of 12 /12
GRAFOVI ELEKTRIČNIH MREŽA Zadatak #1: Za orijentisani graf mreže sa slike 1.1 odrediti: a)  potpunu matricu incidencije čvorova 0 A ;  b) matricu incidencije čvorova A  uzimajući čvor  za referentni čvor. Formirajući vektor  kolonu struja grana mreže ,  pokazati  da  jednačina  predstavlja matrični oblik jednačina Kirhofovog zakona za struje (KZS) prema usvojenim referentnim smjerovima i numeraciji kao na orijentisanom grafu. [  1 2 6 , ,...,  T i i i = i  ]  0  = A i 0  2 3 4 1 2 5 4 6 3 1  slika 1.1. Analizirani orijentisani graf mreže Rješenje: a) Elementi potpune matrice incidencije čvorova definisani su relacijom: ik a 0 A  ukoliko grana izlazi iz čvora ukoliko grana završava u čvoru ukoliko grana i čvor nisu incidentni 1, 1 , 0 , ik k i a k k i = i  Za orijentisani graf sa slike 1.1 matrica ima oblik: 0 A  0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 = A  b) Matrica incidencije čvorova dobija se eliminacijom vrste u matrici koja odgovara referentnom čvoru – u ovom slučaju izostavljanjem treće vrste u matrici : A 0 A 0 A  1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 = A  3

Teoreme Zadaci Uz Predavanja

 • Author
  danin

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Teoreme Zadaci Uz Predavanja

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  1/12

  GRAFOVI ELEKTRINIH MREA

  Zadatak #1:

  Za orijentisani graf mree sa slike 1.1 odrediti:

  a)

  potpunu matricu incidencije vorova 0A ;b) matricu incidencije vorova A uzimajui vorza referentni vor.

  Formirajuivektorkolonustrujagranamree ,pokazatidajednaina predstavlja

  matrini oblik jednaina Kirhofovog zakona za struje (KZS) prema usvojenim referentnim smjerovima i

  numeraciji kao na orijentisanom grafu.

  [ 1 2 6, , ..., T

  i i i=i ] 0 =A i 0

  2

  3

  4

  1 2

  54

  6

  3

  1

  slika 1.1.Analizirani orijentisani graf mree

  Rjeenje:

  a)Elementi potpune matrice incidencije vorova definisani su relacijom:ika 0A

  ukoliko grana izlazi iz vora

  ukoliko grana zavrava u voru

  ukoliko grana i vor nisu incidentni

  1,

  1,

  0,

  ik

  k i

  a k

  k i

  =

  i

  Za orijentisani graf sa slike 1.1 matrica ima oblik:0A

  0

  1 0 0 1 1 0

  1 1 1 0 0 0

  0 0 1 1 0 1

  0 1 0 0 1 1

  =

  A

  b)Matrica incidencije vorova dobija se eliminacijom vrste u matrici koja odgovara referentnomvoru u ovom sluaju izostavljanjem tree vrste u matrici :

  A 0A

  0A

  1 0 0 1 1 0

  1 1 1 0 0 0

  0 1 0 0 1 1

  =

  A

  3

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  2/12

  Napisana u razvijenom obliku za dati orijentisani graf, matrina jednaina glasi:0 =A i 0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1 0 0 1 1 0 0

  1 1 1 0 0 0 0

  00 0 1 1 0 1

  00 1 0 0 1 1

  i

  i

  i

  i

  i

  i

  =

  0

  1

  0 0 1 0 1 0 1 0

  0 1 0 0 1

  =

  (1)

  Poslije elementarnih mnoenja, jednaina (1) moe se napisati u algebarskoj formi:

  1 4 5

  1 2 3

  3 4 6

  2 5 6

  0

  0

  0

  0

  i i i

  i i i

  i i i

  i i i

  + =

  + + =

  + =

  + =

  (2)

  Posmatranjem sistema jednaina (2) moe se zakljuiti da se predznaci za struje grana mogu odrediti na

  osnovu koeficijenata matrice . Poto sistem jednaina (2) predstavlja KZS za dati orijentisani graf, to

  se isti moe napisati u matrinoj formi (1), odnosno kao matrina jednaina koja predstavlja

  KZS u matrinom obliku.

  0A

  0 =A i 0

  Zadatak #2:

  Zajedanorijentisanigrafsaizabranimvoromkaoreferentnimvorom,poznatajematricaincidencije

  vorova u obliku:A

  1 1 0 1 0 0 0 0

  0 0 0 1 0 1 1 0

  0 0 1 0 0 1 0 1

  0 0 1 0 1 0 1 0

  =

  A

  Nacrtati orijentisani graf mree za ovaj sluaj sa naznakom referentnih smjerova i numeracije grana,

  odnosno numeracije vorova.

  Rjeenje:Orijentisani graf mree je u cjelosti odreen pomou potpune matrice incidencije vorova koju je

  mogue formirati na nain da se matrica incidencije vorova proiri sa vrstom koja odgovara

  referentnom voru, a iji su elementi izabrani tako da je zbir elemenata u svakoj koloni matrice

  jedank nuli. Tako bi matrica imala oblik:

  0A

  A

  0A

  0A

  0

  1 1 0 1 0 0 0 0

  0 0 0 1 0 1 1 0

  0 0 1 0 0 1 0

  1 1

  A

  4

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  3/12

  Poto matrica ima dimenzije ( , to se moe zakljuiti da analizirani orijentisani graf sadri

  vorova i grana. Vodei rauna o usvojenoj konvenciji za formiranje elemenata

  potpune matrice incidencije vorova , to je orijentisani graf za datu matricu , odnosno matricu

  sa vorom kao referentnim vorom, dat na slici 2.1 na kojoj su naznaeni smjerovi i numeracija

  grana, odnosno numeracija vorova.

  0A )n lN N

  5nN = 8lN = ika

  0A 0A A

  6

  2

  5

  1 3

  4

  5 3

  721

  8

  4

  slika 2.1.Rezultantni orijentisani graf

  Zadatak #3:

  Za orijentisani graf predstavljen na slici 2.1 u prethodnom zadatku, poznata je vektor kolona napona

  vorova , pri emu je vor uzet kao referentni vor. Koritenjem matrine

  jednaine odrediti vektor napona grana mree v .

  [ 1 3 4 5, , , T

  n n n n n v v v v =v ]

  3

  4

  5

  6

  v

  v

  v

  v

  Tn=v A v

  Rjeenje:Za orijentisani graf sa slike 2.1, uz vorkao referentni vor, matrina relacija napisana u

  razvijenom obliku glasi:

  Tn=v A v

  1 1

  1 2

  1 4 5

  3 1 3

  4 5

  5 3 4

  3 5 7

  4 8

  1 0 0 0

  1 0 0 0

  0 0 1 1

  1 1 0 0

  0 0 0 1

  0 1 1 0

  0 1 0 1

  0 0 1 0

  n

  n

  n n n

  n n nT

  nn n

  n n n

  n n

  n

  v v

  v v

  v v v

  v v v

  v v

  v v v

  v v v

  v v

  + + = = = =

  + +

  v A v

  Zadatak #4:

  Za orijentisani graf mree sa slike 4.1 odrediti potpunu matricu incidencije grana i petlji usvajajui

  orijentaciju unutranjih petlji u smjeru kazaljke na satu, a orijentaciju vanjske petlje u suprotnom

  smjeru.

  0M

  5

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  4/12

  8

  3

  1 3

  5

  2

  4

  7

  4

  1

  5

  2

  6

  9

  slika 4.1.Analizirani orijentisani graf mree

  Rjeenje:

  Elementi potpune matrice incidencije grana i petlji definisani su relacijom:ikm 0M

  za granu u petlji , iji se smjerovi poklapaju

  za granu u petlji , iji su smjerovi suprotni

  ukoliko grana ne pripada petlji

  1,

  1,

  0,

  ik

  k i

  m k i

  k i

  =

  Za dati orijentisani graf, na slici 4.2 predstavljene su unutranje petlje, odnosno vanjska petlja prema

  definisanoj orijentaciji. Ovdje je broj unutranjih petlji 1 9 5 1 5p l nN N N= + = + = .

  8

  3I

  V

  VI

  II

  III

  IV

  1 3

  5

  2

  4

  7

  4

  1

  5

  2

  6

  9

  slika 4.2.Ilustracija koncepta unutranjih i vanjske petlje

  Prema referentnim smjerovima grana i petlji sa slike 4.2, matrica ima oblik:0M

  6

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  5/12

  0

  1 0 1 0 0 1 0 0 0

  0 1 1 1 0 0 0 0 0

  0 0 0 1 1 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 1 1 0

  1 1 0 0 0 0 1 0 1

  0 0 0 0 1 1 0 1 1

  =

  M

  Zadatak #5:

  Za orijentisani graf mree predstavljen na slici 4.1 u prethodnom zadatku, odrediti:

  a) potpunu matricu incidencije vorova 0A ;

  b)

  matricu incidencije vorova A uzimajui vorza referentni vor;

  c) potpunu matricu incidencije grana i petlji 0M u sluaju da je u analiziranom grafu uvedena nova

  grana 10 orijentisana iz voraka voru.

  Rjeenje:

  a) Analizirani orijentisani graf sadri 9lN = grana i 5nN = vorova, pa je matrica dimenzija

  i data u obliku:0A

  ( ) (5n lN N = 9)

  0

  1 0 0 0 0 1 0 0 1

  1 1 1 0 0 0 0 0 0

  0 1 0 1 1 0 1 1 0

  0 0 0 0 0 0 1 1 1

  0 0 1 1 1 1 0 0 0

  =

  A

  b) Izostavljajui treu vrstu u matrici , koja odgovara referentnom voru , matrica incidencije

  vorova poprima oblik:0A

  A

  1 0 0 0 0 1 0 0 1

  1 1 1 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 1 1 1

  0 0 1 1 1 1 0 0 0

  =

  A

  c)U sluaju da je u analiziranom grafu uvedena nova grana 10 orijentisana iz vora ka voru ,

  novi orijentisani graf ima izgled kao na slici 5.1 na kojem je naznaen odabir i orijentacija unutranjih

  petlji, odnosno vanjske petlje. Novi orijentisani graf sadri 10lN = grana i vorova, pa je broj

  unutranjih petlji .

  5nN =

  1 10 5 1 6p l nN N N= + = + =

  7

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  6/12

  8

  3I

  V

  VII

  II

  III

  VI

  IV

  1 3

  5

  2

  4

  7

  10

  4

  1

  5

  2

  6

  9

  slika 5.1.Modifikovani orijentisani graf uvoenjem nove grane sa predstavom

  unutranjih i vanjske petlje

  Za novi orijentisani graf matrica ima dimenzije ( 10M ) (7 1p lN N 0)+ = , a prema referentnim

  smjerovima grana i petlji sa slike 5.1, oblik matrice bio bi sljedei:0M

  0

  1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

  0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

  1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

  0 0 0 0 1 1 0 1 1 0

  =

  M

  =

  A 0

  1 1 0 0

  0 0 0 1 1

  0 0 0 1 1 0 0 1

  0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

  0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

  1 0 1 0

  ?

  1 0 0 0 0 0

  ?

  ?

  0 0

  Zadatak #6:

  Za jedan orijentisani graf djelimino su poznate matrice i :0A 0M

  0

  1 0 0 0 0 0 0 0 0

  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  ? ? ?

  ?

  ?

  ? ?

  ? ?

  ? ?

  0 ?

  1 0 1 0 0

  0 0 0

  ? ? ?

  ? ? ? ?

  ? ?

  =

  M

  Napisati izostavljene elemente kod ovih matrica, te nacrtati orijentisani graf mree sa naznakom

  referentnih smjerova i numeracije grana i petlji, odnosno vorova.

  8

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  7/12

  Rjeenje:

  Na osnovu dimenzija matrice ,0A ( n lN N ) , odnosno matrice ,0M ( 1pN N)l+ , zakljuuje se da

  orijentisani graf sadri 12lN = grana, 8nN = vorova i 1 5p l nN N N= + = unutranjih petlji.

  Koristei se osobinom matrica i da su njihove vrste meusobno zavisne, odnosno ako se bilo

  kojoj vrsti matrice , ili matrice dodaju sve ostale vrste, dobit e se nula-vrsta (zbir elemenata u

  svakoj vrsti matrice , odnosno matrice , jednak je nuli), onda nije teko zakljuiti vrijednosti

  nedostajuih elemenata u ovim matricama:

  0A 0M

  0A

  0M

  0A 0M

  0

  1 0 0 0 0 0 0 0 0

  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  1 1 0

  1

  1

  0

  1

  1 1

  0

  1

  1

  1

  =

  A 0 0

  1 1 0 0 0 0 0

  1 1

  0 0 0 1 1 0 1

  0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

  0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

  1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

  0 1 0

  0 0 1 0

  0 0 1 0

  1 1

  0 0 0 0 0 0

  0

  =

  M

  Orijentisani graf mree dat je na slici 6.1. na kojem su naznaeni referentni smjerovi i numeracija grana

  i petlji, odnosno numeracija vorova.

  5

  4

  8

  3

  2

  6

  7

  12

  11

  9

  3

  8 10

  12

  1

  7 5

  6

  4

  V

  VI

  I

  III IVII

  slika 6.1.Rezultantni orijentisani graf

  Zadatak #7:

  Za jednu elektrinu mreu moe se predstaviti orijentisani graf kao na slici 7.1. Birajui fundamentalno

  stablo tako da ono bude obrazovano od proizvoljno odabranih grana, odrediti matricu incidencije grana i

  9

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  8/12

  fundamentalnih presjeka Q . Renumeracijom grana na orijentisanom grafu, napisati matricu Q u obliku

  f n= Q Q I .

  9

  4 3

  1

  5

  2 6

  12

  6

  10

  117

  85

  4

  3

  slika 7.1.Analizirani orijentisani graf

  Rjeenje:

  Elementi matrice incidencije grana i fundamentalnih presjeka Q definisani su relacijom:ikq

  ukoliko presjek sadri granu i ako imaju saglasne smjerove

  ukoliko presjek sadri granu i ako su im smjerovi suprotni

  ukoliko grana ne pripada presjeku

  1,

  1,

  0,

  ik

  i k

  q i k

  k i

  =

  Orijentisani graf sa slike 7.1 sadri 11lN = grana i 6nN = vorova, pa se za njega moe odrediti

  fundamentalnih presjeka. Fundamentalno stablo za analizirani orijentisani graf

  sastavljeno je od grana. Birajui fundamentalno stablo sastavljeno od grana 1,3,4,6,10,

  te birajui fundamentalne presjeke kao to je predstavljeno na slici 7.2,

  1 5nn N= =

  1 5nn N= =

  9

  4 3

  1

  5

  2 6

  12

  6

  10

  11

  7S1

  S5

  S4

  S3

  S2

  85

  4

  3

  slika 7.2.Ilustracija formiranja fundamentalnih presjeka

  matrica incidencije grana i fundamentalnih presjeka Q , prema elementima sa slike 7.2, ima oblik:

  10

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  9/12

  0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0

  0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1

  0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

  =

  Q

  Da bi matrica imala strukturu oblikaQ f n= Q Q I , pri emu je jedinina matrica dimenzija

  ( ), a submatrica incidencije grana spojnica i fundamentalnih presjeka ije su

  dimenzije (

  nI

  ( )n n 1nn N= fQ

  ( )kn N 1k l nN N N= + ), potrebno je da se grane spojnica numeriu sukcesivnim

  brojevima od 1 do , a grane fundamentalnog stabla sukcesivnim brojevima od do .kN 1kN + lN

  Renumeracija grana fundamentalnog stabla izvrena je kao na slici 7.3, uz isti odabir fundamentalnih

  presjeka, pa je matrica oblikaQ f n=Q Q I data kao:

  1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

  0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

  0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

  0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

  1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1

  =

  Q

  3

  4 3

  1

  5

  2 6

  102

  8

  9

  6

  1S1

  S5

  S4

  S3

  S2

  45

  7

  11

  slika 7.3.Renumeracija grana fundamentalnog stabla za formiranje matrice Q oblika f n= Q Q I

  Zadatak #8:

  Za orijentisani graf mree sa slike 7.3 u prethodnom zadatku, potrebno je:

  a) odrediti potpunu matricu incidencije grana i petlji 0M ;

  b)

  odrediti matricu incidencije grana i fundamentalnih kontura B ;

  c) pokazati meusobni odnos meu matricama B i Q oblika T =BQ 0 ;

  d) pokazati meusobni odnos meu submatricama fB i fQ oblikaT

  f f= .B Q

  Rjeenje:

  a)Na slici 8.1 naznaen je odabir i orijentacija unutranjih petlji, odnosno vanjske petlje, pri emu je

  broj unutranjih petlji 1 11 6 1 6p l nN N N= + = + = .

  11

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  10/12

  3

  4 3

  1

  5

  2 6

  102

  8

  9

  61

  45

  7

  11

  I III

  VIII

  IV

  V

  VII

  slika 8.1. Orijentisani graf sa naznakom unutranjih i vanjske petlje

  Potpuna matrica incidencije grana i petlji data je u obliku:0M

  0

  0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

  1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

  0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

  0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1

  =

  M

  b)Elementi matrice incidencije grana i fundamentalnih kontura B definisani su relacijom:ikb

  ukoliko kontura sadri granu i ako imaju saglasne smjerove

  ukoliko kontura sadri granu i ako su im smjerovi suprotni

  ukoliko grana ne pripada konturi

  1,

  1,

  0,

  ik

  i k

  b i k

  k i

  =

  Orijentisani graf sa slike 7.3 sadri 11lN = grana i 6nN = vorova, pa se za njega moe odrediti

  fundamentalnih kontura. Ilustracija odabira i orijentacije fundamentalnih kontura

  data je na slici 8.2.

  1 6k l nN N N= + =

  II V

  IV

  III

  VI

  I

  3

  4 3

  1

  5

  2 6

  10

  2

  8

  9

  6

  1

  45

  7

  11

  slika 8.2. Orijentisani graf sa odabirom i orijentacijom fundamentalnih kontura

  12

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  11/12

  U analiziranom primjeru odabir kontura je vren tako da grana spojnica 1 formira konturu I, spojnica 2

  konturu II, itd. Matrica incidencije grana i fundamentalnih kontura B data je u oblikuln f

  = B I B :

  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

  0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1

  0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0

  0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

  0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

  =

  B

  c)Proizvod matrica , pri emu je matrica Q odreena u prethodnom zadatku, dat je kao:TBQ

  1 0 0 0 1

  0 0 0 1 0

  0 1 0 1 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

  1 1 0 1 00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

  1 0 0 1 00 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1

  0 1 1 1 10 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0

  1 0 0 0 00 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

  0 1 0 0 00 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

  0 0 1 0 0

  0 0 0 1 0

  0 0 0 0 1

  T

  =

  BQ

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0

  = =

  0

  d)U prethodnom zadatku matrica Q je data u obliku f n= Q Q I , pa je submatrica :fQ

  1 0 0 1 1 0

  0 0 1 1 0 1

  0 0 0 0 0 1

  0 1 1 1 1 1

  1 0 1 0 0 1

  f

  =

  Q

  U taki b) matrica je predstavljena u oblikuBln f

  = B I B , pa je submatrica :fB

  1 0 0 0 1

  0 0 0 1 0

  0 1 0 1 1

  1 1 0 1 0

  1 0 0 1 0

  0 1 1 1 1

  f

  =

  B

  Poto je:

  13

 • 7/25/2019 Teoreme Zadaci Uz Predavanja

  12/12

  1 0 0 0 1

  0 0 0 1 0

  0 1 0 1 1

  1 1 0 1 0

  1 0 0 1 0

  0 1 1 1 1

  Tf

  =

  Q

  to se pokazuje meusobni odnos meu submatricama i oblika .fB fQ T

  f f= B Q

  Zadatak #9:

  Za jedan orijentisani graf poznata je potpuna matrica incidencije vorova oblika:0A

  0

  1 0 0 0 0 1 0

  0 1 1 0 0 0 1

  1 1 0 0 1 0 0

  0 0 1 1 0 1 0

  0 0 0 1 1 0 1

  =

  A

  Potrebno je:

  a)

  nacrtati orijentisani graf mrea sa naznakom referentnih smjerova i numeracije grana, odnosno

  numeracije vorova;

  b) izabrati sistem fundamentalnih presjeka, a potom odrediti matricu incidencije grana i

  fundamentalnih presjeka Q ;

  c) pretpostavljajui da su poznati naponi grana fundamentalnog stabla u , odrediti napone svake

  grane orijentisanog grafa v ;

  d)

  izabrati sistem fundamentalnih kontura, a potom odrediti matricu incidencije grana ifundamentalnih kontura B ;

  e)

  pretpostavljajui da su poznate struje fundamentalnih kontura kj , odrediti struje u svakoj grani

  orijentisanog grafa i .

  Rjeenje:

  a) Orijentisani graf mrea sa izabranom orijentacijom i numeracijom grana, odnosno numeracijom

  vorova, a kojem odgovara matrica , predstavljen je na slici 9.1.0A

  5

  2

  4

  1

  3

  2

  4

  1

  6

  3

  5

  7

  slika 9.1.Rezultantni orijentisani graf

  14