Click here to load reader

Thiet ke giai thuat

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Thiet ke giai thuat

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  1/39

  Phn tch thit k gii thutPh m Nguyn Khang, Thanh Ngh BM. Khoa h c my tnhKhoa CNTT i h c C n Th {pnkhang,dtnghi}cit.ctu.!du."n

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  2/39

  # Mc tiu# T bi ton n chng trnh# Cc k thut thit k gii thut

  Chi ! tr" #u$ %ui

  &'t c(n )hnh cn *u +n,Th- +n,Th- %-,. /0r112$3 #u$ ho(ch 4ng

  # 5i t6

  $

  )4i 2ung

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  3/39

  Mc tiu# 5it cc k thut thit k gii thut7 t 8 t9ng

  cho n gii thut chi tit:

  # *i!u r; ngu$n %8 cth! 6 2ng ?c k thut n$:

  %

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  4/39

  T bi ton n chng trnh

  Bi tonthc t

  Thit k @6 trnh

  0ii thut

  #include

  Chng trnh

  K thut thit k giithut:

  Chia tr, quy hochng, hu n, nhnhcn, !

  )gAn ngB %6 [email protected] C,CFFEG&E.

  Hnh gi

  I thut 6hn tchnh gi gii thut7H4 6hJc t(6 c

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  5/39

  I thut chi ! tr" /8 t9ng3#Lu cu7

  Cn 6hi gii bi ton c> kch thNc n:

  # Phng 6h67 T chi bi ton bn u thnh -4t OK bi ton con ng

  2(ng QNi bi ton bn u c> kch thNc nhR hn n: 0ii cc bi ton con ?c cc %Si gii con Tng h?6 %Si gii con %Si gii c

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  6/39

  I thut chi ! tr" /6hn tch3

  (

  u ")o*n, m,

  u +a*o

  u ")o*n1, m2,

  u +a*o1

  u ")o*n2, m2,

  u +a*o2

  u ")o*nk, mk,

  u +a*ok

  T ng h p k t qu :

  Tnh o t o, o$, -, ok

  B)i ton an/ u

  B)i ton con

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  7/39

  I thut chi ! tr" /gii thut3solve(n){

  if(n nh c th gii c)gii bi ton KQreturnKQ;else{hi! bi ton thnh cc bi ton con

  "ch th$c n%& n'&

  KQ% solve(n1); gii bi ton con %KQ' solve(n2); gii bi ton con '

  *+ng h, cc "-t .u KQ%& KQ'& KQreturnKQ;

  /

  0

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  8/39

  & 27 #uick Oort# 0ii thut #uick Dort

  DY6 Z6 2[$ nOK th1o thJ t= t+ng 2n#\6 2ng k thut chi ! tr"7

  Chi 2[$ nOK thnh ] 2[$ con TrNc khi chi 6hi 6hn ho(ch

  0ii ] bi ton con DY6 Z6 2[$ bn tri DY6 Z6 2[$ bn 6hi

  Tng h?6 kt ^u7

  IhAng cn tng h?6

  1

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  9/39

  & 27 #uick Oort2

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  10/39

  H4 6hJc t(6 c

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  11/39

  & 27 M1rg1 Dort# 0ii thut M1rg1 Dort

  DY6 Z6 2[$ nOK th1o thJ t= t+ng 2n#\6 2ng k thut chi ! tr"7

  Chi 2[$ nOK thnh ] 2[$ con IhAng cn 6hn ho(chE cJ cYt 2[$ OK r %- ]

  0ii ] bi ton con DY6 Z6 2[$ bn tri I# DY6 Z6 2[$ bn 6hi I#]

  Tng h?6 kt ^u7

  Tr4n kt ^u /th1o thJ t=3 c

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  12/39

  & 27 M1rg1 Dort$

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  13/39

  H4 6hJc t(6 c

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  14/39

  5i t67 T- 6hn t tr4i# Cho -ng n6hn t# Phn t tr4i7 6hn t Zu`t hin nhiu hn n,]

  %n# T- 6hn t tr4i c th! Oo Onh dd hojc d

  # 0?i 87 Chi -ng thnh ] -ng con

  &

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  15/39

  0i- ! tr"# TrSng h?6 jc bit c

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  16/39

  & 2# T- ki- nh" 6hn trn -4t 2[$ [ OY6 Z6

  T- 6hn t c> gi tr"trong -ng n6hn t: Phn t

  u tin c> Q" tr -: Tr Q Q" tr t- th`$E nu khAng t-th`$ tr Q .# I thut gi- ! tr"

  T- 6hn t giB

  Do OnhQNi 6hn t giB )u bfng nhuTr Q Q" tr giB )unhR hn T- n tri )u%Nn hnT- n 6hi

  Tr Q .

  (

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  17/39

  I thut ^u$ %ui /8 t9ng3# 0ii bi ton tKi u

  T- -4t +/i gii t0i 1utrong OK cc %Si gii Mi +/i giig- thnh nthnh 2h3n: #u trnh Z$ 2=ng -4t %Si gii ?c Z1- nh

  ^u trnh t- nthnh 6hn: Mi thnh 6hn?c t- ki- trong bNc:

  Cc 415c6hi c> 6ng gi0ng nhau: p -i bNcE t c> th! 2W 2ng chXn %= -4t

  thnh 6hn: Du khi th=c hin < nbNc t ?c %Si gii

  0

  1

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  18/39

  I thut ^u$ %ui /6hng 6h63# Phng 6h6

  &'t c(n /brut1 qorc13 T- ht t`t c cc %Si gii H4 6hJc t(6 thSi gin %$ th

  )hnh cn /brnch n2 boun23 Ch t- nhBng %Si gii c> %?i Ci tin thSi gin th=c hin

  1

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  19/39

  &'t c(n /8 t9ng3#s t9ng7

  0n giKng chi ! tr" nhng Z$ 2=ng %Si gii t 2Ni %n trongkhi chi ! tr" % 6hn tch t trn ZuKng

  # M4t 6hng n,%Si gii C7 0- nthnh 6hn CE C]E .E Cn

  # p -i bNc iE c> -4t OK %= chXn cho thnh 6hn i: ChXn -4t gi tr" no > cho thnh 6hn i 0Xi ^u$ ! t- thnh 6hn i F

  *

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  20/39

  $3

  B c i*

  B c i4

  C5i6 7 B c i4

  C5i6 7 $ B c i4

  C5i6 7 k

  B c i t8m th)nh ph n th i c a 9 i gi i C

  : a ch n

  : a ch n $ : a ch n k

  &'t c(n /6hn tch3

  $

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  21/39

  &'t c(n /gii thut3search(int i){

  if(i 0 n)

  Kie1 t2!& 3o 3nh l4i gii 5$i ccl4i gii hi6n c 74i gii t8i u

  else{

  9o2 (: l! ch :; 7! ch

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  22/39

  & 27 bi ton v hu#&`n 7

  5n cS Qu c> kch thNc vZv Hjt v con hu Oo cho chUng khAng +n nhu

  $$

  $%

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  23/39

  & 27 bi ton v hu

  $%

  $&

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  24/39

  & 27 bi ton v hu

  $&

  $'

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  25/39

  &'t c(n /gii thut3

  try(int i){ for"%B1 {

  cu2C,o3 " if(3!9e(cu2C,o3)) {

  3!5e(cu2C,o3)if(i D n)

  [email protected](iE%)

  else,2int(3olution) c!ncel(cu2C,o3)

  / /

  /

  $'

  $(

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  26/39

  )hnh cn# Ci tin gii thut ^u$ %ui Q't c(n

  T(i -i bNcE t OV Z1- Z't Z1- c> nn i bNc

  k ti6 nB h$ khAng &ic Z1- Z't 2= trn khi ni78 cn c

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  27/39

  &'t c(n QO )hnh cnVt c n Nhnh c n

  else{

  for(: 7 c! i){=i> :;

  3e!2ch(i E %);

  =i> null;

  /

  /

  else{

  for(: 7 c! i) tnh cFn cho 7 :

  GH I-, cc 7 theo cFn

  for(: 7 c! i) {

  if(cn ca j cn tt){

  c=i> :;3e!2ch (i E %);

  =i> null;

  /

  /

  /

  $0

  $1

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  28/39

  I thut hu +n /gr112$3# Mc ch7

  T- -4t %Si gii tKt trong thSi gin ch`6 nhn ?c /4

  6hJc t(6 thJc th$ Q %$ th3#s t9ng Chi ^u trnh t- %Si gii thnh nhiu bNc nh k thut

  ^u$ %ui#&Ni -i bNc

  DY6 Z6 cc %= chXn cho bNc > th1o thJ t= no > wc>%?ix /t+ng 2n hojc gi- 2n tl$ th1o cch %6 %un3

  ChXn %= chXn tKt nh`t ri i ti6 bNc k /kh9ng quay+ui3

  $1

  $2

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  29/39

  & 2# M$ rUt tin TM7

  @o(i gi`$7 yy:yyy QnE zy:yyy QnE ]y:yyy QnQ y:yyy Qn:

  Mi %o(i tin u c> OK %?ng khAng h(n ch: Ihch hng cn rUt -4t OK tin nQn /tnh ch{nn y:yyy QnE h$ nchi ht cho y:yyy3:

  Phng n tr tin Oo cho tr < nQn Q OK tS

  gi`$ b(c 6hi tr % t nh`t:

  $2

  %3

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  30/39

  & 2 -$ rUt tin TM /tt3# M$ rUt tin TM7

  0Xi _ d /_E _]E _|E _}3 % -4t 6hng n tr tin: _ % OK tS gi`$ b(c yy:yyy QnE _] % OK tS gi`$ b(c

  zy:yyy QnE _| % OK tS gi`$ b(c ]y:yyy Qn Q _} %OK tS gi`$ b(c y:yyy Qn: Mc tiu % _ F _] F _| F _} (t nhR nh`t QNi rng

  bu4c %7

  _~yy:yyyF_]~zy:yyyF_|~]y:yyyF_}~y:yyy d n

  %3

  #s t9ng7 H! /_ F _] F _| F _}3 nhR nh`t th cc tS gi`$ b(c

  -nh gi %Nn 6hi ?c chXn nhiu nh`t 733

  %

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  31/39

  & 2 -$ rUt tin TM /tt3

  %

  #s t9ng7 H! /_ F _] F _| F _}3 nhR nh`t th cc tS gi`$ b(c

  -nh gi %Nn 6hi ?c chXn nhiu nh`t 733 TrNc ht t chXn tKi cc tS gi`$ b(c yy:yyy QnE

  _ % OK ngu$n %Nn nh`t Oo cho _ ~ yy:yyy n: DK tin cn rUt cn %(i % n _ ~ yyyyy Chu$!n Ong chXn %o(i gi`$ b(c zy:yyy ngE Q cJ

  ti6 tc nh th cho cc %o(i -nh gi khcE Q:Q:

  %$

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  32/39

  #u$ ho(ch 4ng# Mc ch7

  Ci tin thut ton chi ! tr" hojc ^u$ %ui Q't c(n !gi- thSi gin th=c hin

  #s t9ng7 @u trB cc kt ^u c K= c"a cc

  4i ton con %c9ng th?c truy [email protected]' @6 bng ^u$ ho(ch

  %$

  %%

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  33/39

  #u$ ho(ch 4ng# @6 bng ^u$ ho(ch

  DK chiu d OK bin trong cAng thJc tru$ hi Thit %6 ^u$ tYc in kt ^u Qo bng ^u$ ho(ch

  Hin cc A khAng 6h thu4c trNc Hin cc A 6h thu4c Ou

  Tr bng t- kt ^u /thSng ch t- ?c gi tr"3 @n Qt trn bng ! t- %Si gii tKi u

  %%

  %&

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  34/39

  & 27 tnh t h?6# T h?67

  C/nEk3 d nu /ndk3 hojc kdy C/nEk3 d C/nE k3 F C/nE k3

  %&

  C(4,2)

  C(3,1) C(3,2)

  C(2,0) C(2,1) C(2,1) C(2,2)

  %'

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  35/39

  & 27 tnh t h?6# H4 6hJc t(6 gii thut ^u$7

  T/n3 % thSi gin ! tnh OK t h?6 ch6 k c 6hng trnh ^u$7T/3 d CT/n3 d ]T/n3 F C]de &$ 4 6hJc t(6 ^u %Nn7 T/n3 d /]n3

  %'

  %(

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  36/39

  & 27 tnh t h?6# #u$ ho(ch 4ng7 T/n3 d /n]3

  %

  C 0 1 2 3 4

  0 1

  1 1 1

  2 1 2 1

  3 1 3 3 1

  4 1 4 6 4 1

  k

  n

  %0

 • 8/13/2019 Thiet ke giai thuat

  37/39

  Chi ! tr" QO ^u$ ho(ch 4ngChia tr Quy ho ch ng

  # ; t ng

  Phu