Tilsynsrapport I/S .(lumbal radikulopati), Sundhedsstyrelsen 2016 National Klinisk Retningslinje

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tilsynsrapport I/S .(lumbal radikulopati), Sundhedsstyrelsen 2016 National Klinisk Retningslinje

Tilsynsrapport I/S Trillium.dk Tilsyn med fysioterapeutklinikker, 2017

Fysioterapeutklinik

I/S Trillium.dk Vesterbro 18 9000 Aalborg CVR-nummer: 28928106

Aalborg Kommune

Dato for tilsynet: 07-12-2017

Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rdgivning Nord

Sagsnr.: 5-9011-1594/2

Tilsynsrapport

I/S Trillium.dk

Side 2 af 13

1. Vurdering

Vurderingen af patientsikkerheden p behandlingsstedet er baseret p de forhold, der er gennemget ved

det aktuelle tilsyn.

P baggrund af dette fremstod Mette Sndergaard Andersens fysioterapeutiske praksis systematisk og grundig og med hj faglighed inden for feltet. Der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden.

Sammenfatning af fund

P baggrund af observationer, interview og journalgennemgang konstaterer styrelsen, at alle mlepunkter er

opfyldt.

Detaljerede fund kan ses i oversigten: Fund ved tilsynet

Konklusion efter partshring

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke modtaget bemrkninger i partshringsperioden. Styrelsen

afslutter dermed tilsynet.

Vurdering efter tilsynsbesg

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesget den 7. december 2017 vurderet, at

behandlingsstedet indplaceres i kategorien:

Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

Tilsynsrapport

I/S Trillium.dk

Side 3 af 13

2. Fund ved tilsynet

Tilbage til vurdering

Patientforlb og journalfring

Mlepunkt Opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke aktuelt

Fund og kommentarer

1: Journaler identificerbare, dateret og signeret

X

2: Journaler skrevet p dansk og forstelige

X

3: Journaler med indikation for undersgelser /behandlinger

X

4: Journaler med informeret samtykke til behandling

X

5: Journalopbevaring X

Generelt

Mlepunkt Opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke aktuelt

Fund og kommentarer

6: Hndtering af sikring mod forveksling

X

7: Patienter, der har brug for frstehjlp

X

8: Instruktion og tilsyn med hjlpepersonale

X

9: Screening for alvorlig patologi og opflgning p fund af alvorlig patologi

X

10: Tavshedspligt X

11: Hndtering af utilsigtede hndelser

X

12: Adgang til hndhygiejne og vrnemidler

X

13: Sterile produkter X

Tilsynsrapport

I/S Trillium.dk

Side 4 af 13

vrige fund

Mlepunkt Ingen fund

Fund og kommentarer

14: vrige fund med patientsikkerhedsms-sige risici

X

Tilsynsrapport

I/S Trillium.dk

Side 5 af 13

3. Relevante oplysninger

Oplysninger om behandlingsstedet

Behandlingsstedet er en virksomhed, der tilbyder sundhedsordninger til virksomheder.

Ejeren er fysioterapeut og arbejder under sit eget cvr.nr. Derudover er der 2 fysioterapeuter, 1

massr, 2 kraniosakralterapeuter og 1 zoneterapeut, som alle er indlejere.

90 % af patienterne kommer med problemer i bevgeapparatet p grund af stillesiddende arbejde,

arbejde ved pc og lignende

Behandlingerne foregr dels p klinikken, dels p virksomhederne

Fysioterapeuten benytter sig behandlingsmssigt ofte af ledmobilisering, massage, fascial release

og velsesterapi. En stor del af behandlingen bestr desuden i rdgivning af patienten i forhold til

siddestilling, arbejdsstillinger og lignende.

Behandlingsstedet tilbyder desuden holdtrning p virksomhederne i form af fx fysiopilates og

cirkeltrning.

Om tilsynet

Begrundelse for udvlgelse: Planlagt risikobaseret tilsyn udvalgt ved stikprve

Antal stikprver/journalgennemgange: Dokumentationen for tre patienter blev gennemget.

Afsluttende opsamling p tilsynets fund givet til: Fysioterapeut og ejer Mette Sndergaard Andersen

Tilsynet blev foretaget af: akademisk medarbejder Pernille Paaske Autzen

Tilsynsrapport

I/S Trillium.dk

Side 6 af 13

4. Bilag

Uddybning af mlepunkter

Patientforlb og journalfring

1: Journaler identificerbare, dateret og signeret

Der blev gennemget et antal journaler med henblik p, om alle journaldele var pfrt patientens navn og personnummer, om hvert journalnotat var dateret, og om det fremgik, hvem der havde udarbejdet notatet. Ved print af elektroniske journaler, skal samtlige journaldele indeholde patientens navn og personnummer. Referencer: Bekendtgrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016 Prcisering af reglerne for fysioterapeuters journalfring af 1. september 2016, Styrelsen for patientsikkerhed

Tilbage til oversigt

2: Journaler p dansk og forstelige

Der blev gennemget et antal journaler mhp., om notaterne var skrevet p dansk og var forstelige for andre sundhedspersoner, jf. nedenstende. Journalerne skal fraset eventuel medicinsk terminologi skrives p dansk og eventuelle standardskabeloner skal vre skrevet p dansk. Sundhedspersoner indenfor samme speciale skal umiddelbart p baggrund af teksten kunne forst udrednings- og behandlingsforlbet samt diagnoser, sfremt de foreligger. Der m anvendes forkortelser, som er almindelige i det danske sprog eller i fysioterapi. Sfremt journalnotater anvendes som epikrise, skal de vre forstelige for den praktiserende lge, som ikke har detailkendskab til fysioterapi. Referencer: Bekendtgrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016

Tilbage til oversigt

3: Journaler med indikation for undersgelser/behandlinger

Der blev gennemget et antal journaler med henblik p, om der i alle journaler var angivet indikation for undersgelser/behandlinger.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation/autorisation-og-pligter/~/media/90D44760FF6D4DF19DE57C23FA6A3305.ashxhttp://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation/autorisation-og-pligter/~/media/90D44760FF6D4DF19DE57C23FA6A3305.ashxhttps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

Tilsynsrapport

I/S Trillium.dk

Side 7 af 13

Indikationen for undersgelsen/behandlingen skal fremg. Indikationen skal beskrives srligt udfrligt, hvis der er tale om, at der fraviges fra almindelige standarder, kliniske retningslinjer mv. Referencer: Bekendtgrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016

Tilbage til oversigt

4: Journaler med informeret samtykke til behandling

Der blev gennemget et antal journaler med henblik p, om det fremgik, at patienten forud for behandlingen havde givet samtykke hertil efter at have modtaget information om helbredstilstanden, behandlingsmulighederne samt om risiko for komplikationer og bivirkninger, f.eks. at patienten kan f ondt efter behandling med hrd styrketrning. Informationen omfatter patientens helbredstilstand og relevante behandlingsmuligheder, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger. Det skal skrives i journalen hvilken mundtlig og skriftlig information, der er givet til patienten, og hvad patienten har tilkendegivet med hensyn til behandling, herunder om patienten giver samtykke til en konkret behandling eller den samlede behandlingsplan. Referencer: Bekendtgrelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., BEK nr. 665 af 14/09/1998 Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., VEJ nr. 161 af 16/09/1998 Vejledning om indfrelse af nye behandlinger i sundhedsvsenet, VEJ nr. 11052 af 02/07/1999

Tilbage til oversigt

5: Journalopbevaring

Det blev undersgt, om de sundhedsfaglige optegnelser/journaler blev opbevaret forsvarligt og utilgngeligt for uvedkommende. Journaler opbevares almindeligvis i aflste rum eller skabe, men kan opbevares p bne reoler i rum, hvor patienter og prrende ikke opholder sig, med mindre personalet er til stede. Adgang til elektroniske journaler skal vre beskyttet ved personligt password. Referencer: Bekendtgrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016

Tilbage til oversigt

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21075https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21075https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21651https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

Tilsynsrapport

I/S Trillium.dk

Side 8 af 13

Generelt

6: Interview om hndtering af sikring mod forveksling

Fysioterapeuten og andre, der var beskftiget med patientrelaterede opgaver med risiko for forvekslinger, blev interviewet om, hvordan man sikrede sig imod dette. Ved interviews skal det fremg, at ove