TEKS UCAPAN KEJOHANAN MERENTAS DESA 2016.docx

 • Published on
  26-Feb-2018

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 TEKS UCAPAN KEJOHANAN MERENTAS DESA 2016.docx

  1/4

  TEKS JURUACARA KEJOHANAN MERENTAS DESA TAHUN 2016

  Pembukaan Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

  Yang berusaha,TUAN HAJI AZILAH BT AHMAD, Pengetua SMK BUKITKUAN,

  EN MOHD RAJIK BIN SIDEK, NAIB !DP PIB SMK BUKITKUANEN TARMIZI BT !AACUB, Pen"#"ng Kanan Penta$%&'anEN MOHD ZULKARNAIN BIN ABD (AHAB , Pen"#"ng KananHEMPN MARINA BT ISMAIL,Pen"#"ng Kanan K")u'&)u#u*

  Yang dihormati,Ketua-ketua BidangGuru-guru, para pelajar SMK Bukit Kuang serta hadirin sekalian

  Alhamdulillah bers!ukur kita ke hadrat Allah SWT kerana denganlimpah kurnia"!a dapat kita bersama-sama menja!akanKejohanan Merentas #esa SMK Bukit Kuang bagi tahun $%&'(ntuk makluman para hadirin, kejohanan ini merupakan kali ke-)diadakan sejak tahun $%&*

  Ba+aan #oa adirin sekalian,

  Bagi memula dan memuliakan majlis, marilah kita bersama-samamemohon keberkatan agar segala urusan mendapat rahmat

  #engan itu, majlis dengan segala hormatn!a mempersilakan U+taA%u Ha++an A+-a'& %&n Ta--a'untuk memimpin ba+aan doa

  Amin !a rabbal allamin Majlis mengu+apkan ribuan terima kasihkepada U+ta A%u Ha++an A+-a'& %&n Ta--a'di atas pimpinanba+aan doa itu tadi

  (+apan

  Aluan

  Pengetua

  Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan denganmempersilakanTUAN HAJI AZILAH BIN AHMAD, Pengetua SMKBUKIT KUAN,untuk men!ampaikan u+apan seterusn!a

  merasmikan Ma.#&+ Penutu/an Ke."-anan Me'enta+ De+a SMKBUKIT KUANbagi tahun $%&' Majlis dengan segala hormatn!amempersilakan

  #emikian tadi u+apan aluan oleh TUAN HAJI AZILAH BINAHMAD, Pengetua, SMKBUKIT KUAN , majlis mengu+apkanribuan terima kasih

  Pen!ampaia

  n hadiah

  kategori

  adirin sekalian,

  Kini tibalah aktu !ang dinanti-nantikan iaitu majlis pen!ampaian

  hadiah kepada para pemenang Kejohanan Merentas #esa Tahun$%&'

  https://www.blogger.com/nullhttps://www.blogger.com/null
 • 7/25/2019 TEKS UCAPAN KEJOHANAN MERENTAS DESA 2016.docx

  2/4

  Pendidikan

  Khas .elaki

  dan

  Perempuan

  Bagi men!empurnakan a+ara pen!ampaian hadiah, majlis dengansegala hormatn!a mempersilakan EN MOHD ZULKARNAIN BTABD (AHAB, PK HEMdiiringi oleh PN RASHAH BT ISMAILuntuk men!ampaikan hadiah #ipersilakan

  Bagi kategori Le#a)& Pen$&$&)an K-a+Pemenang tempat ke ///// #imenangi olehTempat ke ////// #imenangi oleh#an 0ohan Bagi kategorijatuh kepada1//2ulang sampai habis nama pemenang3

  Bagi kategori Pe'e*/uan Pen$&$&)an K-a+Pemenang tempat ke ///// #imenangi olehTempat ke ////// #imenangi oleh#an 0ohan Bagi kategori 4444444444444444444 jatuh kepada1//

  2ulang sampai habis nama pemenang3

  Majlis merakamkan u+apan terima kasih kepada EN MOHDZULKARNAIN BT ABD (AHAB, PK HEM atas pen!ampaianhadiah kepada para pemenang

  Pen!ampaia

  n hadiah

  kategori

  Perempuan

  baah &5

  Tahun

  adirin sekalian,

  Bagi men!empurnakan a+ara pen!ampaian hadiah !angseterusn!a, majlis dengan segala hormatn!a mempersilakan PN

  MARINA BT ISMAIL, Pen"#"ng Kanan K")u'&)u#u*diiringi olehPn at&*a- Bt A#&, Ketua B&$ang Ke*anu+&aan untukmen!ampaikan hadiah #ipersilakan

  Bagi kategori Perempuan baah &5 TahunPemenang tempat ke ///// #imenangi olehTempat ke ////// #imenangi oleh#an 0ohan Bagi kategori 4444444444444444444 jatuh kepada1//2ulang sampai habis nama pemenang3

  Majlis merakamkan u+apan terima kasih kepada PN MARINA BTISMAIL,Pen"#"ng Kanan K")u'&)u#u*atas pen!ampaian hadiahkepada para pemenang

  Pen!ampaia

  n hadiah

  kategori

  Perempuan

  baah &6

  Tahun

  Seterusn!a, majlis mempersilakan EN TARMIZI BT !AACUB,Pen"#"ng Kanan Penta$%&'andiiringi "#e- Pn Zu%&$a- BtMu-a**a$ Da#&nbagi men!ampaikan hadiah #ipersilakan

  Bagi kategori Perempuan baah &6 TahunPemenang tempat ke ///// #imenangi olehTempat ke ////// #imenangi oleh#an 0ohan Bagi kategori 4444444444444444444 jatuh kepada1//

 • 7/25/2019 TEKS UCAPAN KEJOHANAN MERENTAS DESA 2016.docx

  3/4

  2ulang sampai habis nama pemenang3

  Majlis merakamkan u+apan terima kasih kepada EN TARMIZI BT!AACUB, Pen"#"ng Kanan Penta$%&'anatas pen!ampaianhadiah kepada para pemenang

  Pen!ampaia

  n hadiah

  kategori

  .elaki baah

  &5 Tahun

  Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan EN MOHD RAJIKBIN SIDEK, NAIB !DP PIB SMK BUKIT KUAN diiringi oleh EnZu#)e3#& %&n M"-a*a$bagi men!ampaikan hadiah #ipersilakan

  Bagi kategori .elaki baah &5 TahunPemenang tempat ke ///// #imenangi olehTempat ke ////// #imenangi oleh#an 0ohan Bagi kategori 4444444444444444444 jatuh kepada1//2ulang sampai habis nama pemenang3

  Majlis merakamkan u+apan terima kasih kepada EN MOHD

  RAJIK BIN SIDEK, NAIB !DP PIB SMK BUKIT KUANataspen!ampaian hadiah kepada para pemenang

  Pen!ampaia

  n hadiah

  kategori

  .elaki baah

  &6 Tahun

  Seterusn!a, majlis mempersilakan TUAN HAJI AZILAH BTAHMAD, Pengetua SMK BUKIT KUAN diiringi oleh444444444444444444444444444444444 bagi men!ampaikanhadiah #ipersilakan

  Bagi kategori .elaki baah &6 TahunPemenang tempat ke ///// #imenangi olehTempat ke ////// #imenangi oleh

  #an 0ohan Bagi kategori 4444444444444444444 jatuh kepada1//2ulang sampai habis nama pemenang3

  Pen!ampaia

  n hadiah

  Kini tibalah masa untuk penentuan bagi johan setiap kategoriBagi kategori P&5 pungutan mata !ang diperoleh pada tahun !anglalu iaitu $%&5 ialah rumah B78( seban!ak $$5 mata Pada tahunini rumah manakah !ang akan mengungguli kategori P&590:A" bagi Kategori P&5 dimenangi olehrumah444444444444444

  Bagi kategori P&6 pungutan mata !ang diperoleh pada tahun !anglalu iaitu $%&5 ialah rumah K("7"G seban!ak $&$ mata 0:A"bagi Kategori P&6 pada tahun $%&' dimenangi olehrumah444444444444444

  Bagi kategori .&5 pungutan mata !ang diperoleh pada tahun !anglalu iaitu $%&5 ialah rumah M;8A seban!ak &'5 mata Padatahun ini rumah manakah !ang akan mengungguli kategori .&590:A" bagi Kategori .&5 dimenangi olehrumah444444444444444

 • 7/25/2019 TEKS UCAPAN KEJOHANAN MERENTAS DESA 2016.docx

  4/4

  Bagi kategori .&6 pungutan mata !ang diperoleh pada tahun !anglalu iaitu $%&5 ialah rumah 70A( seban!ak &APKA" K;PA#A PA8AP;M;"A"G K;PA#A YA"G T7#AK B;80AYA >(BA .AG7 PA#ATA(" A#APA" #engan ini, maka berakhirlah sudah Ma.#&+Ke."-anan Me'enta+ De+a SMK BUKIT KUAN TAHUN 2016Sekian, Assalamualaikum arahmatullahi abarakatuh dan terimakasih