of 13 /13
UY BAN NHAN DAN TiNH BINH THU~N s6: 3553 /QD-UBND CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM . . . D<}c I~p - Tl! do - H~oh phuc Phan Thidt, ngay.l0 thang 12 nam 2009 QUYETDINH V~ vi~c phf duyet quy hoach chi ti~t xay dl}'ng khu Truog tam phmrng Mfii Ne, thanh ph6 Phan Thi~t, tinh Binh Thuan CHi; TICH UY BAN NHAN DAN TiNH BINH THUAN . .. Can cir Luat T6 chirc HQi dong nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 nam 2003; Can cir Luat Xay dung ngay 26 thang 11 nam 2003; Can cir Nghi dinh s6 OS/2005IND-CP ngay 24 thang 01 nam 2005 cua Chinh phu [email protected] hoach xay dung; Can cir Thong tu s6 07/200S/TT-BXD ngay 07 thang 4 nam 200S cua BQ Xay dung v~ viec huang d~n thirc hien viec lap, th~m dinh, phe duyet va quan ly quy hoach xay dung; Can cu Quyet dinh s6 466/QD-UBND ngay 20 thang 02 nam 200S cua Uy ban nhan dan tinh v~ viec phe duyet nhiern vu quy hoach chi tiSt xay dung Khu trung tam phuong MGi Ne, thanh pho Phan ThiSt, tinh Binh Thuan; Can CLr Thong baa s6 99/TB-UBND ngay 26 thang 5 nam 2009 cua Uy ban nhan dan tinh v~ viec kSt luan cua Pho Chu tich Uy ban nhan dan tinh - Nguyen Van Thu tai bu6i lam viec nghe baa cao quy hoach chi ti§t xay dung Trung tam phuong MUi Ne, thanh pho Phan ThiSt; Xet d~ ngh] cua Sa xs, dung tai re trinh s6 2330 TT/SXD-QHKT va Baa cao s6 2329 TD/SXD-QHKT ngay 14 thang 19 narn 2009, QUYETDINH: Di~u 1. Phe duyet guy hoach chi tiSt xay dung khu Trung tam phuong MGi Ne, thanh pho Phan ThiSt, tinh Binh Thuan, do Cong ty C6 phan Tu v~n Xay dung Cong nghiep va Do thi Viet Nam lap, voi cac nQi dung nhu sau: 1. Pharn vi nghien ciru: Thuoc dia gioi phuong MGi Ne, thanh pho Phan ThiSt voi quy rno sir dung d~t khoang 1.007,lha; trong do phan d~t li~n 957,lha va phan mat mroc 50ha, co tir can: - Dong giap: Ranh guy hoach khu do thi Lang San - Su6i Nucc; - Tay giap : Ranh quy hoach phuong Ham TiSn; - Nam giap: BiSn Dong; - B~c giap : Duong 706 va ranh guy hoach sir dung d~t dirong 706B. 2. Tinh chat:

TI.CH UY BAN NHAN DAN TiNH ..BINH THUANsoxaydung.binhthuan.gov.vn/doc/QD 3553QD-UBND- 10 - 12- 2009.pdf · Uy ban nhan dan tinh v~ viec phe duyet nhiern vu quy hoach chi ... tich

 • Author
  lamkien

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of TI.CH UY BAN NHAN DAN TiNH ..BINH THUANsoxaydung.binhthuan.gov.vn/doc/QD 3553QD-UBND- 10 - 12-...

 • UY BAN NHAN DANTiNH BINH THU~N

  s6: 3553 /QD-UBND

  CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .D

 • La trung tam dich vu du lich, thuong mai, ngu nghiep va cac cong trinhcong cong phuc vu du khach, nhan dan tai khu vue va do thi Phan Thi~t.

  3. Ml;IC tieu:- Cu th~ hoa d6 an guy hoach chung Thanh ph6 Phan Thi~t nham phat

  tri~n ca sa ha tang, cai tao, chinh trang do th i van minh sach dep, gop phan nangcao doi song vat ch~t tinh th~n cho nhan dan, tao guy d~t phuc vu cong cong vadu lich;

  - Cu th~ hoa chu truang d~u tu cua dia phuong bang mo hinh cau trLICphat tri~n khong gian do thi, hinh thanh khu do thi voi ca sa ha tang ky thuatdong bQ, hoan chinh;

  - B6 sung cac chirc nang moi theo tinh hinh phat trien chung cua do thiPhan Thi~t;

  - Xac dinh m6i lien ket, d~u n6i ha tang giira cac khu vue hien hiru va khuV\l'C phat tri~n.

  - Khai thac canh quan bien, g~n li~n hoa hop nghe danh b~t va ch~ bi~nhai san (ca cam) voi sir phat tri~n du lich, cai thien va phat tri~n doi song chonhan dan trong phuong ;

  - Phuc vu cho cong tac thu hut d~u tu cac du an;- Lam can cir quan ly xay dung do thi.

  4. Cac chi tieu ky thuat: Chu y~u duoc xac dinh dua tren tieu chi do thiloai 2 va co tinh toan d~n tieu chi cua do thi du lich dac thu, cu th~ nhu sau :

  a) Khu Vl!C cai tao chinh trang:- )~t a: 50-60%;- Cong trinh cong cong: 3-5%;- Giao thong: 12-1 7%;- Cay xanh: 12-15%;- )~u m6i ha tang: 2-3%;- Dich vu thuang mai, du lich: 10-12%.b) Khu Vl!C phat tri~n mrri:- )~t a: 350/0 - 40%;- Cong trinh cong cong: 5-7%;- Giao thong: 17 - 22%;- Cay xanh: 15 - 20%;- )~u moi ha tang: 2% ;- Dich vu thuang mai, du lich: 5-10%.c) Khu vue kinh doanh dich vu du lich:- Mat dQ xay dung: 25-35%;- Cay xanh, cong vien, san bai: 45-50%;- )~t mat mroc: 12-15%;- )~t giao thong: 15%;

  2

 • - f)~u moi IW tang: 1-2%.d) Khu vue san xuat ngimh ngh~ truyen thong- D

 • - Khu do thi nghi duong k~t 1WVsu dung cac dich V1,1 y t~ duoc b6 tri phianam khu quy hoach. Cac khu dich vu du lich, nghi duong duoc b6 tri doc theobo bien phia dong;

  - Bo biSn phi a tay b6 tri khu nea dau tau thuyen va khu hau can cang;- B6 tri Cum cong nghiep che bi~n hai san va Lang nghe truyen thong d~

  tap trung cac co sa san xuat dang xen ke trong khu dan cu dS quan 1y, h6 tro baaton, phat triSn nghe truyen thong va tranh a nhiem moi tnro'ng;

  - Rung phong hi) phia bac, doc theo duorig 706B duoc bao ve d~ ch~n catbay, co th~ phat trien thanh cac khu du lich sinh thai; .

  - Cac khu d~u m6i ha tang k5' thuat, b~n d6, bai d6 tap trung duoc b6 tri acac vi tri cira ngo vao khu quy hoach (theo duong 716 va 706B) ;

  - H~ thong cay xanh: Baa gem cay xanh canh quan, thS due thS thao, cayxanh each ly, rung phong hi) duoc b6 tri theo cac vi tri phu hop dS tao canhquan, cai thien di~u kien vi khi hau va baa ve moi truong.

  Bang CO' c~u quy hoach sir dung d~t

  TT Loai dt Dien tich(ha) Ti l~(%)

  I Dt do th]

  D~t a - --I 163,86 17,062 D~t cong trinh dich vu cong cong do thi 41,91 4,36

  2 Dat chuyen dung 9,18 0,96

  3 D~t dich vu du lich 153,70 16,00

  4 D~t dich vu thirong mai 67,30 7,01

  5 D~t cay xanh, cong vien, mat nuoc 66,84 6,96

  6 D~t rung phong ho ket hop du lich sinh thai 262,69 27,35

  7 D~t d~u moi ha tang ky thuat 6,02 0,638 B~n xe, bai d6 xe 6,69 0,70

  -9 D~t giao thong 125,75 13,09

  - _. ---_ .. ---II Dt ngoa] do thi

  Cum cong nghiep che bien hai sari-

  10 12AO 1,29

  11 Khu neo d~u tau thuyen 3,12 0,33-

  12 Lang nghe truyen thong 8,31 0,87

  13 Bili cat 32,80 3,41

  rimg ctmg 1+11 (ph[m ddt lien) 960,56 100.00III M~t bi~n 46,54

  Tang cQng 1007.1--

  6. Quy hoach sir dlJng d~t:

  4

 • Bang quy hoach su' dt.tng dt._-,---------- .-.

  Loai ot Dien tich (ha) Ty I~(o,{))-- _.

  A f)~t O 163,86 17,06-- -------

  1 Deit 0' cai tao chlnh trang 78,82

  2 Deit do thi moi 70,90

  3 Dei! tai dinh cu 1-1,1-1.------- -- .-

  B f)~t cong trinh dich vu 00 thi 41,91 4,36

  1 Deit xd cong trinh giao due 7,94

  2 Deit xd cong trinh y d 6,63- --

  3 Deit cong trinh cong cong 10,8-1

  4 Deit xay dung trung tam thi due thi thao 16,50

  C f)~t chuyen dung 9,18 0,96--_ ... ---- '-- - ---

  I Deit co quan hanh chinh 2,60.. --

  2 Deit qudn sic 1,33- .. ----1------------.- 1---_._----

  3 Deit ton giao 5,2-1.-

  D f)~t dich vu du lich 153,70 16,00

  E f)~t dich vu thuong mai 67,30 7,01F f)~t cong vien, cay xanh, mat mroc 66,84 6,96

  ---1 Deit cay xanh cong vien, mat nuac 35,022 Deit cay xanh thi thao 7,31

  ----------- .- - _.- ------- ----3 Deit cay xanh each ly 4,79

  4 Deit cong vien biin 19,72-

  G f)~t rung phong ho k~t hop du lich sinh thai 262,60 27,34--- -- --

  H f)~t oftu moi ha tang 6,02 0,63-_._---- --. -----------_. - -

  K B~n xe, bai 06 xe 6,69 0,70_._._-L Bili cat 32,80 3A1M Cum cong nghiep che bien hai san 12AO 1,29

  Khu neo o~u tftu thuyen.- --.---

  N 3,12 0,33P Ling nghe truyen thong 8,31 0,87Q f)~t giao thong 125,7 5 13,09

  C911g (phiin aat lin) 960,56 100.00Mat bien 46,54

  Tang cQng 1.007,1r

  a) Bat &:

  5

 • - D~t CJcai tao chinh trang: narn a khu V\ICkhu dan cu hien hiru co mat OQxay dung cao. Trong khu V\ICnay, cac cong trinh nha o' khi cai tao phai co quydinh rieng nham giam b61 mat dQ xay dung va dua h~ thong ha tang. Viec phanchia thira d~t ciing phai phu hop voi muc tieu tren. Cai tao khu dan cu cii ganli~n voi viec phat tri~n du lich lang nghe truyen thong;

  - D~t CJdo thi hoa: B6 tri a cac khu vue mat dQ xay dung trung binh;- D~t CJdo thi moi: B6 tri doc cac true giao thong chinh cua khu vue, dan

  cu thua thot, phu hop voi cac quy hoach da duoc duyet;- Trong cac 0 d~t o' xay dung moi duoc thi~t k~ voi nguyen tac: Cac 10 d~t

  o' xay dung tren true duong chinh se xay dung nha CJchung cir, nha biet thu, nhavuon co cira hang kinh doanh. Cac 10 d~t a tren cac true duong 11.ha11.hxa cactrue duong chinh b6 tri nha CJli~n ke, nha 10 pho.

  b) D~t cong trinh dich V\I cong cQng do thj:- Cac cong trinh cong cong, cong trinh hanh chinh va cong trinh van hoa

  giao due n~m a nhimg true khong gian chinh cua khu do thi va co moi lien h~chat che giira cac khu cong cong cua cac khu CJvoi nhau;

  - Cac cong trinh van hoa chinh b6 tri doc true chinh Dong - Tay, tao thanhsir k~t noi, giao luu van hoa giua khach du lich va cu dan ban dia;

  - Nha tre, nha van hoa, cac khu th~ thao, ... phuc vu cho khu a duoc b6 tridam bao ban kinh phuc vu t6t nh~t cho sinh hoat va vui chai cua nhan dan,

  c) D~t djch V\I thuong mai: D~t xay dung cac cong trinh dich vu thuongrnai b6 tri doc hai ben duong true chinh huang B~c - Nam. Tai day b6 tri caccong trinh cho, cira hang, sieu thi, trung tam thuong mai cung nhu cac nha hang,khach san va cac cong trinh dich vu d~ phuc V\l nhu cau dan cir, khach trong

  , ,nuoc va quoc te.

  d) D~t dich vu du lich: D~t xay dung cac cong trinh dich vu du lich b6tri doc duong 706, 706B, phia bai sau MDi Ne va phan d~t miii phi a Nam. Taiday b6 tri cac khu nghi duorig cao cap, cac khach san 4-5 sao, cac benh viennghi duong, cac cong trinh dich vu vui chai giai tri,oo.

  e) D~t chuyen dung: Bao gorn d~t xay dung cac cong trinh hanh chinhcua phuong, d~t quan S\I va d~t ton giao.

  f) D~t cum cong nghiep ch~ bi~n hai sai va lang ngh~ tr uyen thong:Cum cong nghiep, lang nghe b6 tri gan voi nguon mroc bi~n va khu dan

  cu cai tao chinh trang nh~m tao di~u kien thuan loi cho san xuat cua nhan dan.Cum cong nghiep, lang nghe duoc quy hoach theo tieu chu~n chat che v~ kythuat va moi tnrong, duoc xu ly mroc thai tap trung va dam bao khoang each lyhop lY.

  g) Khu neo d~u tau thuyen: Khu neo dau tranh bao cho tau ca MDi Neducc quy hO;;1Chvoi guy rno la 300 chiec/ 600 CV, bao gorn cac hang muc phucvu muc tieu neo dau va dich vu hau c~n cang, b~n ca. Dien tich phan d~t li~n:-5,5ha; phan mat mroc: -32ha.

  h) D~t city xanh:

  6

 • Thi~t k~ cay xanh, san vuon duoc quy hoach theo cac 10C;lisau:- D~t cay xanh tap trung b6 tri tai nut giao cua cac true chinh, yen bien,

  tao khong gian rno cho do thi, dong thoi cai thien di~u kien vi khi hau ... Cayxanh t~p trung chu y~u la cay xanh, h6 mroc tao canh quan, cay xanh sinh thaibao v~ moi truong, cay xanh each ly;

  - f)~t cay xanh ket hop san th~ due th~ thao nhorn nha 6 co th~ bh hQPcau lac bo duorig sinh, san bong chuyen, c~u long, ...

  - D~t cay xanh phong hQ k~t h9P du lich sinh thai: B6 tri a phia Bac khuV1JCquy hoach, doc hai ben dirong 706B, bao gorn rung cay chan cat bay va caccong trinh nha 6, cong trinh cong cong duoc xay dung voi mat dQ thap, thap,

  tang.i) D~hd~u m&i ha t~ng ky thuat: Bao gom d~t b6 tri cac cong trinh d~u

  m6i cap, thoat nuoc, cac tram born, tram bien ap, nai tap k~t va trung chuyenchat thai ran ...

  j) D~t giao thong: Bao gorn mang luoi duong giao thong true chinh dothi, duong phan khu V1JC,duong khu V1JC,duong noi bo va he thong giao thongtinh (ben xe, dich V\I xe co, bai d6, ... )

  7. Djnh huo'ng ta chirc khong gian ki~n true va cac cong trinh trongdo thi:

  - True khong gian chinh cua khu 6 cac true chinh da neu tren. Cac congtrinh v~ nha 6, cong trinh dich V1,lcong cong, cac ca quan, truong hoc ... nim trencac true duong nay yeu c~u xay dung phai co thi~t k~ quy dinh chat che v~ tangcao xay dung, hinh kh6i kien true va t6 chirc cay xanh san vuon, dac biet tainhirng diem nh~n quan trong nhir cac nga tu giao cat giira cac true chinh, truenh~n khong gian;

  - Trong khu do thi b6 tri cac chung cu cao trung binh 5-7 tang xen ke vo icac day nha thap tang doc theo cac tuyen duong chfnh trong khu do thi. Cac khuV1JCkhac d1J kien xay dung cac cong trinh ki~u nha YUan, biet thu va nha li~n k~voi chi~u cao trung binh 2-3 t~ng va co hinh thirc ki~n true va quy mo thongnhat;

  - Cac cong trinh cong cong nhu tram y t~, truong m~u giao, truong ti~uhoc va THCS cling nhu cac cong trinh khac ducc xay dung voi quy mo nha 2-3tang;

  - SLr dung cong nghe xay dung tien ti~n thong qua viec ap dung cac xuhuang t6 chirc khong gian va hinh thirc cong trinh mang phong each hien dai, sudung cac dang k~t cau, v~t lieu moi, mau s~c hai hoa voi canh quan thien nhienva khi hau nhiet doi;

  8. Chu~n b] ky thuat d~t xay dung:a) Nguyen t~e thi~t k~ san nen:- Barn sat cao dQ t1Jnhien nen C1,lCbQ cho tung khu V1JCxay dung;- Dam bao khu V1JCkhong bi ngap lut, kh6i lUQTIgthi cong it nh~t.

  7

 • - Cot khong che san n~n khu V\l'C: +4.40 111;- 8Q doc san nen t6i thieu: 0,2 %;- Huang d6c: san n~n cho tung 10 va doc ra xung quanh v6 phia cac true

  duong giao thong va thoat ra bi~n.b) Kh6i 1U'Q'ngsan d~p cho dU'o'ng giao thong:

  - Dien tich dao d~t: 448835m2; Kh6i IUQ"ngdao d~t: 2693011113;

  - Dien tich d~p d~t: 498705m2; Kh6i IUQ"ngdap Q~t: 4238991113.

  9. Dinh huong quy hoach giao thonga) Giao thong d6i ngoai :Dean Quang 706B n6i tv Phan Thi~t di Hon Ram qua khu Vl/C nghien ciru

  tao thuan lei cho giao thong d6i ngoai cua khu V\l'C.Mat cat ngang nhu sau:- Mat duong xe chay- Via he hai ben- Dai phan eachb) Giao thong nQi bQ :* Chi tieu ky thuat cac tuyen duong:- [email protected] rong tinh toan cho mot Ian xe: 3,75m/lan- Chi~u rong tinh toan cho 1 Ian nguoi di bo: 0,75m/lim;- Cap ky thuat : Cap 20 Q~n 40;- Loai mat QUang : C~p cao A 1;- 8Q doc doc t6i da cua Quang: irnax = 9%;- 8Q doc ngang mat duong: = 2%;- Ban kinh cong bo via he tai ch6 giao cat tv: 10m - 12m.

  : 12,00 m x 2 = 24,00m;: 12,00 m x 2 = 24,00 m;: 4,00 m

  M~t c~t ngang du'o'ng chu y~uJ--- ---------- - --- ---------- -----

  Chi gio'i LongDiii

  STT Ten duongLoai duong do dirong Via he phanm~t cat (m) (m) (m) each(m)

  1 Duong true chinh khuvueDuong 37m 1-1 37 J 8 7,5 - 7,5 4

  -

  2 Duong khu vue

  Duong 27m 2-2 27 15 6 - 6--- - ..- ---f-- - - - -----

  Duong 30m 3 - 3 30 12 9 - 9- --- ~--

  Duong 24 4-4 24 12 6 - 6-- ~----

  3 Duong nQi bQ

  Duong 15m 5 - 5 15 7,5 4-4---

  Duong 11,5m 6-6 11,5 5,5 3 - 3

  8

 • * K~t c~u ao duong va via he:- K~t cau ao duong: Mat oucmg cap cao Al voi mat duorig be tong nhua,

  mong cap phoi da dam;- K~t cau via he: Lat gach BLOCK xi mang tu chen M200 - 60 (TCV

  6476-1999).10. Quy hoach mang ltnri c~p di~n:a) Chi tieu c~p di~n:Chi tieu cap dien can cir vao guy chuan cua BQ Xay dung ban hanh:- D~t (; : 0,5kw/nguai;- Cong trinh dich vu thuong mai du lich : 0,03kw/m2 san;- Cong trinh hanh chinh, cong trinh cong cong : 0,03kw/m2 san;- Benh vien : 2kw/giuang;- Cong trinh da dung : 0,03kw/m2 san;- Truong h9C, nha tre : 0,15kw/hs;- Cong vien cay xanh, the thao : 15kw/ha;- D.l cong nghiep : 200kw/ha;- HC;ltang ky thuat : 100kw/ha;- Chi~u sang duong : 5kw/ha.T6ng cong suat hieu dung: Ptt = Pd x 0,7 = 123,28 x 0,7 = 86,3MW.T6ng cong su.t toan phan: Stt = Ptt 10,85 = 86,3/0,85 = 101 ,5MV A.D1,l'ki~n l~p d~t 01 tram bi~n ap 110/22KV-2x63MVA tai khu V1,l'Cha tang

  ky thuat cua khu V1,l'Cguy hoach.b) Nguftn di~n:- Nguon dien duoc I.y nr tuyen duong 11OKV cap toi tram 110/220KV

  Mili Ne sau do do den Tram bi~n ap 110/22KV-2x63MVA cua khu quy hoach;- Tram 11OKV nay sir dung 10C;litram kin (GIS) va duoc d~t tai cac vi tri

  da: chi dinh, voi guy mo chiern d.t cua tram tir 5.000nl - 8.000m2;- Tram bi~n ap 110/22KV nhan dien tir tuyen 11OKC g~n khu vue xay

  dung do nganh dien cap di~m d.u n6i.c) Liroi dien chi~u sang:- Luoi chieu sang: Mang luoi chieu sang cua khu trung tam phuong Miii

  Ne duoc b6 tri di ngarn dung cap Cu/XPLE/DSTA/PVC( 4x 16) chon true tieptrong d.t hoac di trong hao ky thuat;

  - Duong co mat c~t long duong 2: 12m b6 tri cot den 2 ben 10C;licot thepma kern bat giac hinh can li~n c~n cao 11m, bong natri cao ap cong suat 250W-220V;

  - Duong co mat cat long duong :s 10,5m b6 tri cot den 1 ben IOC;licot theprna kern bat giac hinh can li~n c~n cao 9m, bong natri cao ap cong su.t 150W-220V;

  - Duong chinh co giai phan each chi~u sang bang den chum san yuan 4bong (4x28m);

  9

 • - Nguon dien cap cho h~ thong den duong l~y tu cac tram bi~n ap trongkhu vue, di~u khien he thong den duang bang cac tu di~u hi~ ntu dong dong c~ttheo 02 chc3dQ: chap t6i toan bQ den sang, dem khuya tu dong t~t 2/3 s6 den.

  11. Quy hoach mang lurri c~p nurrc:a) Quy mo:- Dan s6 khu dan cu moi la : 44.507 nguoi,- Tieu chu

 • - Do dia hinh thoat nuoc phuc tap vi vay phai co cac born chuyen bac d~dua mroc thai v~ tram xu ly nuoc thai;

  - Nurre thai cua cum cong nghiep phai xu' ly dam bao yell c~u loai C (theoTCVN 5945-2005) moi duoc xa vao he thong thoat mroc thai chung cuaphuong;

  Tuyen chinh cua he thong nuoc thai dung ong be tong cot thep tron rniengbat d~t doc theo dia hinh (doc khcang tir 0,3 % d~n 0,5 %);

  H6 ga bang be tong cot thep, khoang each giua cac h6 ga d6i voi D= 300thi khoang each la 20m, d6i voi D= 400- 500 thi khoang each la 30m.

  86i voi tuyen ong nhanh thu mroc tu cac hQ thi dung ong be tong cot thepD=200 voi dQ doc i=0,005 va thanh cac h6 ga xay bang gach dac, vira xi mangmac 7S co dQ sau trung binh tir O,S d~n 1 met.

  - Cong suat tram xu ly nuoc thai: Cong suat Q=8S00 m3/ngay dern.Viec tinh toan dien tich tieu khu dua tren cac s6 lieu do dac true tiep cac 0

  d~t duoc phan chia dua vao so d6 mang luoi thoat nuoc.13. Quy hoach h~ th6ng thong tin lien lacChi tieu thi~t k~:- 30 may/100 dan;- 2 may/ tnrorig hoc, nha tre;- 1 may/200m2 san (cong trinh cong cong);- H~ thong truyen hinh cap, cac dich vu khac.- Dia di~m d~t tong dai: Tai trung tam dich V1,l buu dien.14. T6ng ho'p duong day, dU'(yng6ng- Cac duong day cao th~ di tren cot be tong ly tam cao 14m;- CQt dien chi~u sang each bo via 2 0,7-0,8m;- Thoat nuoc b~n each bo via 2 3,5-4,Om;- Thoat nuoc mira each bo via 2 1,0-1 ,Sm; :- C~p nuoc sach each bo via 2 2,S-3,Om;- Cap thong tin lien lac each bo via 2 4,S-S,Om.15. V~ sinh rnfii truong: Rae thai ducc tap k~t (; cac diem thu gom r6i

  duoc xu ly tai khu xu ly rac t~p trung cua thanh pho Phan Thi~t.16. Danh gia tac dQng moi trU'o'ng:a) Moi trmrng khong khi:- Bui: Bui phat sinh ill' viec san ui mat bang, nr cac xe may va tir cac vat

  lieu roi vai tir cac xe van chuyen lam anh huang toi cong nhan va khu dan cuxung quanh;

  - Khi thai: Cac dong co trong khi van hanh thai ra khong khi CO, C02,NOX, sox va bui. LUQ'ng khi thai phu thuoc vao cac loai xe may su' dung trencong tnrong;

  - Ti~ng 6n: Ti~ng 6n tir cac xe may hoat dong co anh huang toi h~ th~nkinh cua cong nhan van hanh may moc va dan cir xung quanh. 8Q 6n phu thuocvao loai xe may va tinh trang ky thuat cua chung, Trong khuon kh6 cua bao cao

  1 1

 • nay rmrc 6n cu th~ cua tung loai may va thj~t bi thi cong khong neu ra nhungthong thuong dQ 6n cua cac xe may hang nang khoang 100 dBA.

  b) Tac dc)ng d~n mdi truo'ng nurrc:- Nuoc mua:Niroc mira chay tLJ'khu V\-I'Cthi cong se mang theo khoi IUQ'ng 16n bun o~t,

  cat; ngoai ra con co I~n dftu mo do roi vai tir cac xe may thi congo- Nurre thai sinh hoat:Khi xay dung xong khu trung tam phuorig Miii Ne thi nuoc thai sinh heat

  oii duoc XL!' Iy tai cac b~ tu hoai cua cac ho dan se ducc thu v~ he thong xu lynuoc thai chung cua khu V\-l'Csau khi xu Iy dat tieu chu~n duoc xa ra bi~n.

  c) Tac dc)ng d~n h~ sinh thai:Cung voi qua trinh hinh thanh khu trung tam phuong Miii Ne, khi du an

  duoc thuc hien se hinh thanh dich vu thuong mai, khu dan cu hien dai voi hethong ha tang k5' thuat hoan chinh, dong bQ lam thay 06i tich C\-l'Ccanh quan va

  ,moi tnrong song.

  d) Tac dc)ng d~n kinh t~, xa hc)i va canh quan khu vue:Khi xay dung xong khu 00 thi theo dung quy hoach se trong cay bong

  mat, vuon hoa, tham co ... lam thay 06i toan bQ canh quan khu V\-l'C.MQt khu 00thi moi, hien dai phuc vu sinh hoat va cuoc song cua can bo cong nhan va dancir phuong Miii Ne.

  17. Cac giai pha p bao v~ moi truonga) Bao v~ rnfii trurmg khong khi trong qua trinh thi cong:Viec giam IUQ'ng bui, tieng 6n va khi thai trong qua trinh thi cong san ui

  mat bang co th~ thuc hien bang cac giai phap sau: SU dung xe may thi cong coIUQ'l1gthai khi, bui va do 6n thap hon gioi han cho phep. Co bien phap che chancac xe chuyen cho v~t lieu o~ han ch~ sir Ian tea cua bui. Lam ~m b~ mat cua lapcat, o~t san ui bang each phun nuoc giam IUQ'ng bui.bi cuon theo gio. Trang bibao hQ lao dong cho cong nhan.

  b) Bao v~ moi truirng nurrc:Bien phap xu Iy nuoc thai thuc hien theo giai phap sau:Thoat mroc tach rieng lam hai h~ thong la he thong thoat nuoc mua va he

  thong thoat mroc thai. Nurre thai sinh heat cua khu dan cir duoc XLI' Iy qua cac b~phot cua cac hQ dan sau 00 duoc dira v~ khu xu Iy nuoc thai cua toan khu qua h~thong thu gorn nurrc thai. Tai khu xu Iy nay nuoc thai oUQ'Ckiem tra va xu Iy la:mot Iftn nira, darn bao cac ch~t gay 0 nhiern trong mroc sau khi xu Iy tap trungphai thap hon gioi han cho phep theo TCVN 5945-2005.

  c) Xir ly cht thai ran:Quy hoach cac oi~m thu gom rac thai sinh hoat tai cac oi~m dan cu trong

  00 thi, Trong quy hoach, b6 tri cac diem t~p ket thu gom rac thai, xu Iy kip thoicac chat thai 00 thi va co xe chuyen dung van chuyen den cac khu chon I~p, xuIy chat thai cua thanh pho Phan [email protected]

  Di~u 2.

  12

  ~ -------

 • 1. Can cir quy hoach chi ti~t xay dung khu trung tam phuong Miii Ne,thanh pho Phan Thi~t, tinh Binh Thuan duoc phe duyet, Giam d6c So' Xay dungchiu trach nhiern ki~m tra va xac nhan hb sa thiet k~ kern theo.

  2. Giao Uy ban nhan dan thanh pho Phan Thi~t va Uy ban nhan danphuong Miii Ne co trach nhiern cong b6 va cong khai ban db quy hoach cho cact6 chirc, don vi va ca nhan biet d~ thuc hien theo quy dinh. B6 sung phan kynhirng hang muc du tu uu tien d~ trinh cap co tham quycn phc duyet; dong thaichu tri, phoi hop voi chinh quyen ca So' thuc hien cong tac quan ly xay dungtheo db an quy hoach duoc phe duyet,

  Di~u 3. Quyet dinh nay co hieu lire k~ tv ngay ky.Di~u 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Giam doc So' Xay dung,

  Giam d6c Sa K~ hoach va 8u tu, Giam d6c Sa Tai chinh, Giam d6c Sa Tainguyen va Moi truong, Giam d6c Sa Giao thong V~n tai, Giam d6c Sa ongnghiep va Phat tri~n nong then, Giam d6c Sa Cong thuong, Giam d6c Sa Thongtin va Truyen thong, Giam d6c Dien luc tinh, Chu tich Uy ban nhan dan thanhpho Phan Thi~t, Chu tich Uy ban nhan dan phuorig Miii Ne va thu truong cac caquan co lien quan chiu trach nhiern thi hanh Quyet dinh nay./._6ix.\

  NfYi nhiin:- Nhu DiSu 4~- TT Tinh uy (baa cao);- TT HDND tinh (baa cao);- CT&PCT UBND tinh:- Luu: VT, KT, DTQH. Hung (18b).

  KT. CHUTJCH-PlIO CHU TJCH

  'J~' ~~~ ----'~~-~'~'J~ ,. : .# ..,.

  ~~'-. ,. (" .- - - '1 l

  Nguy~n Van Thu

  13