Tn chau de-cuongontap-dtcs-svien4 (1) (1)

  • View
    262

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tn chau de-cuongontap-dtcs-svien4 (1) (1)

  • 1. N TP IN T CNG SUT Cu 1 GTO (Gate Turn Off Thyristor) l Thyristor kha c bng cc iu khin l linh kin C th iu khin m v ng bng cc cng. Cu 2 K hiu IGBT Cu 3 K hiu DIODE cng sut Cu 4 Trong s hnh sau nu c in p vo Viac = 120 2 sin(100 t ) (V) , ti R = 6 th dng in trung bnh trn ti l :(ly gn ng ) 18A, U d D12 2U iac Id 2 2U iac 2.120 2 18,02 A R 3,14 * 6D3V iacTAI D2D4Hnh 1 Cu 5 Kha in t (bn dn) Khi m cho dng chy qua th c in tr tng ng nh, khi kha th in tr tng ng ln. Cu 6 Triac Hot ng in p xoay chiu. Cu 7 tt mt SCR ang dn phi: Gim in p UAK < 0 Cu 8 Diode dn dng in t anode sang cathode khi : Phn cc thun Cu 9 Khi SCR c kch m dn dng : Dng qua anode cathode SCR ln hn gi tr dng in duy tr th SCR s dn tip tc Cu 10 Khi SCR c kch m dn dng: Xung kch mt tc dng iu khin Cu 11 Khi SCR c kch m dn dng, SCR ngng dn: Gim dng anode cathode v di mc dng duy tr hoc t in p ngc ln SCR. Cu 12 SCR c th c xem cu to nh: 2 transistor NPN v PNP mc theo kiu lin kt nhau qua cc B v C Cu 13 Linh kin no khng c in p nh thng ngc? Triac Cu 14 Cho s . Khi U1>U2>U3 > Ukc . Diode no s dn D1 dn Hnh 2Cu 15 Cho s . Khi Uac> U1> U2> U3. Diode no s no dn? D3 dn UacHnh 3D1U1D2U2D3U3

2. Cu 16 Trong nhm van u Catode chung, tt c in p Anode u ln hn in p Catode chung. Pht biu no l ng Van c in p anode dng nht l hot ng v cc van cn li b kha (Van c in p anode b nht l hot ng v cc van cn li b kha, Ch van c in p dng nht v b nht l hot ng, cc van cn li b kha, Tt c cc van u dn) Cu 17 Trong nhm van u Anode chung, tt c in p Cathode u b hn in p Anode chung. Pht biu no l ng. Van c in p Cathode b nht hot ng v cc van cn li b kha. (Van c in p Cathode ln nht hot ng v cc van cn li b kha., Tt c cc van u kha. Tt c cc van u dn.) Cu 18 Chnh lu c iu khin l qu trnh Bin i in p xoay chiu thnh in p mt chiu. (ss Bin i in p mt chiu thnh in p xoay chiu. Bin i in p xoay chiu thnh in p xoay chiu c tn s khc, Bin i in p mt chiu thnh in p xoay chiu c tn s f=50Hz) Cu 19: Nghch lu l qu trnh Bin i in p mt chiu thnh in p xoay chiu. (ss Bin i in p xoay chiu thnh in p mt chiu. Bin i in p xoay chiu thnh in p xoay chiu c tn s khc Bin i in p mt chiu thnh in mt chiu khc) Cu 20 Vai tr ca t lc (Lc in) dng sau cc mch chnh lu l: Lm in p mt chiu sau chnh lu bt nhp nh tr nn bng phng. Cu 21 Tr s in dung ca t lc in cn dng trong mch chnh lu mt bn k so vi chnh lu ton k: Ln hn. Cu 22 in dung ca t lc in dng trong mch chnh lu: Tr s ln th tt. Cu 23 Ngun p xoay chiu dng sin v iac 220 2 sin100t [V] mc ni tip vi mt ti in tr R 4 v mt diode l tng nh hnh 4. Cng sut trung bnh trn ti (ly gn ng) 2450W T1 VsD1 ViacTAIU 2 2 U 2 2 2202 *2 Pd U d I d * 2454,5W Rt 3,142 * 4Hnh 4Cu 24 Mch chnh lu bn k bng diode nh hnh 4, vi v iac 220 2 sin100t [V] mch c tn s xung ra: f = 50Hz. Cu 25 Cho mch chnh lu ton k bng diode nh hnh 5, vi v iac 220 2 sin100t [V] mch c tn s xung ra: f = 100Hz T2VacD1 Viac D2 TAIHnh 5 Cu 26 Cho s chnh lu hnh tia mt pha ton k bin p (Hnh 5) c im trung tnh in p viac 150 2 sin100t , ti R = 10 ohm th dng in trung bnh trn ti l : (gn ng) 13.5[A]; U d 2 2U iac Id 2 2U iac 2 *150 2 13,512 A Rt 3,14 *10Cu 27 Ngun p xoay chiu dng sin viac 220 2 sin100t [V] mc ni tip vi mt ti in tr (Hnh 4) R 4 v mt diode l tng nh hnh v. Diode D1 chu in p ngc cc i l (ly gn ng) 308 [V] Ung max 2Uiac 220 2 311,13V Cu 28 Trong s hnh 6, nu c in p vo Viac 220 2 sin 100t (V) , E =120V, ti R = 2 ohm th in p ngc cc i t ln D1 l : (gn ng) 428 [V], U ng max 2U iac E 311,13 120 431,13 [V ] 3. T1D1VsViacR EHnh 6 Cu 29 Trong s hnh 6, nu c in p vo VAN 220 2 sin100t (V) , E =120V, ti R = 2 . D1 hot ng (Tnh trong 1 chu k): T t1 n t2. Vi t1, t2 l nghim ca phng trnh E 220 2 sin 100 t Cu 30 Trong s hnh 7, ti thun tr. Dng qua D1,D2 s l ID1 = ID2 T2VacD1D1D3Viac D2V iacTAITAIHnh 7D2D4Hnh 8Cu 31 Cho s Hnh 8, ng vo Uiac = 220 2 sin 100 t . Tn s sau chnh lu l: 100Hz Cu 32 Cho s hnh 8, UAN = 220 2 sin 100 t . Hy cho bit trong on t 0 n th: D2,D3 phn cc thun. D1,D4 phn cc nghch Cu 33 Trong s hnh 8 nu c in p vo Viac = 120 2 sin(100 t ) (V) , ti R = 6 th in p trung bnh trn ti l :(ly gn ng ) 108 V, U d 2 2U iac2.120 2 108,1[V ] 3,14Cu 34 Cho s hnh 8, vi uAN = 220 2 sin 100 t . Trong on t n 2 th D1,D4 phn cc thun. D2,D3 phn cc ngc. Cu 35 Cho s hnh 8, vi vAN 220 2 sin100t , ti thun tr. Diode D1 hot ng T n 2 Cu 36 Cho s hnh 8, vi VAN 220 2 sin100t , ti thun tr R=5. Diode D2, D3 hot ng t. 0 n . Cu 37 Cho hnh 8, vi VAN 220 2 sin100t , ti thun tr R=5. D4 m t ( n 2 ), D3 m t (0 n ). Cu 38 Cho s chnh lu 3 pha nh hnh 9. vi Va 220 2 sin100t , 2 4 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) . Trong on t (0 n ) cp Diode no 3 3 6 dn D5 v D6 D1 D1D3VaD5VaD2VbVbTAID3VcVc D4Hnh 9D6D2Hnh 10NTAI 4. Cu 39 Cho s chnh lu 3 pha nh hnh 9. Va 220 2 sin100t , Vb 220 2 sin(100t 2 ), 34 3 ) . Trong on t ( n ) cp Diode no dn D1 v D6, (c+, b-) 3 6 6 Cu 40 Cho s chnh lu 3 pha nh hnh 9. vi Va 220 2 sin100t , 2 4 5 7 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) . Trong on t ( n ) cp Diode 3 3 6 6 no dn. D3 v D2 (Hnh 2.28) Vc 220 2 sin(100t Cu 41 Cho s chnh lu 3 pha nh hnh 9. vi Va 220 2 sin100t , 2 4 9 11 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) . Trong on t ( n ) cp Diode 3 3 6 6 no dn. D5 v D4 Cu 42 Cho s chnh lu hnh tia 3 pha dng diode, ti thun tr nh hnh 10, vi 2 4 Va 220 2 sin100t , Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) . Trong on t (0 3 3 n ) Diode no dn . D3, (c+b-, hnh 2.19) 6Cu 43 Cho s chnh lu hnh tia 3 pha dng diode (hnh 10), ti thun tr nh hnh v, vi 2 4 Va 220 2 sin100t , Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) . Trong on t ( 3 3 6 5 n ) Diode no dn . D1 6 Cu 44 Cho s chnh lu hnh 10, ti thun tr nh hnh v, vi Va 220 2 sin100t , 2 4 5 9 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) . Trong on t ( n ) Diode no 3 3 6 6 dn . D2 Cu 45 Cho s chnh lu hnh 10, ti thun tr nh hnh v, vi Va 220 2 sin100t , 2 4 9 13 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) , Trong on t ( n ) Diode no 3 3 6 6 dn . D3 Cu 46 Cho s chnh lu 3 pha vi ti thun tr nh hnh 9. Cho Va 220 2 sin100t , 2 4 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) , R=220 . in p trung bnh trn ti 3 3 3 6U 2 220 * 3 6 Ud [V ] 3,14 Cu 47 Cho s chnh lu 3 pha vi ti thun tr nh hnh 9. Cho Va 220 2 sin100t , 2 4 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) , R=220. in p ngc ln nht trn mi 3 3 Diode l U ng max 6U 2 220 6 [V]= gi tr bin in p dy xoay chiu vo. Cu 48 Mch chnh lu cu 1 pha khng iu khin nh hnh 8, in p Vi c gi tr nh nh l Vpp = 25V, ti thun tr R = 10 Ohm th Cng sut chnh lu trung bnh ca mch l : 2 2U iac 2 2U iac Vpp2 252 Pd U d I d * 2 6,34[W ] Rt * Rt 3,142 *10 Cu 49 Ngun p xoay chiu dng sin viac 220 2 sin100t [V] mc ni tip vi mt ti in tr R 11 v mt diode l tng nh hnh 4. Cng sut trung bnh trn ti l: 5. T1 VsD1 ViacTAIPd U d I d Hnh 4U2 2 U2 2 2202 *2 * 892,5[W ] Rt 3,142 *11Cu 50 Trong s hnh 8 nu c in p vo viac 220 2 sin100t (V) , Dng trung bnh qua ti thun tr l 3,9A. Gi tr in tr ca ti l: (ly gn ng) 2 2U iac 2 2U iac 2.220 2 Id R 50,8[] R I 3,14 * 3,9 Cu 51 Trong s hnh 8 nu c in p vo viac = 120 2 sin 100 t (V) , ti R = 20 th cng sut trn ti l : (ly gn ng) 2U 2 2 2U 2 2 2 2 *1202 *2 Pd U d I d * 584,2[W ] Rt 3,142 * 20 Cu 52 Cho s chnh lu nh hnh 10 vi ti thun tr. Cho Va 220 2 sin100t , 2 4 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) , R= 320 . Cng sut trung bnh trn ti l: 3 3 (ly gn ng) D1 D1D3VaD5VaD2VbTAIVb D3VcTAIVc D4Hnh 9D6D2NHnh 10 3U 6 3U 2 6 32 * 2202 *6 Pd U d I d 2 * 2 207[W ] 2 2Rt 2 * 3,142 * 320Cu 53 Cho s chnh lu nh hnh 10 vi ti thun tr. Cho Va 220 2 sin100t , 2 4 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) , R= 320 . Gi tr trung bnh ca dng 3 3 3U 2 6 3 * 220 * 6 in l I d 0,804[ A] 2Rt 2 * 3,14 * 320 Cu 54 Cho s chnh lu nh hnh 10 vi ti thun tr. Cho Va 220 2 sin100t , 2 4 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) , R= 320 . Gi tr trung bnh trung bnh 3 3 3U 2 6 3 * 220 * 6 qua mi Diode l: 0.27A, I D 0,268[ A] 3 * 2Rt 3 * 2 * 3,14 * 320 Cu 55 Cho s chnh lu 3 pha vi ti thun tr nh hnh 9. Cho Va 220 2 sin100t , 2 4 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) , R= 220. Cng sut trung bnh trn ti l: 3 3 3 6U 2 3 6U 2 32 * 6 * 2202 1205W, Pd U d I d * 1204,9[W ] Rt 3,142 * 220 Cu 56 Cho s chnh lu 3 pha vi ti thun tr nh hnh 9. Cho Va 220 2 sin100t , 2 4 Vb 220 2 sin(100t ) , Vc 220 2 sin(100t ) , R= 220. Dng in trung bnh trn ti l: 3 3 6. 3 6U 2 3 * 6 * 220 2,34[ A] Rt 3,14 * 220 Cu 57 Cho s nh hnh 11, y l s dng Chnh lu dng in bn k, mt pha c iu khin. Id S1R V iacG1Hnh 11 Cu 58 Cho s nh hnh 11, y l s dng Bin in p xoay chiu thnh mt chiu, iu chnh c in p trn ti. Cu 59 Cho s nh hnh 11, gc kch =600, Viac 220 2 sin100t , R=4 . in p trung bnh2U 2 2 * 220 (1 cos ) (1 cos60) 74,3[V ] 2 2 * 3,14trn ti l: Ud Cu 60 Cho s nh hnh 11, gc kch =600, Viac 220 2 sin , R=4 . Dng in trung bnh trn ti l. Id 2U 2 2 * 220 (1 cos ) (1 cos60) 18,58[ A] 2R 2 * 3,14 * 4Cu 61 Cho s nh hnh 11, gc kch =600, Viac 220 2 sin , R=4 . Cng sut trung bnh 2 2U 2 2 * 220 (1 cos ) 2 (1 cos60) 1380[W ] 2 2 * 3,14 * 4 (2 ) R Cu 62 Cho s nh hnh 11 vi ti thun tr, Cho tc ng nhiu tn hiu kch trong cng mt bn k nu xung u tin m SCR, cn nhng xung k tip: Khng nh hng g. Cu 63 Cho s nh hnh 11, gc kch =600, Viac 220 2 sin , R=4 . Dng in trung bnhtrn ti l. Pd qua SCR l. Id 2U 2 2 * 220 (1 cos ) (1 cos60) 18,58[ A] 2R 2 * 3,14 * 4Cu 64 Cho s nh hnh 11, VAN 220 2 sin t , R=4 . Gc kch mch hot ng nm trong khon: 0 n Cu 65 in p trung bnh t cht lng cng cao khi S dng mch chnh lu cu 3 pha. (So vi cu 1 pha, hnh tia 3 pha, hnh tia 1 pha) Cu 66 S SCR trong mch chnh lu no l b nht Cu mt pha iu khin khng i xng. (So vi Cu mt pha, iu khin i xng, Tia ba pha c iu khin, Cu ba pha iu khin khng i xng) Cu 67 S SCR trong mch chnh lu no l ln nht. Cu mt pha iu khin i xng (So vi Tia ba pha c iu khin. Cu ba pha iu khin khng i xng. Cu mt pha iu khin khng i xng.) Cu 68 Mch chnh lu no c in p trung bnh trn ti ln nht.(Ti thun tr) Chnh lu cu