of 15 /15

Teori Tret

Embed Size (px)

Text of Teori Tret

Page 1: Teori Tret
Page 2: Teori Tret
Page 3: Teori Tret
Page 4: Teori Tret

TEORI TRET

• Berkembang dalam tahun 1920-an hingga 1930-an

• Pemimpin dikenalpasti mengikut tret-tret yang dimilikinya

• Mengandaikan manusia sedia memiliki ciri-ciri @ tret-tret tertentu sahaja sesuai untuk menjadi seseorang pemimpin yang berkesan.

Page 5: Teori Tret

Stogdill (1974) Kajian awal tentang tret-tret pemimpin.

Mengenalpasti ciri-ciri yang membezakan antara

pemimpin dengan pengikutnya.

Page 6: Teori Tret
Page 7: Teori Tret

• Pengkaji awal teori tret membuat andaian bahawa terdapat satu set sifat-sifat peribadi pemimpin dan ia boleh diaplikasikan dalam semua situasi organisasi.

• Wright (1996)-membuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan antara pemimpin dengan pengikut berdasarkan mana-mana set sifat peribadi pemimpin yang khusus.

Page 8: Teori Tret

• Terdapat dalam kalangan mereka berada dalam organisasi yang memiliki set sifat peribadi pemimpin dan tetapi mereka bukanlah pemimpin.

• Kerumitan dalam teori tret-menjelaskan konsep kepimpinan.

• Kekurangan tersebut-beralih kepada faktor situasi dan kemahiran yang boleh dipelajari dan dikuasai untuk menjadi pemimpin yang berwibawa.

Page 9: Teori Tret

• Sekitar 80-an teori tret yang lebih moden diperkemaskan.

• Masih menggunakan idea asas :• jika seseorang mempunyai tret “yang

tersenarai” beliau berkecenderungan atau berpotensi untuk menjadi pemimpin yang berkesan.

Page 10: Teori Tret
Page 11: Teori Tret

SET CIRI PERIBADI DAN KEMAHIRAN KEPIMPINAN MENURUT YUKL :

Page 12: Teori Tret

Implikasi Teori Tret

Page 13: Teori Tret

tret – tret guru berkesan memiliki 10 tret

1)Terdorong oleh misi dan berjiwa guruContoh: sentiasa mempunyai misi tersendiri2)Positif dan benar

contoh : rasa hormat, prihatin, berempati dan adil.3)Pemimpin guruContoh : memimpin pelajar , ibu bapa, rakan sejawat,

mempunyai unsur pengaruh4)With-it-nessContoh: kemahiran pengurusan bilik darjah, mengekalkan

penglibatan pelajar dalam tugasan.

Page 14: Teori Tret

5) Gaya guruContoh: gaya tersendiri, unsur kecindan, kreatif,

nobelberpengetahuan

6)Pakar motivasiContoh: efikasi pengajaran guru

7) Keberkesanan pengajaranContoh: kemahiran berkomunikasi, kemahiran mengajar,

beroentasikan penyelidikan, kemampuan pilih kaedah pengajaran dan mengaplikasikan prinsip pembelajaran.

Page 15: Teori Tret

8)Berpengetahuan( pembelajaran dari buku)Contoh : isi kandungan,hasil pembelajaran mengetahui

secara mendalam dan menyeluruh.

9) Street smartContoh: membaca untuk belajar,mendengar untuk belajar.

10) Berdaya fikiranContoh :

metakognitif,strategik,reflektif,komunikatif dan responsif.