of 25 /25
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE “Staţii de epurare in aglomerarile Macin si Isaccea” TL – CL – 5 Volumul 2 Conditiile Contractului 2.3 Contract - Conditiile Speciale Suplimentare Cuprins 1 PREVEDERI GENERALE......................................................3 1.1: DEFINIŢII............................................................3 1.2: INTERPRETĂRI......................................................... 3 1.12 INFORMATII CONFIDENTIALE................................................3 1.13 RESPECTAREA LEGILOR....................................................4 1.14 OBLIGATII COMUNE SI INDIVIDUALE.........................................4 1.15 CONFIDENTIALITATEA DETALIILOR............................................4 3 CONSULTANTUL SUPERVIZARE................................................5 3.1 RESPONSABILITATILE SI AUTORITATEA CONSULTANTULUI SUPERVIZARE...................5 3.6 INTALNIRI DE MANAGEMENT.................................................6 4 ANTREPRENORUL...........................................................6 4.2 GARANTIA DE BUNA EXECUTIE...............................................6 4.3 REPREZENTANTUL ANTREPRENORULUI............................................7 4.4 SUBANTREPRENORII.......................................................7 4.8 PROCEDURI DE SECURITATE.................................................7 4.17 UTILAJELE ANTREPRENORULUI...............................................8 4.18 PROTECŢIA MEDIULUI.................................................... 8 4.22 SECURITATEA ŞANTIERULUI................................................8 4.25 JURNALUL DE ŞANTIER................................................... 8 6 PERSONALUL ŞI FORŢA DE MUNCĂ............................................9 6.1 ANGAJAREA PERSONALULUI ŞI FORŢEI DE MUNCĂ..................................9 6.4 LEGISLAŢIA MUNCII......................................................9 6.5 PROGRAMUL DE LUCRU.....................................................9 6.8 SUPRAVEGHEREA ASIGURATĂ DE ANTREPRENOR....................................10 7 UTILAJELE, MATERIALELE ŞI EXECUTIA.....................................11 7.8 REDEVENŢE............................................................11 8 ÎNCEPEREA, ÎNTÂRZIEREA ŞI SUSPENDAREA LUCRARILOR.......................11 8.3 PROGRAMUL DE EXECUŢIE..................................................11 8.6 RITMUL EVOLUŢIEI LUCRĂRILOR.............................................11 11 PERIOADA DE GARANTIE...................................................13 11.1 TERMINAREA LUCRĂRILOR NEEXECUTATE ŞI REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR................13 11.3 PRELUNGIREA PERIOADEI DE NOTIFICARE A DEFECTIUNILOR........................13 1

TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

Embed Size (px)

Text of TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

Page 1: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

“Staţii de epurare in aglomerarile Macin si Isaccea”

TL – CL – 5

Volumul 2 Conditiile Contractului

2.3 Contract - Conditiile Speciale Suplimentare

Cuprins1 PREVEDERI GENERALE.............................................................................................................................. 3

1.1: DEFINIŢII........................................................................................................................................................31.2: INTERPRETĂRI.............................................................................................................................................31.12 INFORMATII CONFIDENTIALE..............................................................................................................................31.13 RESPECTAREA LEGILOR.....................................................................................................................................41.14 OBLIGATII COMUNE SI INDIVIDUALE...................................................................................................................41.15 CONFIDENTIALITATEA DETALIILOR.......................................................................................................................4

3 CONSULTANTUL SUPERVIZARE................................................................................................................. 5

3.1 RESPONSABILITATILE SI AUTORITATEA CONSULTANTULUI SUPERVIZARE........................................................................53.6 INTALNIRI DE MANAGEMENT...............................................................................................................................6

4 ANTREPRENORUL..................................................................................................................................... 6

4.2 GARANTIA DE BUNA EXECUTIE............................................................................................................................64.3 REPREZENTANTUL ANTREPRENORULUI...................................................................................................................74.4 SUBANTREPRENORII...........................................................................................................................................74.8 PROCEDURI DE SECURITATE................................................................................................................................74.17 UTILAJELE ANTREPRENORULUI...........................................................................................................................84.18 PROTECŢIA MEDIULUI......................................................................................................................................84.22 SECURITATEA ŞANTIERULUI...............................................................................................................................84.25 JURNALUL DE ŞANTIER......................................................................................................................................8

6 PERSONALUL ŞI FORŢA DE MUNCĂ........................................................................................................... 9

6.1 ANGAJAREA PERSONALULUI ŞI FORŢEI DE MUNCĂ....................................................................................................96.4 LEGISLAŢIA MUNCII...........................................................................................................................................96.5 PROGRAMUL DE LUCRU......................................................................................................................................96.8 SUPRAVEGHEREA ASIGURATĂ DE ANTREPRENOR....................................................................................................10

7 UTILAJELE, MATERIALELE ŞI EXECUTIA....................................................................................................11

7.8 REDEVENŢE....................................................................................................................................................11

8 ÎNCEPEREA, ÎNTÂRZIEREA ŞI SUSPENDAREA LUCRARILOR........................................................................11

8.3 PROGRAMUL DE EXECUŢIE................................................................................................................................118.6 RITMUL EVOLUŢIEI LUCRĂRILOR.........................................................................................................................11

11 PERIOADA DE GARANTIE........................................................................................................................ 13

11.1 TERMINAREA LUCRĂRILOR NEEXECUTATE ŞI REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR.................................................................1311.3 PRELUNGIREA PERIOADEI DE NOTIFICARE A DEFECTIUNILOR..................................................................................13

13 MODIFICARI ŞI ACTUALIZARI................................................................................................................... 14

13.2 OPTIMIZAREA PROIECTULUI.............................................................................................................................1413.5 SUME PROVIZIONATE.....................................................................................................................................14

1

Page 2: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

13.8 ACTUALIZĂRI GENERATE DE MODIFICĂRI ALE PREŢURILOR......................................................................................14

14 PRETUL CONTRACTULUI ŞI PLATILE..........................................................................................................15

14.2 PLATA IN AVANS...........................................................................................................................................1514.3 PREZENTAREA SITUAŢIILOR INTERIMARE DE LUCRĂRI............................................................................................1514.5 ECHIPAMENTE ŞI MATERIALE DESTINATE LUCRĂRILOR...........................................................................................1514.9 PLATA SUMELOR RETINUTE.............................................................................................................................1514.16 RESTITUIREA SUMELOR PLĂTITE NECUVENIT......................................................................................................16

15 REZILIEREA CONTRACTULUI DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA...................................................17

15.2 REZILIEREA CONTRACTULUI DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA.....................................................................17

16 SUSPENDAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE ANTREPRENOR.................................................18

16.2 REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE ANTREPRENOR...........................................................................................1816.3 ÎNCETAREA EXECUTIEI LUCRARILOR SI RETRAGEREA UTILAJELOR ANTREPRENORULUI..................................................18

18 ASIGURARI............................................................................................................................................. 19

18.2 ASIGURAREA LUCRĂRILOR ŞI A UTILAJELOR ANTREPRENORULUI..............................................................................1918.5 ASIGURARE PENTRU PROIECT..........................................................................................................................19

19 FORTA MAJORA...................................................................................................................................... 19

19.2 ASIGURAREA LUCRĂRILOR ŞI A UTILAJELOR ANTREPRENORULUI..............................................................................19

20 REVENDICARI, DISPUTE SI ARBITRAJ....................................................................................................... 20

20.2 ASIGURAREA LUCRĂRILOR ŞI A UTILAJELOR ANTREPRENORULUI..............................................................................2020.5 SOLUTIONAREA PE CALE AMIABILĂ...................................................................................................................2020.9 SOLUTIONAREA LITIGIILOR...............................................................................................................................20

21 Controale şi Auditari efectuate de organismele romane si ale Uniunii Europene...........................................21

2

Page 3: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

1 Prevederi Generale

1.1: Definiţii - Definitions

1.1.1.3 Se pastreaza Sub-clauza 1.1.1.3.

Sub-clause 1.1.1.3 is kept.

1.1.2.2Beneficiar

Beneficiary

La Sub–Clauza 1.1.2.2. se adauga:

Beneficiar se inlocuieste cu Autoritatea Contractanta

At sub-clause 1.1.2.2. add:

Replace Beneficiary with Contracting Authority.

1.1.2.4Inginer

Engineer

La Sub–Clauza 1.1.2.4. se adauga:

Inginer sau Consultant Supervizare - Ambele notiuni au acelasi inteles

At sub-clause 1.1.2.4. add:

Engineer or Supervision Consultant – both have the same meaning

1.1.4 – Moneda si plati Currency and payments

1.1.4.8 „Moneda Locala” înseamna Lei

„Local currency” is Lei

1.1.6 Alte definiţii Other definitions

1.1.6.2Tară

Country

Se şterge Sub–Clauza 1.1.6.2. şi se înlocuieşte cu următoarele:

Ţară înseamnă România.

Sub-clause 1.1.6.2 is deleted and replaced with:

Country means Romania

1.1.6.5Legi

Laws

Se completează Sub–Clauza 1.1.6.5. prin adăugarea următorului paragraf:

"Legislaţia aplicabilă" se defineşte ca ansamblul legislaţiei, legilor, ordonanţelor, deciziilor, ordinelor şi altor acte normative emise de orice autoritate publică legal constituită şi având putere de lege în România."

At the end of sub-clause 1.1.6.5. add the following:

„Applicable (relevant) legislation” is defined as the ensemble of laws, ordinances, decisions, orders and other norms issued by any legal constituted public authority and being in force in Romania

1.1.6.7Şantier

Worksite

Se completează Sub–Clauza 1.1.6.7. prin adăugarea următorului paragraf:

Organizarea de şantier a Antreprenorului poate, în unele cazuri, să nu fie parte a Şantierului, aşa cum este acesta definit conform Contractului.

At the end of sub-clause 1.1.6.7. add the following:

The site organisation of the Contractor, in some cases, may be not part of the worksite, as this is defined in the Contract

1.2: Interpretări

Interpretation

Se completează Sub–Clauza 1.2 prin adăugarea următorului paragraf:

În cadrul prezentelor Condiţii contractuale, prevederile care includ expresia "cost plus un profit rezonabil" sau echivalentul acesteia se vor referi la un profit de 5% din respectivul cost.

At the end of sub-clause 1.2. add:

Within the present Contract conditions, the stipulations referring to „cost plus reasonable profit” or equivalent, shall refer to a profit of 5% of the respective cost

1.12Informatii confidentiale

Confidential information

Se modifica si completeaza cu:

It is modified and added with:

Antreprenorul va pune la dispozitia Consultantului Supervizare si Autoritatii Contractante toate informatiile confidentiale sau de alta natura pe care Consultantul Supervizare le solicita in mod rezonabil pentru a verifica daca Antreprenorul respecta Contractul.

The Contractor will make available to the Supervision Consultant and Contracting

3

Page 4: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

Authority all confidential information or of other nature that is reasonably asked for by the Supervision Consultant in order to check that the Contractor is observing the Contract.

Antreprenorul va considera detaliile Contractului ca fiind private şi confidenţiale, cu excepţia cazurilor în care aceasta ar împiedica îndeplinirea unor obligaţii contractuale sau conformarea cu legislaţia aplicabilă.

The Contractor shall consider the Contract details as being private and confidential, except cases when this would prevent the fulfilment of contractual obligations or the conformity with relevant legislation.

Antreprenorul nu va face publice, nu va permite publicarea şi nu va dezvălui informaţii detaliate legate de lucrări în cadrul nici unei corespondenţe tehnice sau de afaceri şi în nici un alt mod fără să obţină acordul prealabil scris al Autoritatii Contractante.

The Contractor shall not publish, shall not allow publication and shall not reveal detailed information regarding the works within no technical or business correspondence and no other way without the prior written agreement of the Contracting Authority.

1.13Respectarea legilor

Observation of laws

Se completează Sub–Clauza 1.13 prin adăugarea următoarelor:

At sub-clause 1.1.2.2. add:

Legislaţia aplicabilă cu relevanţă specială referitoare le Contract include, fără a se limita la: Legea nr. 10/1995 şi Legea nr. 50/1990 ambele cu toate modificările şi completările ulterioare.

The legislation with special relevance to the Contract includes, without being limited to: Law 10/1995 and law 50/1990, both with all changes and completions.

“Cu excepţia Autorizaţiei de construire care va fi obtinuta de catre Autoritatea Contractanta pe baza documentatiei Antreprenorului, autorizaţiile şi/sau permisele necesare conform cerinţelor autorităţilor naţionale/locale relevante se vor obţine de către Antreprenor pe cheltuiala sa. Aceste permise includ între altele permise pentru construirea organizării de şantier, devierea traficului, permise de utilizare a unor drumuri, permise de rezidenţă şi de muncă, permise pentru comunicaţii radio, permise de deviere a unor utilităţi publice, etc.

Except the Construction Authorisation, to be obtained by the Contracting Authority based on documents supplied by the Contractor, the authorisations/permits necessary according to the requirements of the relevant national/local authorities will be obtained by the Contractor on his expenses. These permits include, inter alia, permits for site organisation, trafic diversion, use of certain roads, residence and work permits, radio communications, diverting various utilities, etc.

Antreprenorul va depune către Consultantul Supervizare în termen de 21 de zile de la semnarea Acordului Contractului, planul detaliat de implementare a lucrărilor, împreună cu o listă cuprinzând toate permisele necesare cu perioadele de timp necesare obţinerii lor astfel încât să permită implementarea în bune condiţii şi cu stabilirea termenelor conform programului întocmit şi revizuit conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de execuţie]."

The Contractor shall sumbit to the Supervision Consultant within 21 days after signature of Contract Agreement, the detailed plan for works implementation, toghether with a list including all necessary permits and the time necessary to obtain them as to allow the implementation in good conditions and with setting of deadlines according to the programme developed and revised according to Sub-clause 8.3 [Execution Program]

1.14

Obligatii Comune si Individuale

Common and individual obligations

La sfarsitul Sub-Clauzei 1.14 se adauga un nou paragraf:

At the end of sub-clause 1.14:

Fiecare membru al asocierii / consortiului va furniza o garantie a societatii mama în forma atasata în volumul 1.2 Formulare- Formular 24

Each member of the association/consortium shall provide a guarantee of mother company using the template given in volume 1.2 Forms – Form 24

1.15

Confidentialitatea detaliilor

Se introduce o noua Sub-Clauza 1.15:

A new Sub-clause 1.15 is introduced:

Antreprenorul va considera toate detaliile Contractului drept private si confidentiale, în masura în care aceasta nu afecteaza desfasurarea obligatiilor contractuale sau

4

Page 5: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

Confidentiality of details

respectarea legislatiei în vigoare. Antreprenorul nu va publica, nu va permite publicarea si nu va divulga informatii confidentiale despre Lucrari în nici o publicatie comerciala sau tehnica sau în alta parte, fara acordul prealabil în scris la Autoritatii Contractante .

The Contractor shall consider all details of the Contract as private and confidential, to the extent not to affect the contractual obligations or observing the legislation in force. The Contractor shall not publish, shall not allow publication and shall not reveal detailed information regarding the works within no business or technical publication or elsewhere without the prior written agreement of the Contracting Authority.

3 Consultantul Supervizare

3.1

Responsabilitatile si Autoritatea Consultantului Supervizare

Responsibilities and Authority of Supervision Consultant

La sfâritul Sub-Clauzei 3.1 se introduc urmatoarele:

At the end of Sub-clause 3.1 add:

Consultantul Supervizare va obtine aprobarea specifica a Autoritatii Contractante înainte de a întreprinde orice actiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei urmatoare:

The Supervision Consultant shall obtain specific approval of the Contracting Authority before starting any action according to the following:

a) Sub-Clauza 4.4: Este necesara aprobarea Autoritatii Contractante înaintea emiterii aprobarii pentru orice Subantreprenor;

(alternativ, aceasta obligatie ar putea fi limitata la Subantreprenorii importanti, adica cei care furnizeaza mai mult de x% din Valoarea de Contract Acceptata)

a) sub-clause 4.4: it is required the approval of the Contracting Authority before approving any Subcontractor (alternatively, this obligation may be limited to important Subcontractors, namely those providing more than x% of the Accepted Contract value)

b) Sub-Clauza 8.4 si/sau Sub-Clauza 13.1: Este necesara aprobarea Autoritatii Contractante înaintea emiterii unei dispozitii sau aprobari pentru prelungirea Duratei de Executie;

b) sub-clauses 8.4 and/or 13.1: it is necessary the approval of the Contracting Authority before issuing a disposition or approval for prolonging the Duration of Execution;

c) Sub-Clauza 13.1: Este necesara aprobarea Autoritatii Contractante înaintea emiterii unei dispozitii sau aprobari pentru omiterea oricarei Lucrari.

c) sub-clause 13.1: It is required the approval of the Contracting Authority before issuing a disposition or approval for omission of any Works

La sfarsitul Sub-Clauzei 3.1 se adauga urmatoarele:

At the end of Sub-clause 3.1 add:

Fara a tine seama de obligatia, asa cum este prevazuta mai sus, de a obtine aprobare, daca, în opinia Consultantului Supervizare, apare o situatie de urgenta ce afecteaza siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor proprietati învecinate, acesta poate sa dispuna Antreprenorului sa execute acele lucrari sau sa faca toate cele necesare, în opinia Consultantului Supervizare, pentru a anula sau reduce riscul, fara a-l descarca pe Antreprenor de îndatoririle si responsabilitatile ce îi revin conform Contractului. Antreprenorul se va conforma imediat dispozitiilor primite de la Consultantul Supervizare. În ceea ce privete aceste dispozitii, Consultantului Supervizare va determina o crestere a Pretului Contractului, potrivit prevederilor Clauzei 13.1, si în consecinta va înstiinta Antreprenorul, cu o copie Autoritatii Contractante .

Without taking into account the above mentioned obligation of obtaining approval, if, in the opinion of the Supervision Consultant, an emergency situation occurs, affecting safety of life, of works or adjacent properties, the Consultant may order to the Contractor to execute those works or to do all is necessary, in the opinion of the Supervision Consultant, to cancel or decrease the risk, without discharging the Contractor of his duties and responsibilities according to the Contract. The Contractor shall comply immediately to the dispositions of the Supervision Consultant. Concerning these dispositions, the Consultant shall determine an increase of the Contract Price, and consequently

5

There is some missing text

Page 6: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

shall inform the Contractor and the Contracting Authority.

3.6Intalniri de management

Management meetings

Se introduce o noua Sub-Clauza 3.6:

A new Sub-clause 3.6 is introduced:

Consultantul Supervizare sau Reprezentantul Antreprenorului poate cere celuilalt sa participe la o întâlnire de management în scopul revizuirii pregatirilor pentru lucrarile viitoare. Asemenea întâlniri vor avea loc lunar. Consultantul Supervizare va consemna ordinea de zi a întâlnirii si va furniza copii ale documentelor celor prezent la întâlnire si Autoritatii Contractante , în termen de 2 zile dupa data la care a avut loc întâlnirea. În înregistrarile facute, responsabilitatile pentru orice actiuni ce vor fi întreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului. Se precizeaza faptul ca prin aceste înregistrari, chiar daca sunt semnate de catre Parti, nu poate fi modificat Contractul.

The Supervision Consultant or the Contractor Representative may ask to the other party to attend a management meeting in order to revise the preparations for future works. Such meetings shall take place monthly. The Supervision Consultant shall write down the agenda and shall supply copies of the documents to those who had attended the meeting and to the Contracting Authority, within two days after the meeting. In the records, the responsibilities for actions shall observe the Contract stipulations. It is stressed that by these records, even signed by the parties, the Contract cannot be changed.

Ordinea de zi a acestor întâlniri va cuprinde revizuirea progresului obtinut, revizuirea planurilor si echipamentelor pentru activitatile viitoare, situatia personalului, tehnologia, siguranta, echipamentele, aprovizionarea cu materiale, platile, dificultatile curente si anticipate coordonarea cu alti Antreprenori, reclamatii pentru cheltuieli suplimentare, si alte probleme obiective. Data si locul de desfasurare a acestor întâlniri vor fi stabilite de comun acord, luând în considerare subiectele puse în discutie.

The agenda of these meetings will include the review of the progress, revision of plans and equipment for future activities, personnel, technology, safety, equipment, materials supply, payments, current and anticipated dificulties, coordination with other contractors, claims for supplementary expenses, other problems. Date and venue of these meetings will be comonly agreed, taking into consideration the subjects to be discussed

4 Antreprenorul – The Contractor

4.2

Garantia de Buna Executie

Guarantee of good performance

La sfarsitul Sub-Clauzei 4.2 se adauga urmatoarele:

At the end of Sub-clause 4.2 add:

De fiecare data când Consultantul Supervizare stabileste ca Pretul Contractului depasete Valoarea de Contract Acceptata sau Pretul Contractului stabilit anterior în scopul prezentei Sub-Clauze, cu mai mult de zece procente (10%), Antreprenorul, la cererea scrisa a Consultantului Supervizare, va creste imediat, în aceeasi proportie, valoarea Garantiei de Buna Executie.

Each time when the Supervision Consultant establishes that the Contract Price exceeds the Accepted Contract Value or the Contract Price previously established for the purpose of this sub-clause, with more than 10%, the Contractor, at the written request of the Supervisor, shall immediately increase, in the same proportion, the value of the Good Performance Guarantee.

La sfarsitul Sub-Clauzei 4.2 se adauga urmatoarele

At the end of Sub-clause 4.2 add:

Garantia de Buna Executie a asocierilor sau consortiului va specifica numele asocierii sau consortiului

The Good Performance Guarantee of an association or consortium shall specify the name of the association or consortium.

Se sterge a doua propozitie a paragrafului secund al acestei Sub- Clauze 4.2 si se înlocuieste cu urmatoarele:

Delete the second sentence of this Sub-clause 4.2 and replace with the following:

6

Page 7: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

Garantia de Buna Executie va fi emisa de catre o entitate si dintr- o tara (sau alta jurisdictie) aprobate de catre Autoritatea Contractanta , si va fi în forma anexata Conditiilor Speciale

The Good Performance Guarantee shall be issued by an entity, also from another country (or other jurisdiction) approved by the Contracting Authority, and shall observe the template annexed in the Special Conditions

4.3

Reprezentantul Antreprenorului

Contractor’s Representative

La sfarsitul Sub-Clauzei 4.3 se adauga urmatoarele:

At the end of Sub-clause 4.3 add:

În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului, sau aceste persoane, nu cunosc bine limba folosita pentru comunicare, atunci Antreprenorul va pune la dispozitie un interpret competent pe toata durata programului de lucru.

In case that the Contractor’s Representative, or these persons, do not know well the communication language, the Contractor shall provide a competent interpreter for the whole duration of work programme.

4.4

Subantreprenorii

Subcontractors

Se sterge prima propozitie a acestei Sub-Clauze 4.4 si se înlocuieste cu urmatoarele:

Delete first sentence of sub-clause 4.4 and replace with:

Antreprenorul nu va subcontracta o valoare mai mare a Lucrarilor decât maximul specificat în Anexa la Oferta

The Contractor shall not subcontract a works value larger than the maximum specified in the Annex to Tender.

La sfarsitul Sub-Clauzei 4.4 se adauga urmatoarele:

At the end of sub-clause 4.4 add:

Asemenea aprobare prealabila nu va fi ceruta daca valoarea contractului de subantrepriza este mai mica de un procent (1%) din Pretul Contractului. Aprobarea va fi acordata potrivit criteriilor cum ar fi: situatia personala (nu este în faliment sau similar, nu s-a emis o decizie finala pentru conduita profesionala necorespunzatoare, îndeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si contributiilor sociale), pozitie financiara solida, experienta în proiecte similare (pentru tipul de lucrari care se intentioneaza a se executa de catre Subantreprenorii propusi), etc.

Such approval shall not be asked for if the subcontracting value is lower than 1% of the Contract Price. The approval shall be issued according to criteria such as personal situation (no bankruptcy or similar, no final decision regarding incorrect professional behaviour, fulfilment of payment obligations of taxes and social contributions), solid financial position, experience in similar projects (for the type of works to be executed by the proposed Subcontractors), etc.

4.8

Proceduri de Securitate

Security issues

La sfarsitul Sub-Clauzei 4.8 se adauga urmatoarele:

At the end of Sub-clause 4.8 add:

În termen de 28 de zile de la primirea întiintarii potrivit prevederilor Sub-Clauze 8.1 [Începerea Lucrarilor], Antreprenorul va transmite Consultantului Supervizare planul detaliat de management al traficului.

Within 28 days from receiving the notification according to sub-clause 8.1 [Start of Works], the Contractor shall submit to the Supervisor the detailed plan for traffic management.

Planul de management al traficului va defini masurile ce vor fi implementate pentru gestionarea traficului pe durata executarii Lucrarilor. Un astfel de sistem va descrie, în forma unor schite însotite de detaliile narative, succesiunea semnelor, devierile, iluminatul, împrejmuirile, etc. ce vor fi aplicate fiecarui sector de drum cu diferite caracteristici ale profilelor transversale (2,3 sau 4 benzi), astfel încât utilizatorii drumului si riveranii sa fie protejati. Planul de management al traficului va fi aprobat de Inginer înainte de începerea Lucrarilor în orice parte a santierului.

The plan for traffic management shall define the measures to be implemented for traffic management for the duration of the works. Such a system shall describe, as sketches accompanied by text, the sequence of signs, deviations, lighting, fencing, etc., to be applied to each road sector of different characteristics (2, 3 or 4 lanes), so that the road users and the riparians to be

7

Page 8: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

protected. The traffic management plan shall be approved by the Engineer before the start of the works in any part of the worksite.

4.17Utilajele Antreprenorului

Contractor’s equipment

La sfarsitul acestei Sub-Clauze se adauga urmatoarele:

At the end of this Sub-clause add:

Pentru executarea Lucrarilor, Antreprenorul va folosi Utilaje de aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse în Oferta si listate în Lista 18 inclusa în Contract

For executing the Works, the Contractor shall use equipment of same quality and capacity as those proposed in the Tender and listed in List 18 included in the Contract

4.18Protecţia mediului

Environmental protection

La sfarsitul acestei Sub-Clauze se adauga urmatoarele:

At the end of this Sub-clause add:

În cazul în care Antreprenorul nu îsi îndeplinete obligatiile ce îi revin din potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, Autoritatea Contractanta este îndreptatit sa primeasca din partea Antreprenorului, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5, plata costului masurilor de remediere sau o valoare mai mare în functie de pagubele reale.

In case the Contractor does not fulfil his obligations according to this sub-clause, the Contracting Authority is entitled to receive from the Contractor, under the condition of observing 2.5, the payment for the cost of mitigation measures, or a larger value, depending on the real damages

4.22Securitatea şantierului

Worksite security

La sfarsitul acestei Sub-Clauze se adauga urmatoarele:

At the end of this Sub-clause add:

În scopurile prezentei Sub-Clauze, participantii la traficul rutier si riveranii nu vor fi considerati drept persoane neautorizate în utilizarea normala a drumului si accesul riveranilor la proprietati. Aceasta utilizare si acest acces vor fi reglementate ca parte a planului de management al traficului elaborat de Antreprenor.

For the purpose of this Sub-clause, the participants to traffic and the riparians shall not be considered as non-authorised for the normal use of the road and riparians’ access to properties. This use and access shall be regulated as part of the traffic management plan elaborated by the Contractor

4.25Jurnalul de şantier

Worksite diary

Se introduce o noua Sub-Clauza4.25:

A new sub-clause 4.25 is introduced:

Antreprenorul va redacta un Jurnal de Santier pentru înregistrari curente, în formatul convenit de catre Consultantul Supervizare. Jurnalul de Santier va fi pastrat pe Santier iar Reprezentantul Antreprenorului va înregistra zilnic urmatoarele informatii (minim):

The Contractor shall keep a Site Diary (log) for current records, format agreed by the Supervisor. The Diary shall be kept on the worksite, the Contractor Representative recording daily the following (at least):

1. Conditiile atmosferice, întreruperea lucrului datorita conditiilor meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numarul si calificarea personalului ce lucreaza pe Santier, materialele aprovizionate, materialele încorporate în lucrari, utilajele defecte, testele efectuate, esantioanele trimise, evenimentele neprevazute, precum si ordinele sau dispozitiile verbale date Antreprenorului;

1. Weather conditions, work interruptions due to weather, work program, number and qualification of personnel working on the site, supplied materials, defective equipment, performed tests, sent samples, unexpected events, as well as the orders or verbal dispositions given to the Contractor.

2. Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe Santier si utilizate pentru calculul platilor catre Antreprenor, cum ar fi lucrarile terminate, cantitatile reale, materiale aprovizionate acceptate pentru a fi încorporate în Lucrari. Aceste atasamente fac parte din Jurnalul de Santier, dar pot fi semnate, daca este nevoie, ca documente separate.

2. Annexes with detailed data referring to all elements that are checked on site and used for calculating the payments to the Contractor, such as completed

8

Page 9: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

works, real quantities, supplied materials accepted for inclusion in the Works. These attachments are part of the Site Diary, but they may be signed, if necessary, as separate documents.

3. Lista obstacolelor si a altor dificultati întâlnite de Antreprenor în executia Lucrarilor, pe parcursul perioadei de raportare.

3. List of obstacles and other difficulties met by the Contractor in executing the works, during the reporting period.

La cererea Consultantului Supervizare, Antreprenorul trebuie sa furnizeze toate informatiile necesare pentru completarea zilnica a înregistrarilor referitoare la Lucrari.

At the request of the Supervisor, the Contractor must supply all information necessary for the daily filling in of the records regarding the Works.

Informatiile furnizate sunt notate în Jurnalul de Santier si în anexe, semnate de catre reprezentantul Antreprenorului si contrasemnate de Consultantul Supervizare sau de reprezentantul lui. Antreprenorul este responsabil pentru copii de siguranta corespunzatoare pentru aceste informatii.

The supplied information are written down in the Site Diary and in annexes by the Contractor Representative and countersigned by the Supervisor or his representative. The Contractor is responsible for safety copies for this information.

În cazul în care exista dezacorduri asupra unui subiect notat în Jurnalul de Santier, Antreprenorul trebuie sa informeze în scris Consultantul Supervizare despre comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care s-a consemnat nota în Jurnalul de Santier sau în anexa

If there are disagreements on a subject recorded in the Site Diary, the Contractor must inform the Supervisor, in writing, about his comments, within 14 days from the date when the note was recorded in the Diary or in the annex.

6 Personalul şi Forţa de Muncă

Personnel and Labour Force

6.1Angajarea personalului şi forţei de muncă

Hiring personnel and labour force

La sfarsitul Sub-Clauzei 6.1 se adauga urmatoarele:

At the end of Sub-clause 6.1 add:

Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din oferta listata în Lista 15 si 16 inclusa în Contract. Orice înlocuire a personalului se va face cu personal cu calificari si experienta cel putin echivalente cu cele ale personalului înlocuit

The Contractor shall hire key personnel according to the proposal included in the offered lists 15 and 16 and included in the Contract. Any staff replacement shall be done with personnel having qualifications and experience at least equivalent with those of the replaced staff.

6.4Legislaţia Muncii

Labour legislation

După ultimul paragraf al Sub-clauzei 6.4 se vor introduce următoarele:

After the last paragraph of Sub-clause 6.4 add:

"Instituţia relevantă de unde se pot obţine informaţii detaliate privind legislaţia muncii este Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse."

The relevant institution where detailed information regarding the labour legislation is the Ministry of Labour, Family and Equal Opportunities

6.5Programul de lucru

Work program

La sfarsitul Sub-Clauzei 6.5 se adauga urmatoarele:

At the end of Sub-clause 6.5 add:

Personalului Antreprenorului nu îi este permisa executarea Lucrarilor în afara programului normal de lucru în mai mult de un schimb, cu exceptia acelor activitati care necesita prezenta continua pe Santier, cum ar fi managementul traficului.

The Contractor’s personnel is not allowed to execute the Works outside the normal work program in more than one shift, except those activities requiring

9

Page 10: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

the continuous presence on site, such as traffic management.

6.8Supravegherea asigurată de Antreprenor

Supervision by the Contractor

La sfarsitul Sub-Clauzei 6.8 se adauga urmatoarele:

At the end of Sub-clause 6.8 add:

Un procent rezonabil din personalul de administrare al Antreprenorului va avea cunostinte adecvate de limba româna. În caz contrar, Antreprenorul va avea disponibi pe Santier un numar suficient de interpreti competenti, pe toata durata programului de lucru

A reasonable percentage of the administration personnel of the Contractor shall have adequate knowledge of Romanian language. Contrary, the Contractor shall have available on site a sufficient number of competent interpreters, during the whole duration of the working program.

La sfarsitul Sub-Clauzei 6.8 se adauga urmatoarele:

At the end of Sub-clause 6.8 add:

a) Personalul strain si forta de munca.

Antreprenorul poate importa personalul necesar pentru executarea Lucrarii. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca acest personal detine viza de rezidenta si permisul de lucru necesare. Antreprenorul va fi responsabil pentru întoarcerea personalului sau importat la domiciliu sau la locul de unde a fost recrutat. În eventualitatea decesului în Tara a oricarui membru al personalului Antreprenorului sau al membrilor familiilor acestora, Antreprenorul va fi responsabil pentru aranjamentele necesare repatrierii sau înmormântarii

a) Foreign personnel and labour force

The Contractor may import the personnel necessary for execution of the Works. The Contractor must ensure that these personnel hold the necessary residence visa and work permit. The Contractor shall be responsible for the return of his imported personnel back home or to the place where recruited. In the event of decease in the Country of any member of personnel or family member, the Contractor shall be responsible for necessary arrangements for repatriation or burial.

b) Bauturile alcoolice si drogurile.

Antreprenorul nu va importa, vinde, darui, face troc sau înstraina în alt fel bauturi alcoolice sau droguri, si nu va permite importul, vânzarea, daruirea, trocul sau înstrainarea unor bauturi alcoolice sau droguri de catre Personalul Antreprenorului.

b) alcoholic drinks and drugs

The Contractor shall not import, sell, offer, exchange, etc., alcoholic drinks or drugs, and shall not allow import, sell, exchange and offering of alcoholic drinks or drugs by his personnel.

c) Arme si munitii.

Antreprenorul nu va darui, face troc sau se va debarasa în alt fel de arme sau munitii de orice fel, sau va permite Personalului Antreprenorului sa faca acest lucru.

c) arms and ammunition

The Contractor shall not offer, exchange, etc. arms and ammunition of any kind, and shall not allow the personnel to do so.

d) Plati ilegale

Orice comision, avantaj, cadou, gratificatie, recompensa sau mita data, promisa sau oferita de catre sau în numele Antreprenorului sau a agentului sau sau a functionarului sau sau a oricarei alta persoana, cu scopul de a obtine sau a executa prezentul Contract sau oricare alt Contract cu Autoritatea Contractanta , pe lânga orice raspundere penala ce ar putea apare, îl va îndreptati pe Autoritatea Contractanta sa rezilieze prezentul Contract sau toate contractele pe care Antreprenorul le-ar fi putut semna cu Autoritatea Contractanta . De asemenea Antreprenorul va putea fi obligat sa plateasca orice pierdere sau paguba rezultata din aceasta reziliere. Orice suma platita va fi dedusa din sumele datorate la plata Antreprenorului.

d) illegal payments

10

Page 11: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

Any commission, advantage, gift, gratification, reward, bribe given, promised or offered by or on behalf of the Contractor or agent or clerk or any other person, in order to obtain or execute the present Contract or any other contract concluded with the Contracting Authority, among any penal responsibility that may arise, shall entitle the Contracting Authority to cancel the present Contract or any other contract that the Contractor may conclude with the Contracting Authority. Also the Contractor may be obliged to pay any loss or damage resulted from this cancelation. Any paid amount shall be deducted from the money due to be paid to the Contractor

7 Utilajele, materialele şi executia

Equipment, materials and execution

7.8Redevenţe

Royalties

Se introduce o noua Sub-Clauza 7.8:

A new sub-clause 7.8 is introduced:

Antreprenorul va fi de asemenea raspunzator pentru toate platile sau compensatiile, daca exista, percepute pentru descarcarea unor parti sau a totalitatii acestor materiale, depozite de deseuri, darâmaturi si deseuri periculoase.

The Contractor shall be also responsible for all payments or compensations, if any, required for discharging, in part or in total, of these materials, waste deposits, demolitions and dangerous waste.

8 Începerea, întârzierea şi suspendarea Lucrarilor

Beginning, delay and suspension of Works

8.3Programul de execuţie

Execution programme

La sfarsitul Sub-Clauzei 8.3 se adauga urmatoarele:

At the end of Sub-clause 8.3 add the following:

Acest program de executie revizuit va fi transmis în termen de 21 de zile de la primirea înstiintarii trimisa de catre Consultantul Supervizare. Nerespectarea acestei prevederi va da dreptul Autoritatii Contractante de a cere penalitati de întârziere, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5

This revised execution programme shall be sent within 21 days from reception of the notification sent by the Supervisor. Non-observance of this stipulation shall give to the Contracting Authority the right to ask for delay penalties, with observance of Sub-clause 2.5

8.6Ritmul evoluţiei lucrărilor

Rhythm of Works progress

Se adauga la sfarsitul Sub-Clauzei 8.6 urmatorul paragraf:

At the end of the Sub-clause 8.6 add the following paragraph:

Conformitatea progresului Lucrarii cu programul de executie al Antreprenorului, asa cum a fost transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 8.3, este controlat printr-un sistem de puncte de referinta.

The conformity of the Works progress with the execution programme of the Contractor, as submitted according to the first paragraph of sub-clause 8.3 or revised according to the third paragraph of sub-clause 8.3, is controlled by a system of milestones.

Acest sistem este format din urmatoarele puncte de referinta pentru monitorizarea şi evaluarea progresului execuţiei.

The following milestones are used for monitoring and evaluation of execution progress:

Faza de proiectare - Design phase

Punctul de referinta nr. 1 este definit astfel:

In termen de 28 de zile de la emiterii ordinului de Data de începere a lucrărilor:

- Tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe şantier,

11

Page 12: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

- Programul de execuţie al Antreprenorului este depus conform prevderilor prezentei clauze,

Milestone no. 1 is defined as follows:

Within 28 days from the issuing of the order containing the Commencement Date:- all key personnel of the Contractor is mobilised on site,- the execution programme of the Contractor is submitted according to stipulation of this clause;

Punctul de referinta nr. 2 este definit astfel:

In maximum 2 de luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor documentatia pentru obtinerea autorizatiei de constructie conform legislatiei nationale in vigoare va fi predata Consultantului Supervizare pentru avizare.

Milestone no. 2:

In maximum two months since the Commencement Date the documentation for obtaining the Construction Authorisation according to national legislation in force is submitted to the Supervisor for agreement.

Punctul de referinta nr. 3 este definit astfel

In maximum 4 de luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor proiectul tehnologic al statiei de epurare conform Vol.3 Specificatii Tehnice cap 3.2.1.1.2 va fi predat Consultantului Supervizare ptr avizare.

Milestone no. 3:

In maximum four months since the Commencement Date the technological design of the treatment plant according to Volume 3 Technical Specs chapter 3.2.1.1.2 is submitted to the Supervisor for agreement.

Punctul de referinta nr. 4 este definit astfel

In maximum 8 de luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor toate proiectele de executie pentru statia de epurare conform Vol.3 Specificatii Tehnice cap 3.2.1.1.2 vor fi aprobate de catre Autoritatea Contractanta respectiv Consultantul Supervizare.

Milestone no. 4:

In maximum eight months since the Commencement Date the complete technical design (PT) of the treatment plant according to Volume 3 Technical Specs chapter 3.2.1.1.2 are approved by the Contracting Authority.

Faza de executie - execution phase

Punctul de referinta nr. 5 este definit astfel

Lucrarile de executie trebuie sa inceapa In maximum 1 luna de la data emiterii autorizatiei de constructie.

Milestone no. 5:

The execution must start in maximum one month since the issuance of the Construction Authorisation.

Alte 3 puncte de referinta inclusiv volumele de lucrari ce urmeaza a fi executate pana la termenele respective - se vor agrea de comun acord de către Antreprenor şi Consultantul Supervizare în termen de 28 de zile de la depunerea Programului de execuţie de către Antreprenor. În cazul în care la finele acestei perioade nu se ajunge la nici un acord în acest sens, Consultantul Supervizare este cel care va defini cele trei puncte de referinta; acestea se vor alege pe baza Programului de execuţie depus de către Antreprenor.

Other 3 milestones, including amount of works to be executed before the respective deadlines, shall be agreed commonly by the Contractor and the Supervisor within 28 days after the submission of the Execution Programme by the Contractor. If no agreement is concluded at the end of this period, the Supervisor shall define the 3 milestones; they will be selected based on the

12

Page 13: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

Execution Programme submitted by the Contractor.

În cazul în care Antreprenorul întâmpina întârzieri în atingerea punctului de referinta, Autoritatea Contractanta va fi îndreptatita, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5, sa retina din Certificatele Interimare de Plata o suma egala cu 0.1%/zi din Suma Contractuala Acceptata, pâna la maximum 15% din Suma Contractuala Acceptata. In case the Contractor delays the reaching the milestone, the Contracting Authority is entitled, according to sub-clause 2.5, to retain from the Interim Payment Certificates an amount equal to 0.1% per day of the Accepted Contract Value.

Ori de câtre ori este transmis un program de executie revizuit, punctele de referinta vor fi actualizate conform prevederilor de mai sus, cu conditia ca Consultantul de Supervizare sa nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la primirea programului o înstiintare în care sa mentioneze ca programul nu corespunde prevederilor Contractului.

Any time a revised execution programme is transmitted, the milestones shall be updated according to the above stipulations, under the condition that the Supervisor has not transmitted within 21 days after receiving, to the Contractor a notification that the programme does not observe the Contract stipulations.

11 Perioada de garantie

Warranty period

11.1Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defecţiunilor

Completion of outstanding works and remediation of defects

Se sterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 si se înlocuiete cu urmatorul sub-paragraf:

Delete sub-paragraph (b) of sub-clause 11.1 and replace with:

(b) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectiunilor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradarilor, conform solicitarilor Autoritatii Contractante (sau în numele acestuia), pâna la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz).

(b) shall execute all works necessary for remediation of defects, apparent or hidden, or degradations, conforming to the requests of the Contracting Authority (or on its behalf), before the expiry date of the Defect Notification Period for Works or Sections of Works (as appropriate).

După punctul b) se vor introduce următoarele:

After (b) introduce the following:

c) Va asigura funcţionarea lucrărilor la parametrii proiectaţi în condiţiile respectării plafoanelor maxime garantate ale costurilor de operare, stabilite conform Specificaţiilor tehnice şi ofertei acceptate pentru o perioadă de 12 luni consecutiv."

(c) shall ensure the functioning of the works at design parameters, conditioned of observing the maximum guaranteed values of the operating costs, established according to the Technical Specs and accepted offer for a period of 12 consecutive months.

11.3

Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilor

Prolongation of Defect Notification Period

La sfarsitul Sub-Clauzei 11.3 se adauga urmatoarele:

At the end of sub-clause 11.3 add the following:

Cu conditia respectari prevederilor Sub-Clauzei 2.5, Autoritatea Contractanta va fi îndreptatita la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru lucrari, un Sector sau o parte importanta a Lucrarilor, daca si în masura în care Lucrarile, un Sector, o componenta importanta a Echipamentelor sau o parte semnificativa a Lucrarilor (dupa caz, si dupa receptia Lucrarilor) nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost create din cauza unui defect sau deteriorare. Totusi Perioada de Notificare a Defectiunilor nu poate fi prelungita cu mai mult de doi ani.

With the condition of observing the stipulations of sub-clause 2.5, the Contracting Authority is entitled to a prolongation of the DNP for works, a section or important part of the works, if and in the proportion in which the

13

Page 14: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

works, a section, an important component of the Equipment or a significant part of the works (as appropriate, also after the reception of works) cannot be used for the purpose for which they were erected due to a defect or deterioration. However, the DNP may not be prolonged with more than two years.

13 Modificari şi actualizari

Modifications and updates

13.2Optimizarea proiectului

Project optimisation

La sfarsitul Sub-Clauzei 13.2 se adauga urmatoarele:

At the end of sub-clause 13.2 add the following:

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facuta potrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv în perioada necesara pentru revizuirea si aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi îndreptatit la nici o prelungire a Duratei de Executie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire si aprobare.

The Contractor shall be responsible for any proposal made according to this sub-clause, inclusively during the period necessary for its revision and approval. The Contractor shall not be entitled for any prolongation of Duration of Execution, Cost or profit afferent to such period of revision and approval.

13.5Sume provizionate

Provisional Sum

Se sterge punctul (b) (ii) al Sub-Clauzei 13.5 si se înlocuiete cu urmatoarele:

Delete item (b) (ii) of Sub-Clause 13.5 and replace with the following:

O suma pentru cheltuieli indirecte si profit, calculata ca procent din aceste sume efective prin aplicarea ratei procentuale relevante specificata în Anexa la Oferta

A sum for indirect expenses and profit, calculated as percentage of these effective amounts by applying the relevant percent rate specified in the Annex to Tender

13.8Actualizări generate de modificări ale preţurilor

Updates generated by changes of prices

Conţinutul acestei clauze se va şterge şi se va înlocui cu următoarele:

The content of this clause shall be deleted and replaced with the following:

Pretul contractului este ajustat ca urmare a aplicarii formulei de ajustare a valorii fiecarei situatii de lucrari lunare. Actualizarea sumelor care trebuie platite lunar, conform situatiilor de lucrari, se va realiza pe baza indicilor preţurilor de consum total, publicati de către Institutul Naţional de Statistică, intre luna semnarii contractului şi luna anterioară emiterii facturii respective, sau ultima luna pentru care a fost publicat acest indice de către Institutul Naţional de Statistică astfel:

The Contract price is adjusted following the use of adjustment formula of each monthly statement of works done. The update of the amount to be paid monthly, according to the monthly statement, shall be done based on the index of total consumption prices, published by the National Institute for Statistics, between the month of Contract signature and the month previous to the issue of the invoice, or the last month for which the index was published by the National Institute for Statistics as follows:

Sn = So*IPC/100

Unde: where:

Sn - reprezinta valoarea actualizata a situatiei lunare de lucrari pentru luna de decontare "n"

Sn – is the updated value of the monthly works statement for month "n”

So - reprezinta valoarea situatiei lunare de lucrari in luna de decontare "n", calculata in preturi valabile la data semnarii contractului.

S0 – is the value of the monthly works statement for month "n”, calculated in prices valid at the date of contract signing.

IPC - este indicele preţurilor de consum total, intre luna semnarii contractului şi luna anterioară emiterii facturii conform situatiei lunare de lucrari in luna de decontare "n", sau ultima luna pentru care a fost publicat acest indice de către Institutul Naţional de Statistică;

14

Page 15: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

IPC – is the index of total consumption prices, published by the National Institute for Statistics, between the month of Contract signature and the month previous to the issue of the invoice based on the monthly works statement for month "n”, or the last month for which the index was published by the National Institute for Statistics.

Avansul nu va fi supus actualizarii.

The advance payment shall not be updated.

14 Pretul Contractului şi platile

Contract Price and payments

14.2Plata in avans

Advance payment

Paragrafele 5 si 6 din Sub-clauza 14.2 nu se aplica.

Paragraphs 5 and 6 of Sub-clause 14.2 do not apply.

Plata se va efectua numai după depunerea unei Garanţii bancare pentru o sumă egală cu valoarea avansului conform formularului nr.15 precum si a scrisorii de Garantie bancara de Buna executie. Recuperarea avansului se va face prin deducerea a 15% din fiecare plată până la recuperarea integrală a valorii avansului. Reducerea garantiei bancare se va efectua numai cu acordul Autoritatii Contractante.

The payment shall be made only after the submission of a Bank Guarantee for an amount equal to the advance payment, according to Form 15, and of a Bank Guarantee for Good Execution. The restitution of the advance payment shall be done by retaining 15% of each payment untill the whole advance payment is recovered. The reduction of the bank guarantee shall be done only with the approval of the Contracting Authority.

14.3Prezentarea situaţiilor interimare de lucrări

Submission of interim works statement

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.3 se adauga un nou paragraf:

At the end of sub-clause 14.3 add:

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei Sub- Clauze, va fi semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situatia de Lucrari nu este semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara efect

Each Works Statement, according to this sub-clause, shall be signed by the Contractor Representative, appointed observing sub-clause 4.3. If the Works Statement is not signed by the Contractor Representative, then it is void and without effect.

14.5Echipamente şi materiale destinate Lucrărilor

Equipment and materials intended for the Works

Această sub-clauză se va aplica pentru echipamentele si utilajele specificate in anexa la oferta numai in cazul in care utilajele au fost livrate in conformitate cu specificatiile tehnice aprobate odata cu proiectul tehnologic si conform graficului de livrare aprobat de supervizor si Autoritatea Contractanta si nu cu mai mult de 60 zile inainte de a fi montat..

This sub-clause shall apply only for equipment and plants specified in the Annex to Tender only if they have been delivered according to the technical specifications approved simultaneously with the technological design and accordingly with the delivery schedule, and not earlier than 60 days before mounting (installing).

Se vor plati 70 % din valoarea utilajului indicat in Listele de preturi daca restul conditiilor sint indeplinite

The payment shall be for 70% of the plant’s value if the other conditions are fulfilled.

14.9

Plata Sumelor Retinute

Payment of Retention Money

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.9 se adauga urmatoarele:

At the end of sub-clause 14.9 add:

Antreprenorul poate cere plata Sumelor Retinute în schimbul transmiterii Autoritatii Contractante a unei garantii bancare. În astfel de cazuri, Consultantul Supervizare va aproba si Autoritatea Contractanta va efectua plata catre Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Retinute, dupa obtinerea garantiei ce va fi în formatul si emisa de o entitate aprobate de catre Autoritatea Contractanta , în

15

Page 16: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

valoarea si în moneda egale cu cele ale platii ce trebuie efectuate. Antreprenorul poate creste gradual valoarea garantiei bancare în conformitate cu estimarile transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.4 [Graficul de plati]. Valoarea garantiei bancare va fi totusi egala cu limita Sumelor Retinute specificata în Anexa la Oferta atunci când totalul tuturor platilor interimare aprobate (exclusiv plata în avans, deducerile si restituirile sumelor retinute) depasete saptezeci de procente (70%) din Valoarea de Contract Acceptata mai putin Sumele Provizionate.

The Contractor may ask the payment of retention money in exchange of transmitting a bank guarantee. In such cases, the Supervisor shall approve and the Contracting Authority shall pay to the Contractor the associated amounts of the Retention Money, after obtaining a bank guarantee having the template and being issued by an entity approved by the Contracting Authority, in the value and currency equal to those of the payment to be done. The Contractor may gradually increase the value of the bank guarantee according to the estimations sent observing sub-clause 14.4 [payment schedule]. The value of the bank guarantee shall be, however, equal to the limit of Retention Money specified in the Annex to Tender when the total of all approved interim payments (exclusively advance payment, deductions and restitutions of retention money) exceeds 70% of the Accepted Contract value less Provisional Sums.

Antreprenorul va asigura ca garantia este valida si în vigoare pâna când Antreprenorul a executat si terminat Lucrarile si a remediat orice defecte, asa cum este specificat pentru Garantia de Buna Executie în Sub-Clauza 4.2. Returnarea garantiei se va face în locul eliberarii celei de-a doua jumatati a Sumelor Retinute potrivit prevederilor paragrafului secund al Sub-Clauzei 14.9, în timp ce Antreprenorul va fi îndreptatit, dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, la o reducere a valorii garantiei bancare corespunzator primei jumatati a Sumelor Retinute

The Contractor shall ensure that the guarantee is valid and in force until the Contractor has executed and completed the Works and has remedied any defects, as specified for the Guarantee of Good Execution in sub-clause 4.2. The return of the guarantee shall be done instead releasing the second half of the Retention Money according to the second paragraph of sub-clause 14.9, while the Contractor shall be entitled, after the issuing of the Reception Certificate at the Completion of the Works, to a reduction of the value of the bank guarantee corresponding to the first half of the Retention Money.

14.16Restituirea sumelor plătite necuvenit

Restitution of undue money (payments)

Se adauga o noua Sub-Clauza 14.16:

A new sub-clause 14.16 is added:

Antreprenorul se obliga sa restituie Autoritatii Contractante , în termen de 45 zile de la primirea unei cereri în acest sens, orice suma platita în plus fata de valoarea finala datorata. În cazul în care Antreprenorul esueaza în a face restituirea în termenul stabilit de catre Autoritatea Contractanta , Autoritatea Contractanta poate creste suma datorata prin adaugarea unor costuri de finantare:

The Contractor is obliged to pay back, to the Contracting Authority, within 45 days from receiving a request, any money paid over the final due value. If the Contractor fails to pay back within the deadline established by the Contracting Authority, the Contracting Authority is allowed to increase the due amount by adding financing costs:

- La rata de scont aplicata de banca centrala a tarii Autoritatii Contractante daca platile sunt în moneda acelei tari;

– at the bank rate applied by the central bank of the country of the Contracting Authority, if payments are in the currency of that country;

- La rata aplicata de Banca Centrala pentru principalele sale tranzactii de refinantare în euro, daca platile sunt în euro,

– at the rate applied by the Central Bank for its main refinancing transactions in euro, if payments are in euro

în prima zi a lunii în care a expirat termenul limita, plus trei puncte procentuale si jumatate. Costurile de finantare vor fi aplicate pentru perioada de timp ce se scurge între acea data a platii stabilita de catre Autoritatea Contractanta (exclusiv) si data în care a fost efectuata plata (inclusiv). Orice plata partiala va acoperi în

16

Page 17: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

primul rând costurile de finantare astfel stabilite.

of the first day of the month in which the period has expired, plus 3.5 percentage points. The financing costs shall be applied for the period between the deadline (exclusively) and the date of payment (inclusively). Any partial payment shall cover firstly the financing costs.

Sumele ce trebuie restituite Autoritatii Contractante pot fi compensate cu sumele de orice fel datorate Antreprenorului. Aceasta nu va afecta dreptul Partilor de a stabili plata în transe. Spezele bancare contractate în urma restituirii sumelor datorate Autoritatii Contractante vor fi în sarcina Antreprenorului.

The amounts that must be paid back may be compensated with money due to the Contractor, of any kind. This will not affect the right of parties to establish payments in instalments. The bank commissions due for the restitution to the Contracting Authorities shall be paid by the Contractor.

15 Rezilierea Contractului de către Autoritatea Contractanta

Termination of Contract by the Contracting Authority

15.2Rezilierea Contractului de către Autoritatea Contractanta

Termination of Contract by the Contracting Authority

Se sterge al doilea paragraf si se înlocuieste cu urmatorul:

Delete second paragraph and replace with the following:

În oricare din aceste evenimente sau circumstante, Autoritatea Contractanta , în termen de 14 zile de la transmiterea unei înstiintari catre Antreprenor, va putea sa rezilieze contractul si sa evacueze Antreprenorul de pe Santier. Contractul va fi reziliat de drept, fara o citatie oficiala, actiune în instanta sau sentinta arbitrara sau oricare alte formalitati la expirarea notificarii de 14 zile, anterior mentionata. Totusi, în cazurile descrise de sub-paragrafele (e) sau (f), Autoritatea Contractanta va putea, printr-o înstiintare, sa rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fara o citatie oficiala, actiune în instanta sau sentinta arbitrara sau oricare alte formalitati, dupa primirea de catre Antreprenor a notificarii de reziliere.

In any of these events or circumstances, the Contracting Authority, within 14 days after notifying the Contractor, may terminate the Contract and evacuate the Contractor from the Worksite. The Contract shall be terminated de jure, without an official notification, action in court or any other formalities at the expiration of the above-mentioned 14 days period. However, in cases described in paragraphs (e) or (f), the Contracting Authority may, by a notification, to terminate the Contract immediately, this being officially terminated, without any official notification, action in court or any other formalities, after the receiving of the notification by the Contractor.

Se introduc urmatoarele propozitii la sfarsitul celui de-al patrulea paragraf:

The following shall be introduced at the end of the fourth paragraph:

În sensul prezentei Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Autoritatii Contractante, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si depozitate pe Santier, într-un loc definit de catre Consultantul Supervizare si care va fi amenajat si împrejmuit de catre Antreprenor; toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.

For the purpose of the present Clause, the Worksite shall include only those places (sites) where Permanents Works will be executed and Equipment and Materials will be delivered. Any Materials or Equipment (Plants) being property of the Contracting Authority, according to sub-clause 7.7, and at the date of termination are not on the Worksite, shall be promptly transported by the Contractor and stored on Site, in a place defined by the Supervisor and arranged and fenced by the Contractor; all these shall be on the Contractor’s expenses.

Se înlocuiete ultimul paragraf cu urmatorul paragraf:

17

Page 18: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

The last paragraph is replaced with the following:

Autoritatea Contractanta va transmite o înstiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Santier sau în apropierea Santierului. Daca Antreprenorul nu va reusi sa isi retraga Utilajele si Lucrarile Provizorii in termen de 21 zile de la primirea instiintarii, Autoritatea Contractanta va fi indreptatit sa utilizeze acea parte din Utilajele si Lucrarile Provizorii ale Antreprenorului care se considera ca a fost rezervata exclusiv executarii Lucrarilor, potrivit prevederilor Contractului, dupa cum crede de cuviinta pana la terminarea lucrarilor respective.

The Contracting Authority shall transmit a notification by which the Contractor’s Equipment and the Temporary Works shall be returned to the Contractor on Site or close to it. If the Contractor does not contrive to withdraw his Equipment and Temporary Works within 21 days from receiving the notification, the Contracting Authority shall be entitled to use that part of Equipment and Temporary Works considered to be designated exclusively for the execution of the Works, according to the Contract stipulations, as considered until the completion of the works.

16 Suspendarea si Rezilierea Contractului de catre Antreprenor

Suspension and Termination of the Contract by the Contractor

16.2Rezilierea Contractului de catre Antreprenor

Termination by the Contractor

Se înlocuieste al doilea paragraf cu urmatorul text:

The second paragraph is replaced with the following:

În oricare din aceste evenimente sau circumstante, Antreprenorul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înstiintari catre Autoritatea Contractanta, va putea sa rezilieze contractul. Contractul va fi reziliat de drept, fara o citatie oficiala, actiune în instanta sau sentinta arbitrara sau oricare alte formalitati la expirarea notificarii de 14 zile, anterior mentionata. Totusi, în cazurile descrise de sub - paragrafele (f) sau (g), Antreprenorul va putea, printr-o înstiintare, sa rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fara o citatie oficiala, actiune în instanta sau sentinta arbitrara sau oricare alte formalitati, dupa primirea de catre Autoritatea Contractanta a notificarii de reziliere.

In any of these events or circumstances, the Contractor, Within 14 days from the transmission of a notification to the Contracting Authority, may terminate the contract. The Contract shall be considered terminated, without any official note, action in court or any other formality at the end of the 14 days above-mentioned. However, in cases described by sub-paragraphs (f) or (g), the Contractor may, by a notification, terminate the Contract immediately, this being terminated without any official note, action in court or any other formality, after receiving of the termination notification by the Contracting Authority.

16.3Încetarea Executiei Lucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului

Ceasing of Execution and Withdraw of Contractor’s Equipment

Se adauga la sfarsitul Sub-Clauzei urmatorul paragraf:

At the end of sub-clause add the following:

În sensul prezentei Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Autoritatii Contractante, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si depozitate pe Santier, într-un loc definit de catre Consultantul Supervizare si care va fi amenajat si împrejmuit de catre Antreprenor.

For the purpose of this Clause, the Worksite shall include only those sites where the Permanent Works will be executed and the Equipment and Materials will be delivered. Any Materials or Equipment (Plants) being property of the Contracting Authority, according to sub-clause 7.7, and at the date of termination are not on the Worksite, shall be promptly transported by the Contractor and stored on Site, in a place defined by the Supervisor and arranged and fenced by the Contractor.

18

Page 19: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

18 Asigurari

Insurances

18.2Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului

Insurance of Works and Contractor’s Equipment

La sfarsitul Sub-Clauzei 18.2 se adauga urmatoarele:

At the end of sub-clause 18.2 add the following:

Va fi responsabilitatea Partii asiguratoare sa informeze compania de asigurari despre orice schimbare în natura, volumul sau programul de executie a Lucrarilor si sa asigure caracterul adecvat al acoperirii asigurarii pe toata durata Contractului

It shall be the responsibility of the insuring Party to inform the insurance company about any change in the nature, volume (size ?) or execution programme of the Works and to ensure the adequacy of the insurance cover all along the Contract duration.

18.5Asigurare pentru Proiect

Insurance for the Project

După sub-clauza 18. 4 se va introduce o nouă sub-clauză şi anume 18.5 având următorul conţinut:

After sub-clause 18.4 a new sub-clause 18.5 shall be introduced:

Antreprenorul va subscrie o asigurare de garantie profesionala, care va acoperi riscul de neglijenta profesionala in proiectarea Lucrarilor. Aceasta asigurare nu va avea o limita mai mica decit valoarea ofertei propuse.

The Contractor shall subscribe a professional guarantee insurance, which will cover the professional negligence risk for the design of the Works. The value of the insurance shall not be below the value of the offer.

Antreprenorul se va stradui sa mentina asigurarea de garantie profesionala in deplina valabilitate si efect pana la emiterea Certificatului de Receptie Finala. Antreprenorul se angajeaza sa anunte imediat Autoritatea Contractanta in legatura cu orice dificultate intampinata in prelungirea, reinnoirea sau restabilirea acestei asigurari.

The Contractor shall strive to maintain the professional guarantee insurance valid until the issuing of the Final Reception Certificate. The Contractor shall announce immediately the Contracting Authority about any difficulty in prolongation, renewal or re-establishing this insurance.

19 Forta majora – Force majeure

19.2Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului

The Romanian heading given here is wrong (it’s the one of 18.2)

La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 19.2 se adaugă următoarele:

At the end of the first paragraph of sub-clause 19.2 add:

"şi va fi însoţit de documentatia corespunzătoare evidentiind existenta evenimentului care constituie Forţa Majora."

„and it shall be accompanied by the adequate documentation distinguishing the existence of the event constituting the Force Majeure”

19

Page 20: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

20 Revendicari, Dispute si Arbitraj

Claims, disputes and arbitration

20.2Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului

The Romanian heading given here is wrong (it’s the one of 18.2)

Se sterg Sub-Clauzele 20.2 si 20.3.

Delete sub-clauses 20.2 and 20.3.

Se sterge paragraful secund al Sub-Clauzei 20.4 si se înlocuieste cu urmatoarele:

Delete the second paragraph of sub-clause 20.4 and replace with the following:

Consultantul Supervizare va actiona în calitate de Comisie de Adjudecare a Disputelor potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze 20.4, actionând corect, impartial si pe cheltuiala Autoritatii Contractante . In cazul în care Autoritatea Contractanta intentioneaza sa înlocuiasca Consultantul Supervizare, înstiintarea trimisa de Autoritatea Contractanta conform Sub-Clauzei 3.4 va include propuneri detaliate pentru numirea unui înlocuitor al Comisiei de Adjudecare a Disputelor.

The Supervisor shall act as DAB according to this sub-clause 20.4, acting correct, impartially and on the expense of the Contracting Authority. In case the Contracting Authority intends to replace the Supervisor, the notification sent according to sub-clause 3.4 shall include detailed proposals for appointing a replacer of DAB.

20.5Solutionarea pe Cale Amiabilă

Amicable solution

Se sterg Sub-Clauzele 20.2 , 20.3 si 20.4

Delete sub-clauses 20.2, 20.3 and 20.4.

Se înlocuieste textul sub-clauzei 20.5 cu urmatorul text:

The text of sub-clause 20.5 is replaced with the following:

Autoritatea contractanta si antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

The Contracting Authority and the Contractor shall do all efforts to solve amicably, by direct negotiations, any misunderstanding or dispute that might arise within or in connection of the Contract fulfilment.

20.9

Solutionarea litigiilor

Solution of litigations

Se sterg Sub-Clauzele 20.6 , 20.7 si 20.8

Delete sub-clauses 20.6, 20.7 and 20.8.

Dupa sub-clauza 20.8 se va introduce o noua sub-clauza si anume 20.9 având urmatorul continut:

After sub-clause 20.8 introduce a new sub-clause 20.9:

Daca, dupa 15 de zile de la inceperea tratativelor neoficiale astfel cum este prevazut la sub-clauza 20.5, autoritatea contractanta si antreprenorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul autoritatii contractante, in concordanta cu legislatia din Romania.

If, within 15 days from the commencement of the negotiation as stipulated in sub-clause 20.5, the Contracting Authority and the Contractor do not manage to solve amicable a conflict, each party may ask for a solution given by the competent court.

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

The Contract shall be interpreted according to Romanian laws.

20

Confusing / contradicting

Page 21: TL CL5 Vol.2 2.3 Conditii Contractuale Speciale Suplimentare Final BILINGV

Limba care guverneaza contractul este limba romana.

The language governing the Contract is Rromanian.

21 Controale şi Auditari efectuate de organismele romane si ale Uniunii Europene

Controls and audits by Romanian and EU institutions

Antreprenorul va permite Curtii de Conturi a României, Autoritatii de Audit, Oficiului Român Anti - frauda, Comisiei Europene, Oficiului European Anti - frauda si Curtii Europene a Auditorilor sa verifice, prin examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea proiectului si sa efectueze un audit complet al conturilor, documentelor contabile si al oricaror altor documente relevante pentru finantarea proiectului. Aceste inspectii pot avea loc într-o perioada de 7 ani dupa plata Certificatului Final de Plata.

The Contractor shall allow the Accounts Court of Romania, the Audit Authority, the Romanian Antifraud Office, EU Commission, etc to verify, by examining documents or by site checks, the implementation of the Project and to perform a thoroughly audit of the accounts, accountancy documents and any other documents relevant for the financing of the Project. These inspections may be performed during 7 years after the payment of the Final payment Certificate.

De asemenea, Antreprenorul va permite Oficiilor Anti – frauda române si europene sa efectueze controale si verificari la fata locului conform procedurilor stabilite de legislatia Comunitatii Europene pentru protectia intereselor financiare ale Comunitatii Europene împotriva fraudelor si a altor nereguli.

Also the Contractor shall allow the Romanian and EU antifraud offices to perform controls and verifications on site according to the procedures established by EU legislation for the protection of the financial interests of EU against frauds and other irregularities.

În acest scop, Antreprenorul va permite accesul personalului sau agentilor organismelor mentionate în primul paragraf al prezentei Clauze, pe Santier si în locatiile în care executa Contractul, incluzând sistemele informationale, precum si toate documentele si bazele de date referitoare la administrarea tehnica si financiara a proiectului, si sa ia toate masurile necesare înlesnirii muncii acestora. Accesul acordat agentilor organismelor amintite se va face pe baza confidentialitatii cu privire la tertele parti, fara a prejudicia orice alte obligatii ce le revin conform legilor publice carora li se supun. Documentele trebuie sa fie usor accesibile si clasate astfel încât sa înlesneasca examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie sa informeze Autoritatea Contractanta despre localizarea lor precisa.

For this purpose, the Contractor shall allow the access of the personnel or agents of the above-mentioned bodies on Site and locations where the Contract is executed, including informational systems, and all documents and databases referring to the technical and financial administration of the project, and to take all measures to facilitate their work. The access shall be allowed based on the confidentiality regarding third parties, without prejudice of any other legal obligations. The documents must be easily accessible and classified so to facilitate their examination, and the Contractor must inform the Contracting Authority about their precise localization.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organismelor mentionate în primul paragraf al prezentei Clauze de a efectua auditari, controale si verificari, vor fi aplicate în mod egal oricarui Subantreprenor sau altei parti ce beneficiaza de fondurile Comisiei Europene, cu aceleasi conditii si conform acelorasi reguli ca cele stabilite în aceasta Clauza.

The Contractor guarantees that the rights of the bodies mentioned in the first paragraph of this clause to perform audits, controls and verifications, shall be equally applied to any Subcontractor or other party benefitting of EU funds, with the same conditions and according to the same rules as those established in this Clause.

21