triangel good practice

Embed Size (px)

DESCRIPTION

good practice ouderbetrokkenheid, diversiteit, lat hoog voor taal,....school zonder uitsluiting

Text of triangel good practice

 • Beschrijving example of good practice 3

  1. Typering van de school

  De Triangel Mariaheide Maasmechelen Gouverneur Verwilghenlaan 37 3630 Maasmechelen Tel.: 089 / 76 08 32 Website: www.detriangel.be Directeurs: Jean Weustenraad

  Josiane Vranken 425 leerlingen voornamelijk afkomstig uit de omliggende tuinwijken van Mariaheide en Mariahof. Een groot aantal leerlingen voldoen aan de GOK-indicatoren: - Geen Nederlands als thuistaal - Lagere opleiding van de moeder - Leven van een vervangingsinkomen - Wonen in een kansarme omgeving. 2. Visie op het kind, op opvoeding en leren: EOP

  De visie op het kind vertrekt van het streven naar welbevinden voor alle leerlingen. Kinderen ervaren in vele gevallen spanningen in de gezinnen. Veel leerlingen hebben ook weinig mogelijkheden in de vrije tijd omdat zij in woonblokken wonen. Een veilig en stimulerend klasklimaat is een grote prioriteit. Leerkrachten trachten betrokkenheid te creren bij alle activiteiten die ze aanbieden. Hechte begeleiding en differentiatie zijn een must door de grote diversiteit van de populatie. Het socio-emotionele is een belangrijk werkterrein binnen en buiten de klas. Taalvaardigheid is de Gokpeiler die grondig wordt uitgewerkt. Kenmerkend is dat het streven naar rendement (goede leerresultaten, output) een constante bekommernis is. Men wil niet toegeven op het niveau van de resultaten. Op tal van momenten doet men mee aan objectieve toetsen: interdiocesane toetsen, genormeerde vlottoetsen (volgsysteem lager onderwijs voor taalvaardigheid), TALK, KOBITV, toeters en contrabas, de resultaten 6de leerjaar en opvolging van de resultaten na het 6de leerjaar. Men stimuleert de doorstroming naar de meest passende studierichtingen. De Triangel wil een school zonder uitsluiting zijn. Kinderen uit kansarme gezinnen krijgen hier extra veel kansen. De school bewaakt de lage financile inbreng van de ouders. Er is ook een grote vrijheid om deel te nemen aan de extrasolaire activiteiten. Volgende buitenschoolse activiteiten en acties zijn zeker het vermelden waard:

 • Open speelplaats: kinderen mogen er vrij spelen buiten de schooluren het speelplein werd gerealiseerd met steun van de gemeente en is attractief voor alle leeftijden. - Fietsproject: dit project vertrok vanuit de vaststelling dat in een aantal culturen de fiets relatief

  onbekend is. De school begeleidt kleuters actief in hun eerste stappen op de fiets. - Interscholen: op woensdagnamiddag zijn er sportactiviteiten voor de Maasmechelse scholen. - Oudergroepen: opvoeden zo! Tijdens infoavonden brengen we ouders samen om alle aspecten

  van het opvoeden bespreekbaar te stellen. - Sint Vincentius: materile hulp aan behoeftigen. - Het project wijk- cultuurrijk: schoolopbouwwerk organiseert regelmatig theatervoorstellingen

  in de buurt. - Blind typen: in het 4de leerjaar leren alle kinderen blind typen. Zij bezoeken 3 keer per week

  de computerklas. Dit is voor de kinderen kosteloos. Na 4 maanden behalen ze dan hun getuigschrift.

  - Project een zee van vrije tijd: SOW, BOW, de politie en de schoolwerken samen aan zinvolle

  vrijetijdsbeleving door een aanbod te promoten. - Muzisch project kinderklanken wordt gerealiseerd met inbreng van de muziekacademie. Alle

  lln van het 2de leerjaar krijgen initiatielessen (viool, slagwerk, ) en geven op het einde van het schooljaar een concert. Daarop aansluitend organiseert de muziekacademie de 2 eerste leerjaren van de muziekopleiding.

  De Triangel ademt ICO! Ico is geen activiteit of reeks activiteiten. Ico is op de eerste plaats leren van en aan mekaar (interactief en ervaringsgericht leren). Een belangrijke principe is dat ieder kind gelijkwaardig is maar toch kan ieder kind als individu verschillend benaderd worden. De school zal dit doorheen alle activiteiten trachten te realiseren. Het opvoedingsaanbod is gericht op alle aspecten van de persoonlijkheid: cognitief-lerend, affectief-emotioneel, lichamelijk-motorisch en sociaalcommunicatief.

  In de klassen zijn de onderwijsleermiddelen attractief en modern. Men tracht een zorgzame houding, levensvaardigheden (life-skills) en waardenopvoeding bij de kinderen aan te kweken. Er is een computerklas en in iedere klas zijn er computers. Men gaat een mobiele tafel aanmaken met 5 laptops om in groepen te kunnen werken met digitale ondersteuning. Dit zal zeker het coperatief leren bevorderen. Er is ook een kleuterspel-o-theek (uitleenmogelijkheden). Op gebied van de technologische opvoeding heeft de school reeds een hele weg afgelegd. Uitgangspunt was de vaststelling dat heel wat kinderen niet in de meest geschikte studierichtingen van het SO terecht komen: eerder in de zachte technische richtingen. Dit terwijl in de hardere technische richtingen een betere toekomstkans weggelegd is.

 • Met deze vaststelling is de directeur steun bij de TIM (Technisch Instituut Heilig Hart Maasmechelen) gaan zoeken. Samen zijn ze Hugo Meus (KHLim) tegengekomen die de school geholpen heeft een leerlijn voor technologie uit te werken. Zo zijn er 2 mooie technoklassen (n is ook voor de kleuters heel uitdagend) ingericht. Tijdens projecten en themas kan technologie goed ingebouwd worden (integratie in het schoolgebeuren). Ook op woensdagnamiddag kunnen kinderen onder begeleiding spelen met technologisch spelmateriaal. De begeleiders, vrijwillige, gebrevetteerde animatoren van het speelplein werken met strikte afspraken en zijn meestal oud-leerlingen.

  Inmiddels is er een nauwe samenwerking met de TIM. Deze school levert ook de leermiddelen voor deze lessen. De kinderen gaan tevens 4 5 keer per jaar naar deze school voor specifieke lessen. Het resultaat is dat de attitude ten aanzien van technologie fundamenteel veranderd is en dat kinderen minder schroom hebben voor deze richtingen in het secundair onderwijs.

 • 3. Initiatieven m.b.t. de externe relaties

  Oudercontacten

  Contacten met ouders zijn zeer belangrijk. Kinderen worden op school deskundig gevolgd en het team tracht het thuismilieu te leren kennen en in het opvoedingsproject te betrekken. Alle leerlingen worden 1 keer per jaar thuis bezocht. Daarnaast zijn er 5 contactmomenten waarbij het welbevinden, de betrokkenheid en het ontwikkelingsproces systematisch worden besproken. Er is ook een jaarlijkse collectieve infoavond. Wanneer de ouders niet aanwezig zijn op deze contactmomenten wordt dit opgevolgd en de ouders worden daarop aangesproken. Er worden ook oudercursussen georganiseerd, i.s.m. SOW Maasmechelen en Basiseducatie (10 allochtone dames volgen deze lessen). Dit zijn moeders van kinderen die in de voormiddag

  Nederlands leren en ook samen activiteiten doen. Zij worden gestimuleerd om ook met kinderen meer Nederlands te spreken. Wanneer je met deze moeders spreekt valt het op dat ze werkelijk moeite doen om te tonen dat ze Nederlands kennen. Ze waarderen de belangstelling van buitenaf. Samen hebben ze een grote motivatie om hiervoor tijd en aandacht te hebben. Er is ook een dynamische ouderraad. De voorzitter heeft frequent overleg met de directie, soms over kleine dingen waarbij vaak samen naar een oplossing wordt gezocht.

  Ook met de heemkring van Maasmechelen wordt samengewerkt rond het project mijn geschiedenis. Dit is uiteraard een belangrijk aspect voor de eigen identiteit van de leerlingen van allochtone afkomst.

  Initiatieven in de buurt

  Er is een open speelplaats. Kinderen kunnen er tijdens de vakanties en naschools komen spelen. Frequent komen ook moeders naar dit speelplein om samen te zijn. Buitenschools zijn er ook taallessen voor leerlingen. In de school leeft immers de overtuiging dat een rijke moedertaal een goede basis kan zijn voor een rijkere taalschat in een tweede taal (Nederlands): Italiaanse les (70-tal kinderen) en Turkse les (70-tal kinderen).

  Er zijn ook muzieklessen die georganiseerd worden door de gemeentelijke muziekacademie: als de kinderen niet naar een academie gaan halen we de muziekles naar de school. Deze lessen geven mooie resultaten en soms worden echte talenten ontdekt. Bokslessen: deze lessen worden 4 keer per week gegeven door oud Olympisch kampioen Wahabi. Dit gebeurt met de steun van de gemeente en de provincie. Sommige kinderen blijven deze lessen volgen tot ze zelfs 17 jaar oud zijn. Naast de speelplaats is er ook een voetbalpitch die veel gebruikt wordt.

 • Deze buitenschoolse activiteiten zorgen ervoor dat er meer cohesie is in de wijk rondom de school en verhoogt de sociale controle. Ze hebben ook een preventieve functie ten aanzien van criminaliteit. 4. Taalbeleidsplan.

  Als de thuistaal rijk is, zal ook het Nederlands beter beheerst worden. Als de moedertaal arm is, zal het Nederlands ook minder goed beheerst worden. Natuurlijke taalverwerving kan gestimu-leerd worden door een gamma van activiteiten waarvoor kinderen een sterke motivatie hebben. De brede school is een taalstimulans. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de positieve ingesteldheid, aan de kwaliteit van de interacties, succeservaringen en is er veel aandacht voor de ondersteuning van taalzwakke leerlingen. Deze overtuiging is in een notendop de taalvisie van deze school. Een consequentie is dat men investeert in de taallessen in de thuistalen buiten de schooluren (Italiaans, Turks, Marokkaans). De taalmethode in de klas is actief, interactief en functioneel: Schatkist, Veilig leren lezen en de toren van Babbel. Volgende activiteiten ondersteunen de taalontwikkeling:

  De babbeldoos: een initiatief van SOW Maasmechelen dat verbale taalstimulering beoogt. Kinderen spelen wekelijks o.l.v. goed opgeleide krachten diverse taalspelen. Taalklassen van basiseducatie: moeders leren Nederlands in de school van hun kinderen.

  Basisstap: ouders krijgen boekjes verhalen, cds en inter