Thuat Toan RSA

Embed Size (px)

Text of Thuat Toan RSA

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  1/16

  N H M 1 2 :

  1 . V N G C I P

  2 . N I N H T T I P

  3 . N G U Y N V N T O N

  THUT TON M HARSA

  16/06/2014

  1

  Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  AN TON V BO MT

  THNG TIN

  GV hng dn: Thc s Th Minh Nguyt

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  2/16

  - Thutton cRon Rivest,AdiShamir v Len Adleman

  (R.S.A) m t ln u tin vonm1977

  THUT TON M HA RSA

  1. Gii thiu chung

  16/06/2014

  2

  Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  - Trc,vo nm1973, Clifford Cocks - mtnh ton

  hcngiAnhm tmtthutton tngt.- Nhng ti thi im th thut ton ny khng khthi v cha bao gic thc nghim

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  3/16

  1. bo mt cao (ngha l gii m c m khng bit kho

  mt th phi tn hng triu nm).

  2. Thao tc nhanh(thao tc m ho v gii mtn t thi gian).

  3. Dng chung c.4. C ng dng rng ri.

  5. C th dng xc nh ch nhn (dng lm ch k in t).

  16/06/2014Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  3

  THUT TON M HA RSA

  Thut ton m ha RSA tho mn 5 yu cu ca mt hm hin i:

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  4/16

  THUT TON M HA RSA

  Thutton RSA c hai Kha:

  - Kha cng khai (Public key):

  c cng b rng ri cho mingiv cdng m ha

  - Kha bmt(Private key):

  Nhng thng tin c m habng kha cng khai ch c thc gii m bng kha b mttngng

  2. M t hot ng

  16/06/2014

  4

  Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  5/16

  16/06/2014Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  5

  THUT TON M HA RSA

  2. M t hot ng(tip)Chn p,q nguyn t

  Tnh n =p*q

  Tnh (n) = (p-1)(q-1)

  e

  Chn kha ring dd

  Chn kha cng khai e(0< e < (n)) (e< >(n))

  Bn m C

  Bn r m

  Bn r gc m

  nmc e mod

  ncm d mod1

  ed

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  6/16

  2.1 To kha

  THUT TON M HA RSA

  L thuytBc 1:B (ngi nhn) to hai s nguyn tlnngunhin pv q

  Bc 2: tnh n=p*qv (n) = (p-1)(q-1)

  Bc 3: chn mt s ngu nhin e(0< e< (n)) sao cho CLN(e,(n))=1

  Bc 4: tnh bng cch dng

  thut ton EuclideTm s t nhinx sao cho

  Bc 5:- nv elm kho cng khai (public key),- dlm kho b mt (pivate key).

  V d:Bc 1: Chn s 23v 41(hai s ny l 2 s nguyn t)Bc 2: n = 23 * 41 = 943

  (n) = 22 * 40 = 880Bc 3:chn e= 7 v CLN(7, 880)=1

  Bc 4: => 7d=1+880x

  =>d= 503 vx = 4

  Bc 5:- n = 943 v e = 7

  - d = 503

  16/06/2014

  6

  Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  1 ed

  e

  nxd

  1)(*

  e

  nxd

  1)(*

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  7/16

  THUT TON M HA RSA

  16/06/2014

  7

  Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  2.2 M ho v gii m

  nmce

  mod

  Bc1: A nhnkho cng khai caB.

  Bc 2: A biu din thng tin cn gi

  thnh sm (0 m = 35

  943mod357c

  545c

  ncm d mod 943mod545

  503m

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  8/16

  - an ton cah thngRSA da trn 2 vn : biton phn tch ra thasnguyn t cc snguyn ln

  v bi ton RSA.- V vymunxy dnghRSA an ton th n=p*qphi

  l mtsln,khng c khnngphn tch n vmt tnh ton. m bo an ton nn chn ccsnguyntpv qt100 chstrln.

  - Diylbngthigian phn tch m RSA

  16/06/2014Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  8

  THUT TON M HA RSA

  3. an ton m ha RSA

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  9/16

  16/06/2014Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  9

  S cc ch s trong

  s c phn tch

  Thi gian phn tch

  50 4 gi

  75 104 gi

  100 74 nm

  200 4000 nm

  300 500.000 nm

  500 4x 10^25 nm

  THUT TON M HA RSA

  3. an ton m ha RSA(tip)

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  10/16

  16/06/2014Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  10

  THUT TON M HA RSA

  3. an ton m ha RSA(tip)-Cch thc phn phi kha cng khai l mt trong nhng yu tquyt nh i vi an ton ca RSA.-Vn ny ny sinh ra 1 l hng gi l Man-in-the-middle attack

  (tn cng vo gia)- Khi A v B trao i thng tin th C c th gi cho A mt kha

  bt k A tin rng l kha cng khai ca B gi.- Sau C s gii m v nh cp c thng tin. ng thi m

  ha li thng tin theo kha cng khai ca B v gi li cho B.- V nguyn tc, c A v B u khng pht hin c s canthip ca C

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  11/16

  16/06/2014Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  11

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  12/16

  16/06/2014Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  12

  THUT TON M HA RSA

  - Thng tin truynitrn mngcngcnthitphicxc nhnngigi.

  - Cc vnbntruyntrn mng(didngsho) cnphic chk cangigixc nhntrch nhimcangigi.

  - Chk dng yl mtdy bitv cgilchk int.

  - Mi ngi cn 1 cp kha gm kha cng khai & kha bmt.

  Kha b mt dng to chk s(CKS)

  kha cng khai dng thm nh CKS-> xc thc

  4. ng dng ca RSA vo ch k in t

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  13/16

  16/06/2014Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  13

  Bntm lc

  Hm bm

  Gn vithng ip d liu

  M ha

  Thng ip d liu

  Kha b mt

  Ch k s

  Thng ip d liuc k s

  THUT TON M HA RSA

  4.1 To ch k s

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  14/16

  16/06/2014Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  14

  Bntm lc

  Hm bm

  Tch

  Gii m Thng ip d liu

  Kha cng khai

  Ch k s

  Thng ip d liuc k s

  Gii m c ?

  Khng ng ngi gi

  Bntm lc

  Ging nhau ?

  Ni dung thng ip b thay i

  Ni dung thng iptan vn

  THUT TON M HA RSA

  4.1 Thm nh ch k s

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  15/16

  Ti liu tham kho

  Wikipedia Gio trnh An ton bo mt thng tin

  thongtincongnghe.com

  Internet

  16/06/2014Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  15

 • 7/22/2019 Thuat Toan RSA

  16/16

  16/06/2014Nhm 12 - lp KHMT4 - k3

  16