Teste biostatistica examen

  • View
    625

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Teste biostatistica examen

1. Indica i tipurile de diagrame: a) [ ] Diagramele bazate pe lungimi b) [ ] Diagramele de propor ii c) [ ] Diagramele cu coordonate geografice d) [ ] Diagrama Scatter e) [x] Toate variantele descries 2. Indica i diagramele bazate pe lungimi: a) [x] Diagrame cu bare b) [x] Pictograma c) [ ] Diagrama de propor ii d) [ ] Diagramele speciale e) [ ] Toate variantele descries 3. Ce elemente include suprafa a de reprezentare a graficului: a) [x] Eticheta re elei de axe b) [x] Titlul sau denumirea graficului c) [x] Valorile intervalelor scalei d) [x] Legenda graficului e) [ ] Scala ha urilor aplicate 4. Reprezentarea grafic a ratelor se face prin: a) [ ] Grafice cu coordonate rectangulare b) [x] Diagramele cu coordonate geografice c) [x] Diagramele cu bare d) [x] Diagramele de propor ii e) [ ] Diagramele special 5. Indica i tipurile de grafice: a) [x] Cu coordonate rectangular b) [ ] Diagrame c) [ ] Cartodiagram d) [x] Cu coordonate polare e) [ ] Speciale 6. Selecta i din cele enumerate cnd se folose te diagrama de propor ii: a) [ ] R spndirea fenomenului b) [x] Structura fenomenului c) [ ] Num rul de bolnavi d) [ ] Asigurarea popula iei cu paturi la 10 mii de locuitori e) [ ] Indicatorul de raport 7. Reprezentarea grafic a indicatorului de propor ie se face prin: a) [x] Diagramele de propor ii cu bare b) [ ] Pictograme c) [ ] Bare d) [ ] Diagrama Scatter e) [ x] Diagramele de propor ii cu discuri2

8. Selecta i din cele enumerate, cnd se folose te graficul cu coordonate rectangulare: a) [ x ] R spndirea fenomenului b) [ ] Mortalitatea infantil dup cauze de deces c) [x] Ponderea de bolnavi d) [x] Ponderea grupelor de s n tate e) [ ] Asigurarea popula iei cu medici la 10 mii de locuitori n ultimii 5 ani 9. Selecta i din cele enumerate, cnd se folose te diagrama radial : a) [ ] Rata mortalit ii generale b) [x] Mortalitatea infantil n 12 luni c) [ ] Asigurarea popula iei cu medici d) [ ] Ponderea vizitelor la domiciliu e) [ ] Sporul absolute 10. Regulile de construire a diagramei cu discuri: a) [x] Raza - valoarea spontan b) [ ] Raza - valoarea medie c) [ ] Raza - valoarea medie ponderat d) [x] Transferarea indicatorului n grade e) [ ] n sector se indic valoarea n grade 11. Selecta i tezele care confirm utilitatea practic a reprezent rilor grafice: a) [ ] Reprezint structura corelativ dintre factorii de risc b) [x] Reprezint structura sau ponderea fenomenului studiat c) [x] Prezint dinamica i legit ile fenomenului d) [x] Reprezint gradul de r spndire i relevan a fenomenelor e) [ ] Indic gradul de influen a factorilor asupra fenomenului 12. Regulile de construire a diagramei radiale: a) [ ] Raza - valoarea spontan b) [ x] Raza - valoarea medie c) [ ] Cercul se mparte spontan d) [ x] Cercul se mparte dup num rul de observa ii studiate e) [ ] Repartizarea valorilor pe coordinate 13. Selecta i componentele de baz a graficului: a) [ x ] Suprafa a de reprezentare b) [ x ] Suprafa a graficului c) [ x ] Aria graficului d) [ ] Argumentarea subiectului reprezentat e) [ ] Soft-ul n care se va efectua 14. Seriile cronologice pot fi: a) [x ] Simple b) [x ] Compuse c) [ ] Intrerupte d) [ ] Neintrerupte e) [ ] Combinate3 15. La metodele de ajustare a seriei cronologice se refer :

a) [ x ] Majorarea intervalului b) [ ] Calcularea mediei ponderate c) [ ] Calcularea mediei prin metoda momentelor d) [ x] Calcularea mediei de grup e) [ x ] Calcularea mediei glisante 16. Seria cronologic se ajusteaz dac : a) [ ] Nivelurile n dinamic snt n cre tere b) [ ] Nivelurile n dinamic snt n descre tere c) [ ] Nivelurile n dinamic variaz pronun at d) [ ] Nivelurile n dinamic nu se modific e) [ x ] Nivelurile oscileaz periodic 17. Media de grup n seria cronologic este: a) [ ] Suma a trei niveluri vecine b) [ x ] Semisuma a dou niveluri vecine c) [ ] Valoarea medie, ob inut din nivelul dat i dou niveluri vecine d) [ ] Suma nivelurilor vecine e) [ ] Diferen a dintre trei niveluri vecine 18. Unul din indicatorii de analiz a seriei cronologice este: a) [ ] Valoarea medie a unui procent de spor b) [ ] Valoarea absolut a unui procent de cre tere c) [ ] Valoarea medie a sporului d) [ x ] Valoarea absolut a unui procent de spor e) [ ] Sporul relative 19. Nivelurile seriei cronologice pot fi reprezentate de: a) [ x ] Valorile medii b) [ x ] Valorile relative c) [ ] Valori omogene d) [ ] Structura morbidit ii e) [ ] Ponderea vizitelor 20. Ritmul de cre tere al seriei cronologice este: a) [ ] Raportul procentual al ritmului sporului la nivelul precedent b) [ x ] Raportul procentual al nivelului urm tor la cel precedent c) [ ] Raportul procentual al procentului absolut la ritmul sporului d) [ ] Raportul procentual al sporului absolut la nivelul precedent e) [ ] Raportul procentual al unui procent de spor la nivelul precedent 21. Sporul absolut reprezint : a) [ ] Raportul nivelului urm tor la cel precedent b) [ x ] Diferen a dintre nivelul urm tor i nivelul precedent c) [ ] Raportul procentual al nivelului urm tor la cel precedent d) [ ] Suma nivelurilor urm tor i precedent e) [ ] Semisuma nivelurilor urm tor i precedent4 22. Nivelurile seriei cronologice pot fi reprezentate de: a) [ x ] Valori relative

b) [ x] Valori absolute c) [ ] Modul d) [ ] Mediana e) [ ] Valori standardizate 23. Valoarea absolut a unui procent de spor este: a) [ ] Raportul nivelului urm tor la cel precedent b) [ ] Raportul procentual al nivelului urm tor la cel precedent c) [ x] Raportul sporului absolut la ritmul sporului d) [ ] Semisuma nivelurilor urm tor i precedent e) [ ] Raportul procentual al sporului absolut la nivelul precedent 24. Ritmul de spor reprezint : a) [ ] Raportul nivelului urm tor la cel precedent b) [ ] Raportul procentual al sporului absolut la ritmul sporului c) [ x ] Raportul procentual al sporului absolut la nivelul precedent d) [ ] Raportul procentual al nivelului urm tor la cel precedent e) [ ] Suma nivelurilor urm tor i precedent 25. Valorile ce formeaz seria cronologic se numesc: a) [ ] Variant b) [ ] Modul c) [ ] Unitate de observa ie d) [ ] Median e) [ x ] Nivele 26. Selecta i defini ia corect a Seriei cronologice: a) [ ] Seria cronologic este irul constituit din valorile numerice relative ale unui caracter aranjate n ordine crescnd sau descrecnd b) [ ] Seria cronologic este format din nivelele unui caracter al unit ilor de observa ie c) [ x ] Seria cronologic este irul alc tuit din valori numerice omogene comparabile ale unui fenomen, care caracterizeaz schimbarea lui la anumite intervale de timp d) [ ] Seria cronologic este irul numeric a unui eveniment care caracterizeaz schimbarea lui n timp i spa iu e) [ ] Seria cronologic este un ir de valori numerice ale unit ilor de observa ie luate mpreun n anumite limite de spa iu i timp 27. Seriile cronologice pot fi: a) [ x ] Simple de interval b) [ ] Compuse de interval c) [ x ] Simple de moment d) [ ] ntrerupte de interval e) [ x] Compuse 28. Selecta i metodele de standardizare: a) [ x ] Direct b) [ x ] Indirect c) [ x ] Tangen ial d) [ ] Propor ional e) [ ] Parametric

29. Metoda direct de standardizare se utilizeaz pentru: a) [ ] Determinarea caracterului leg turii dintre dou fenomene studiate b) [ x ] Compararea indicatorilor intensivi n scopul elimin rii influen ei asupra lor a factorilor ce determin neomogenitatea totalit ilor comparate c) [ ] Determinarea veridicit ii diferen ei dintre dou totalit i comparate d) [ ] Determinarea puterii leg turii dintre dou fenomene studiate e) [ ] Determinarea raportul dintre dou fenomene studiate 30. In cadrul metodei directe de standardizare drept standard poate fi primit: a) [ x] Indicatorii intensivi generali b) [ ] Indicatorii intensivi speciali c) [ ] Componen a unei totalit i d) [ ] Media de grup a unei totalit i comparate e) [ ] Indicatorii generali de raport 31. Prima etap a standardiz rii directe include: a) [ ] Calcularea valorilor relative b) [x] Calcularea indicatorilor intensivi generali i speciali c) [ ] Calcularea indicatorilor standardiza i d) [ ] Calcularea standardului e) [x] Calcularea valorilor medii 32. Etapa a doua a metodei directe de standardizare prevede: a) [ ] Calcularea indicatorilor intensivi speciali b) [x] Alegerea i calcularea standardului c) [ ] Calcularea indicatorilor standardiza i d) [ ] Calcularea valorilor a teptate" pentru fiecare grup de standard e) [ ] Calcularea valorilor a teptate" numai pentru o grup de standard 33. Metoda direct de standardizare pentru compararea indicatorilor intensivi ob inu i n totalit i neomogene dup structur : a) [ x ] Se utilizeaz b) [ ] Nu se utilizeaz c) [ ] Se utilizeaz la un num r mic de observa ii d) [ ] Se utilizeaz la un num r mare de observa ii e) [ ] Se utilizeaz la un num r par de observa ii6 34. Indicatorii standardiza i: a) [ ] Reflect nivelul veridic al fenomenului b) [ x ] Sunt conven ionali c) [ ] Sunt criterii de veridicitate d) [ ] Sunt criterii de variabilitate e) [ ] Sunt indicatori veridici 35. Metoda direct de standardizare pentru compararea indicatorilor intensivi ob inu i n totalit i omogene dup structur : a) [ ] Se utilizeaz b) [ x ] Nu se utilizeaz

c) [ ] Se utilizeaz la un num r mic de observa ii d) [ ] Se utilizeaz la un num r mare de observa ii e) [ ] Se utilizeaz la un num r mediu de observa ii 36. Dac m rimea indicatorilor standardiza i nu se deosebe te de m rimea indicilor intensivi (A < B; A < B) [ ]: a) [ x ] Factorul eliminat nu influen eaz m rimea indicatorului intensive b) [ ] Factorul eliminat influen eaz m rimea indicatorului intensiv c) [ ] Factorul eliminat influen eaz m rimea indicatorului intensiv n direc ia cre terii d) [ ] Factorul eliminat influen eaz m rimea indicatorului intensiv n direc ia descre terii e) [ ] Factorul eliminat apropie de medie indicatorul intensive 37. Selecta i scopul utiliz rii metodei de standardizare: a) [ ] Identificarea cauzelor divergen ei indicelor generali intensivi i medii compara i b) [ x ] Compararea i analiza fenomenelor produse de medii neomogene c) [ ] Determinarea gradului de neo