Thuat Toan Des

 • View
  62

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Thuat Toan Des

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  1/23

  THUT TON DES(THE DATA ENCRYPTIONSTANDARD)

  Sinh vin thc hin:

  Phan Cng Ngn 1063287

  Trn Quc Quang 1063299

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  2/23

  LCH S CA THUT TONDES

  - Ngy 13/5/1973 y ban quc gia v tiuchun ca M cng b yu cu v h mtm p dng cho ton quc. iu ny

  t nn mng cho chun m ha d liu,hay l DES.- Lc u Des c cng ty IBM pht trin

  t h m Lucifer, cng b vo nm 1975.- Sau Des c xem nh l chun m

  ha d liu cho cc ng dng.

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  3/23

  CU TRC THUT TON

  DES l thut ton m ha khi, di mikhi l 64 bit .

  Kha dng trong DES c di ton b l64 bit. Tuy nhin ch c 56 bit thc sc s dng; 8 bit cn li ch dng chovic kim tra.

  Des xut ra bn m 64 bit.

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  4/23

  M T THUT TON

  Thut ton c thc hin trong 3 giai on:

  1. Cho bn r x (64bit) c hon v khi toIP (Initial Permutation) to nn xu bit x

  0.x0=IP(x)=L0R0

  L0l 32 bit u tin ca x0.R0l 32 bit cui ca x0.

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  5/23

  B CHUYN V IP

  58 50 42 34 26 18 10 2

  60 52 44 36 28 20 12 4

  62 54 46 38 30 22 14 6

  64 56 48 40 32 24 16 8

  57 49 41 33 25 17 9 1

  59 51 43 35 27 19 11 3

  61 53 45 37 29 21 13 5

  63 55 47 39 31 23 15 7

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  6/23

  M T THUT TON (tt.)2. Tnh 16 vng lp ca mt hm xc nh. Ta s tnh L

  i

  Rivi 1

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  7/23

  Mt vng ca qu trnh lp m c m t qua hnh sau:

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  8/23

  M T THUT TON

  3. p dng hon vngc IP-1cho xu bitR16L16ta nhn c

  bn m y.y= IP-1(R16L16).

  40 8 48 16 56 24 64 32

  39 7 47 15 55 23 63 31

  38 6 46 14 54 22 62 30

  37 5 45 13 53 21 61 29

  36 4 44 12 52 20 60 28

  35 3 43 11 51 19 59 27

  34 2 42 10 50 18 58 26

  33 1 41 9 49 17 57 25

  Hon v IP-1

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  9/23

  Hm f

  1. i s u Ris c m rng thnh xu c

  di 48 bit tng ng vi hm m rng E cnh.E(Ri) bao gm 32 bit t Ri, c hon v theomt cch thc xc nh, vi 16 bit c to ra

  2 ln.

  Hm f ly i s u l xu nhp Ri(32 bit)i s th hai l Ki(48bit) v to ra xu xut c di 32 bit. Cc bc sau c thc hin.

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  10/23

  Hm f (tt.)

  32 1 2 3 4 5

  4 5 6 7 8 9

  8 9 10 11 12 13

  12 13 14 15 16 17

  16 17 18 19 20 21

  20 21 22 23 24 25

  24 25 26 27 28 29

  28 29 30 31 32 1

  Hm m rng E

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  11/23

  2. Tnh E(Ri) Ki v vit kt qu nh l ni ca 8xu 6bit.

  B=B1B2B3B4B5B6B7B83. Bc k tip l s dng 8 S-box (S1 ,S2, ,S8).Mi Si l mt mng 4x16 c nh c cc phn tl cc s 0 n 15.

  Cho xu c di 6 bit Bj= b1b2b3b4b5b6, tatnh Sj(Bj) nh sau: Hai bit b1b6xc nh biudin nh phn ca hng r ca Sj (0

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  12/23

  14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7

  0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8

  4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0

  15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13

  b2b3b4b5=1100

  b1b6=00

  Hp S1

  - Mi xu xut 4 bit ca cc hp S c a vocc Cj tng ng: Cj = Sj(Bj) (1

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  13/23

  4. Xu bit C = C1C2C3C4C5C6C7C8c di 32bit c hon v tng ng vi hon v cnh P. Kt qu c P(C)= f(R

  i,K

  i).

  16 7 20 21

  29 12 28 17

  1 15 23 265 18 31 10

  2 8 24 14

  32 27 3 9

  19 13 30 622 11 4 25

  Hon v P

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  14/23

  S hm f

  F

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  15/23

  Kha K

  - K l mt xu c di 64 bit trong 56bit dng lm kha v 8 bit dng kimtra s bng nhau (pht hin li).

  - Cc bit cc v tr 8, 16,, 64 c xcnh, sao cho mi byte cha s l cc s1, v vy tng li c th c pht hintrong mi 8 bit.

  - Cc bit kim tra s bng nhau l c bqua khi tnh lch kha.

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  16/23

  Qu trnh to cc kha con (subkeys) t kha Kc m t nh sau:

  1. Cho kha K 64 bit, loi b cc bit kimtra v hon v cc bit cn li ca K tngng vi hon v c nh PC-1. Ta vit

  PC1(K) = C0D0, vi C0bao gm 28 btu tin ca PC-1(k) v D0l 28 bit cnli.

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  17/23

  Cc hon v c nh PC-1 v PC-2:

  57 49 41 33 25 17 9

  1 58 50 42 34 26 18

  10 2 59 51 43 35 27

  19 11 34 60 52 44 36

  63 55 7 39 31 23 15

  7 62 54 46 38 30 22

  14 6 61 53 45 37 29

  21 13 5 28 20 12 4

  14 17 11 24 1 5

  3 28 15 6 21 10

  23 19 12 4 26 8

  16 7 27 20 13 2

  41 50 31 37 47 55

  30 40 51 45 33 48

  44 49 39 56 34 53

  46 42 50 36 29 32

  PC1

  PC2

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  18/23

  2. Vi i nm trong khong t 1 n 16, ta tnh Ci, Dinh sau:

  for(i=1;i

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  19/23

  S to cc kha con

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  20/23

  Gii m

  Vic gii m dng cng mt thut tonnh vic m ho.

  gii m d liu c m ho, qu

  trnh ging nh m ho c lp li nhngcc cha kho ph c dng theo th tngc li t K16n K1, ngha l trongbc 2 ca qu trnh m ho d liu uvo trn Ri-1s c XOR vi K17-ichkhng phi vi Ki.

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  21/23

  c im ca m DES

  1. Tnh cht b ca m DES:DES c tnh cht b:

  trong :l phn b ca A theo tng bt (1 thay bng

  0 v ngc li).EKl bn m ha ca E vi kha K. Pv Cl vn

  bn r (trc khi m ha) v vn bn m (sau khi mha).

  Do tnh b, ta c th gim phc tp ca tn cngduyt ton b xung 2 ln (tng ng vi 1 bt) viiu kin l ta c th la chn bn r.

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  22/23

  2. Cc kha yu trong m Des:

  Ngoi ra DES cn c 4 kha yu (weak keys).Khi s dng kha yu th m ha (E) v gii m(D) s cho ra cng kt qu:

  EK(EK(P)) = Por equivalently, EK= DK

  Bn cnh , cn c 6 cp kha na yu

  (semi-weak keys). M ha vi mt kha trongcp, K1, tng ng vi gii m vi kha cnli, K2:

  EK1(EK2(P))=Por equivalently EK1=DK2

  Tuy nhin c th d dng trnh c nhngkha ny khi thc hin thut ton, c th bngcch th hoc chn kha mt cch ngu nhin.Khi kh nng chn phi kha yu l rt nh.

 • 5/27/2018 Thuat Toan Des

  23/23

  3. Trip le DES:

  Triple-DES chnh l DES vi hai cha kho 56 bit.Cho mt bn tin cn m ho, cha kho u tin cdng m ho DES bn tin .

  Kt qu thu c li c cho qua qu trnh gii mDES nhng vi cha kho l cha kho th hai.

  Bn tin sau qua c bin i bng thut tonDES hai ln nh vy li c m ho DES mt ln navi cha kho u tin ra c bn tin m ho cuicng.

  Qu trnh m ho DES ba bc ny c gi lTriple-DES.