of 22 /22
CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 10 (SGK thí điểm) Chương I Bài 4 . BÀI TOÁN và THUẬT TOÁN

Thuat toan tin hoc

 • Author
  ladoga

 • View
  15.462

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thuat toan tin hoc

Text of Thuat toan tin hoc

 • 1. CHNG TRNH TIN HC LP 10 (SGK th im)
  • Chng I
 • Bi 4 . BI TON v
 • THUT TON

2.

 • Xt cc yu cu sau :
 • Gii phng trnh bc hai ax 2 +bx+c=0
 • Vit mt dng ch ra mn hnh my tnh.
 • Qun l cc cn b trong mt c quan.
 • Tm c chung ln nht ca hai s nguyn dng a v b.
 • Xp loi hc tp cc hc sinh trong lp.

I. BI TON Trong TIN HC Trong TON HC Yu cu1v4c xem lbi ton Tt ccc yu cu trn u c xem lbi ton Trong cc yu cu trn, yu cu no c xem nh l mtbi ton ? 3. Khi nimbi tontrongTin hc?

 • Bi tonl vic no ta mun my tnh thc hin.

4. Cc yu t cn quan tm khi gii mt bi ton

 • Trong Tin hc, pht biu mt bi ton, ta cn trnh by rInputvOutputca bi ton .

TON HC? a vo mythngtin g Cn ly rathng tin gTIN HC

 • Gi thit
 • Kt lun

TON HC Input Output THUT NG 5. CC V D

 • VD1: Gii phng trnh bc hai
 • ax 2+ bx + c = 0 (a 0) .
 • Input : Cc s thc a,b,c (a 0)
 • Output : S thc x tha : ax 2 +bx+ c = 0
 • VD2: Tm gi tr nh nht ca cc s trong mt dy s.
 • Input: Cc s trong dy s.
 • Output : Gi tr nh nht trong dy s.

6. CC V D (tt)

 • VD3: Tm c chung ln nht ca hai s nguyn dng a v b.
 • Input:
 • Output :
 • VD4: Xp loi hc tp cc hc sinh trong lp.
 • Input:
 • Output:

UCLN ca a v b. Hai s nguyn dng a v b. ? ? ? ? Bng im ca hc sinh. Bng xp loi hc tp. 7. Nu mt bi ton v ch r Input, Output ca bi ton ? Xem thm cc v d trong SGK/24, 25 8. TM LI

 • Mt bi ton c cu to bi 2 thnh phn c bn :
 • Input(Cc thng tin c)
 • Output(Cc thng tin cn tm t Input)

9. II. THUT TON Hng dn cc thao tc cho my thc hin tm ra li gii Bi ton Input Output Bng cch no? Gii bi ton Thut ton 10. Input Output THUT TON (Thao tc 1 Thao tc 2 ... Thao tc n) Thut ton gii mt bi ton l mt dy hu hn cc thao tc c sp xp theo mt trnh t xc nh sao cho sau khi thc hin dy thao tc , t Input ca bi ton ny, ta nhn c Output cn tm. BI TON

 • Thut ton gii mt bi ton l:
 • Mt dy hu hn cc thao tc.
 • Cc thao tc c sp xp theo mt trnh t xc nh.
 • Sau khi thc hin dy thao tc , t Input ta tm c Output ca bi ton.

11. M T CC THAO TCTRONG THUT TON C 2 cch m t Lit k Dng s khi Nu ra tun t cc thao tc cn tin hnh Dng mt s biu tng th hin cc thao tc 12.

 • Gii ton thng thng :
 • Nu a = 0 th( ) khng phi l pt bc nht.
 • +Neu b = 0 th( ) vo s nghiem.
 • +Neu b0 th( ) vo nghiem.
 • Nu a 0 th( )cnghim x = -b/a.

a) LIT K

 • LIT K:
 • Bc 1:Nhp a, b.
 • Bc 2:Nu a = 0 thquay li bc 1, ngc li th qua bc 3.
 • Bc 3:Gn cho x gi tr -b/a, ri qua bc 4.
 • Bc 4:a ra kt qu x v kt thc.

VD: Tm nghim phng trnh bc nht tng qut : ax + b = 0 ( ) 13. b) DNG S KHI

 • Trong s khi, ngi ta dng mt s biu tng th hin cc thao tc nh :

: Th hin cc thao tc so snh : Th hin cc php ton : Quy nh trnh t thc hin ccthao tc : Th hin cc thao tc nhp, xutd liu 14. VD:Tm nghim phng trnh bc nht tng qut : ax + b = 0 Nhap a, b a = 0 x = -b/a Sai a ra x va ket thuc

 • Bc 1:Nhp a, b.
 • Bc 2:Nu a = 0 th quay li bc 1, ngc li th qua bc 3.
 • Bc 3:Gn cho x gi tr -b/a, ri qua bc 4.
 • Bc 4:a ra kt qu x v kt thc.

S KHI LIT K ung 15.

 • Ta cn din t thut ton bng mt ngn ng sao cho my tnh c th hiu v thc hin c, ngn ng gi lngn ng lp trnh . Kt qu din t thut ton nh vy gi lchng trnh .

LU 16. III. V D V THUT TON

 • Bi ton 1:
 • Cho dy s gm N s sau (N = 5):
 • 1162048
 • Tm gi tr NH NHT ca dy s trn ?

17.

 • HNG DAN:
 • GoiMinla gia tr nho nhat can tm.
 • GanMinbang gia tr phan t au tien cua day.
 • Lan lt so sanhMinvi cac phan t tiep theo trong day. Taimoi v tr so sanh :
 • + NeuMinln hn gia tr phan t can so sanh trong day th lay gia tr cua phan t o gan lai choMin .
 • - Khi so sanh en phan t cuoi cung trong day so thMin se mang gia tr nho nhat cua day.

Gni= 2 1162048 Min Min=11 Min=6 Min=4 Gia tr nho nhat: 4 Binilu tr v tr tip theo mMins so snh + Tngiln 1 n v 18. S KHI : Nhap N va day a 1 ,, a N Min =a 1 ,i = 2 i a i Min = a i i = i+1 a ra Min roi ket thuc Sai ung ung Sai 19. LIT K

 • Bc 1 : Nhap N va day a 1 ,, a N .
 • Bc 2 : at Min= a 1 , i=2;
 • Bc 3 : Neu i a ith at Max=a i .
 • 4.2. Tang i mot n v roi quay ve bc 3
 • Bc 5 : a ra Min roi ket thuc.

20.

 • Bi ton 2 :
 • Tm gi tr LN NHT ca mt dy s vi Input v Output nh sau:
 • Input:S nguyn dng N v dy N s
 • a 1 ,...,a N .
 • Output :Gi tr ln nht (Max) ca dy s.
 • M t thut ton gii bi ton ny theo c 2 cchlit kv dngs khi .

4. V D V THUT TON (tt) 21. CC THUT NG CHNH L vic no ta mun my tnh thc hin Cc thng tin c (cc gi thit) Cc thng tin cn tm t Input (kt lun) * Mt dy hu hn cc thao tc. *Cc thao tc c sp xp theo mt trnh t xc nh. *Sau khi thc hin dy thao tc , t Input ta tm c Output ca bi ton. Dng cc biu tng qui c th hin cc thao tc trong thut ton

 • Bi ton
 • Input
 • Output
 • Thut ton
 • S khi

22. BI TP V NH

 • Bi 1, 3, 4, 5, 6
 • trang 27 28 (SGK)