Click here to load reader

tiTY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CH1J NGHiA VItT NAM · PDF file tiTY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CH1J NGHiA VItT NAM TiNH HA! D1U'ONG DOc Ip - Ty' do - Hph phtic S6: 653 /QD-UBND

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of tiTY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CH1J NGHiA VItT NAM · PDF file tiTY BAN NHAN DAN CONG HOA...

 • tiTY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CH1J NGHiA VItT NAM TiNH HA! D1U'ONG DOc Ip - Ty' do - Hph phtic

  S6: 653 /QD-UBND Hcii During, ngay ote thang 02 nom 2019

  QUYET DINH V'e vice Phe duyet k ho#ch hot dcmg nfim 2019 Dtt an phong cluing HIV/AIDS do Qu'S, toan an phong dieing AIDS, Lao va s'Ot ret tai tro:

  CHU TICH IN BAN NHAN DAN TINH

  Can cd Luat T6 chirc chinh quyen dia phuang ngay 19/6/2015; Can cfr Quyet dinh s6 302/QD-TTg ngay 13/3/2018 cUa Thu Wong Chinh

  pH ye chit truang dau tu Du an do Quy toan cau ph6ng chang AIDS, Lao ya Sot ret tai try;

  Can cu Quyet dinh 193/QD-BYT ngay 18/01/2019 dm B Y t v yiec phe duyet,ke hoach hog dOng va kinh phi nam 2019 cim Du an "Quy toan cau phong chong HIV/AIDS giai doan 2018-2020" do Quy toan cau phong chong AIDS, Lao va Sot ret (QTC) tai trg;

  Can cir Quyet dinh 1552/QD-UBND ngay 22/5/2018 cUa UBND tinh Hai Duang ve viec thanh lp BQL Du an Quy toan cau phong ch6ng HIV/AIDS tinh Hai Duang giai doan 2018-2020;

  Xet de nghi cilia Ban quail 131, Du an Quy toan cu phong ch6ng HIV/AIDS tinh Hai Ducmg tai Ter trinh s6 50/TTr - BQL ngay 15/02/2019,

  QUYET DINH: Diu 1. Phe duyetkE hoach hog Ong nam 2019 Dg an ph6ng chong

  HIV/AIDS do Quy toan cau phong chong AIDS, Lao va Sot ret tai trg (06 Ke hooch chi tie't kern theo).

  Dieu 2. Quyet elinh nay c6 hieu hit ke tir ngay 1(57, ban hanh.

  Dieu 3. •Chanh Van ph6ng UBND tinh, Gam dc cac so: Y te, Tai chinh; Giam d6c BQL Du an Quy toan cau ph6ng chong HIV/AIDS tinh Hai Ducmg ya Thu truang cac ca quan, don vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay].

  Noi nhein: - Nhu• dieu 3; - BOY tet; - Chu tich UBND tinh; - PCT. UBND tinh (0 Cau); - Chanh VP. UBND tinh; - Pho Chanh VP. UBND tinh (0. Khuyen); - am VT, VX (01). Ph(15)Pv

  KT. CH1J TICH PHO CH1J TICH

 • BAN QUAN L UYaANHAN DAN TiNH HAI DUC5NG

  TOAN CAU PHONG CHONG HIV/AIDS 0)0.3N 2018 - 2020

  Kt HOACH HOAT BONG NAM 2019 DV AN PH6NG CHONG HIV/AIDS

  Do Quy toan eau phong chtnig AIDS, Lao va &1St ret tai try (Kern theo Quy etinh so' 651 /QD-UBND ngay thcing 02 nehn 2019

  eaa (1y ban nhdn cldn tinh Hai Throng)

  Hai Dtrung, thing 02/2019

 • MIJC LIJC

  DANH MIX CAC It VIET TAT 4 I. THONG TIN CHUNG VE DV AN 5

  1. Ten clg an 5 2.Ma di; an 5 3. Ten nha tai trg 5 4.Ten ca quan chü quan, chn dg an 5 5. Thai gian bat au va th9c hien dy an 5 6. Hinh thdc vien trg 5

  II. McC TIEU CIJA Dc AN 6 1. Mpe. tieu chung 6 2. M9c tieu cu the 6

  HI. CAC CHI TIEU CHfJ YEU NAM 2019 6 IV. TONG KINH PHI CiJA pv AN 7

  1. Dg kin kinh phi ODA khong hoan1ai cna QTC 7 2 Kinh phi d6i erng cüa tinh Hai Ducmg: 7

  V. Kt HOACH HOAT BONG NAM 2019 7 1. Ca so: xay dung va nguyen tac thcc hien Ice hoach 7 1.1. Ca ser xay ihmg Ica hoach 7 1.2. Nguyen tac thgc hien ke hoach 8 2. Ka hoach hoat Ong nam 2019 8 2.1 Muc tieu 1: Duy tri, cai thi'en cac goi dich vi thiat yau can thiep dr pile:111g tap trung vao cac nh6m d6i tugng dich va ban tinh cüa nguai nhiem HIV trong cOng &nig gop phan giam 25% so' truang hgp nhiem HIV do tiem chich ma thy va 20% s6 ngtroi nhiem HIV do quan h tinh duc so v6i nam 2015 8 2.1.1 Dr phong cho nh6m nguai TCMT va ban tinh cüa h9 8

  Phan phat barn kim tiem va nuot d.t cho ngtrai TCMT 8 HD 37. He trg lcinh phi hely BKT a qua sir dung trong 116p an toan 9 HD 44. Cung cdp trang thiat bi cho ca s& dieu tri Methadone 9

  2.1.2 Dv phong trong nhom PNMD, MSM va ban tinh cna h9 10 HD 58. Thu& kho bao quan vat dung can thiep 10

 • HD 56. Cung cap so ghi chop cho TTVDD PNMD 10 HD 57. H6 try phi cap cho TTVDD PNMD tham gia hoat dicing can thiep 10 HD 60. Lap ban do diam nong nhem nguy ca cao 11

  2.2. Muc fiat 2: MO rOng chan' doan sam thOng qua cac hinh thug xet nghiem HIV tai Ca ser xet nghiem, xet nghiem HIV tai Ong clang cho cac nh6m quail the dich va ban tinh cna ngual nhiem HIV gop ph'an dat. mic tieu 90% s6 nguai con song nhthm HIV biet dugc tinh trang HIV cila minh 11

  I-IE) 72. Xet nghiem HIV tai ca set y te 11 HD 73 Xet nghiem HIV luu dOng 12 HD 75. H6 try tian ding xet nghiem HIV khong chuyen 13 HD 76. Tap huan v tu van xet nghiem HIV cho can 1)0 y tã 14 HD 77. Tap huan v tu van xet nghiem HIV cho CBO, CTV y t 14 HD 80. Trian khai EQUAS cho cat phong xet nghiem HIV 14

  2.3. Mix lieu 3: MO reng, cãi thin chat lugng diau tri thuOc kháng vi rut (ARV) a tai (la h6a lgi ich va (Eau tri, di; phong giam lay truyan HIV va giam tit vong do AIDS g6p phan dat muc tieu 90% ngued nhiem HIV duyc diau tri ARV \TA 90% sa nguti diau tri ARV co tai lutng vi rut HIV -dial) clued ngu'er-ng

  cha, dong dial dam bao qua trinh chuyan sang ca che had try tai chinh trong nu& thong qua bao him y th &rot thuan lyi nhAt 15 2.3.1 Diau tri ARV 15

  HD 4. Mua the BHYT va h6 try clang chi tra BHYT 15 FED 6, HD 8 & HD 9. H6 try xet nghiem tai lugng HIV, van chuyan mu xet nghiem va lay mu xet nghiem tai lutng HIV 18 HD 7, HD 8 & HD 9. H6 try xet nghiem CD4, 116 try van chuyan mu xet nghiem va cong xet nghiem CD4 18 HD 13. Tap huan va tham s6c diau tri HIV/AIDS do PPMU tO chirc 19

  2.3.2 Dg phong lay truyan HIV tit mg sang con 19 HD 21. Xet nghiem HIV cho PNMT 19 HD 15. H6 try viec quan 1)2 va theo clai PNMT nhiem HIV vá tre sinh ra tit mg nhiam HIV 20 HD 19. H6 try van chuyan mau xet nghi'em BID 20

  2.3.3 Tu vAn xet nghiem va chain sac diau tri HIV/AIDS cho tü nhan 20 RD 25, HD 26, HD .27. H6 try xet nghi'em HIV, van chuyan mu xet nghiem

  cong xet nghiem HIV cho tO nhan 20 2

 • HD 30. WO try xet nghiem ca ban dieu tri ARV cho tü nhan 21 2.4. Mix tieu 4: Cling eah thOng thong tin a c6 chin lugc, giai phap hieu qua Ung ph6 vol dich HIV/AIDS. 21

  HD 89. H8 try cong tac theo dôi, giam sat dm tuyen tinh 21 HD91.Htrcvnhaps1ieuepMS 21 HD 93. 'Flap hudn ve theo clOi, giant sat do PPMU t6 chac 22 HD 109. T6 chire hgi -Mao tang ket nam 2018 va trien khai ke hoach nam 2019 dm Ban QLDA tinh 22 HD 122. Hi thao \Can deng chinh sach dam bac) phan b6 ngan sach dia phuang cho libx try mua the BHYT va ciang chi tra thu6c ARV 22

  VI. TO ClItiC THVC mEN 22 VII. Kt HOACH KINH PHi NAM 2019 23 1. Kinliphi vin try 23 2. Kinh phi dloi ung 25

  3

 • DANH MVC CAC TV VIET TAT AIDS Hi chirng suy giaM min dich mAc phai .6( ngtrai ART Dieu tri bang thuoc lchang vi rift ARV Thu& khang vi rut , ATS Ngued sir dung ma tily tong h9p BCS Bao cap su ,

  . BHYT Bao hiem y te BKT Barn kim tiem BQLDA Ban quan ly clg an BQLDA TU Ban quail ly du an Trung trang BY Benh vien BVDK Benh vien da khoa BYT B6 Y te CBO Cac to eh& clua vao cOng dang CCM Ban dieu phai quizic gia CDC Trung tam kiem soat benh dich CPMU Ban quail ly du an Trung trang CPT Cap phat thu6c DDV Wang dang vier' EQAS I-1 th6ng dam bao chAt luang ben ngoai GMD Gai mad darn HIV Vi rut gay suy giam mien dich 6( ngued [NH Thu6c dieu tri Lao Isoniazid M&E Theo dOi va danh gia , MMT Dieu tri nghien cac chat clang thuac phien bang thu6c

  thay the Methadone MSM Quan N tinh due (Tong giai nam NCMT Nghi'en chich ma tuY OPC Phong kham ngoai trd/Ca se( dieu tri OST Lieu phap thuec thay the PLTMC .Phong lay truy'en me con

  . PNMD Phu nil' mai dam PNMT Phu nit mang thai . PPMU Ban quan ly du an tinh/TP PrEP Dieu tri civphong truck phai nhiem QTC Quy toan cau TCMT Tiem chich ma tily TTYT Trung tam y te TVXN Tu van xet nghiêm VCT Tu van xet nghiem tv nguyen VUSTA Lien hip cac hOi Khoa h9c va ky thu4t Viet Nam

  4

 • I. THONG TIN CHUNG VE DAN I. Ten,dy an Ten tieng Viet: Du an Quyf Toan cau phong chOng HIV/AIDS (Giai doan 2018-2020) Ten tieng Anh: The Global Fund supported project on HIV/AIDS 2.Ma dy an Ma du an: VNM-H-VAAC 3. Ten nha tai try , Qu'y Tann cu ph6ng ch11g AIDS, Lao va Sot ret 4.Ten co quan chit quan, chti dy an Ccr quan chit quan: UST ban nhan clan tinh Hai Duang Dia chi: S6 45 Quang Trung - P. Quang Trung - TP. Hai Ducrng S6 dien thoai: 0220.3837 444; Fax: 0220.3853 601 Chu dy an: Ban Quan I du an Qug, Toan cau phong chang HIV/AIDS tinh Hai Ducmg Dia chi: S6 241 - &rang Nguygn Luang Bang - phuong Thanh Binh - TP Hai Duang - tinh Hai Duang. SO dien thoai: 0220.3896571; Fax: 0220.3896570 5. Thai gian bat din va thyc hien dy an 3 nam (tir 01/01/2018 — 31/12/2020) 6. Hinh that vin try

  ODA khong hoan lai

  5

 • IL MQC TIEIJ CI7JA DV AN

  1. Myc tieu chung

  Gop phan tittle hien, mpc tieu Chien lugc quac gia phong chang HIV/AIDS tai Viet Nam, kheng che tS, le lay nhiem HIV trong quAn th6 clan cu noi chung clued 0,3% va giam tac deng dm HIV/AIDS di vOi ph& then kinh xa

  2.Myc tieu cy the

  Myc tieu 1: Duy tri, cai thin cac god dich vi thiet yeu can thiep di phong tap trung vao cac nhom di thong dich va ban tinh caa ngued nhiem HIV trong cOng (Ring gOp phan giam 25% so trueng hop nhigm HIV do tiem chich ma thy va 20% sa ngtrad nhiem HIV do quan h tinh dpc so vai nam 2015;

  Myc tieu 2: Ma ring chan doan son thong qua, cac hinh thdc xet nghiem HIV tai ca sei xet nghiem, xet nghiem HIV tai Ong dong cho the nh6m quart the .dich va ban tinh cüa nguti nhiem HIV gop phan dat mpc tieu 90% sa nguoi con sOng nhiem HIV Mat dugc tinh trang HIV cua minh;

  Myc tieu 3: Ma rOng, cai thin chat lugng dieu tri thuOc khang vi rut (ARV) a ti da h6a