of 8 /8
TRlTdNG PHONG Nad nhan: Nhv kinh gCr i; - Lir a: VT, TCCB. Ki nh gui: Hieu tru^^ng cac t rircr ng MN, TH, THCS Thuc hien chi dao cua UBND huyen ve viec Ct ong gop y kien xay dung ban hanh Quy di nh ve t i ep nhan, dieu dong, t huyen chuyen vi en chiic doi vdi cac t rucmg Mam non, Tieu hoc, Trung hpc ca so t ren di a ban huyen Binh Gi ang. Phong Gi ao due va Dao t ao yeu cau cac don vi thuc hi en noi dung sau: 1. Hi eu t ruong cac t ruong MN, TH, THCS t r ien khai du thao Quy dj nh \ b ti ep nhan, di eu d^ng, t huyen chuyen vien chuc doi voi cac truong Mam non, Ti eu hoc, Trung hoc co so t ren di a ban huyen Binh Gi ang. 2.Thdi gi an tr i en khai t ai don vi, dong gop y ki en tu ngay 23 thang 05 nam 2017 d6n ngay 26/05/2017. 3. Nop bi en ban hop (theo man) ve phong Gi ao dii c va Dao t ao ngay 27/05/ 2017. Nguoi nhan bi en ban: D/ c Vu Manh Cuong. Lt ruy: Tat ca cac darn vi phai nop bdo cdo dong gop y kien. Don vi khong trien khai xin y ki en dong gop cua CB, GV, NV Hi eu truong phai chi u trach nhiem truoc lanh dao phong Gi ao due va Dao t ao va l anh dao UBND huyen. De nghi cac don vi thuc hi en day du noi dung va nop bi en ban dung thai gi an quy dinh./ . CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI ET NAM Doc lap -Tu do - Hanh phue Birt h Giang, ngay 23 thdng 5 ndm 2017 UBND HUYEN BINH GI ANG PHONG GIAO DVC VA DAO T^O V/v (Jong gop y kien xay dung ban hanh Quy di nh dieu dpng, t huyen chuyen can b<?, gi ao vien, nhan vi en

TRlTdNG PHONG - thaihoabg.edu.vnthaihoabg.edu.vn/null/file_van_ban/22_pgd_du_thao_quy_dinh_chuyen... · UY BAN NHAN DAN HUYEN BINH GIANG ... dieu dpng va hpp ... Cac truang hap du

Embed Size (px)

Text of TRlTdNG PHONG -...

TRlTdNG PHONGNad nhan: Nhv kinh gCri;- Lira: VT, TCCB.

Kinh gui: Hieu tru^^ng cac trircrng MN, TH, THCS

Thuc hien chi dao cua UBND huyen ve viec Ctong gop y kien xay dung

ban hanh Quy dinh ve tiep nhan, dieu dong, thuyen chuyen vien chiic doi vdi cac

trucmg Mam non, Tieu hoc, Trung hpc ca so tren dia ban huyen Binh Giang.

Phong Giao due va Dao tao yeu cau cac don vi thuc hien noi dung sau:

1.Hieu truong cac truong MN, TH, THCS trien khai du thao Quy djnh \b

tiep nhan, dieu d^ng, thuyen chuyen vien chuc doi voi cac truong Mam non,

Tieu hoc, Trung hoc co so tren dia ban huyen Binh Giang.

2.Thdi gian trien khai tai don vi, dong gop y kien tu ngay 23 thang 05

nam 2017 d6n ngay 26/05/2017.3.Nop bien ban hop (theo man) ve phong Giao diic va Dao tao ngay

27/05/2017. Nguoi nhan bien ban: D/c Vu Manh Cuong.

Ltruy: Tat ca cac darn viphai nop bdo cdo dong gop y kien.

Don vi khong trien khai xin y kien dong gop cua CB, GV, NV Hieu

truong phai chiu trach nhiem truoc lanh dao phong Giao due va Dao tao va lanh

dao UBND huyen.De nghi cac don vi thuc hien day du noi dung va nop bien ban dung thai

gian quy dinh./.

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAMDoc lap -Tu do - Hanh phue

Birth Giang, ngay 23 thdng 5 ndm 2017

UBND HUYEN BINH GIANGPHONG GIAO DVC VA DAO T^O

V/v (Jong gop y kien xay dungban hanh Quy dinh dieu dpng,

thuyen chuyen can b

Ghichii

Thay bang cau, tir,

noi dung sau:

Thay, them bang cau,

tir, noi dung sau:

Noi dung de nghichinh siia, them vao

Bo cau, tir, noi dung

sau:

Bo cau, tu, noi dung

sau:

Noi dung bo di

Di^u 7

Di^ 5

Tai dieu so cuadu thaoquy dinh

3

2

1

TT

1.Thoi gian, dia diem, thanh phan:

Vao h6igiothang 05 nam 2017

D|a diem: Van phong truong

Thanh phan du:

Tong so ngudi co mat:Vang

Chu tpa: D/cHieu truong

Thu ky: D/cThu ky hoi dong

2.Noi dung:2.1.Dong chi Hieu truong thong qua du thao Quy dinh ve tiep nhan, dieu

dong, thuyen chuyen vien chuc doi voi cac truong Mam non, Tieu hoc, Trung

hoc co so tren dia ban huyen Binh Giang.

2.2.Hoi dong nha truong thao luan tung Dieu cua du thao Quy dinh va

tong hop y kien dong gop cua CBGVNV nhu sau:

BIEN BAN DONG GOP Y KIENXay dung Quy djnh ve tiep nhan, dieu dong, thuyen chuyen vien chirc doi voi

cac truong Mam non, Tieu hoc, Trung hoc cop so

tren dja ban huyen Binh Giang

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMDpe lap -Tif do - Hanh phiic

Binh Giang, ngdy thdng 5 ndm 2017

PHONG GIAO DUC VA DAO TAOTRU^NG

H$i nghi thong qua y kien dong gop cua don vj de xay dung Quy djnh v4de nghi cap tren xem xet bo sung, hpi nghi bieu quyet nhat tri 100%.

H^i nghi ket thuc vao hoigio cung ngay.

, ngay thdng 05 ndm 2017

Hieu trirangChu tjch cong doanThir ky

(Ky ten,dong ddu)(Ky ten,dong ddu)

Ban hanh Quy dinh ve tiep nhan, dieu dong, thuyen chuyen vien chirc doivoi cac trirdng Mam non, Tieu hoc, Trung hoc co so

tren dia ban huyen Binh Giang

UY BAN NHAN DAN HUYEN BINH GIANG

Can cu Luat T6 chute Chinh quySn dia phuomg ngay 19/6/2015;

Can cu Luat Vien chuc ngay ngay 15/11/2012;Can cu Nghi dinh s6 29/2012/ND-CP ngay 12/04/2012 cua Chinh phu ve

viec tuyen dung, su dung, quan ly vien chuc;

Can cu Quy6t djnh s6 2115/2006/QD-UBND ngay 13/06/2006 cua Uyban nhan dan tinh Hai Ducmg ve viec ban hanh quy d|nh ve quan ly cong tac tochirc va can bo, cong chirc, vien chuc thuoc tinh; Quyet dinh so: 20/2014/QD-UBND ngay 16/10/2014 cua UBND tinh Hai Duong Quy djnh ve thim quy6ntuyen dung vien chuc nganh Giao due va Dao tao tinh Hai Duong;

Xet de nghj ciia Truong phong Npi vu va truong phong Giao due va Daotao huyen tai To trinh s6: /TTr-LN ngay..../05/2017.

QUYET DINH:

Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay Quy djnh ve tiep nhan, dieudong, thuyen chuyen vien chirc tai cac truong: Mam non, Tieu hoc, Trung hoc

co so tren dja ban huyen Binh Giang.

Dieu 2. Quy^t djnh nay co hieu lire sau 15 ngay kl tir ngay ky.

Dieu 3. Chanh Van phong HDND & UBND huyen, Thu truong cacphong: Npi vu, Giao due va Dao tao, Tai chinh - Ke ho^ch; Hieu truong cactruong: Mam non, Tieu hoc, Trung hoc co so tren dja ban huyen; Thu truong cacphong, ban co lien quan chju trach nhiem thi hanh Quyet djnh nay./.

mi nhfin TM. UY BAN NHAN DAN-S^Tvphap;CHU TICH

-Phong Tir phap;-TT. Huy?n uy - HDND huy^n;-Chu tjch - cac PCT UBND huy^n;-Cac co quan, don vj co lien quan;

-NhuDieu3;-Luu: VT.^Nguyen Trung Kien

DU* THAOQUYET DINH

UY BAN NHAN DANCQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAMHUYEN BINH GIANGDoc lap - Ty do - Hanh phuc '

S6: /QD-UBNDBlnh Giang ngay thdngOS nam 2017

QUY DINHTiep nhan, dieu dong, thuyen chuyen vien chirc tai cac tnrtrng

Mam non, Tieu hoc, Trung hoc co so tren dia ban huyen Binh Giang(Ban hanh kern theo Quyit dinh sd:/QD-UBND ngdy thdng 05 nam 2017

cua Uy ban nhan dan huyen)

Chirong I

QUY DINH CHUNGDieu 1. Pham vi ap dung, doi tirong dieu chinh.

Quy dinh nay ap dung doi voi viec tiep nhan, dieu dong, thuyen chuyen

vien chuc cac truong Mam non, Tieu hoc va Trung hoc co so tren dja ban

huy^n.

Dieu 2. Giai thich tir ngir.1.Tiep nhan: Vien chirc dang cong tac a cac co quan, dcm v^ ngoai huyen

Binh Giang co nguyen vong ve cong tac tai mot truong Mam non, Tieu hoc hoac

Trung hoc ca so thuoc Uy ban nhan dan huyen.

2.Dieu dong: Vien chuc dang cong tac tai mot truong Mam non, Tieu hoc,

Trung hoc ca so nay duoc dieu dong sang mot don v'\ trudng hoc khac thuoc UBND

huyen quan ly nham dam bao so luong bien che va nang cao chat luong.

3.Thuyen chuyen: Xet nguyen vong cua vien chirc va nhu cau cua cac don vj

UBND huyen xet va quyet dinh chuyen vien chuc sang co quan, don vj khac trong

va ngoai huyen.Dieu 3. Nguyen tSc ap dung khi tiep nhan, dieu dong, thuyen chuyen

vien chirc.

1.Tuan thu dung cac quy dinh cua Nha nude ve tiep nhan, dieu dong,

thuyen chuyen vien chirc.2.Viec tiep nhan, dieu dong, thuyen chuyen vien chuc thuc hien theo Quy

dinh nay duoc tien hanh hang nam.3.Tiep nhan, di^u dong, thuyen chuyen vien chirc duoc thuc hien cong

khai, minh bach, dan chii, khach quan, khoa hoc, diing doi tuong, dieu kien, tieu

chuan va quy trinh.4.Dam bao tinh thuc tien, tinh on dinh, su ke thira va phat trien. Dam bao

du so luomg, on djnh bien che va can doi ve co cau doi ngu theo quy dinh, khong

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAMHUYEN BINH GIANGDoc lap - Tu- do - H^nh phuc

lam xao trpn hoat dpng, khong lam tang bien che. Dam bao ty le tuang doi d6ng

deu ve trinh dp dao tao va chat lupng dpi ngu giiia cac truang trong huyen. Giai

quyet tot moi quan he giua dieu dpng vai sir on dinh, tao dieu kien de vien chiic

yen tarn cong tac, qua do nang cao hieu qua cong tac cua vi^n chuc va chat

lupng hoc tap cua hoc sinh.5. Nghiem cam viec lpi dung cac quy dinh ve tiep nhan, dieu dpng va hpp

dong vi muc dich vti lpi hoac vi cac ly do ca nhan khac.

Dieu 4. Dieu kien tiep nhan1.Cac truang Mam non, Tieu hoc, Trung hoc ca sa khi tiep nhan vien chuc

phai con chi tieu trong bien che giao va con thieu nguai dam nhipm vi tri viec lam

dupe giao;2.Cac doi tuang de nghi tiep nhan phai co du ho so theo quy dinh, khong

trong thai gian bj ky luat va bj truy cuu trach nhiem hinh sp, co nang lpc nghe

nghiep dat tir loai kha tra len dap ling dupe yeu cau cua vi tri viec lam va hoan

thanh tot nhiem vu dupe giao.

Chuang II

QUY DINH CV THEDieu 5. Quy djnh tiep nhan, dieu dpng, thuyen chuyen vien chuc.

1.D6i voi viec tiep nhan: Cac ca nhan co nguyen vpng cong tac va lam viec tai

mot truang Mam non, Tieu hoc, Trung hoc ca sa tren dia ban huyen lam ho sa npp tai

dan vi truang hoc nai xin den cong tac.

2.Doi vien chuc dupe dieu dpng:

a)Cac truang hap thCra bien che do giam lap; vi pham dao due nha giao; xep

loai vien chuc cuoi nam khong hoan thanh nhiem vu hoac hai nSm lien tiep dupe

danh gia hoan thanh nhiem vu; uy tin giam sut; hieu qua lam viec thap hoac 2 nam

lien ket qua cong viec dupe giao khong co chieu huang tien bp; gay mat doan ket npi

bp; khong nghiem tuc chap hanh quy dinh chuyen mon cua nha truang; vi pham

duong loi, chu truang cua Dang va chinh sach, phap luat cua Nha nuac va khi co y

kien de nghi dieu dpng cua Hieu truang, UBND huypn giao cho Phong Giao due va

Dao tao chu tri, phoi hop vai Phong Npi vu thong nhat vai Hieu truang nai chuyen

di va nai chuyen den trinh Chu tich UBND huyen xem xet, quyet dinh.

b)Cac truang hap du bien che nhung co giao vien thira tiet do ca cau va dac

thu ciia truang lap, UBND huyen giao cho phong Giao due va Dao tao ra Quyet dinh

dieu dpng giao vien duai hinh thuc day lien truang.

3.Doi vai viec thuyen chuyen vien chuc: Vien chuc co nguyen vpng chuyen

cong tac lam don, co y kien cua don vi quan ly true tiep (trucmg Mam non, Tieu hoc va

Trung hoc co so), ca quan quan ly chuyen mon cap tren (phong Giao due va Dao tao)

gui ho so ve Phong Npi vu de bao cao Uy ban nhan dan huyen xem xet ra Quyet dinh

thuyen chuyen.Dieu 6. Quy trinh tiep nhan, dieu dong va thuyen chuyen vien chi'rc.

1.Quy trinh tiep nhan vien chuc

1.1.Neu vien chuc co du dieu kien quy dinh tai khoan 2, Dieu 4 cua quydinh nay thi Phong Giao due va Dao tao lap danh sach, h6 so giu vao phong Npi

vu d^ xac dinh ehi tieu bien che, co cau va vi tri viec lam. Neu du dieu kien

Phong Noi vu trinh Uy ban nhan dan huyen xem xet, quyet djnh.

1.2.Neu vien chuc khong du cac dieu kien quy dinh tai khoan 2, Dieu 4

cua quy dinh nay thi phong Giao due va Dao tao tra lai ho so cho vien chuc co

nguyen vqng chuyen den ngay sau khi tham dinh ho so.

2.Quy trinh dieu dpng vien chiic2.1.Cap truong: Hipu truong nha truong thanh lap H6i dong xet dieu dpng

(gpi tM la Hoi dong):a)Thanh phan: Hieu truong la Chu tich Hoi dong, Pho Hieu truong va Chu

tich Cong doan la Pho Chu tich Hoi dong, cac Uy vien Hoi dong gom: Bi thu

Chi bo Dang, Bi thu Doan thanh nien, Tong phu trach Dpi (neu co), to truong to

chuyen mon, to truong to van phong, truong ban thanh tra nhan dan.

b)Nhiem vu va cac buoc tien hanh:

Buoc 1: Can cu vao quy che cua don vi ve viec dieu dpng giao vien, Hoi

dong lap danh sach vien chuc cua cac nha truong thupc dien dieu dpng tai diem a,

khoan 2 cua Dieu 5 ciia quy dinh.

Buoc 2: Hoi dong tien hanh xet doi vdi timg truong hop cu the va bieu

quyet tai hoi nghi; truong hop y kien dong y va khong dong y bang nhau thi

quyet dinh theo y kien ma Chu tich Hoi dong bieu quyet.Buoc 3: Ngay sau khi hop xet xong, Chu tich Hoi dong thong bao true tiep

cho vien chuc trong dien dieu dpng, dong thai l|Lp danh sach vien chuc thupc cac

dien dieu dpng ciing bien ban hop xet cua nha truong va ho so ve Phong Giao due

va Dao tao truoc ngay 15 thang 6 hang nam.

2.2.Cap huyen: Thanh lap Hoi dong xet dieu dpng.

a)Thanh phan: Truong phong Giao due va Dao tao la Chu tich Hoi dong;

Truong phong Noi vu la pho Chii tich Hoi dong; Cac uy vien la: Pho truong phong

Noi vu, pho truong phong Giao due va Dao tao, can bo to chuc phong Giao due va

Dao tao, chuyen vien phu trach cong tac to chuc bien che phong Noi vu.

b)Nhiem vu va cac buoc tien hanh:

Buoc 1: Can bp to chuc ciia Phong Giao due va Dao tao tong hop danh sach

vien chiic thupc dien di^u dpng ciia cac truong gui len;

Nguyen Trung Kien

Budc 2: Hoi d6ng hop xet tren co so can cii vao dieu kien, bien che, nhu

cau vi tri viec lam ciia timg truong va tieu chuan ciia tirng vien chuc de xay dung

phuong an dieu dong hieu qua; tong hpp danh sach theo phucmg an dieu dpng

vien chuc cua nganh;Buoc 3: Hoi dong lap bien ban, danh sach ho so xet dieu dong vien chute

gui ve UBND huyen (qua phong Npi vu) truoc ngay 30 thang 6 hang nam.

2. Quy trinh thuyen chuyen vien chuc

Buoc 1: Vien chuc co nguyen vpng chuyen cong tac npp ho so tai phong

Npi vu huyenBuoc 2: Phong Npi vu chu tri phoi hop voi Phong Giao due va Dao tao ra

soat nhu cau ve bien che, vi tri viec lam; lap to trinh kern theo danh sach de nghi

UBND huyen ra Quyet dinh thuyen chuyen.

Chuong III

TO CHlTC THUC HIENDieu 7. Trach nhiem thi hanh

1.Phong Npi vu chu tri phoi hop voi Phong Giao due va Dao tao huong dan,

don doc, kiem tra cac truong Mam non, Tieu hoc, Trung hoc co so ve chap hanh

thuc hien Quy dinh nay va dinh ky bao cao UBND huyen.

2.Hieu truong cac truong Mam non, Tieu hoc, Trung hoc co so: Tren co

so Quy dinh nay va dieu kien thuc te cua nha truong, Hieu truong xay dung Quy

che ve viec tiep nhan, dieu dpng, thuyen chuyen giao vien hang nam.

3.Phong Tai chinh - Ke hoach phoi hop v6i Bao hiem x^ hoi, Kho bac nha

nuoc huyen va cac co quan, don vi co lien quan can cu chuc nang, nhiem vu duprc

giao, thuc hien cac che dp, chinh sach cho cac doi tupng theo dung quy dinh hien

hanh.Thu truong cac co quan, don vi co lien quan; Hieu truong cac truong

Mam non, Tieu hoc, Trung hoc co so co trach nhiem thuc hien Quy dinh nay./.

TM. UY BAN NHAN DANCHU TICH