9
 36 Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006 Prin arendare se înţelege contractul  încheiat î ntre proprietar, uzufructu- ar sau alt deţinător legal de bunuri agricole, denumit arendator, şi aren- daş, cu privire la exploatarea bunuri- lor agricole pe o durată determinată şi la un preţ stabilite de părţi. Prin bunuri agricole care pot aren- date se înţelege: terenuri cu des- tinaţie agricolă, şi anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomi- cole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi -, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care ser- vesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot amenajate şi folosite pentru pro- ducţia agricolă, precum şi animale- le, construcţiile de orice fel, maşini- le, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole. Arendarea se face prin contract scris, al cărui model este prevăzut în ane- xa, încheiat între arendator, pe de o parte, şi arendaş, pe de altă parte. Părţile contractante pot persoane zice sau juridice. Arendaşii, persoane zice, pot cetăţeni români, indiferent dacă au domiciliul în ţară sau în străinătate şi trebuie să aibă pregătire de specia- litate agricolă, practică agricolă sau un atestat de cunoştinţe agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendatori. Atestatul va eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Arendaşii, persoane juridice, pot persoane juridice române, cu se- diul în România, inclusiv cele cu capital parţial sau integral străin şi trebuie să aibă ca obiect de activi- tate exploatarea bunurilor agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator. Regiile autonome, institutele şi sta- ţiunile de cercetare şi producţie agricolă care au în administrare te- renuri proprietate publică nu pot da în arendă bunurile agricole, sub sancţiunea nulităţii absolute a acte- lor încheiate. Contractul de arendare va cuprin- de: părţile contractante şi domiciliul sau sediul acestora; obiectul contractului, complet şi precis determinat; obiectul contractului trebuie să cuprindă descrierea amănunţită a tutu- ror bunurilor agricole arendate, inventarul acestora şi planul de situaţie al terenurilor; obligaţiile ecăreia dintre părţi, expres şi complet menţionate; a) b) c) Totul despre arendă  Şef lucrări dr. ALINA MĂRCUŢĂ Prin arendare se înţelege con- tractul încheiat între proprietar , uzufructuar sau alt deţinător le- gal de bunuri agricole, denumit arendator , şi arendaş, cu privire la exploatarea bunurilor agri- cole pe o durată determinată şi la un preţ stabilite de părţi.

Totul despre arenda

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Totul despre arenda

5/9/2018 Totul despre arenda - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/totul-despre-arenda 1/8

36 Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006

Pr aredare se îeege cotract

 îcheat ître propretar, zrct-

ar sa at detor ega de bragrcoe, demt aredator, ş are-

daş, c prvre a expoatarea br-

or agrcoe pe o drat determat

ş a pre stabte de pr.

Pr br agrcoe care pot are-

date se îeege: terer c des-

tae agrco, ş ame: terer

agrcoe prodctve - arabe, ve,

veze, peperee vtcoe, pom-

coe, arbşt rcter, patae dehame ş dz -, pşe împdrte,

terere ocpate c costrc ş

staa agrozootehce, ameajr

psccoe ş de îmbtr care,

drmre tehoogce, patormee

ş spae de depoztare care ser-

vesc evoor prodce agrcoe

ş terere eprodctve care pot

ameajate ş ooste petr pro-

dca agrco, precm ş amae-e, costrce de orce e, maş-

e, tajee ş ate asemeea br

destate expoatr agrcoe.

Aredarea se ace pr cotract scrs,

a cr mode este prevzt î ae-

xa, îcheat ître aredator, pe de o

parte, ş aredaş, pe de at parte.

Pre cotractate pot persoae

zce sa jrdce.

Arendaşii, persoane fzice, pot cete româ, deret dac a

domc î ar sa î strtate ş

trebe s ab pregtre de speca-

tate agrco, practc agrco sa

atestat de coşte agrcoe şs prezte garae soctate de

aredator. Atestat va eberat

de orgaee abtate de Mster

Agrctr ş Ametae.

Arendaşii, persoane juridice, pot

persoae jrdce româe, c se-

d î Româa, csv cee c

capta para sa tegra str ş

trebe s ab ca obect de actv-

tate expoatarea bror agrcoeş s prezte garae soctate de

aredator.

Rege atoome, stttee ş sta-

e de cercetare ş prodce

agrco care a î admstrare te-

rer propretate pbc nu pot

da în arendă bre agrcoe, sb

sacea t absote a acte-

or îcheate.

Cotract de aredare va cpr-

de:

pre cotractate ş domc

sa sed acestora;

obect cotract, compet

ş precs determat; obect

cotract trebe s cprd

descrerea amt a tt-

ror bror agrcoe aredate,

vetar acestora ş pa de

stae a tereror;obgae ecrea dtre pr,

expres ş compet meoate;

a)

b)

c)

Totul despre arendă

 Şe crr dr. AlinA MăRCuţă

Pr arendare se îeege co-tract îcheat ître propretar,zrctar sa at detor e-ga de br agrcoe, demtaredator, ş aredaş, c prvre

a expoatarea bror agr-coe pe o drat determatş a pre stabte de pr.

Page 2: Totul despre arenda

5/9/2018 Totul despre arenda - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/totul-despre-arenda 2/8

Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006 37

drata aredr;

areda, modate ş termee-

e de pat a acestea;

rspdere ecre pr; orce

spraa de tere sa orce at

b agrco ce se va ree dectre aredator se va specca

separat î cotract;

ate caze covete de pr ş

permse de ege.

Pre vor cde î cotract de

aredare caze de asgrare a b-

ror agrcoe, care sunt în sarci-

na arendaşului. 

Cotract de aredare se îtoc-meşte î scrs, câte exempar

petr ecare parte ş exempar

care se depe a cos oca î a

cr raz tertora se af bre

aredate, în termen de 15 zile de

la data încheierii. Acesta se îregs-

treaz îtr- regstr speca, t

de secretar cos oca. Câd

bre aredate st state î

raza tertora a ma mtor cos- ocae, îregstrarea ş deperea

cotract se ac a ecare cos

oca î a cr raz tertora este s-

tat b aredat. Taxee de redac-

tare ş îregstrare a cotract de

ared st î sarca aredaş.

Sunt valabile şi opozabile numai 

contractele de arendare încheiate

în scris şi înregistrate la consiliul 

local! 

Cotractee de aredare îcheate î

scrs ş îregstrate a cos oca

costte ttr exector petr

pata arede a termeee ş î mo-

date stabte î cotract. Drata

aredr se stabeşte de ctre pr

 î cotract de aredare.

Aredator este obgat s predea

bre aredate î terme ş  î code stabte, s garateze

pe aredaş de evce tota sa

d)

e)

)

g)

para ş s execte toate ceeate

obga asmate pr cotract.

Aredaş are obgaa de a oos

bre aredate ca b pro-

pretar, î code stabte î co-

tract, de a mee potea pro-

dctv a bror aredate, de a e

restt a îcetarea cotract, de

a cere acord aredator petr

eectarea evetaeor vest pe

tere, de a pt areda a termeee

ş î modate stabte, precm ş

de a execta toate obgae co-

tractae.

Aredator are drept de a cotro-a orcâd mod î care aredaş

admstreaz bre aredate.

la îcetarea cotract, se poate

recoaşte aredaş, pr hot-

râre jdectoreasc, drept de re-

tee c prvre a cotrapretee

sae a de ceaat parte, zvorâte

d cotract.

Impozitele şi taxele datorate pen-

tru bunurile agricole arendate

sunt în sarcina arendatorului! 

Aredaş este cosderat agrc-

tor; mpoztee datorate de e pe

vetre reazate d expoatarea

bror agrcoe aredate se p-

tesc potrvt dspozor egae.

Aredaş, î catate de prodctor

agrco, beecaz de acte de

credtare ş mpoztare prevzte deactee ormatve î vgoare.

Cotract de aredare poate re-

 îot potrvt îeeger pror. F-

ecare parte cotractat este ob-

gat s îşteze î scrs ceaat

parte, c cel puţin 3 luni înainte

de expirarea contractului, despre

tea sa de a reîo sa de a

reîo cotract de aredare. Pr

acord pror, cotract de are-dare poate s îceteze ş îate de

a ajge a terme.

Pata arede se ace potrvt îee-

ger pror cotractate ş se exe-

ct a termeee ş a oc stabte

 î cotract.

Eemetee de stabre a arede

petr ecare categore de oo-

s a tere pot : spraaa,

potea de prodce, strctra

parcear, ree ş grad de acce-

sbtate a mecazr, posbte

de acces, dstaa a de ocre de

depoztare, dstrazare sa co-

mercazare, starea cdror, ame-

ajre de îmbtr care sa

ate dotr.

 Î caz tereror patate c v

de ve, pom, arbşt rcter, ha-

me ş dz, areda se poate stab

âd-se seama ş de tp de

patae, vârst, so, starea tehc

ş boogc.

  Î caz eectveor de amae,

areda se poate stab î ce de

spece, ras, vârst, starea boogc,

potea de prodce ş starea

satar-veterar a acestora.

Funcţionarii publici şi salariaţii cu

uncţii de conducere din cadrul re-

giilor autonome cu profl agricol,

al institutelor şi staţiunilor de cer-

cetare şi producţie agricolă care

au în administrare terenuri agrico-

le proprietate publică nu pot lua în

arendă bunuri agricole! 

Aredaş poate schmba categora

de oos a tere aredat -

ma c acord preaab dat î scrs

de ctre propretar ş c respecta-

rea dspozor egae î vgoare. Î

cotract de aredare, de com

acord, pre cotractate pot sta-

b cazre ş mtee sportr da-

eor prodse de caamt at-

rae. De asemeea, de com acordpot s prevad sportarea perder-

or totae sa parae ae bror

Page 3: Totul despre arenda

5/9/2018 Totul despre arenda - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/totul-despre-arenda 3/8

F  O R M  U  L A R 

38 Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006

 Anexa a fost introdusă prin art. unic pct. 3 din

Legea nr. 223/2006.

Înregistrat la Consiliul Local al ........................

Judeţul .................................

Nr. ...... din ..................

CONTRACT DE ARENDARE

CAPITOLUL I 

Părţile contractului

Art. 1. - Contractul de arendare se încheie şi se execută pe baza preve-

derilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modicările şi completările ulte-

rioare.

 Art. 2. - 1. Între domnul/doamna .....................................,

domiciliat/domiciliată în .............................................,

posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........... nr. ..................,

eliberat/eliberată de ...................................................

la data de ................................, titular/titulară al/a dreptu-

lui de proprietate conform titlului de proprietate nr. .....................

din ........................... sau, după caz, conform hotărârii judecă-

toreşti nr. ........................... din .................... sau pro-

cesului-verbal de punere în posesie nr. .............. din ..............

sau actului de partaj nr. ................. din ...........................

etc. sauSocietatea Comercială (asociaţia agricolă etc.)1) .......................,

cu sediul în localitatea ........................................., având

nr. de înregistrare la ociul registrului comerţului .......................,

cod unic de înregistrare ..............................................

şi atribut scal R: ..................., reprezentată prin domnul/doamna

......................., denumit/denumită în continuare arendator, şi

2. domnul/doamna ....................................................,

domiciliat/domiciliată în .............................................,

posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............. nr. ..............,

eliberat/eliberată de .................. la data de ......................,

sau

Societatea Comercială (asociaţia agricolă etc.)1) .......................,

cu sediul în localitatea ............................, având nr. de înre-

gistrare la ociul registrului comerţului ............................, cod

unic de înregistrare.............. ........................... şi atribut

scal R: .................., reprezentată prin domnul/doamna .............,

denumit/denumită în continuare arendaş,

a intervenit prezentul contract de arendare.

1) În cazul persoanelor juridice, se menţionează datele de identicare,

precum şi datele persoanei care o reprezintă.

Page 4: Totul despre arenda

5/9/2018 Totul despre arenda - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/totul-despre-arenda 4/8

Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006 39

CAPITOLUL II 

Obiectul contractului

Art. 3. - (1) Obiectul contractului de arendare îl constituie terenul în

suprafaţă de ......................... ha, situat în extravilanul (intra-

vilanul) localităţii ..........................., judeţul ..........................., în tarlaua ............................, parcela ............

..............., având următoarele vecinătăţi: N .........................

.., S ......................, E .............................., V ........

...................... .

(2) Categoria de folosinţă a terenului în suprafaţă de ........... ha care

face obiectul contractului de arendare este aceea de .................. .

(3) Pe data încheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar

arendaşul recunoaşte că a primit suprafaţa de ............. ha teren.

CAPITOLUL III 

Scopul arendării

Art. 4. - Terenul arendat va folosit de către arendaş doar în scopul

exploatării agricole.

CAPITOLUL IV  

Durata contractului

Art. 5. - (1) Prezentul contract de arendare se încheie pentru o durată

de ................. ani, începând de la data de ....................... şi

până la data de ......................... .

(2) În temeiul art. 12 din Legea nr. 16/1994, cu modicările şi completă-

rile ulterioare, contractul de arendare poate reînnoit prin acordul scris

al părţilor.

CAPITOLUL V  

Nivelul arendei, modalităţi şi termene de plată

Art. 6. - (1) Nivelul arendei este de ........................... (canti-

tate produse, produse şi bani sau numai bani).

(2) Plata arendei în natura se face imediat după recoltarea culturii, dar

nu mai târziu de 45 de zile. Produsul livrat de către arendator va cores-punde din punct de vedere calitativ.

(3) Plata arendei în bani se face la un preţ stabilit prin înţelegerea

părţilor. Plata se face până la 45 de zile de la recoltarea produsului re-

spectiv. Plata în bani se va face direct la sediul arendaşului sau prin

mandat poştal la adresa arendatorului.

(4) Contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consi-

liul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele

şi în modalităţile stabilite în contract.

(5) Nivelul arendei nu poate modicat de arendator ca urmare a unor

pierderi datorate unor factori naturali (calamităţi). Arendaşul va acoperi

pierderile prin asigurarea culturilor împotriva unor factori de risc.(6) Părţile sunt obligate să notice, primăriei la care a fost înregis-

trat contractul de arendare, orice modicare a nivelului arendei.

Page 5: Totul despre arenda

5/9/2018 Totul despre arenda - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/totul-despre-arenda 5/8

40 Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006

CAPITOLUL VI 

Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art. 7. - Drepturile şi obligaţiile arendatorului sunt următoarele:

a) să predea terenul agricol arendaşului la termen şi în condiţiile sta-

bilite de prezentul contract; b) să îl garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială, precum şi

de viciile ascunse ale lucrului pe care îl arendează;

c) să nu ia nici un fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului

arendat, de natură să-l tulbure pe arendaş;

d) să controleze oricând modul în care arendaşul exploatează terenul aren-

dat. Pe timpul controlului, arendatorul va însoţit de arendaş sau de un

împuternicit al acestuia;

e) în caz de tulburări ale terţilor în exploatarea normală a terenului, să

acţioneze împreună cu arendaşul, potrivit legii, pentru încetarea actelor

de tulburare;f) să plătească taxele şi impozitele datorate pentru terenurile arenda-

te;

g) să îl încunoştinţeze în scris pe arendaş de intenţia sa de a reînnoi sau

nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract;

h) să primească, la încetarea contractului, terenul care a făcut obiectul

acestuia.

 Art. 8. - Drepturile şi obligaţiile arendaşului sunt următoarele:

a) să primească terenul arendat la termen şi în condiţiile stabilite de

prezentul contract;

 b) să întrebuinţeze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar, în

condiţiile stabilite prin contract;

c) să menţină potenţialul de producţie şi să nu degradeze terenul aren-

dat;

d) să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul

scris al arendatorului;

e) să plătească arenda la termenul şi în condiţiile prevăzute la cap. V;

f) să ceară acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor inves-

tiţi pe teren;

g) să suporte taxele de redactare şi înregistrare a contractului;

h) în vederea recuperării daunelor produse de calamităţi naturale, să în-

cheie contracte de asigurare a culturilor pe care le îninţează pe terenul

arendat;

i) să comunice arendatorului şi să solicite acestuia să intervină în ca-

zurile în care este tulburat de terţi în exploatarea terenului arendat;

j) să încunoştinţeze în scris pe arendator de intenţia sa de a reînnoi sau

nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract;

k) la încetarea contractului, are obligaţia de a restitui terenul arendat

în starea în care l-a primit de la arendator;

l) să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploata-

rea terenului arendat; m) are dreptul de preempţiune în cazul înstrăinării prin vânzare de către

arendator a terenului prevăzut prin prezentul contract.

Page 6: Totul despre arenda

5/9/2018 Totul despre arenda - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/totul-despre-arenda 6/8

Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006 41

CAPITOLUL VII 

Răspunderea

Art. 9. - (1) În caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una

dintre părţi, contractul se consideră reziliat de drept fără intervenţia

instanţei.

(2) Pentru neplata la timp a arendei, arendaşul va plăti penalităţi de

întârziere în procent de ............% pe zi din suma datorată.

CAPITOLUL VIII 

Încetarea contractului

Art. 10. - (1) Contractul încetează de drept la expirarea termenului pen-

tru care a fost arendat terenul.

(2) În cazul morţii arendatorului sau a arendaşului, contractul va conti-

nua dacă moştenitorii majori vor comunica în scris intenţiile lor în acest

sens şi vor avea acordul scris al celeilalte părţi, în termen de 30 de zile

de la data decesului, conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modicările

şi completările ulterioare.

(3) Contractul de arendare poate cesionat soţului/soţiei coparticipant/

coparticipante la exploatarea terenului arendat sau descendenţilor lor care

au împlinit vârsta majoratului, conform art. 21 din Legea nr. 16/1994, cu

modicările şi completările ulterioare.

(4) La data încetării contractului, acesta poate reînnoit prin acordul

părţilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1994, cu modicările şi

completările ulterioare.

CAPITOLUL IX 

Alte clauze

Art. 11. - (1) Cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru şi cele pri-

vind autenticarea prezentului contract se suportă de către arendaş.

(2) Comunicările judiciare şi extrajudiciare în legătură cu prezentul con-

tract se vor face la domiciliul părţilor.

(3) Eventualele neînţelegeri se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz con-

trar ind supuse soluţionării instanţelor de judecată.

(4) Arendaşul este exonerat de la plata arendei în cazuri de forţă majoră

(de exemplu: radiaţii, război, cutremure devastatoare, care afectează tere-

nul arendat). Încheiat astăzi, ...................., în 3 (trei) exemplare,

dintre care unul la arendator, unul la arendaş şi unul la Consiliul Local................................ unde a fost înregistrat contractul.

Arendator, Arendaş,

Page 7: Totul despre arenda

5/9/2018 Totul despre arenda - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/totul-despre-arenda 7/8

42 Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006

aredate ca rmare a or cazr

ortte sa de or major.

C acord scrs a aredator,

aredaş poate s cesoeze co-

tract de aredare so, copart-

cpat a expoatarea bror agr-

coe, sa descedeor s care a

 împt vârsta majorat.

Nu sunt permise ofcii de arendaşi! 

Subarendarea totală sau parţială

este interzisă! 

Orice act de subarendare este nul! 

Saara permae sa sezoer

oos de aredaş se bcr detoate dreptre ş de proteca so-

ca prevzte de egsaa mc

 î vgoare.

Orcare dtre pre cotractate

poate cere î jste rezerea co-

tract de aredare petr caze

de eîdepre a obgaor de

ctre ceaat parte, î code e-

g. ltge st de competea -

staeor jdectoreşt sa pot so-oate, c acord pror, ş pr

arbtraj. Pre cotractate a a

dspoze toate mjoacee jrdce

petr aprarea dreptror ş te-

reseor or egtme cotractae, î

egtr c bre aredate.

Cotract de aredare poate cot-

a î caz deces aredator

sa a aredaş. Petr aceasta,

moştetor major a aredaş

sa, dp caz, moştetor propre-

tar trebe s comce î scrs

tee or ş s ob acord

scrs a ceeate pr, î terme de

30 de ze de a data deces. Moş-

tetor aredaş pot cove s

cote î com expoatarea b-

ror agrcoe aredate de ator

or sa pot s desemeze pe

dtre e s cote expoatareaor. Î psa acord, moştetor

propretar pot s desemeze

pe dtre rmaş aredaş, care îdepeşte code prevzte

petr persoae zce. Moştetor aredator or a aredaş, dp

caz, a obgaa ca î termen de 30 de zile s îşteze cos oca c

prvre a oe pr î cotract de aredare.

Nerespectarea prevederilor constituie contravenţie şi se sancţionează cuamendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei! 

Costatarea cotraveor ş apcarea sacor se ac de persoaee îm-

ptercte ae drece geerae petr agrctr ş dstre ametar

ar aredator are drept a dae ş a restabrea stae ateroare.

Monografie contabilă pentru terenuri luate în arendă

petr cotractee de ared îcheate c persoane fzice, ar se

eecteaz rmtoarea îregstrare:

612 „Cheltuieli cu redevenţe,locaţii de gestiune, chirii”

= 462 „Creditori”

petr cotractee de ared î care propretar tereror acordate

st persoane juridice, pe baz de actr îtocmt coorm preve-

deror cotractae se va eecta îregstrarea:

612 „Cheltuieli cu redevenţe,

locaţii de gestiune, chirii”

= 401 „Furnizori”

dac persoaa jrdc este pttor de T.V.A., atc actra sca va c-

prde ş taxa pe vaoarea adgat aeret, îregstrarea d rm-

toarea:

% = 401 “Furnizori”

612 „Cheltuieli cu redevenţe,

locaţii de gestiune, chirii”

4426 „T.V.A. deductibilă”

 î caz î care pr cotract se stabeşte ca î cot arede se va ceda

o parte d prodsee obte de pe tere, pâ a oberea prod-

seor respectve se va eecta îregstrarea 612 = 462 sa 612 = 401, pe

baza estmr vaor prodseor respectve.

Exemplu:

Pe o spraa de tere at î ared pe a de a o persoa zc se

estmeaz c se vor recota 16.800. kg mere, care se vor vaorca a pre

de vâzare (TVA cs) de 2 ro/kg, avâd cost estmat de 1,5 ro/kg.

Cotract de ared îcheat prevede vrarea e cote de 20% propreta-

r de tere, ceea ce prespe o vaoare aa de 6.720. ro, repreze-

tâd 560 ro/ (îregstrare ar: 612 = 462 - 560 ro);

Costre c materaee cosmate î proces de prodce (îgrşmte,ate sbstae, carbra) a reprezetat î mede 500 ro/a, respectv

6.000. ro î tota;

Page 8: Totul despre arenda

5/9/2018 Totul despre arenda - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/totul-despre-arenda 8/8

Observaţie: Toate paginile marcate cu stampila „Formular“ pot f descarcate in ormat .pd din site-ul web al revis-tei, la adresa www.revistacontaplus.ro/download.html.

Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006 43

Costre de persoa acmate pe parcrs a re-

prezt o mede ar de 1.000. ro, îsmâd î tota

12.000. ro;

Ate chete ocazoate de îgrjrea patae ş re-

cotarea prodce a reprezetat o mede de 700 ro/ 

, respectv 8.400 ro î tota.

 Î a, s-a recotat o prodce de 18.000. kg c rm-

toaree costr:

- ro -

Arendă 6.720

Materae 6.000

Costr de persoa 12.000

Ate chete aerete 8.400

 Tota costr 33.120

Prodce obt (Kg) 18.000Cost tar (e/kg) 1,84

Pe parcrs a, ar, tota cheteor îregstra-

te se evdeaz ş î cot de prodce î crs, pr

 îregstrarea 331 = 711, care – cmat, a sârşt a-

– va reprezeta 33.120. ro, costr totae.

Aste costre vor refectate î casa 6, ar vetre

corespztoare î cot 711 „Vetr d prodca

stocat”, prot d aceste opera d pâ a

vaorcarea recote de mere. Fr aceast îregstrare,

socetatea ar avea perder, ceea ce este rea.

Recota obt se va evdea aste:

 îregstrarea recote obte a cost de îregstrare

(18.000. kg x 1,5 ro/kg):

345 „Produse f-

nite”

= 711 „Venituri din pro-

ducţia stocată” 27.000

  îregstrarea dereeor a de cost eectv

(33.120. – 27.000. ro):

348 „Dierenţe

de preţ la pro-

duse fnite”

= 711 „Venituri din pro-

ducţia stocată” 6.120

Cee 3.600. kg (18.000.x 20%) cvete propretar

vor vrate a pre de 2,5 ro/kg (3.600.kg x 2,5

ro = 9.000. ro, d care TVA cacat = 1437 ro):

4111 “Clienţi” = % 9.000

701 “Venituri din vân-

zare produse fnite”

7.563

4427 “T.V.A. colectată”

1.437

smta se descarc gestea petr cee 3.600.

kg mere a cost eectv:

711 „Venituri din

producţia stoca-

tă”

= % 4.968

345 „Produse fnite”

4.050

348 „Dierenţe de preţ

la produse fnite” 918

se îregstreaz derea de ared (9.000. – 6.720.= 2.280. ro) compesâd-se obgaa ctre pro-

pretar tere:

612 „Cheltuieli

cu redevenţe”

= 462 „Creditori” 2.280

462 „Creditori” = 4111 “Clienţi” 9.000