Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2

  • View
    11.834

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2

  • 1. KERTAS 2 M SA : 1 j m 15 minitA a

2. PENGENALANTerbahagi kepada tigabahagian Bahagian A BENTUKMemindahkan maklumat / Mentafsir bahanMasa 1 jam 15 mint grafikBahagian C Bahagian B Membuat ulasanMenulis karangan 3. UPSR (BAHASA MELAYU)FORMAT BAHARU MULAI 2005KERTAS 2Markah. Markah penuh : 60 markah Bahagian A : 10 markah Bahagian B : 30 markah Bahagian C : 20 markah 4. BAHAGIAN ABAHAGIAN BMentafsirBAHAGIAN CKarangan Membuat Bahan Grafik Ulasan40 minit15 minit 20 minit 5. BAHAGIAN AMentafsir Bahan Grafik 10 markah Tiada had bilangan patah perkataan Tulis 5 ayat berpandukan grafik Soalan berdasarkan bahan grafik yang diberikan 6. APA ITU BAHAN GRAFIK ? Gambar - Tunggal Contoh : Gambar@ BersiriTunggal Carta Graf Jadual Peta Pelan 7. SOALAN BAHAGIAN A - Cadangan masa menjawab - 15 minit-Wajib dijawab-Soalan berdasarkan grafik yang diberi-Mungkin terdiri daripada gambar bersiri atau gambar tunggal.-Ayat yang dibina mestilah berdasarkan apa yang terdapat dalam gambar sahaja. 8. PANDUAN UNTUK MENJAWAB BAHAGIAN A1. Baca dan fahamkan arahan. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di di bawah. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar di bawah.9. Perhatikan bahan grafik. Kaitkan kehendak soalan dengan bahan grafik yang diberi. Cari maklumat yang terdapat dalam bahan grafik seberapa banyak yang ada dan tandakan atau senaraikan maklumat tersebut. 9. 3. Buat lima ayat sahaja, walaupun terdapat banyak maklumat dalam bahan grafik yang diberi.a. Bina ayat berdasarkan kehendak soalan. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar . - Maknanya calon dikehendaki menulis limaayat tentang aktiviti yang melibatkan katakata kerja sahaja. 10. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar / situasi di bawah.- Maknanya calon boleh membina apa saja perkarayang terdapat dalam bahan grafik, tidak kira samaada melibatkan kata kerta atau situasi yang adadalam bahan grafik yang diberi.iii. Boleh gunakan nama watak, tempat, atau apa saja yang sesuai asalkan ayatnya baik tanpa kesalahan ejaan, tanda baca dan struktur ayat. 11. 1. Kalau gambar bersiri, pastikan ayat yang dibina seimbang.Tiga ayat daripadagambar pertama ataudua ayat daripadagambarpertama. Dua ayat daripada gambar kedua atau tiga ayat daripada gambar kedua. 12. 5. Bagi mendapat markah penuh atau cemerlang dalam Bahagian A ini, anda seharusnya:- a. Membina ayat yang sesuai dengan gambaryang diberi. b. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengangambar dan arahan yang diberi. c. Elakkan daripada membina ayat yangtersirat. d. Bina ayat dengan menggunakan kosa katayang sesuai dan menarik. Elakkan membinaayat yang mudah. 13. Ayat yang dibina boleh ditulis dalam bentuk:-c. Urutan nombor; 1. . 2. ......g. Urutan abjad; a. b. k. Simbol ( -, /, * dan seumpamanya)d. Perenggan Ayat yang ditulis tidak semestinyaberkaitan antara satu sama lain 14. Tulis lima ayat yang lengkap tentanggambar di bawah. 15. BAHAGIAN B KARANGAN 30 markah Karangan Tidak kurang 80 Berformatpatah perkataan Diberikan tiga buahkarangan. Pilih dan Karanganjawab satuTidakkarangan sahaja.Berformat 16. BAHAGIAN B Tiga tajuk karangan diberi.Jawab SATU soalan FORMAT Pilihan soalan mungkin soalanMasa cadanganberformat / tidak40 minit berformatJumlah perkataan tidakkurang 80 patah perkataan 17. BENTUK SOALAN BERFORMATCorak karangan yang diujimungkin TIDAK BERFORMATApa dia karangan berformat dan karangantidak berformat ?Contoh ..????? 18. Berapa isi yang perlu ada dalam sesuatukarangan ?Bagi soalan Bahagian B, isi dikehendaki Minimum TIGA (3) isi penting.Kalau lebih ?Kalau lebih daripada itu digalakkan kerana gabunganbeberapa isi adakalanya sesuai diberi pertimbangan markahyang baik walaupun tanpa huraian lanjut tentang isi, lebih-lebih lagi karangan yang berbentuk penceritaan.Pertimbangan markah yang sesuai perludiberi bagi isi yang disertakan contoh dan huraian, isi beserta contoh atau isi sahaja. 19. 1. Tuliskan kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum.2. Kelas kamu akan mengadakan majlis perpisahan sempena guru kelas kamu yang akan akan bertukar sekolah. Selaku wakil kelas, kamu dikehendaki menyampaikan ucapan pada majlis tersebut. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya.3. Kamu telah lewat datang ke sekolah. Ceritakan tindakan yang kamu akan lakukan pada hari tersebut. 20. 4. Kelas kamu mengadakan majlis perpisahanuntuk guru kelas kamu yang akan bertukarke sekolah lain. Sebagai ketua kelas, kamudiminta menyampaikan ucapan pada majlisitu. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya.5. Kamu diminta untuk menyertai pertandinganSyarahan di sekolah kamu. Tajuk syarahanTersebut ialah Cara-cara Untuk BerjayaDalam Pelajaran. Tuliskan syarahan tersebut. 21. BAHAGIAN CMEMBUAT ULASANCadangan masa menjawab Bahagian C 20 minit 22. Membuat Ulasan 20markah Ulasan yang dibuat berpandukansoalan kepada situasi yangdiberikan. Tidak kurang 50 patahperkataan. 23. Cara Menjawab Soalan Baca dan fahami situasi. Gariskan kata kunci dalam soalan. Sediakan rangka karangan. Catatkan nilai-nilai murni atau pengajaran yang terdapat dalam teks. Tulis karangan pendek lebih kurang 5 hingga10 ayat sahaja. Panjang jawapan tidak kurang 50 patahperkataan. 24. Contoh Soalan Membuat UlasanSetiap hari Salina akan bangun awal pagi.Setelah menyiapkan diri, Salina akan ke dapurmembantu ibunya menyiapkan sarapan. Salinadan keluarganya akan bersarapan bersama-sama. Sebelum pergi ke sekolah, Salina akanbersalaman dengan ayah dan ibunya.Sementara menunggu bas, Salina membacabuku. Tiba di sekolah, Salina terus masuk kekelas. Dia akan menyapu atau mengemaskankelasnya. Dia akan memastikan kelasnyaberada dalam keadaan ceria. 25. Senaraikan nilai murni/pengajaran/amalan baik yang terdapat dalam petikan 1. Bangun awal pagi disiplin diri 2. Menolong ibu di dapur 3. Bersarapan bersama kasih sayang 4. Bersalam menghormati orang tua 5. Rajin / tidak suka membuang masa 6. Suka kepada kebersihan 26. Ahmad bangun lewat pada pagi itu kerana dia menontontelevisyen hingga larut malam. Dia tidak sempatbersarapan. Dia terus mencapai basikalnya untuk pergike sekolah tanpa sempat bersalam dengan ibu danbapanya. Tiba di persimpangan jalan, dia tidak menghirau-kan lampu merah lalu terus memecut ke sekolah. Mujurlahtiada kenderaan ketika itu. Sesampainya di hadapansekolah, murid-murid telah berada di tapak perhimpunan.Dia terus berlari ke tapak perhimpunan tanpa menguncibasikalnya. Sedang semua murid menyanyi laguNegaraku, dia masih lagi berlari untuk masuk ke dalambarisan. Ketika hendak pulang ke rumah, dia mendapatibahawa basikalnya telah hilang. Dia telah diberi tumpangoleh rakan untuk pulang ke rumah. 27. BAHAGIAN C Cara menulis.Antara nilai murni yang terdapat di dalam petikanini ialah ..(huraian/contoh).Seterusnya, terdapat nilai murni...................................(huraian/contoh)...Di samping itu, terdapat nilai murni......(huraian/contoh)..Selain itu, terdapat nilai murni...(huraian/contoh).Akhirnya, kita.(huraian/contoh)..Kita janganlah...(sekiranya perlu) 28. Untuk mendapat markah yang cemerlangDalam bahagian C ini, anda mestilah:1.Membuat ulasan yang jelas dan tepat.2.Menggunakan ayat yang lengkap/gramatis3.Berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.4.Menggunakan pelbagai kata dan kosa katayang sesuai dan menarik.5. Pastikan ejaan dan tanda baca serta imbuhanyang digunakan betul.11. Pastikan penggunaan penanda wacana yangbetul dan sesuai bagi mengaitkan ayat yangdibina. Kenalpasti penanda wacana. 29. Setiap petang adik akan memastikan kerja sekolahyang diberi oleh guru sekolahnya siap. Setelah penatmenyiapkan kerja sekolahnya, adik berehat sebentar.Bagi menghilangkan rasa bosannya, adik bermain-main dengan kucing kesayangannya di dalam bilik.Ketika bermain, tanpa disedari adik telah memecahkancenderamata kesayangan kakak. Kakak merasa sedihmelihat cenderamata yang diperolehi daripadasahabat karibnya telah pecah. Emak memarahi adikkerana tidak berhati-hati ketika bermain. Adik rasabersalah dan meminta maaf kepada kakak. 30. GARIS PANDUAN KEPADA PEMERIKSAA. CARA PEMERIKSAAN - UMUM1. PEMERIKSAAN DILAKUKAN SECARA HOLISTIK IAITU DENGAN MELIHAT SECARA KESELURUHAN DAN PENSKORAN DIBUAT MENGIKUT KRITERIA YANG DITETAPKAN (JANGAN UBAH)PEMERIKSA HENDAKLAH MEMBACA SETIAP AYAT/KARANGAN DENGAN TELITI UNTUK MENDAPAT KESAN(IMPRESSION) DARIPADANYA. SELEPAS ITU NILAI DANANGGARKAN TAHAP KARANGAN ITU DANDISESUAIKANDENGAN KRITERIA YANG DITETAPKAN 31. 1. BACA AYAT/KARANGAN TERSEBUT SEKALI LAGI SAMBIL MENURUNKAN SIMBOL ATAU TANDA - TANDA PEMERIKSAAN & MENETAPKAN SKOR BERPANDUKAN KRITERIA PENSKORAN.ISI( ) KESALAHAN ISI/////// KESALAHAN STRUKTUR AYATKESALAHAN PENGGUNAAN PERKATAANKESALAHAN TANDA BACAKESALAHAN EJAANKESALAHAN EJAAN BERULANGKESALAHAN IMBUHANKESALAHAN IMBUHAN BERULANG 32. BAHAGIAN A 10 MARKAHPENSKORANKRITERIACEMERLANG i. Menggunakan ayat yang gramatis & menepati bahan grafik.ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas serta( 9 -10 ) sesuai dengan bahan grafik.iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul BAIK i. Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan grafik.ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana(78) serta sesuai dengan bahan grafik.iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca & ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.MEMUASKAN i. Menggunakan ayat yang mudah & ringkas sesuai dengan bahan grafik.(46)ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai.iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaanPENCAPAIANi. Ayat tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik.TAHAP ii. Penggunaan perkataan yang terhad & tidak sesuai dengan MINIMUM bahan grafik.iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca & ejaan.(13) 33. BAHAGIAN B 30 MARKAH PENSKORANKRITERIA CEMERLANGi. - Penyampaian atau persembahan yang jelas & menarik untuk dibaca.