of 4 /4
t:JYBAN NHAN DAN CONG ROA XA HO! CHU NGHIA VI:ET NAM TINE! BLNH Dpifl Bloc 14p - Tr do -113nh phtic Of /CD-UBICD Binh Dinh, new fl thcing 6 'ám 2021 CONG DIN vqc tip tyc tang maw the bin phi") Cap bath phong, chfing dich COVID-19 tren dia ban tinh. CHt TICH LEND TINH din: - Thu throng cac ser, ban, nganh, hOi, doan tha; - Giam doe Ding an tinh; Chi huy tnxerng BO Chi huy Quan act tinh; Chi huy truoiag BO Chi huy BO di bien phong tinh; - Chu tich UBND cac huyen, thi xa, thanh pho; Cac thanh vien Ban Chi do PC dich COVID-19 tinh; Ban Chi dao PC dich COVID-19 cac huyen, thi xã, thanh pha. Hien nay, tinh hinh dich benh COVID-19 trong nuarc dang di&i bin phirc tap, khO luerng, (lac biet la cac tinh giap ranh vOi Binh Dinh nhu Gia Lai, Phil Yen, Quang Ngai dä ghi nhan nhieu truemg hap duong tinh SARS-CoV-2 (Tinh te ngay 23/6 dan nay, tinh Phu Yen dã ghi nhan 38 ca, tinh Quang Ngai ghi than 21 ca). Tinh Phii Yen dã ap dung gia'n each xã hei tan tinh theo CM tEl sa 15/CT-TTg ngay 27/3/2020 cna Tian tuanag Clainh phd, trong do mOt so khu we time Men theo Chi thi 16/CT-TTg ngay 31/3/2020 eta Thu tuarng Chinh ph& Tinh Quang Ngai op dung gian each ?a hOi theo CM thi 16/CT-TTg di yeti 02 phixerng thuOc thi xã Due Ph a (tiep giap voi thi xã Hoai Nhan). Dr bao trong nhfing ngay ten, tinh lainh dich benh tai Phil Yen va Quang Ngai së tip -Luc gia tang do mam benh da tan tai trong Ong dang lâu ngay truot khi duce phat Men. Da chil (long ngan chan dich benh xam nhap, lay nhi8m vao tinh, bao ve sue khOe cho than clan trong tinh; hen co so a xuat dm SO Y t& tai TO trinh sa 102/TTr-SYT ngay 27/6/2021, Chu tich LEND tinh you ck: 1. Khong ti tap dr 10 ngueri trer len ngoai pham vi cong sac truang h9c, benh [email protected]; gift khoang each tai thitu 2 met gifra nguari vai nguari tai cac dia di6m ding Ong. Giao LEND cac huyen, thj xã, thanh pha huorng dan cv the viec thvc mien cac bien phap phOng, chOng dai voi sinh hog cac ton gido, phà hgp veri dik bin tinh hinh dich ten dia ban, bao dam thvc hien nghiem yeu can 5K, lchong tap trung dong ngued.

t:JYBAN NHAN DAN CONG ROA XA HO! CHU NGHIA VI:ET NAM …

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of t:JYBAN NHAN DAN CONG ROA XA HO! CHU NGHIA VI:ET NAM …

DUKDN BD2021-06-29 (1)t:JYBAN NHAN DAN CONG ROA XA HO! CHU NGHIA VI:ET NAM TINE! BLNH Dpifl Bloc 14p - Tr do -113nh phtic
Of /CD-UBICD Binh Dinh, new fl thcing 6 'ám 2021
CONG DIN vqc tip tyc tang maw the bin phi") Cap bath
phong, chfing dich COVID-19 tren dia ban tinh.
CHt TICH LEND TINH din:
- Thu throng cac ser, ban, nganh, hOi, doan tha; - Giam doe Ding an tinh;
Chi huy tnxerng BO Chi huy Quan act tinh; Chi huy truoiag BO Chi huy BO di bien phong tinh;
- Chu tich UBND cac huyen, thi xa, thanh pho; Cac thanh vien Ban Chi do PC dich COVID-19 tinh; Ban Chi dao PC dich COVID-19 cac huyen, thi xã, thanh pha.
Hien nay, tinh hinh dich benh COVID-19 trong nuarc dang di&i bin phirc tap, khO luerng, (lac biet la cac tinh giap ranh vOi Binh Dinh nhu Gia Lai, Phil Yen, Quang Ngai dä ghi nhan nhieu truemg hap duong tinh SARS-CoV-2 (Tinh te ngay 23/6 dan nay, tinh Phu Yen dã ghi nhan 38 ca, tinh Quang Ngai ghi than 21 ca). Tinh Phii Yen dã ap dung gia'n each xã hei tan tinh theo CM tEl sa 15/CT-TTg ngay 27/3/2020 cna Tian tuanag Clainh phd, trong do mOt so khu we time Men theo Chi thi 16/CT-TTg ngay 31/3/2020 eta Thu tuarng Chinh ph& Tinh Quang Ngai dã op dung gian each ?a hOi theo CM thi 16/CT-TTg di yeti 02
phixerng thuOc thi xã Due Ph a (tiep giap voi thi xã Hoai Nhan). Dr bao trong nhfing ngay ten, tinh lainh dich benh tai Phil Yen va Quang Ngai së tip -Luc gia tang do mam benh da tan tai trong Ong dang lâu ngay truot khi duce phat Men.
Da chil (long ngan chan dich benh xam nhap, lay nhi8m vao tinh, bao ve sue khOe cho than clan trong tinh; hen co so a xuat dm SO Y t& tai TO trinh sa 102/TTr-SYT ngay 27/6/2021, Chu tich LEND tinh you ck:
1. Khong ti tap dr 10 ngueri trer len ngoai pham vi cong sac truang h9c, benh [email protected]; gift khoang each tai thitu 2 met gifra nguari vai nguari tai cac dia di6m ding Ong. Giao LEND cac huyen, thj xã, thanh pha huorng dan cv the viec thvc mien cac bien phap phOng, chOng dai voi sinh hog cac ton gido, phà hgp veri dik bin tinh hinh dich ten dia ban, bao dam thvc hien nghiem yeu can 5K, lchong tap trung dong ngued.
2
2. Ke tit Oh00 ngdy 29/6/2021 cho den khi c6 thong bac) mod dm Chu tich UBND tinh:
Cac ca sifY dich vv an, ueng (nha hang, Tian an, café, giai khat...) khOng duce phvc vu an uong tai cho, chi dugc phep ban mang di.
Dimg boat dOng van chuyen Ichach la ngueri ngodi tinh den xa dao Nhcm Chau, trir hoat dOng cong vv.
Thvc hien nghiem cac bien phap phOng cheng dich, nhat la deo khan trang, sat lchuan tay nhanh va thvc hien gian each di \Teri khach ngOi tren cac phuang tin van tai cong cong trong tinh (xe buYt, xe dien, xe taxi...).
Tang cuOng giamsat doi ved nguai each ly y t tai nha, tai nai Em tit; kien guy& Kit 1'
, 5, nghiem cac tnxeng hop khong tuan thit cac quy clinh ve
each ly, khong thvc hien khai bao y th, khai bao y th khong thing thvc, c8 tinh ne troth cac chot kiem tray te...
Chu tich UBND cac huyen, thi xã, thanh ph:
- Chi dao giài t6a ngay cac chq to: phat Mn chiem via he, lOng duang nguy co lay lan dich benh COVID-19.
- CM dao Ban Quail-15T cdochg truyen thong thanh lap cdc tã kikn a, ki'em sok viec chap harp' eac•bien-phapphong, ch6ng dich trong suat died gian boat dicing; thvc hien phial khà klivan bang hoa chat Chloramin B it nhat 1 tuan/lan.
Cac sten thi, cita"hang Heti ich... tang cuang thuc hien cac bien phap phOng chong dichQc bit 1ayie6 quet ma QR-Code,,do than nhi'et, deo khan trang, sat Ichuan tay nhanti.,va-gift khoang each -UM thieu 1 mot gicra ngueri v6i nguoi.
Cac co ser san xuat kinh doanh va doanh nghiep: Thvc hien xet nghiem SARS-COV-2 bang kit test nhanh Ichang, nguyen dai vai cong nhan va cac di racing nguy ,ca theo yeu clan dm BO Y te tai COng van s6 4352/BYT-MT ngay 28/5/2021 ve viec hueng clan each ly, xet nghiem trong ode lchu cong nghiep, nha may, xi nghiep. Giao S& Y te huong clan viec mua va sit dung kit test nhanh cho cac don vi, doanh nghi'ep.
TL cà lai xe, phv xe, nguari giao, nhan cita cac xe chef khach, xe van chuyen hang h6a tit Thanh ph6,116 CM Minh, thanh ph6 Da Nang, cac tinh Binh Duang, Long An, Phu Yen, Bac Giang, Bac Ninh, Quang Ngai va cac khu vvc/viing/diem dich dang thvc hien gian each theo CM thi s6 15/CT-TTg hoac Chi thi se 16/CT-TTg, nen vao dia ban tinh Binh Dinh giao, nhan hang, tra lchach du phai khai bao y te va c6 giay chUng nhan xet nghie'm am tinh \Teti SARS- CoV-2 (trong vOng 3 ngay k8 tit ngay den/ye tinh). TmOng hop chua thvc hien xet nghiem hoc xet nghiem qua then han 3 ngay thi phai xet nghiem lai Ira phai tij tra chi phi xet nghi'em theo quy dinh.
KT. CHT:J TICH PHO CHU TICH
PA
3
Set Thong tin va Truyen thong tiep tie huoug clan, chi dao day manh Gong tac tuyen truyen hieu qua hon, nhanh han vai nhieu hinh thirc thiet thgc, nham nang cao tithe, trach nhiem cM cac cap, cac nganh và cac,tang lOp Nhan clan trong ding tac phemg, chong dich b'enh COVED-19 voi tinh than "chong dich nint chong giac", coi day la nhiem viii cap bach, hang clan. CO bin phap plui hop de thuc hien có hieu qua viec ung dung ding nghe trong phOng, ch8ng dich be'nh COVID-19, trong do tang cuemg thut hien quet mA QR-Code bat bu8c tai tat ca cac chot lciem tra y te, cac ca y te, cac ca quan, cong nha may, xi nghiep...
10. SO Giao th8ng Van tai chi dao tang ctrong thanh fro giao th6ng 116 tro• lirc luçxng cho cac chot kiem tra y tá ph6ng, ch6ng dich benh COVID-19 tren dia ban tinh.
Thu truong cac sec nganh, don vi, dia phuong va të, chat, cá than lien quan nghiem tat trien khai thgc hinJC
No'i nh(tn: - Nhu tren; - Be Y tE (bao cao);
TT. Tinh ity; Ti'. HDND tinh (bao cio); - CT, cac PCT UBND tinh; - UBMTTQ Viet Nam tinh; - Van phong Tinh fly; - Cac Ban Dang thu(ic Tinh fiy;
Ck co quan thanh vien BCD tinh; Bao BD; Dai PTTH BD (din tin);
- TT. KSBT tinh; Lanh dao VP + CV VPUBND tinh;
- Luu VT, TTTH-CB, K15.