Ter peni - pmf.unsa.ba .C kamfor – cikliki terpenoid H3C CH3 H2 C CH2 CH C C CH2 O H3C Camphor

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ter peni - pmf.unsa.ba .C kamfor – cikliki terpenoid H3C CH3 H2 C CH2 CH C C CH2...

Terpenip

Terpeni2

p strukturno najraznolikija klasa biljnih prirodnih

produkata (preko 30 000 terpena) ime terpenoid ili terpen izvedeno je iz injenice

da su prvi lanovi ove klase izolirani iz terpentina (lat balsamum terebinthinae)terpentina, (lat. balsamum terebinthinae),volatilnog ulja dobivenog iz drveta bora(Pinaceae), smola borova drveta , iji je glavni sastojak -pinen.

-pinen -pinen

Terpenoidi3

p

svi terpenoidi se izvode ponovljenom kondenzacijomrazgranatih peterolanih karbonovih jedinicarazgranatih peterolanih karbonovih jedinica zasnovanih na izopentanskom skeletu;

ovi monomeri generalno se odnose na izoprenskeovi monomeri generalno se odnose na izoprenskejedinice jer termalnom razgradnjom mnoge terpenoidne supstance daju, kao produkt, gasoviti alken izopren.izopren.

Izopentan Izopren

Terpenoidi4

p

pogodni hemijski uslovi mogu inducirati polimeriziraciju izoprena u viekratnike sa pet atomapolimeriziraciju izoprena u viekratnike sa pet atoma karbona, stvarajui brojne terpenoidne skelete.

Iz ovih razloga terpenoidi se esto nazivajuIz ovih razloga, terpenoidi se esto nazivaju izoprenoidi,izoprenoidi, mada naunici ve vie od 100 godina znaju da sam izopren nijenije bioloki prekursor ove familije metabolita.

Izopren

5

Povezivanje izoprenskih jedinica

C. glava - rep

Termin glava-rep i rep rep esto se koristi da opie nain povezivanja izoprenskihjedinica

C C

C Cjedinica.

dodatna vezarep - rep

glava - rep

Terpenoidi6

p Izoprenske jedinice sa pet karbonovih atoma C5 koje izgrauju

terpenoide, esto su vezane na tzv. glava-rep nain, ali nijeterpenoide, esto su vezane na tzv. glava rep nain, ali nije neuobiajena varijanta rep-rep, a neki produkti su nastali kondenzacijom tipa rep-sredina:

rep-glava rep-rep rep-sredina

7

Terpenoidi p

Terpenoidi8

p

Izopren

Izoprenska jedinica je karbonov skelet izoprena (bez dvostrukih veza)

Terpenoidi9

Gl

Terpenoidi

Glava

Rep Izopren

Glava

Rep

Terpenoidi10

Gl

Terpenoidi

Glava

Rep Izopren

Glava

Rep

Terpenoidi11

Mircen (izoliran iz esencijalnih ulja) je tipini terpenCHCH CHCH

Terpenoidi

CHCH22

CHCH33

CHCH33CC CHCHCHCH22CHCH22CCHCCH

CHCH22

33 22 22

iliili

Mi d i d ij i k j di iMircen sadri dvije izoprenske jedinice.

Terpenoidi12

Izoprenske jedinice mircena vezane su po sistemu glava repg p

glavaglava reprep

reprep glavaglava

Terpenoidi13

Mi li i t

p

Mircen linearni terpenglava repglava rep

C

CH3

CH

CH2

g p

C

CH3

CH

CH2

C

CH2

CH

CH2

C

CH3

CH

CH2

CH2 CH3 CH2CH2

Terpenoidi14

Limonen ciklini terpen

Terpenoidi

CCH2CH3

CH2

CH2 CH

CH2CH

2C

CH3

LiLimonene

(skin of citrus fruits)

Terpenoidi15

CHC

p

Mentol cikliki terpenoid

CH OH

CHCH3CH3

CH2 CH

CH2CH

CH2

CH3

Menthol

(peppermint)

Terpenoidi16

CH3CH3

p

Absint cikliki terpenoidC

CHCH3CH3

CH2

CHCH

C

CH2

O

CH3

Th jThujone

(Absinthe)

Terpenoidi17

Terpenoidi

kamfor cikliki terpenoidCCH3

CH3

CH2

CH2CH

CC

CH2

CH2 C

OCH3

Camphor

(Camphor tree)

Terpenoidi18

p

OO

HH

OOHH

CitralCitral

HH

--FFelandrenelandrenMentolMentol

CitralCitral

Terpenoidi19

p

OO

HH

OHOH

CitralCitral

HH

--FFelandrenelandren MentolMentol

Terpenoidi20

p

--FFelandrenelandren MentolMentol CitralCitral

Terpenoidi21

-Selinen cikliki terpenCH3

p

3 izoprenske jedinice

15 atoma karbona

CH2CH2 C CH2

CH2CH3

CH2CH

CCH2 C

CCH2

HCH3 CH2

-Selinene

Terpenoidi22

p

HH

--SelinenSelinen

Terpenoidi23

p

HH

--SelinenSelinen

Terpenoidi24

-karoten linearni terpen

p

p

CH2

CH2CH2

C

CCCH

CHC

CHCHCHCHCCHCCHC

CH3 CH3CH3 CH3

CH3

CCH3CH3

CHCCHCCHC

CHC

CHCH

CHC

CHCH

CC

CH2

CH2CH2

CCH3

CH3 CH3

-carotene

8 i k j di i8 izoprenske jedinice

40 atoma karbona40 atoma karbona

Terpenoidi25

p Zbog brojnih strukturnih modifikacija koje se deavaju kao

rezultat premjetanja C-C veza, ponekad je teko otkritirezultat premjetanja C C veza, ponekad je teko otkriti originalnu shemu izoprenskih jedinica.

glava-rep

Skvalen (CSkvalen (C3030))

Terpenoidi26

p

Piretrin IPiretrin I (C(C1010))

glava-sredina

R'

R

OOO

C-10

Chrysanthemum cinerariifoliumPiretrini Piretrini insekticidiinsekticidi iziz

Klasifikacija terpenoida

27

Klasifikacija terpenoida Nomenklatura glavnih klasa ovih spojeva reflektira broj

prisutnih izoprenskih jedinicaprisutnih izoprenskih jedinica. Klasificirani su na temelju izoprenskog pravila prema

broju izoprenskih jedinica u molekuli:h it i C Hhemiterpeni C5H8monoterpeni (C5H8)2seskviterpeni (C5H8)3seskviterpeni (C5H8)3diterpeni (C5H8)4triterpeni (C5H8)6

i (C H ) k idi tetraterpeni (C5H8)8 karotenoidi pentaterpeni (C5H8)10politerpeni (C5H8)npoliterpeni (C5H8)n

Hemiterpeni

28

Hemiterpeni

(polu-terpeni): najmanji terpeni, sadre jednu izoprensku jedinicu;

najpoznatiji hemiterpen izopren, volatilni produkt koji se oslobaa iz fotosintetski aktivnih tkiva;koji se oslobaa iz fotosintetski aktivnih tkiva;

enzim izoprensintaza je prisutan u plastidima lista brojnih biljnih vrsta, ali metaboliki razlog za proizvodnju izoprena koja zavisi od svjetlosti je nepoznat (aklimatizacija na visoke temperature je jedno od moguih objanjenja)jedno od moguih objanjenja).

Hemiterpeni29

prirodni spojevi sa 5 C-atoma koji imaju izoprensku strukturu:p

,-dimetilalil alkohol 2-metilbut-3-en-2-ol izoamilni-alkohol

CHOCOOH

O

CH3COOH

aldehid izovalerijanske kiseline angelina kiselina -furankarboksilna kiselina

Monoterpeni

30

Monoterpeni

C10 terpenoidi sastoje se iz dvijedvije izoprenske 10 jedinice.

Prvi terpenoidi izolirani iz terpentina 1850-tih godina.

Najpoznatiji su kao komponente esencijalnih ulja lj k itih biljk i i dj i j i 5% hljekovitih biljka i zaina gdje ine najvie 5% suhe teine biljnog materijala.

Izoliraju se ili destilacijom ili ekstrakcijom i nalaze Izoliraju se ili destilacijom ili ekstrakcijom i nalaze znaajnu industrijsku primjenu kao aromatski dodaci i parfemi.p

Monoterpeni31

pOH OH

OH

HO

O

OH

trans-Geraniol (-)-citronellol (-) LinaloolOH

(+)--Terpineol (-)-Menthol (+)-Carvone Thymol

C-10OH C 10

OH

HOH

Tetrahidrokanabinol

Kanabinoidi iz Cannabis sativa (Hemp)

Monoterpeni32

Monoterpeni

Mircen- 1895. godine izoliran iz lovorovog liaOcimen- izomer mircena, Ocimumbasilicum (bosiljak)

Mircen Ocimen

CH2OH CHO

( j )

2 CHO

Citronelol - u prirodi u optiki aktivnim oblicima i u obliku racemata (L-oblik izoliran iz

Citronelol Citronelal

racemata (L oblik izoliran izruinog ulja, D-oblik iz limunovog, a racemat iz ulja geranija)

Za proizvodnju 1 kg ruinog ulja potrebno je oko 4000 kg cvjetova!

Monoterpeni33

p Cineol (1,8-cineol ili eukaliptol) je glavni konstituent

ulja eukaliptusa (~ 70 85%) -Pinen, (do 14%)

Cineol -Pinen

Seskviterpeni

34

Seskviterpeni

Jedan i po-terpeni terpenoidi izvedeni iz tritriizoprenske jedinice sadre 15 karbonovih atoma.

Kao i monoterpeni, mnogi seskviterpeni naeni su u esencijalnim uljima.

Brojni seskviterpenoidi djeluju kao fitoaleksinifitoaleksini, tibi t ki j i k j biljk i d k dantibiotski spojevi koje biljke proizvode kao odgovor

na napade mikroba ili za odvraanje herbivora.

Monoterpeni & Seskviterpeni

35

Monoterpeni & Seskviterpeni7

Monoterpeni: 10 karbona1 2

Monoterpeni: 10 karbonaSeskviterpeni: 15 karbona

3

4

5 6

8 131415

4 8

910 2 4 6 8 10 12

13

Mentol1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nerolidol

Diterpeni

36

sadre 20 karbonovih atoma- etiri C5

Diterpeni

5jedinice

Fitol (hidrofobni boni lanac hlorofila)

Giberelinski hormoni - (neki imaju 19 C ( jatoma norditerpenoidi 1 C atom izgubili u metabolikim reakcijama cijepanja)cijepanja)

Smolne kiseline etinara i leguminoza Fitoaleksini

Diterpeni T x s b if li N tt

37

p Farmakoloki vani

metaboliti taksoltaksol, jb lji i k

Taxus brevifolia Nutt.

Recommended

View more >