Tilsynsrapport t Socialtilsyn Hovedstaden 2020-05-27آ  Tilsynsrapport t Socialtilsyn Hovedstaden Praktiske

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tilsynsrapport t Socialtilsyn Hovedstaden 2020-05-27آ  Tilsynsrapport t Socialtilsyn Hovedstaden...

 • Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

  Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

  En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

  Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

  Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

  Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

  For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

  Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud

  Side 1 af 47

  Tilbud: DEN SOCIALPÆDAGOGISKE DØGNINSTITUTION SØNDERBRO

 • *Tilbuddets navn:

  *Adresse:

  *Kontaktoplysninger:

  *Tilbudstyper:

  Tilsynsrapporten er udarbejdet af:

  Dato for tilsynsrapport:

  DEN SOCIALPÆDAGOGISKE DØGNINSTITUTION SØNDERBRO

  Sundholmsvej 42 2300 København S Tlf.: 32643154 E-mail: b18v@sof.kk.dk Hjemmeside: www.sonderbro.kk.dk

  § 66, stk. 1, nr. 6 (sikret døgninstitution)

  Jan Malling (Socialtilsyn Hovedstaden)

  05-10-2015

  Pladser i alt: 18

  *Målgrupper: 12 til 18 år (udadreagerende adfærd)

  15 til 20 år (personfarlig kriminalitet, ikke-personfarlig kriminalitet, dømt til strafferetslig foranstaltning)

  15 til 18 år (flygtning)

  1. Stamoplysninger

  2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

  Side 2 af 47

  Tilbud: DEN SOCIALPÆDAGOGISKE DØGNINSTITUTION SØNDERBRO

 • *Samlet vurdering: Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført anmeldt driftsorienteret tilsyn på Den Socialpædagogiske Døgninstitution Sønderbro, den 22. juni 2015. I forbindelse med tilsynsbesøget er følgende temaer blevet drøftet og vurderet: "Målgruppe, metoder og resultater", "Organisation og Ledelse", "Kompetencer" samt "Økonomi" og"Fysiske rammer". Vurderingerne for disse temaer er derfor nye, hvorimod de øvrige vurderinger er overført fra Socialtilsynets regodkendelsesbesøg i 2014.

  Vurderingerne fra det anmeldte driftsorienterede tilsynsbesøg er baseret på samtaler med ledelsen, enkelte medarbejdere og repræsentanter fra ungegrupperne på to afdelinger. Derudover har Socialtilsynet inddraget udvalgt materiale i vurderingerne, indberetninger på Tilbudsportalen og samtaler med eksterne samarbejdspartnere.

  Socialtilsynet vurderer, at Den Socialpædagogiske Døgninstitution Sønderbro arbejder systematisk og struktureret med målgruppen af kriminalitetstruede og kriminelle unge. Særligt samarbejdet med Idrætsprojektet opleves positivt og meningsfuldt og bidragende til trivsel og udvikling hos målgruppen. Socialtilsynet vurderer at Sønderbro fortsat kan arbejde med at styrke dokumentationen af deres indsats, således at den i højere grad bidrager til at synliggøre de igangværende indsatser og tydeliggør de målsætninger, som indsatsen tilstræber at realisere.

  Det er endvidere Socialtilsynets vurdering at Sønderbros ledelse besidder de fornødne kvalifikationer og erfaring med såvel målgruppe, som indsatser og metoder, herunder med blik for både det pædagogiske og de særlige sikkerhedsmæssige krav denne indsats forudsætter. Ledelsens ønske om en fortsat styrkelse af den sundhedsfaglige indsats, med fokus på idræt og bevægelse vurderes hensigtsmæssig. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at den samlede medarbejdergruppe på Sønderbro råder over den fornødne viden om målgruppen, samt metoder og forventede effekter af indsatserne. Der har været omfattende personaleudskiftning, hvorfor det må forventes at indsatserne i en periode har karakter af stabilisering, frem for udvikling. Det må forventes at tage tid inden den samlede medarbejdergruppe har oparbejdet en fælles kultur og forståelse for deres indsatser.

  Sønderbros fysiske rammer har undergået en række renoveringer siden sidste tilsynsbesøg. Særligt besøgsrummene er

  Side 3 af 47

  Tilbud: DEN SOCIALPÆDAGOGISKE DØGNINSTITUTION SØNDERBRO

 • 3. Oplysninger om datakilder

  Dokumenter: Kompetencer på sikrede institutioner - Undersøgelse af medarbejderkompetencer på sikrede institutioner. Kompetencer på Sikrede institutioner - Værdier i praksis. Liste over indskrevne børn Liste over medarbejdere. Udviklingsplaner på udvalgte unge. Forandringskompasser på udvalgte unge. Dagbogsnotater på udvalgte unge. Udviklingssamtaler på udvalgte unge. Screeninger. Indskrivningsmappe Ungeoverlap. ART.

  Opmærksomhedspunkter:

  *Afgørelse:

  Socialtilsynet vil i fremtidige tilsyn have opmærksomhed på, om de unges værelser fremtræder i bedre vedligeholdelsesmæssig stand end de gjorde ved dette tilsyn.

  Godkendt

  blevet istandsat og forbedret, ligesom Sønderbros eget Fitnessrum fremstå meget velassorteret og indbydende. De udendørs idrætsfaciliteter fremtræder ligeledes indbydende og velfungerende, hvilket underbygger Sønderbros ambition om at tilbyde fysiske aktiviteter i rammer af høj kvalitet. Sønderbros fællesarealer på afdelingerne og de unges værelser fremstår dog mere forsømte og i mindre grad indbydende. Der er enkelte steder hvor de fremstår direkte ramponerede og vandaliserede. Ledelsen på Sønderbro orienterer Socialtilsynet om at renoveringen af disse er undervejs.

  Side 4 af 47

  Tilbud: DEN SOCIALPÆDAGOGISKE DØGNINSTITUTION SØNDERBRO

 • Referater fra personalemøder. Oplysninger på Tilbudsportalen, herunder årsrapport og budget 2015

  Observation Socialtilsynet obeserverede de fysiske rammer ved rundvisning. Socialtilsynet deltog 2 timer på et personalemøde og observerede dynamikken i personalegruppen og tilgangen til emnerne på mødet.

  Interview Ledelse og stabsmedarbejdere blev interviewet sammen. De unge blev interviewet gruppevis: 2 fra Afdeling Øst og 5 fra Afdeling Vest Sagsbehandlere til anbragte unge.

  Interviewkilder Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Sagsbehandler

  Side 5 af 47

  Tilbud: DEN SOCIALPÆDAGOGISKE DØGNINSTITUTION SØNDERBRO

 • 4. Oplysninger om tilsynsbesøg

  Dato 22-06-2015

  Oversigt over tilsynsbesøg 30-06-15: Sundholmsvej 42, 2300 København S 22-06-15: Sundholmsvej 42, 2300 København S

  Tilsynskonsulenter

  Afdelinger

  Jan Malling

  Kristina Vang Jensen

  Sønderbro - Den Sikrede Institution

  Besøgstype Anmeldt

  Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer

  Side 6 af 47

  Tilbud: DEN SOCIALPÆDAGOGISKE DØGNINSTITUTION SØNDERBRO

 • 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

  Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

  Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

  Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

  Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

  Side 7 af 47

  Tilbud: DEN SOCIALPÆDAGOGISKE DØGNINSTITUTION SØNDERBRO

 • - 5.1 Kvalitetsmodellen

  Tema Gns. bedømmelse

  * Vurdering af tema Udviklingspunkter

  *Uddannelse og beskæftigelse

  3,3 Regodkendelse 2014: Samlet set vurderer Socialtilsynet, at Sønderbros generelle tilgang til de unges uddannelse og beskæftigelse er fornuftig og relevant i forhold til målgruppen, og at Sønderbro i de individuelle planer for de unge gør sig reelle overvejelser om de unges skolegang. Henset til, at en række unge giver udtryk for ofte ikke at deltage i skoleundervisningen og ikke at være motiverede herfor, er det Socialtilsynets opfattelse, at Sønderbro bør styrke sin indsats på undervisningsdelen med henblik på i højere grad end nu at støtte de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse.

  Sønderbro bør tillige undersøge, om den nuværende løsning med undervisning/aktivering af uledsagede asy