Teknik menjawab-soalan-sains-bahagian-a-dan-b-upsr-111201115411-phpapp01

  • View
    12.525

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Teknik menjawab-soalan-sains-bahagian-a-dan-b-upsr-111201115411-phpapp01

  • 1. TEKNIKMENJAWAB

2. SAINS UPSR KOD KERTAS : 018MASA : 1 JAM BAHAGIAN A: 30 Soalan Objektif(30 Markah / 30 Marks)BAHAGIAN B: 4 / 5 Soalan Subjektif(20 Markah / 20 Marks) 3. FORMAT MASIH SAMA SEPERTITAHUN LEPAS*DALAM DWIBAHASABOLEH MENJAWAB DALAM BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA B.MALAYSIA DAN B.INGGERIS 4. SEKSYEN ASECTION A 5. PENGETAHUAN1. fakta2. istilah,3. pengelasan4. urutan5. kaedah6. konsep KEFAHAMAN1. menterjemah2. mentafsir3. ekstrapolasi APLIKASI 6. CONTOH 1 (PENGETAHUAN :Fakta) [2002/02]Antara penyataan berikut yang manakahmenerangkan mengapa belalang tidak mati walaupunkepalanya dibenamkan ke dalam air selama duaminit?ABelalang mempunyai insangBBelalang boleh hidup dalam airCBelalang bernafas melalui kulitDBelalang mempunyai liang pernafasan diabdomenJawapan: D 7. CONTOH 2 (PENGETAHUAN :Fakta) [1998/15]Seorang murid menemui sekeping papan di suatupadang rumput. Dia mengangkat papan tersebut danmendapati rumput di bawah papan itu berwarnakuning. Mengapakah rumput itu berwarna kuning?ATidak cukup airBKurang bertumbuhCTidak menerima cahayaDKurang menerima udaraJawapan : C 8. CONTOH 3 (PENGETAHUAN :Istilah) [2001/04]Apakah yang dimaksudkan dengan bahanlutcahaya?ABahan yang tidak dapat ditembusi oleh cahayaBBahan yang dapat ditembusi oleh sebahagian cahayaCBahan yang dapat ditembusi oleh cahayasepenuhnyaDBahan yang dapat ditembusi oleh cahaya yang sangat terangJawapan : B 9. CONTOH 4 (PENGETAHUAN :Pengelasan)[2002/15]R - Buku, Kotak tisu, Kerusi kayuS - Pasu tanah liat, Periuk tanah liat, Batu bataT - Beg kulit, Kasut kulit, Baju buluU - Belon, Getah pemadam, Tayar keretaAntara kumpulan objek berikut yang manakah dalamkumpulan yang sama?A R dan SB R dan UC S dan TD T dan U Jawapan: B 10. CONTOH 5 (PENGETAHUAN :Urutan)[2002/12]Antara warna berikut yang manakah betultentang susunan warna-warna pelangi?AUngu, hijau, biru, orenBUngu, hijau, kuning, merahCHijau, biru, merah, kuningDIndigo, oren, hijau, merah 11. PQRS TRajah di atas menunjukkan fasa-fasa bulan P, Q, R, S dan T.Antara berikut yang manakah fasa-fasa bulan yang betul?AP, Q, T, S, RBP, R, S, T, QCP, S, T, Q, RDP, T, R, S, Q2001 Soalan no. 8 12. KLM NK, L, M dan N dalam rajah menunjukkan fasa-fasa bulan. Antaraberikut yang manakah menunjukkan urutan fasa bulan yangbetul?AK, L, N, MBL, N, K, MCM, K, N, LDN, M, L, K1998 soalan no. 7 13. SOALAN URUTANNama-nama planetProses kitar semula kertasProses mengawet bahan makananSiratan makananProses pertumbuhan biji benihPerkembangan dunia teknologi 14. CONTOH 6 (PENGETAHUAN :Kaedah)[2000/11]Sekumpulan murid ingin menyiasat tentang prosespertumbuhan sejenis tumbuhan. Antara langkahberikut yang manakah perlu dilakukan? I Mengukur ketinggian pokok ll Mengira bilangan daun lll Mengira bilangan bunga lV Mengukur lilitan batangAl dan lll sahajaBl, ll dan lV sahajaCll, lll dan lV sahajaDl, ll, lll dan lV 15. CONTOH 7 (PENGETAHUAN :Konsep)[2001/26]Apakah faktor yang menghasilkan imej seseorangkelihatan di dalam cermin satah? lCahaya dipantulkan ll Cahaya dibiaskan lll Bahagian belakang cermin legap IV Bahagian belakang cermin lutsinarAl dan lll sahajaBl dan lV sahajaCll dan lll sahajaDll dan lV sahaja 16. CONTOH 8 (KEFAHAMAN :Penterjemahan) [2001/16]HariKetinggian / cmPertama 0.5Kedua5.5Ketiga11.5 JADUAL 1Satu penyiasatan tentang percambahan anak benih kacanghijau telah dijalankan dan keputusannya dicatatkan dalamjadual 1. Ini menunjukkan bahawa anak benih melakukanprosesApenunasanBpembiakanCpercambahanDpertumbuhan 17. CONTOH 9 (KEFAHAMAN :Pentafsiran)[2002/13]Jarak/ cmR SQ PJenis permukaanRAJAH 6 Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui permukaan P, Q, R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan daya yang sama. Antara penyataan berikut yang manakah betul tentang P, Q, R dan S? AQ lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada S BS lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada R CP mempunyai permukaan yang paling halus DR lebih halus daripada P dan Q 18. CONTOH 10 (KEFAHAMAN :Ektrapolasi) [2001/16] W X Y ZMaklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan, W, X, Ydan Z yang terdapat dalam satu rantai makanan. Apakah yangkamu jangka akan berlaku jika bilangan Y ditambah denganbanyaknya dalam rantai makanan itu?WX ZABertambah BerkurangSamaBBerkurang BertambahSamaCBerkurang BertambahBertambahDBertambah BerkurangBertambahJawapan : D 19. CONTOH 11(APLIKASI) [2001/25]Seorang murid ingin menggantikan getah pemegangbasikal dengan yang baru. Didapatinya getahpemegang itu tidak dapat dimasukkan kepadapemegang basikal itu.Antara berikut yang manakah perlu dilakukannya?APemegang basikal dipanaskan dahulu.BGetah pemegang dipanaskan di atas api.CGetah pemegang dicelup ke dalam air panas dahulu.DGetah pemegang dicelup ke dalam air sejuk dahulu Jawapan : C 20. CONTOH 12(APLIKASI) [2002/23]Ketika sesat di hutan, Hanis menemui sebiji botol kaca.Bagaimanakah Hanis boleh menggunakan botol itu untukmenghantar isyarat kepada kumpulan penyelamat?A Meniup mulut botol untuk menghasilkan bunyiyang kuatB Menggunakan kaca botol untuk membuat tandapada pokokC Mengetuk botol pada batang-batang pokok untukmenghasilkan bunyiDMenggunakan botol untuk menumpukan cahayamatahari pada daun daun kering bagimenyalakannya 21. SEKSYEN BSECTION B 22. BAHAGIAN B KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN PROSES SAINS 1. PEMERHATIAN 2. INFERENS 3. MERAMAL4. MENTAFSIR MAKLUMAT5. MENGAWAL PEMBOLEHUBAH 23. KRITERIA YANG DISOAL DALAMBAHAGIAN B KRITERIAKRITERIA1 Pemerhatian 7P.ubah dimanipulasiObservationManipulated Variable (WTC)2 Inferens8P.ubah bergerak balasInferenceResponse Variable (WTO/WTK/WTM)3 Ramalan 9P.ubah dimalarPredictConstant ( WTS)4 Corak 10 TujuanPatternAim / Purpose5 Hubungan11 HipotesisRelation Hypothesis6 Kesimpulan JUMLAH 20 markahConclusion 24. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEOBSERVING involves the use of our senses to identify and describe an objects properties from the findings of an experiment in the form of graph, table or quotation. Candidates need to compare all observation made and make a note. 25. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEINFERRING An explanation or interpretation of an observation. Investigating Living Things requires more than one inference. Make certain, each inference is different with comparison made earlier. 26. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEVARIABLE / INFORMATIONC. MANIPULATED VARIABLE What to change before anexperiment and usuallyinfluences results. 1. RESPONDING VARIABLE What to measure as an endresult. 2. CONTROLLED VARIABLE What to remain the same beforeor after an experiment and donot state more than one. 27. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEAIM OF THE INVESTIGATION Purpose of the investigation Sentence structure purpose: To investigate therelationship between themanipulated variable andthe responding variable.OR To investigate the effect ofthe manipulated variableagainst the respondingvariable 28. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEHYPOTHESIS Making general statement aboutmanipulated variable and respondingvariable relationship to explainobservation or event which can betested its validity. In other word, earlyexpectations Sentence structure purpose: As more (manipulated variable), the more (responding variable) would be If (manipulated variable) is increased, (responding variable) would increase too. 29. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUECONCLUSION / SUMMARY Suggested sentence pattern: When (manipulated variable) react toward (responding variable), .. (responding variable) react when (manipulated variable), .. 30. SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEPREDICTION When predicting numbers, candidates are advised to do calculations. Only a single number should be presented 31. SCIENCE QUESTIONSANSWERING TECHNIQUEPOLARISATION / PATTERN Digit or number changes on graphs, text or table. Use words such as increase, decrease or same 32. Tidak memahami soalan.KESILAPANTidak faham istilahJawapan yang kaburTidak gunakan maklumatTulisan sukar dibaca 33. MANIPULATED VARIABLE ( What to Change )Pembolehubah yang diubah-ubah oleh pengkaji atau penyiasat.Kata kunci: diubah, berbeza, berlainan Change, Different Berada di sebelah kiri jadual (data berlainan) 34. VARIABLEPembolehubah yang boleh diubah-ubah /WTC dikawal di awal eksperimen.Perubahannya memberi kesan kepada hasilMVeksperimen.Masa9.00 11.00 1.00 3.00 5.00PanjangBayang / cm65250 25 65 35. VARIABLEPembolehubah yang boleh diubah-ubah /WTC dikawal di awal eksperimen.Perubahannya memberi kesan kepada hasilMVeksperimen. Number of Brightness of thebatterybulb 1Dimmer 2 Bright 3 Brightest 36. Pembolehubah yang turut berubahapabila dimanipulasikan.Kata kunci: dicatat, dikumpulTo study / To investigate / To findBerada di sebelah kanan jadual (data berlainan) 37. Pembolehubah yang sama atau tetap sepanjang eksperimen. Kata kunci: Tetap, SamaSame /Constant Peringatan: Dalam sesuatu eksperimen, hanya satupembolehubah yang dimanipulasi, satuyang akan bergerakbalas, dan yang lainsemuanya dimalarkan 38. VARIABLE Maklumat yang berubah apabilaWTOPembolehubah Manipulasi berubah.(RV) Merupakan hasil / keputusan eksperimen. WTO = Keputusan eksperimen 39. PEMBOLEHUBAHMaklumat yang berubah apabilaWTO Pembolehubah Manipulasi berubah.(RV)Merupakan hasil / keputusan eksperimen.WTO Number ofBrightness ofbattery the bulb 1 Dimmer 2Bright 3 Brightest 40. VARIABLEWTSPerkara yang perlu ditetapkan dalam dalam sesuatu eksperimen(CV)Contoh = Isipadu= Bilangan kacau = Jenis air= Saiz butir gula = Jenis bekas = Tempat kajian = Saiz bekas 41. VARIABLEWTS(CV) Teknik Menjawab 1. Ambil maklumat dari gambarajah yangmenunjukkan sama ( Jika di beri ) 2. Senaraikan semua peralatan yang digunakan 42. VARIABLEWTS(CV) Kaedah menulisCIRIOBJEK KuantitiairVolume of water 43. PEMBOLEHUBAH ( VARIABLE )Contoh soalan MLuas permukaan bekas.Isi padu air yang tinggal / suhu air selepas 2 ja