarkan kepada tidak kurang dari 3angka bererti.2.Elakkan perbundaran awal !3.3.Jawapan perantaraanyang dibundarkanJawapan perantaraanyang dibundarkankepada kurang daripada 3 angka bererti kepada kurang daripada 3 angka bererti dikenakan denda PA-1dikenakan denda PA-14.Tulis rumussahaja , tidak dapat markah K14.Tulis rumussahaja , tidak dapat markah K1 5.Tanda semua jawapanpelajar dan ambil5.Tanda semua jawapanpelajar dan ambil

markah yang terbaik sahaja untuk sesuatumarkah yang terbaik sahaja untuk sesuatu

soalan jika pelajar memberi jawapan lebihsoalan jika pelajar memberi jawapan lebih

daripada satu bagi sesuatu soalan.daripada satu bagi sesuatu soalan. 1.Bagi persamaan kuadratik jenisx2 4 = 0, jika x = 2 diberi sebagai penyelesaian maka dapatK0.2.Jika tidak tunjukkan kaedah pemfaktoran bagipersamaan kuadratik, makaOW 1 sekalisahaja.persamaan kuadratikpersamaan kuadratik Selesaikan persamaan kuadratikJika guna kalkulator:tolak 1markah.Kaedah pemfaktoran :Cth: x2- 5x + 6 = 0 (x -2) (x-3) (x -1)(x 6) K1Kaedah peny. Kuasa dua :a(x + p)2 + qKaedah rumus ; Gantikan a,b,c dgn. betul Cth. Jika x2 - 9=0 x = 3 Contoh:Contoh:Selesaikan persamaan3xSelesaikan persamaan3x2 2 11x 4 11x 4 = 0= 03x3x2 2 11x 4 = 0 11x 4 = 0( 3x +1)( x 4 ) = 0( 3x +1)( x 4 ) = 03x 3x2 2atau - 4 - 4Untu Untukk dapa dapat K1 t K1 SOALAN 1(2005)SOALAN 1(2005)2yx atau 2x 2 y atau y 1 x21021 HapuskanxatauySelesaikan

persamaan

kuadratikx = 3 , - atau y = -4, 3y = -4 , 3 ataux = 3 , - P P1 1K K1 1K K1 1N1 N1N1 N1 Tajuk: StatistikTajuk: Statistik1. Markah P1 bagi senaraikekerapan longgokan untuk cari median @ julat antara kuartil bagi data terkumpul. 2.Senarai nilaititik tengahmesti diberi untuk carimin dan untukmempastikanf x2

danfx sah bagi mencari sisihan piawai. STATISTIKSelang Kelas fx = titik tengah (min) fx(median)Kekerapan Longgokan@2 f x2Diberi Di beriSemua betulSemua betulSemua betulSemua betul f f x f x2 3.Markah P1 untuk titik pertama graf ogif di 3.Markah P1 untuk titik pertama graf ogif di mana kekerapan longgokan0.mana kekerapan longgokan0. 4.Markah K1 untukplot kekerapan longgokan 4.Markah K1 untukplot kekerapan longgokan melawan sempadan atas bagi graf ogif dan melawan sempadan atas bagi graf ogif danskala mesti seragam.skala mesti seragam. StatistikStatistik Hampir semua rumus diberi . Graf saja tidak diberi.kekerapanmodSemp. atasSemp. atasKek. longgokan N N NmedianQ1Q3 SOALAN 4 (2005)SOALAN 4 (2005)(a)L= 20.5atau F = 15ataufm= 14cfF NLrumus gunakanm]]]

+* **2124.07P1 P1N1 N1K1 K1 SOALAN 4SOALAN 4fx fxrumus guna (b)K1 K122) * ( x x f ataux fcarikanK1 K1 fx x fatau xffxrumus gunakan222) * () ( *K1 K1N1 N111.74K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1N1 N1 STATISTIKa, b ,b, c ,d a+y, b+y,b+ y , c+y, d+ya y,b y,by,cy,dymin baru? Mod baru?median baru?Sisihan piawai baru?varians baru? INGAT !!! tambah yMin asal+ yMod asal + yMedian asal + yJulat tak berubahSisihan piawai tak berubah.Varian tak berubahdarab yMin asalx yMod asal x yMedian asalx yJulatasal x ySisih.piawai asalx y Varian asalxy2

pembezaanpembezaan1. Pembezaan bagi fungsi y = uvKuasa tolak 1Mesti +UntukUntuk K1 K12. Pembezaan bagi fungsi y =Kuasa tolak 1Mesti -Mesti adav2vuUntukUntuk K1 K1 3. Fungsi gubahanKuasa tolak 1Mesti darab denganterbitan bagi fungsi dalam kurungan.CONTOH: CONTOH:4) 3 2x ( y ) 2 (3) 3 2x ( 4dxdy MestiMesti ada!ada! untukuntuk K1 K1 PengamiranPengamiran1. 1. Untuk beriK1 Untuk beriK1Kuasa tambah 1 Kuasa tambah 1Sekurang-kurangnya dua sebutanyangSekurang-kurangnya dua sebutanyang dikamir betul dikamir betul2. Kamirany = ( ax + b)2. Kamirany = ( ax + b) n nUntuk beriK1 Untuk beriK1Kuasa tambah 1 Kuasa tambah 1Mesti adabahagi dengan a Mesti adabahagi dengan a( )c4(5)2) - (5x dx 2 5x43+ 1.Bagi soalan Hukum linear, nilai-nilai pemboleh ubah yang dikira dalam jadual, mestilah diberi kepada 2 tempat perpuluhan.2 tempat perpuluhan.Hukum LinearHukum LinearSoalan ini mesti dipilih sebab senang dapat markah !!! menukar persamaan tak linear ke bentuk linear - mengenal pasti perananpemalar ` p`mewakili apa , `q` mewakili apa Gunakan graf untuk menghitung kecerunan, membaca pintasan.HUKUM LINEAR xb a yb x a y10 10 10log log log + ( ) a x b y10 10 10log log log + YcXmq) x22 25 4 6 25 9 12 25 16log y 0 20 0 27 0 38 0 50 0 64 0 83Plotlog y lawan x2

6 titik* ditanda betul6 titik* ditanda betulGaris lurus Penyuaian terbaikGaris lurus Penyuaian terbaiklog y = xlog y = x2 2 log k + log plog k + log pGuna c* = log p*Guna c* = log p*Gunam* = log kGunam* = log kk =1k =1114114P=1 P=1 202202 N1 N1 N1 N1K1K1N1N1N1N1 P1P1K1K1K1K1N1N1N1N1 46.2 38.5 26 15 9.4 55 x y30.25 25 16 9 4 1 x2Plotxy lawan x26 6 titiktitik* * ditandaditandabetulbetulGarisGarisluruslurusPenyuaianPenyuaianterbaikterbaikGunaGunaGunaGunam* = pm* = pp = 1.33 p = 1.33 1.451.45r = 4.90 r = 4.90 5.905.90N1N1K1K1N1N1N1N1P1P1K1K1K1K1N1N1N1N1prpx xy + 2prc *N1N1SOALAN 7 SOALAN 7 (2005)(2005) Nota : SS 1 jikaTerdapat bahagian skala yang tidak seragam di paksi-X atau di paksi-Y.ATAUtidak menggunakan skala yang diberi.ATAUtidak menggunakan kertas graf. Markah Untuk Lakaran Graf fungsi trigonometri1.Bentuk2.Nilai maksimum dan minimum (amplitud).3.Kalaan **Label mesti betulGraf mesti sempurna FUNGSI TRIGONOMETRIf (x)= aSin b x, f (x)= akos bxf (x) =atanbxLAKARAN GRAF anilai maksimum-anilai minimum bkalaandlm julat 0 x 2ba-a x23kos 2 y2-2 2 o33 penyelesaian SOALAN 5 ( b) (2005)SOALAN 5 ( b) (2005)(a)Bentukkos x(b)Maksimum= 1dan minimum = -1(c)2kalaanuntuk0x 2P P1 1P P1 1P P1 1-10313xy N1 N1K K1 1Lakar garis lurus*Bil. Peny. = 4N1 N1(i)12(ii) SOALAN 14x + y 100 atau setaraN1y 4x atau setaraN1y x 5 atau setaraN1(a)PENGATURCARAAN LINEAR (b)Lukis dengan betul sekurang-kurangnya satu garislurus daripada * ketaksamaan yang melibatkanx dan ySOALAN 14Rantau dilorek betulLukis dengan betul ketiga-tiga*garis lurus.Nota: Terima garis putus-putusN1K1N1 SOALAN 14(c) (ii)Gunakan 50x + 60y untuk titik di dalam *rantauK1N1Titik maksimum (20, 80)N1RM 5 800 Nota : SS 1 jikadalam (a), simbol = tidak digunakan langsung ataulebih daripada tiga ketaksamaan diberiATAUdalam (b), tidak menggunakan skala yang diberi atauarah paksi terbalik atau tidak menggunakan kertas graf Bagi tajuk kebarangkalian, nilai-nilaikebarangkalian hendaklah dinyatakan dalam bentuk pecahan ataupun diberikepada 4 tempat perpuluhan.KebarangkalianKebarangkalian SOALAN 11 (2004)SOALAN 11 (2004)

,`

.|