of 7 /7
TRUNG TAM TTDT BEN TRE CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM HOI DONG TUYEN DVNG VIEN CHUC DQcl,p - TV do-H,nh phuc S5: {if) ITB-HDTDVC Bin Tre, ngay {7t thdng 9 ndm 2018 A , THONGBAO V~vi~c tAchile xet tuy~n vien chile dai vOicac thi sinh du di~u ki~n dl}'tuy~n Can cir Nghi dinh s6 29/2012/NI)-CP ngay 12 thang 4 nam 2012 cua Chinh phu vS tuyen dung, sir dung va quan ly vien chirc; Can cu Thong nr s6 16/2012/TT-BNV ngay 28 thang 12 nam 2012 ella BQNQi vu ban hanh Quy eh~ thi tuyen, xet tuyen vien chirc; Quy eh~ thi thang hang chirc danh nghe nghiep d6i voi vien chirc va NQi quy ky thi tuyen, thi thang hang chirc danh nghe nghiep d6i voi vien chirc; . Can cir vao K~ hoach s6 761KH-TTTTDT ngay 20 thang 6 nam 2018 cua Trung tam Thong tin di~n tu vS viec tuyen dung vien chirc nam 2018 va Cong van s6 958NPUBND-HCTC ngay 28 thang 6 nam 2018 cua Van phong UBND tinh vS viec phe duy~t k~ ho~eh tuySn d\lllg vien ehue nam 2018; Can eu Bien ban s6 168IBB-HDTDVC ngay 05 thang 9 nam 2018 eua HQi d6ng tuySn d\lng vien ehue hQp HQi d6ng tuySn d\lng vien ehue Trung tam Thong tin di~n tir vS k~t e~u dS thi, thm gian t6 ehue xet tuySn; Can eu vao Quy~t dinh 170/QD-HDTDVC ngay 05 thang 9 nam 2018 ella HQi d6ng tuySn d\lllg vien ehue vS vi~e phe duy~t danh saeh thi sinh du diSu ki~n tham dg ky xet tuySn vien ehue Trung tam Thong tin di~n tir; Can eu vao Quy~t dinh 1711QD-HDTDVC ngay 05 thang 9 nam 2018 eua HQi d6ng tuySn d\lng vien ehue vS vi~e phe duy~t danh m\le yeu e~u vS ki~n thue d6i vOi cae vi tri tuySn d\lng; HQi d6ng tuySn d\lllg vien ehue Trung tam Thong tin di~n til'thong bao: 1. Danh sach thi"sinh du di~u ki~n tham dl}' ky xet tuy~n vien chile Trung tam Thong tin di~n til (kern thea danh sach) 2. TAchile xet tuy~n: a. NQidung xet tuy~n (kernthea danh rn,¥cyeu cdu vJ !din thuc d6i v6i cac vi tri tuydn d,¥ng) b. mnh thllc xet tuy~n: Phong v~ c. sa hrQ'llgcau hoi, thM gian chuin bi va tra 1Mphong vin: - s6 luqng cau hoi: 07 cau hoi - Thbi gian ehuk bi: khong qua 15 phut - Thffi gian trii lbi phong v~: khong qua 60 phut

TRUNG TAM TTDT BEN TRE CQNG HOA xA HQI CHUNGHiA …eicbentre.vn/sites/eicbentre.vn/files/documents/172_tb_ttttdt.pdf · TRUNG TAM TTDT BEN TRE HQI DONGTUYtN D\JNGVIENCHirC CQNG HoAxAHQIcHiJNGHiA

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TRUNG TAM TTDT BEN TRE CQNG HOA xA HQI CHUNGHiA...

 • TRUNG TAM TTDT BEN TRE CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAMHOI DONG TUYEN DVNG VIEN CHUC DQc l,p - TV do - H,nh phuc

  S5: {if) ITB-HDTDVC Bin Tre, ngay {7t thdng 9 ndm 2018

  A ,

  THONGBAOV~vi~c tAchile xet tuy~n vien chile

  dai vOicac thi sinh du di~u ki~n dl}'tuy~n

  Can cir Nghi dinh s6 29/2012/NI)-CP ngay 12 thang 4 nam 2012 cua Chinhphu vS tuyen dung, sir dung va quan ly vien chirc;

  Can cu Thong nr s6 16/2012/TT-BNV ngay 28 thang 12 nam 2012 ella BQNQivu ban hanh Quy eh~ thi tuyen, xet tuyen vien chirc; Quy eh~ thi thang hang chircdanh nghe nghiep d6i voi vien chirc va NQi quy ky thi tuyen, thi thang hang chircdanh nghe nghiep d6i voi vien chirc; .

  Can cir vao K~ hoach s6 761KH-TTTTDT ngay 20 thang 6 nam 2018 cuaTrung tam Thong tin di~n tu vS viec tuyen dung vien chirc nam 2018 va Cong van s6958NPUBND-HCTC ngay 28 thang 6 nam 2018 cua Van phong UBND tinh vS viecphe duy~t k~ ho~eh tuySn d\lllg vien ehue nam 2018;

  Can eu Bien ban s6 168IBB-HDTDVC ngay 05 thang 9 nam 2018 eua HQid6ng tuySn d\lng vien ehue hQpHQi d6ng tuySn d\lng vien ehue Trung tam Thong tindi~n tir vS k~t e~u dS thi, thm gian t6 ehue xet tuySn;

  Can eu vao Quy~t dinh 170/QD-HDTDVC ngay 05 thang 9 nam 2018 ella HQid6ng tuySn d\lllg vien ehue vS vi~e phe duy~t danh saeh thi sinh du diSu ki~n tham dgky xet tuySn vien ehue Trung tam Thong tin di~n tir;

  Can eu vao Quy~t dinh 1711QD-HDTDVC ngay 05 thang 9 nam 2018 eua HQid6ng tuySn d\lng vien ehue vS vi~e phe duy~t danh m\le yeu e~u vS ki~n thue d6i vOicae vi tri tuySn d\lng;

  HQi d6ng tuySn d\lllg vien ehue Trung tam Thong tin di~n til'thong bao:

  1.Danh sach thi"sinh du di~u ki~n tham dl}'ky xet tuy~n vien chile Trungtam Thong tin di~n til (kern thea danh sach)

  2. TAchile xet tuy~n:

  a. NQidung xet tuy~n (kern thea danh rn,¥cyeu cdu vJ !din thuc d6i v6i cac vitri tuydn d,¥ng)

  b. mnh thllc xet tuy~n: Phong v~

  c. sa hrQ'llgcau hoi, thM gian chuin bi va tra 1Mphong vin:- s6 luqng cau hoi: 07 cau hoi- Thbi gian ehuk bi: khong qua 15 phut

  - Thffi gian trii lbi phong v~: khong qua 60 phut

 • d. ThOi gian tA clnrc xet tuy~n:-vi tri chuyen vien hanh chinh t6ng hop: 7 gio ngay 06/10/2018- Vi tri chuyen vien Quan tri h~ thong: 14 gio ngay 06/10/20 18- Vi tri chuyen vien phong Bien t~p: 7 gio ngay 07/10/2018- Vi tri kS toan vien kinh doanh: 9 gio ngay 07/10/20 18Luu y: Thisinh mang thea gidy to tuy than (chieng minh nhdn dan hoac guiy

  phep lid xe, ho chieu) ad tham du phong vdn.e. Dja c.1i~mtA chuc xet tuy~n: Trung tam Thong tin di~n he - Van phong Uy

  ban nhan dan tinh,

  Tren day la thong bao vS viec t6 chirc xet tuyen vien chirc d6i voi cac thi sinhdil diSu kien du tuyen. HQi d6ng tuyen dung vien chirc Trung tam Thong tin dien nrthong bao dSn cac thi sinh, cac thanh vien HQi d6ng tuyen dung, Ban KiSm tra, sath~ch va cae bQph~n co lien quan biSt dS thgc hi~n. Thong bao nay thay cho thongbao tri~u t~p c.18iVOl tirng thi sinh.!.

  Noi nhlin:- Chanh VP UBND tinh (d€ h/c);- PhOngHCTC - VP UBND tinh (d€ thee doi);- D/c Tu§n - Giam sat Icy xet tuy€n;- HDTDVC (thl,l'chi~n);- Ban KTSH (thl,l'chi~n);- Cac thi sinh (thl,l'chi~n);- PhOngKT (dang C6ng,Trang TTDT);- D/c HUOng- Thu kY HD (niem y~t, luu h6 sa);- Luu: VT.

  CHU TICH HOI DONG. .

  ~~~~ DOC TTTTDTNguy~n Van Ngo\ln

  2

 • TRUNG TAM TTDT BEN TREHQI DONG TUYtN D\JNG VIEN CHirC

  CQNG HoA xA HQI cHiJ NGHiA V"IlT NAM 'Dqc lip - Tv do - H,nh phiic

  DANH SACH Tilt SINHBUDltU KItNTHAM DVKY xET TUYtN VIEN CWC TRUNGTAM THONGTIN DJtN TU

  (Ban hanh kem theo Thong bdo 8641J./TB-HDTDVC ngizy 06 thang 9 ndm 2018 cUaHQi d6ng Tuyin dung vien chuc)

  Naaythanl Tieu chuln, nahifp v\C6 kinh

  nghitm lamvifc theo yeu

  Trinhciu cua linhvyt: toyen D8i

  40STT Hqva ten HO khAu thum.g tni Trinh 40 Ngo,i Trinh d,ng tV 12 tuvng Ghi chuNam Nit 40 tin thang tra len U'U tienChuyen mon . ngft hqc va e6 tham (n~u e6)(Tifng gia46ng

  Anh) BHXHbitbuOe trong

  thOi gian nay

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I. Vi tri Chuyen' [email protected] ehfnh tAng hClP(Chi [email protected] toyen: 01 vi tri)

  sA 55/80, ip Ph6 Binh,1 Trin Thi Kim Oanh 20/09/1984 xi Vinh Binh, huy~n Cli'nhin Lu,t . B A X

  Chc;JUch, tinh B6n TreS6·302IPT, xi Ph6 11,

  2 Pham Thi Ngoc Oanh 14/09/1985 huy~n Ba Tri, tinh B6n Cli'nhinLu,t B B XTre

 • .. NRaytbanR Tieu cbuin, ngbifp vy ,.. Co kinb

  nghifm lamviic theo yeu

  Trinbdu cua linh

  x n'"de} v~tuyen 01SIT HC}va ten He}kbiu thU'O'ogtru Trinb de} Ngo,i Trinh

  dyng til 12 tuvng Ghi chuNam Nil de}tin thang tra len 1lU tienChuyen mon ngv hC}c va co tham (n~uco)(Ti~ng gia dongAnb) BHXllbit

  buC}ctrong >

  thOi gian nay

  s6 2371TTH, Ap Tin

  3 ve Thj Tho 06/12/1987 Thuan, xi Tin Xuin, D(lihoc H8nh chfnh B A Xhuy~n Ba Tri, tinh B~n hQcTre

  s6 207/57, ApMy Son4 ve H6ngThu 10/0411990 Tiy, xi Phil Son, huyen Cir nhin nganh Lu~t B B X

  Chc;YLach; tinh B~nTre

  II. Vi tri Cbuyen vien pbong Bien tiP (Chi tieu xet tuy~n: 01 vi tri)

  81 ApAn Khanh 1, xi .Cir nhin TiSngVi~t1 SirThi NgQCDiem 20/10/1987 Plnrec Hiep, huyen M6 va Vlnh6a Viet Nam B B X

  Cay Nam, tinh B~nTre (Ngii'vln)

  s6 23, tinh lQ 885, khu Thac siLy lu~ va

  2 Huynh Thi HuySn 16/06/1988 ph6 5, thi trin Ba Tri, phirong phap day bQ BI B XTrang huy~n Sa Tri, tinh B~n mon Vin va ti~ngTre Viet

 • '" Ngl! than_g_ Tieu chujn, nghifp v,Co kinh

  nghitmlamvitc theo yeu

  Trinh cAucua linh;l Bai49

  V\fC toyenSTT H9vl ten H9 khiu thuimg tru Trinh 49 Ngo,i Trinh d,ng tir 12 tuvng Ghi chuNam Nit 49 tin thang tra len lftI tienChuyen mon ngit

  h9C· vlco tham (n~u co)(Ti~ng gia40ngAnh) BHXHbitbu\k trong

  thOi gian nay

  m.Vi tri Chuyen vien Quain tr] ht thang (Chi tieu Iet tuyfn: 01 vi tn')se 433/3, xi San PhD,

  Cli nhin Cong ngh~ D(li1 Pham Hoang An 26/02/1992 huy~n GiAng Tram, B Xtinh BSn Tre thong tin hQc

  Sd 695 D, ip PM2 D6Duc Minh 12/02/1990 ChiSn, xi PM Hung, Cli nhin Cong ngh~ B D\li Xthanh phd BSn Tre, tinh thong tin hQc

  Ben Tre

  NgiroiAp Binh Tien 2, xa

  Cli nhin Cong' ngh~ D\li hoAn3 Bui Hiiu TAi 13/10/1986 Binh Hoa, huyen GiAng B X X· thanhTram, tinh Ben Tre thong tin hQc nghia vu

  quan suIV. Vi tri K~ toan vien kinh doanh (Chi tieu Iit tuyen: 01 vi trf)

  Ap Thai Khirong, xi

  1 Pham Thi NgQCHA 16/12/1990 Thanh Thai A, huy~n Cli nhan K~ toan B B XMo CAyNam, tinh B~nTre

 • TRUNG TAM TTDT BEN TREHOI DONG TUYEN DVNG VIEN cmrc

  CONG,HOA XA HOI CHU NGHiA VI¥T NAMDQclip - T'1 do - H,nh phuc

  DANHMVe vEU eAu vE KIEN 'rmrc DOl VOl cAe VI TRI TUYEN DVNG(Ban hanh kern thea Thong bao s6 .f;f) ITB-HDTDVC ngay rJ6thdng 9 ndm 2018

  cua HQi d6ng tuyen dung vien chtec)

  STTVi [email protected]

  KiSn thuc chung KiSn thuc chuyen nganh

  Ki~nthuc coobin Ki~nthuc ning cao

  1

  2

  Chuyen - Luat Vien chirc s6vien 58/2010/QH12;Hanhchinht6nghgp

  tuyen dung, su d\lIlgcua chinh phu v€ vi~c sua d6i mQt s6 di€u cuava quan Iy vien chircoNghi diM 110/20041ND-CP ngay 08/4/2004cua Chinh phu v€ cong tac van thu.

  - Nghi dinh29/20 12IND-CP v€

  - Lu~t Vien chirc s6Chuyen 58/2010/QH12;vienphongBien t~p

  - Nghi dinh29/20121ND-CP v€tuy~n d\lIlg, su d\lIlgva quan Iy vien chirco

  - Nghi dinh 88/20171ND-CP sua doiNghi dinh 56/20151ND-CP v~ danhgia va phan loai can bQ, cong chirc,vien clnrc;- Nghi dinh 56/20151ND-CP v€ danhgia va phan loai can bQ, cong chirc,vien chirc;- Nghi dinh 41120121ND-CP quydinh vi tri vi~c lam trong dan vi S\lnghi~p cong I~p.

  - Thong tu 01120111TT-BNV ngay 19/0112011cua BQ NQi vu v€ Huang ddn th~ thirc va kythuat trinh bay van ban hanh chinh;- Nghi dinh s6 110/20041ND-CP ngay08/4/2004 cua Chinh phu v€ cong tac van thu;- Nghi dinh s6 09/20101ND-CP ngay 08/2/2010

  - Kien thirc co ban ve nghi~p V\1Bao chi;- KiSn thirc co ban v€ Ngfr van; - KiSn thirc chuyen nganh nghi~p V\l- Nghi dinh 43/20111ND-CP ngay 13 thang 06 Bao chi;nam 2011 quy diM v€ vi~c cung cAp thong tin - KiSn thirc chuyen nganh Ngfr van;va dich V\l cong tIVc tuySn tren trang, thong tin - KiSn thirc chinh sua hinh anh baodi~n til ho~c c6ng thong tin di~n til cua co quan chi bAngphdn m€m Photoshop.nhanu6c.

 • Vi trfSTT tuyin Ki~n thuc chung

  d1}ng

  - Luat Vien clnrc s6Chuyen 58/2010/QH12;vien

  3 Quan tri - Nghi dinhh~ 29/20 12IND-CP v€

  thong tuyen dung, sir dungva quan ly vien chirc.

  Ki~n thuc chuyen nganh

  Ki~n thrrc coobin- Kien thirc co ban ve may tinh, may chu;- Cai d~t, quan tri window 7,8...- Cai d~t, quan tri Window Server 2008 tro len.- Cdu hinh DNS, Active Directory, DHCP~Security Policy;- Phan tich sa d6 h~ thong mang, quy hoach IPh~ thong va nguyen tiic hoat dQng h~ thongmang.

  Ki~n thuc ning cao

  4

  - Lu~t Vien chuc s6K~ toan 58/2010/QH12;vienkinhdoanh

  - Nghi dinh29/20 12IND-CP v€tuy~n d\lng, sir d\lIlgva quan ly vien chuc.

  - Lu~t K~ toan s6 88/2015/QH13 ngay2011112015;- Nghi dinh s6 174/20161ND-CP ngay30/12/2016 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t vahuang ddn thi hanh mQt s6 di€u cua Lu~t K~toano

  - Ki~n thirc Firewall Cisco.- Ki~n thirc thirc ao hoa Hyper_ v,Cluster Hyper_v;- Ki~n thirc v€ h~ thong quan ly luutm t~p trung SAN;- Ki~n thirc v€ thi~t bi chuyen machtrung tam cho h~ thong.

  - Thong tu so 107/20171TT-BTCngay 10/10/2017 cua Be> Tai chinhhuang ddn ch~ dQ k~ toan hanhchinh, Sl,l nghi~p;- Thong tu s6 39/2014/TT-BTC ngay3113/2014 cua Be> Tai chinh huangddn thi hanh. Nghi dinh s651120101ND-CP ngay 14/512010·vaNghi dinh s6 04/2014/ND-CP ngay17/0112014 cua Chinh phu guy dinhv€ hoa dan ban hang hoa, cung lIngdich V\l;- Lu~t guan ly, sir d\lng tai san nhanu6c ngay 03/6/2008.