of 16/16
 C C á á c thu c thu t to t to á á n trên m n trên m ng ng hai chi hai chi u u  Nguy  Nguy ễ ễ n  Đông H n  Đông H à à Khoa CNTT Khoa CNTT      ĐH KHTN ĐH KHTN

Thuat Toan Mang 2 Chieu

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thuật toán về mảng 2 chiều

Text of Thuat Toan Mang 2 Chieu

 • CCc thuc thut tot ton trn mn trn mng ng hai chihai chiuu

  NguyNguyn ng Hn ng HKhoa CNTT Khoa CNTT H KHTN H KHTN

 • NNi dungi dung

  DuyDuyt mt mng 2 ching 2 chiuu TTnh tnh tng sng s, t, tch sch s mm TTm kim kimm TTm phm phn tn t lln nhn nht, nht, nh nhnhtt

 • DuyDuyt ht ht ct cc phc phn tn t cca ma mngng

  1 1 2 2 5

  7 5 4 2 5

  7 8 9 3 8

  MMng a[3][5]:ng a[3][5]: so_dong = 3; so_dong = 3; so_cot = 5;so_cot = 5;

 • DuyDuyt ht ht ct cc phc phn tn t cca ma mngng

  for(i = 0; i < so_dong; i++)for(j = 0; j < so_cot; j++){

  /* X l phn t a[i][j] */....

  }

 • DuyDuyt ct cc phc phn tn t trn ctrn cng dng hong dng hoc cc ctt

  for(j = 0; j < so_cot; j++){

  /* X l phn t a[k][j] */....

  }

  Duyt cc phn t trn dng c ch s k

  Duyt cc phn t trn ct c ch s kfor(i = 0; i < so_dong; i++)

  {/* X l phn t a[i][k] */....

  }

 • ng chng cho co ca ma tra ma trn vungn vung

  for(i = 0; i < n; i++){/* X l phn t a[i][i] */

  .... }

  ng cho chnh

  ng cho phfor(i = 0; i < n; i++)

  {/* X l phn t a[n-1-i][i] */

  .... }

 • TTnh tnh tng cng cc phc phn tn t trn 1 dngtrn 1 dng

  int tong = 0;for(j = 0; j < so_cot; j++)

  {tong = tong + a[k][j]

  }

  Tnh tng cc phn t trn dng ch s k

 • TTnh tnh tng cng cc sc s chchn trn n trn ng chng cho cho chnhnh

  int Cheo1Chan (int a[5][5]){

  int tong = 0;for(i = 0; i < 5; i++){

  if(a[i][i]%2 == 0)tong = tong + a[i][i];

  }return tong;

  }

  TTnh tnh tng cng cc sc s chchn trn n trn ng chng cho cho chnhnh

 • TTnh tnh tch cch cc sc s ll trn trn ng chng cho pho ph

  int Cheo2Phu (int a[5][5]){

  int tong = 0;for(i = 0; i < 5; i++){

  if(a[i][i]%2 == 1)tong = tong + a[5-1-i][i];

  }return tong;

  }

  TTnh tnh tng cng cc sc s ll trn trn ng chng cho pho ph

 • TTnh tnh tch cch cc sc s ll trn trn ng chng cho pho ph

  int Cheo2Phu (int a[5][5]){

  int tong = 0;int i,j;for(i = 0; i < 5; i++){

  if(a[i][i]%2 == 1)tong = tong + a[5-1-i][i];

  }return tong;

  }

  TTnh tnh tng cng cc sc s ll trn trn ng chng cho pho ph

 • m cm cc sc s dng trong ph dng trong phn tam gin tam gic phc pha trn a trn ng chng cho cho chnh nh

  int TamGiacTrenDuong (int a[5][5]){

  int dem = 0;int i,j;for(i = 0; i < 5; i++)

  for(j = 0; j < 5; j++){

  if(i 0)dem++;

  }return dem;

  }

  SS ddng 1 bing 1 bin n m m ghi nhghi nhn sn s phphn tn t ththa ia iu kiu kinn iiu kiu kin cn ca ca cc phc phn tn t phpha trn a trn ng chng cho cho chnh lnh l i >ji >j iiu kiu kin sn s dng l dng l a[i][j] > 0a[i][j] > 0

 • TTm kim kim m

  #define SIZE 5int TimTrenCheo2 (int a[SIZE][SIZE], int x){

  int i,j;for(i = 0; i < SIZE; i++)

  for(j = 0; j < SIZE; j++){

  if(i+j

 • TTm phm phn tn t lln nhn nht trong mt trong mng ng

  #define SIZE 5int LonNhat (int a[SIZE][SIZE]){

  int i,j;int max = a[0][0];for(i = 0; i < SIZE; i++)

  for(j = 0; j < SIZE; j++){

  if(a[i][j] > max)max = a[i][j];

  }return max;

  }

  DuyDuyt qua tt qua tt ct c ccc phc phn tn t, d, dng mng mt bit bin max n max lu tr lu trgigi trtr lln nhn nhtt

 • TTm phm phn tn t lln nhn nht trong mt trong mng ng

  #define SIZE 5int LonNhat (int a[SIZE][SIZE]){

  int i,j;int max = a[0][0];for(i = 0; i < SIZE; i++)

  for(j = 0; j < SIZE; j++){

  if(a[i][j] > max)max = a[i][j];

  }return max;

  }

  DuyDuyt qua tt qua tt ct c ccc phc phn tn t, d, dng mng mt bit bin max n max lu tr lu trgigi trtr lln nhn nhtt

 • BBi ti tp p Chng Chng 5: 6,7,8,95: 6,7,8,9