23

TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA. Mr.sc. Sonja Kalauz. Moderna teorija menadžmenta – Henri Fayol. Menadžment se sastoji od: Planiranja Organiziranja Upravljanja / koordiniranja Kontrole /evaluacije _________________________ Temelji: teorija / edukacija, praksa i osobnost. Menadžment jest:. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA
Page 2: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Moderna teorija menadžmenta – Moderna teorija menadžmenta – Henri FayolHenri Fayol

Menadžment se sastoji od:Menadžment se sastoji od:

- PlaniranjaPlaniranja- OrganiziranjaOrganiziranja

- Upravljanja / koordiniranjaUpravljanja / koordiniranja- Kontrole /evaluacijeKontrole /evaluacije

__________________________________________________

Temelji: teorija / edukacija, praksa i osobnostTemelji: teorija / edukacija, praksa i osobnost

Page 3: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Menadžment jest:Menadžment jest:

Predviđanje, Predviđanje, planiranje, organiziranje,planiranje, organiziranje,

Upravljanje / koordiniranje i kontroliranje /evaluacijaUpravljanje / koordiniranje i kontroliranje /evaluacija

Predviđanje i priprema su ispit budućnosti i uspješnosti Predviđanje i priprema su ispit budućnosti i uspješnosti plana akcije.plana akcije.

Organizacija znači građenje strukture / strategije, Organizacija znači građenje strukture / strategije, pripreme materijala i ljudskih resursa.pripreme materijala i ljudskih resursa.

Page 4: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Upravljanje znači zajednički /timski rad, jedinstvenost i harmonizacija svih akcija i

dostignuća

Kontrola znači nadzor nad svim događanjima u skladu s postavljenim pravilima i očekivanim

potraživanjima

Page 5: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

FaylolFaylol‘‘s lista principa uspješnog menadžeras lista principa uspješnog menadžera

Podjela rada / zadatakaPodjela rada / zadataka AutoritetAutoritet DisciplinaDisciplina

Jedinstvenost nalogaJedinstvenost naloga Podvrgavanje individualnih interesa zajedničkim interesimaPodvrgavanje individualnih interesa zajedničkim interesima

Nagrađivanje/plaćaNagrađivanje/plaća CentralizacijaCentralizacija

Poštivanje zapovjednog lancaPoštivanje zapovjednog lanca DosljednostDosljednost

Pravičnost / nepristranostPravičnost / nepristranost Dovoljan/postojan broj osobljaDovoljan/postojan broj osoblja

InicijativaInicijativa SnagaSnaga

Page 6: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

L. Urwick - teorijaL. Urwick - teorija

Menadžment je praktično umijeće a sastoji se od:Menadžment je praktično umijeće a sastoji se od: Kritičkog razmišljanja – praktičnog iskustva i Kritičkog razmišljanja – praktičnog iskustva i

opsežnog teorijskog znanjaopsežnog teorijskog znanja

Tri su principa:Tri su principa:

1.Istraživanje ( znanstveni pristup )-utvrđivanje 1.Istraživanje ( znanstveni pristup )-utvrđivanje stanja i potrebastanja i potreba

( planirati se može tek na osnovu istraživanja )( planirati se može tek na osnovu istraživanja )

Page 7: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

2. Odabir / određivanje u skladu s predviđanjima 2. Odabir / određivanje u skladu s predviđanjima /organizacija i koordinacija/organizacija i koordinacija

3. Organizacija svih potrebnih resursa, 3. Organizacija svih potrebnih resursa, upravljanje i kontrolaupravljanje i kontrola

Page 8: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Teorija menadžmenta sadrži:Teorija menadžmenta sadrži:

KoncepteKoncepte Metode Metode PrincipePrincipe

Koncepti su: zamisli, ideje,opći podaci o tipu/vrsti zadatka / Koncepti su: zamisli, ideje,opći podaci o tipu/vrsti zadatka / osnova za razradu akcija i diskusijuosnova za razradu akcija i diskusiju

Metode su: načini, pristupi, razrada / strategijaMetode su: načini, pristupi, razrada / strategija

Principi su: fundamentalna istina, zakon,doktrine na kojoj su Principi su: fundamentalna istina, zakon,doktrine na kojoj su druge ideje zasnovanedruge ideje zasnovane

Page 9: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Principi osiguravaju smjernice koncepta za određeno Principi osiguravaju smjernice koncepta za određeno razmišljanje ili postupakrazmišljanje ili postupak

Urwick / menadžment u sestrinstvu mora biti zasnovan na Urwick / menadžment u sestrinstvu mora biti zasnovan na istraživanju činjenicaistraživanju činjenica

“ “ Korištenje praktičnih smjernica mora biti potpuno Korištenje praktičnih smjernica mora biti potpuno jasno i opširno razrađeno kako bi pomoglo u jasno i opširno razrađeno kako bi pomoglo u praktičnom radu, ali ne i tako široko da bi postalo praktičnom radu, ali ne i tako široko da bi postalo beznačajno.beznačajno.

Teorija donošenja odluke mora donijeti više koristi Teorija donošenja odluke mora donijeti više koristi nego teorija sestrinstva u praktičnom području “nego teorija sestrinstva u praktičnom području “

Sestre vjeruju da će biti profesija ako budu imale Sestre vjeruju da će biti profesija ako budu imale teorijsku i znanstvenu bazu.teorijsku i znanstvenu bazu.

Sestrinstvo je praktična profesija temeljena na Sestrinstvo je praktična profesija temeljena na psihološkim i sociološkim znanostimapsihološkim i sociološkim znanostima

Page 10: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Teorije sestrinstva – osnovni model Teorije sestrinstva – osnovni model menadžmenta u sestrinstvumenadžmenta u sestrinstvu

IOWA MODEL IOWA MODEL Bolesnici – grupiranje bolesnika koji imaju slične Bolesnici – grupiranje bolesnika koji imaju slične

karakteristike ( možda medicinska dijagnoza, potencijalna karakteristike ( možda medicinska dijagnoza, potencijalna oboljenja CVB )oboljenja CVB )

Organizacija – grupiranje zajedničkih akcija sa svrhom Organizacija – grupiranje zajedničkih akcija sa svrhom postizanja ciljeva ( kvaliteta zdravstvene njege ), u skladu s postizanja ciljeva ( kvaliteta zdravstvene njege ), u skladu s mogućnostima zdravstvene ustanovemogućnostima zdravstvene ustanove

Zdravstveni sustav – sve financijske,političke, pravne, Zdravstveni sustav – sve financijske,političke, pravne, profesionalne institucije uključiti u razvoj mreže profesionalne institucije uključiti u razvoj mreže zdravstvene zaštitezdravstvene zaštite

Sustav u državi – udružiti sve moguće grupe sa svrhom Sustav u državi – udružiti sve moguće grupe sa svrhom razvoja mreže zdravstvene zaštiterazvoja mreže zdravstvene zaštite

Definiranje postignuća željenih ciljevaDefiniranje postignuća željenih ciljeva

Page 11: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

TKO TREBA MEDICINSKE SESTRE MENADŽERE ?TKO TREBA MEDICINSKE SESTRE MENADŽERE ?

Svi tipovi/vrste zdravstvenih radnih Svi tipovi/vrste zdravstvenih radnih organizacija uključujući:organizacija uključujući:

Ustanove za zdravstvenu njegu u kućiUstanove za zdravstvenu njegu u kući bolnice, klinike, klinički bolnički centribolnice, klinike, klinički bolnički centri

Ustanove u primarnoj zdravstvenoj zaštitiUstanove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Škole za medicinske sestre na svim razinamaŠkole za medicinske sestre na svim razinama

Page 12: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Osnovni principi sestrinskog menadžmentaOsnovni principi sestrinskog menadžmenta

Planiranje – je najvažnija funkcija sestrinskog Planiranje – je najvažnija funkcija sestrinskog menadžmenta, najprimarnija od svih drugih funkcija i menadžmenta, najprimarnija od svih drugih funkcija i aktivnostiaktivnosti

Pravilna organizacija vremena za sve postupke koji se Pravilna organizacija vremena za sve postupke koji se planiraju u budućnosti ( za realizaciju, promjene i razvoj )planiraju u budućnosti ( za realizaciju, promjene i razvoj )

Odlučivanje na svim razinamaOdlučivanje na svim razinama Upravljanjem kliničkom praksom ( prikupljanje podataka,Upravljanjem kliničkom praksom ( prikupljanje podataka, sestrinske dijagnoze, intervencije, ciljevi, evaluacija)sestrinske dijagnoze, intervencije, ciljevi, evaluacija) Društveni ciljevi su dio rada medicinske sestre –menadžeraDruštveni ciljevi su dio rada medicinske sestre –menadžera Organizacija drugih manje važnih funkcija menadžmentaOrganizacija drugih manje važnih funkcija menadžmenta

Page 13: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

• promjene su osnova sestrinskog menadžmenta sa svim promjene su osnova sestrinskog menadžmenta sa svim novim zahtjevima koji se svakodnevno javljajunovim zahtjevima koji se svakodnevno javljaju

Usklađivanje upravljanja sa svim kulturološkim, sociološkim Usklađivanje upravljanja sa svim kulturološkim, sociološkim i društvenim potrebama, uključujući tradiciju, religiju, sustav i društvenim potrebama, uključujući tradiciju, religiju, sustav vrijednosti i sl.vrijednosti i sl.

Upravljanje sa tri vrlo važne funkcije:Upravljanje sa tri vrlo važne funkcije:

- motiviranje i ohrabrivanje osoblja- motiviranje i ohrabrivanje osoblja

- upravljanje kvalitetom- upravljanje kvalitetom

- implementacijom najbolje moguće prakse- implementacijom najbolje moguće prakse Motivacija je osnovni element menadžmenta, a rezultat je Motivacija je osnovni element menadžmenta, a rezultat je

zadovoljstva radnim uvjetima, promjenama u smislu zadovoljstva radnim uvjetima, promjenama u smislu poboljšanja svih uvjeta, zadovoljstvo bolesnika i sl.poboljšanja svih uvjeta, zadovoljstvo bolesnika i sl.

Page 14: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Razvijanje sustava komunikacijeRazvijanje sustava komunikacije

Unapređenje školovanja i stručnog napredovanjaUnapređenje školovanja i stručnog napredovanja

Kontrola / evaluacija je jedna od najvažnijih funkcija, Kontrola / evaluacija je jedna od najvažnijih funkcija, uključuje evaluaciju plana zdravstvene njege, davanje uključuje evaluaciju plana zdravstvene njege, davanje naloga, primjenu svih standarda prakse, uspoređujući naloga, primjenu svih standarda prakse, uspoređujući

promjene sa najnovijim standardima prakse ili korigirajući promjene sa najnovijim standardima prakse ili korigirajući propuštenopropušteno

Sve funkcije menadžmenta u sestrinstvu su potpuno Sve funkcije menadžmenta u sestrinstvu su potpuno neovisne i međuovisne neovisne i međuovisne

Page 15: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Funkcije medicinske sestre - menadžeraFunkcije medicinske sestre - menadžera

upravljanje

planiranjplaniranjee

vođenje

kontroliranje

predstavljanje

odlučivanje

razvijanje

medicinska sestra - menadžer -

Page 16: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Potrebna znanja i umijećaPotrebna znanja i umijeća

Tehnička umijeća• specifična stručna znanja / obrazovanje i iskustvouključujući metode,proces, procedure i tehnike

Konceptualna umijeća – mogućnost ili razine razmišljanja• sposobnost analize i dijagnoze složenih situacija ( identificirati problem,pronaći moguća rješenja,vrednovati ih i izabrati najbolje )________________________________________Cilj: uspjeh cijele organizacije, a ne samo svojegrupe

Umijeće ophođenja s ljudimaUmijeće ophođenja s ljudima• sposobnost rada s ljudimasposobnost rada s ljudima• sposobnost motiviranjasposobnost motiviranja• sposobnost razumijevanjasposobnost razumijevanjaSPOSOBNOST VOĐENJA I INTERDISCIPLINARNOSTSPOSOBNOST VOĐENJA I INTERDISCIPLINARNOST

Page 17: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Razine sestrinskog menadžmentaRazine sestrinskog menadžmenta

1.1. First – line-patient care management First – line-patient care management

( prva razina sestrinskog menadžmenta na ( prva razina sestrinskog menadžmenta na razini bolničke ili zdravstvene jedinice )razini bolničke ili zdravstvene jedinice )

2.2. Middle management ( srednja razina Middle management ( srednja razina sestrinskog menadžmenta na razini odjela)sestrinskog menadžmenta na razini odjela)

3.3. Top level management ( najviša razina Top level management ( najviša razina sestrinskog menadžmenta na razini sestrinskog menadžmenta na razini rukovoditeljarukovoditelja

Page 18: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Medicinske sestre menadžeri na rukovodećoj raziniMedicinske sestre menadžeri na rukovodećoj razini

Primjenjuju znanja iz financijskog menadžmenta u svrhu Primjenjuju znanja iz financijskog menadžmenta u svrhu poboljšanja kvalitete pružanja uslugepoboljšanja kvalitete pružanja usluge

Koordiniraju budžetom namijenjenim za potrebe funkcije Koordiniraju budžetom namijenjenim za potrebe funkcije koju obavljaju koju obavljaju

Unaprjeđuju rad menadžera na nižim razinamaUnaprjeđuju rad menadžera na nižim razinama Radi analizu rada medicinskih sestara na razini Radi analizu rada medicinskih sestara na razini

ustanove, utvrđuje probleme i predlaže rješenjaustanove, utvrđuje probleme i predlaže rješenja Planira poslove služeći se simulacijom situacije, Planira poslove služeći se simulacijom situacije,

predviđanjima, kako bi izabrala najbolje mogućepredviđanjima, kako bi izabrala najbolje moguće Mijenja zastarjele principe standardizacije, centralizacije Mijenja zastarjele principe standardizacije, centralizacije

i sl.i sl.

Page 19: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

Unaprjeđuje radnu organizaciju organizacijom projekata i Unaprjeđuje radnu organizaciju organizacijom projekata i formiranjem projekt timovaformiranjem projekt timova

Ulaže autoritet i snagu u razvoj svih razina sestrinstvaUlaže autoritet i snagu u razvoj svih razina sestrinstva Unapređuje primjenu sestrinske teorije sa svrhom razvoja Unapređuje primjenu sestrinske teorije sa svrhom razvoja

sestrinstvasestrinstva Savjetuje medicinske sestre mentore koje se bave Savjetuje medicinske sestre mentore koje se bave

studentima menadžmentastudentima menadžmenta Razvija i unapređuje znanstveno istraživački radRazvija i unapređuje znanstveno istraživački rad Razvija i planira sestrinsku praksuRazvija i planira sestrinsku praksu Upravlja razvojem strateških planovaUpravlja razvojem strateških planova Pomaže mentorima, menadžerima na nižim razinama i Pomaže mentorima, menadžerima na nižim razinama i

studentimastudentima Koristi svoj autoritet i potencijale moći u svrhu poboljšanja Koristi svoj autoritet i potencijale moći u svrhu poboljšanja

sestrinske praksesestrinske prakse

Page 20: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

• veliko teoretsko i praktično znanje

• prati bolesnika od prijema do otpusta,

s odjela na odjel

• planira zdravstvenu njegu, kontrolira

kvalitetu provođenja i evaluira željene

ciljeve

Page 21: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

. manji broj dana ležanja

. manji troškovi liječenja

• zadovoljstvo bolesnika

• zadovoljstvo osoblja

Page 22: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

MODELI ZDRAVSTVENE NJEGE SE MODELI ZDRAVSTVENE NJEGE SE MEĐUSOBNO RAZLIKUJU S OBZIROM NA:MEĐUSOBNO RAZLIKUJU S OBZIROM NA:

1. OBRAZOVNU STRUKTURU OSOBLJA

2. HIJERARHIJSKU STRUKTURU OSOBLJA

3. NAČELA PRUŽANJA ZDRAVSTVENE NJEGE

Page 23: TEORIJE I MODELI MENADŽMENTA

NAJPRIHVATLJIVIJI MODEL OVISI O:NAJPRIHVATLJIVIJI MODEL OVISI O:

- složenosti / zahtijevnosti zdravstvene njege

- broju i obrazovnoj strukturi osoblja

- pristupu u zdravstvenoj njezi

- vrsti ustanove i razini zdravstvene zaštite

- opremljenosti zdravstvene ustanove