Tilsynsrapport - Kأ¸benhavns Kommune Tilsynsrapport SUNDBYHUS Tilsyn med bosteder, 2017 Bosted SUNDBYHUS

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tilsynsrapport - Kأ¸benhavns Kommune Tilsynsrapport SUNDBYHUS Tilsyn med bosteder, 2017 Bosted...

 • Tilsynsrapport SUNDBYHUS Tilsyn med bosteder, 2017

  Bosted

  SUNDBYHUS

  Sundholmsvej 40A

  2300 København S

  CVR- eller P-nummer: 1005009042

  Dato for tilsynet: 15-05-2017

  Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

  Sagsnr.: 5-9011-961/2

 • Tilsynsrapport

  SUNDBYHUS

  Side 2 af 24

  1. Vurdering

  Vurderingen af patientsikkerheden på behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved

  det aktuelle tilsyn.

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at bostedet overordnet virkede veldrevet med gode procedurer.

  På trods af svære vilkår med aktive misbrugere på bostedet, personaleudskiftning, vakante stillinger og ny

  ledelse, virkede personalegruppen professionel og til at kende patienterne godt. Mange af målepunkterne

  var opfyldt. De uopfyldte målepunkter arbejdes der på at forbedre, f.eks. blev der hurtigt taget kontakt med

  tuberkuloseambulatoriet på Gentofte Hospital i forhold til manglende label på udleveret TB medicin.

  Bosteds lederen havde været ansat ca. 1 år, og havde bl.a. haft fokus på den sundhedsfaglige

  dokumentation.

  Sammenfatning af fund

  På baggrund af observationer, interview og journalgennemgang skal følgende fremhæves:

  Der var en positiv stemning på bostedet og styrelsen fik indtryk at et engageret, fagligt funderet personale.

  Samlet set manglede der en instruks for lægeordineret håndkøbsmedicin, og personalet fulgte ikke

  instruksen for medicinhåndtering vedr. ophældning og udlevering af ordineret D-vitamin. Journalføringen var

  delvis mangelfuld, og der manglede mere systematik i den sundhedsfaglige dokumentation.

  Vedrørende medicinhåndtering var der uoverensstemmelse mellem den ordinerede medicin og den i

  medicinlisten anførte medicin samt antallet af tabletter angivet i medicinlisten og antallet af tabletter i

  doseringsæsken for D-vitaminer. Desuden var medicinlisten ikke ført systematisk og entydigt for 2

  præparater.

  Konklusion efter partshøring

  Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke modtaget bemærkninger i partshøringsperioden. Styrelsen

  afslutter dermed tilsynet.

  Vurdering efter tilsynsbesøg

  Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 15-05-2017 vurderet at behandlingsstedet

  indplaceres i kategorien:

  Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden

 • Tilsynsrapport

  SUNDBYHUS

  Side 3 af 24

  Detaljerede fund kan ses i oversigten: Fund ved tilsynet:

  Fundene ved tilsynet giver anledning til at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

   at de problemområder, der er angivet i målepunktet, er fagligt vurderet og beskrevet i den

  sundhedsfaglige dokumentation (målepunkt 3)

   at den sundhedsfaglige dokumentation er overskuelig og systematisk (målepunkt 7)

   at ledelsen sikrer, at personalet har mulighed for at overholde instruksen for medicinhåndtering, og

  at personalet følger denne (målepunkt (8)

   at der foreligger en skriftlig instruks for brug af ikke lægeordinerede håndkøbslægemidler og

  kosttilskud. Indholdet skal være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning

  (målepunkt 9)

   at der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin

  (målepunkt 14)

   at præparatets aktuelle handelsnavn fremgår af medicinlisten (målepunkt 15)

   at medicinlisten skal føres systematisk og entydigt (målepunkt 18)

   at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter angivet i medicinlisten og antallet af

  tabletter i doseringsæskerne (målepunkt 19)

   at den ordinerede medicin findes i patienternes medicinbeholdning (målepunkt 20)

   At aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin (målepunkt 26 )

  Styrelsen for Patientsikkerhed forudsætter, at behandlingsstedet opfylder ovenstående.

  Bostedet anmodes om at fremsende bemærkninger til tilsynsrapporten senest tre uger fra modtagelsen af

  denne rapport.

 • Tilsynsrapport

  SUNDBYHUS

  Side 4 af 24

  2. Fund ved tilsynet

  ↑Tilbage til vurdering

  Patientforløb og journalføring

  Målepunkt Opfyldt

  Ikke opfyldt

  Ikke aktuelt

  Fund og kommentarer

  1a: Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Der findes skriftlig instruks

  X

  1b: Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen

  X

  2a: Instruks om livsforlængende behandling. Der findes skriftlig instruks

  X

  2b: Instruks om livsforlængende behandling. Personalet kender og følger instruksen

  X

  3: Beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer

  X I en af to stikprøver var det ikke beskrevet af patienten fik laxoberaldråber.

  4: Oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler med behandlingsansvarlig læge

  X

  5: Aktuel beskrivelse af pleje og behandling, opfølgning og evaluering

  X

  6: Informeret samtykke X

  7: Dokumentationen er overskuelig og systematisk og føres i én journal

  X Dokumentationen var generel ikke overskuelig og systematisk, da man skulle lede efter flere oplysninger, som der ikke var henvisninger til modulerne imellem.

 • Tilsynsrapport

  SUNDBYHUS

  Side 5 af 24

  Medicinhåndtering

  Målepunkt Opfyldt

  Ikke opfyldt

  Ikke aktuelt

  Fund og kommentarer

  8a: Instruks for medicinhåndtering. Der findes skriftlig instruks

  X

  8b: Instruks for medicinhåndtering. Personalet kender og følger instruksen

  X I en af to stikprøver fulgte personalet ikke instruksen for medicinhåndtering vedrørende ophældning og udlevering af ordineret D- vitamin, da medicinen hverken fandtes i medicinæsken eller i medicinbeholdningen.

  9a: Instruks for brug af ikke lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud. Der findes skriftlig instruks

  X Der blev kun givet lægeordineret medicin på bostedet. Instruks herfor kunne ikke findes.

  9b: Instruks for brug af ikke lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud. Personalet kender og følger instruksen

  X

  10a: Samarbejde med de behandlingsansvarlige læger. Der findes skriftlig instruks

  X

  10b: Samarbejde med de behandlingsansvarlige læger. Personalet kender og følger instruksen

  X

  11: Dato for ordination og/eller seponering

  X

  12: Ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen

  X

  13: Behandlingsindikationer skal fremgå

  X

  14: Overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin

  X I to af to stikprøver var der ikke overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin for flere præparater. Der manglede desuden label på TB medicin udleveret af Gentofte Hospital. Styrelsen er efterfølgende blevet kontaktet af tuberkulosesygeplejersken, som oplyste, at de arbejder med

 • Tilsynsrapport

  SUNDBYHUS

  Side 6 af 24

  problemstillingen vedr. labels, som skyldes IT- tekniske vanskeligheder.

  15: Dispenseringsform, styrke og aktuelle handelsnavn

  X I en af to stikprøver var flere præparaters aktuelle handelsnavn ikke dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation.

  16: Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt

  X

  17: Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn. medicin

  X

  18: Medicinlisten skal føres systematisk og entydigt

  X I en af to stikprøver var der to præparater, som ikke var entydigt dokumenteret (Pantoprazol og Emperal)

  19: Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinliste og doseringsæsker

  X I en af to stikprøver var tbl. D-vitamin ordineret i medicinlisten, men manglede i doseringsæsken.

  20: Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdningen

  X Tbl. D-vitamin fandtes ikke i medicinbeholdningen.

  21: Dispenseret pn. medicin X

  22: Identifikation ved medicinudlevering

  X

  23: Doseringsæsker er mærket korrekt

  X

  24: Medicinen opbevares forsvarligt

  X

  25: Hver enkelt patients medicin opbevares adskilt

  X

  26: Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke-aktuel medicin

  X I en af to stikprøver opbevares aktuel medicin ikke adskilt fra ikke aktuel medicin for et præparat.

  27: Adrenalin ved injektionsbehandling samt kompetencer for anvendelse heraf

  X

  28a: Holdbarhed på medicin og sterile produkter er ikke overskredet

  X

  28b: Der er anført anbrudsdato på

  X

 • Tilsynsrapport

  SUNDBYHUS

  Side 7 af 24

  præparater med begrænset holdbarhed efter anbrud

  Generelt

  29a: Personalets kompetence, ansvars og opgavefordeling. Der findes skriftlig instruks

  X

  29b: Personalets kompetence, ansv