of 48 /48
KLiMA KULLANIM KILAVUZU PLAZMA INVERTER 9/12/18/24 A++

Türkiye Vestelleniyor

Embed Size (px)

Text of Türkiye Vestelleniyor

 • KLiMAKULLANIM KILAVUZU

  PLAZMA INVERTER 9/12/18/24 A++

 • Deerli Mterimiz, ncelikle doa ve teknoloji dostu bir VESTEL rnn tercih etti-iniz iin sizi kutlarz. Beklentilerinizin zerinde rn sunmay ama edinen VESTEL, mo-dern tesislerinde zenle retilen, titiz kalite kontrollerinden geirilen PLAZMA INVERTER 9/12/18/24 DUVAR TP SPLT KLMA y kullanmnza sunmaktadr. Bu kullanm klavuzu size cihaznzn kul-lanmnda yol gsterecektir. Cihaznzn en ileri teknolojik zmler ierdiini ve kullanmnn son derece kolay olduunu greceksiniz. Cihaznz, gerekli olan zeni ve bakm saladnz takdirde size uzun yllar hizmet edecektir.Cihaznz kullanrken keyif almanz diliyoruz.Bu rn, evreye saygl VESTEL BEYAZ EYA A.. tesislerinde doaya zarar vermeden retilmitir.

  Gvenlik le lgili nemli BilgilerBu kullanm klavuzu, cihaznzn ilk kullanm, gvenlii, kullanm amalar ve cihaznzn temizlii ve bakm ile ilgili nemli bilgiler iermektedir.Bu kullanm klavuzunu her zaman cihaznzla birlikte muhafaza edin. rn bir bakasna devrettiinizde klavuzu da birlikte verin.Kullanm klavuzunu cihaznz kullanmadan nce, yank, elektrik arpmas, yangn veya yaralanma riskini azaltmak iin dikkatlice okuyun ve cihaznzn altrlmas, sorun giderilmesi ve temizliiyle ilgili talimatlara uyun.Klimann montaj ilemi Vestel Yetkili Servisi tarafndan yaplmaldr.Klimann topraklamas yaplmaldr.

  UYARI: lm veya ar yaralanma riskini belirtir.

  DKKAT: Yaralanma veya mal hasar riskini belirtir.

 • indekilerGvenlik Uyarlar ............................................................................5

  Cihazn Kurulumu ile lgili Gvenlik Bilgileri 5Cihazn Kullanm ile lgili Gvenlik Bilgileri 6Temizlik ve Bakm Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Gvenlik Bilgileri 10Tama ve Nakliye Srasnda Dikkat Edilmesi Gereken Gvenlik Bilgileri 10

  Kurulum .......................................................................................... 11Montaj Konumunun Seilmesi 11 nite 11D nite 11Soutma evrimi 12Istma evrimi 12 ve D nite Elektrik Balantlar 14

  Piller ................................................................................................15Sorumluluk Snrlamas ...................................................................15Teknik Deerler ............................................................................. 16

  PLAZMA INVERTER 9 A++ Teknik Deerler 17PLAZMA INVERTER 12 A++ Teknik Deerler 18PLAZMA INVERTER 18 A++ Teknik Deerler 19PLAZMA INVERTER 24 A++ Teknik Deerler 20

  Genel Grnm ..............................................................................21 nite 21 nite Gsterge 21D nite 21

  Uzaktan Kumanda ......................................................................... 22Uzaktan Kumanda Pillerinin Taklmas ve Deitirilmesi 23Kumanda Saatinin Ayarlanmas 23Uzaktan Kumandann Kullanlmas Srasnda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 24Klimanzn Uzaktan Kumanda Olmadan altrlmas 24

  Kullanm ........................................................................................ 25lk altrma ve Hzl Kullanm 25

 • alma Scaklk Aralklar 25Klimanzn levleri ......................................................................... 26

  levlerin altrlmas 27Soutma levi 27Istma levi 27Mod levi 27Eco levi 28Yatay Kanat levi 28Otomatik Mod 28Turbo levi 28Uyku Modu levi 29Dey Kanat levi(*) 29Otomatik Kapatma levi 30Otomatik ama kapatma ilevi 30Hisset levi(*) 30 nite Eanjr Kurutma ve Temizleme levi(*) 31yonizer levi (*) 31Kumanda I 31Reset levi 31

  Pratik ve Faydal Bilgiler .................................................................31 Temizlik ve Bakm ......................................................................... 32

  altrma nerileri 33Sorun Giderme .............................................................................. 34Hata ve Koruma Mesajlar ............................................................. 35

  Hata Mesajlar 35Koruma mesajlar 35

  rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 9 A++ ................................ 36rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 12 A++ ............................... 37rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 18 A++ ............................... 38rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 24 A++ .............................. 39Cihaznzn evreye Uygun Bir ekilde Atlmas .........................40Ambalaj Bilgisi ...............................................................................40Enerji Tasarrufu in neriler ........................................................40Mterinin Seimlik Haklar ......................................................... 42

 • Gvenlik UyarlarCihazn Kurulumu ile lgili Gvenlik BilgileriUYARI: Klima topraklanmal-dr. Yetersiz topraklama elekt-rik arpmalarna neden olabilir. Topraklama kablosunu bir gaz borusuna, su borusuna, parato-nere veya bir telefon topraklama kablosuna balamayn. Montaj ileminden sonra, elektrik veri-lerek topraklama kaak kontro-l yaplmaldr. hmal ederseniz elektrik arpmas veya rnde hasara sebep verebilir.UYARI: Olas elektrik arpma-larn nlemek iin anma kapasi-teli bir topraklama kaa takl-maldr.UYARI: Montaj ilemi, Mon-taj Talimatlarna uygun olarak Vestel Yetkili Servisi tarafndan yaplmaldr. Mteriler klimay kendileri monte etmemelidirler. Aksi takdirde, hasar veya yara-lanma meydana gelecektir.UYARI: Kablo balants milli elektrik dzenlemelerine uygun olarak uzman bir elektriki tara-fndan yaplmaldr.UYARI: Klimanz kalc bir e-kilde sabit bir kablo donanmna

  5

  balanmsa ve 10 mA i aabilen bir kaak akma sahipse, sabit kabloya, alma akm 30 mA y amayan bir kaak akm koruma rlesi balanmaldr.UYARI: Cihaznz elektrik ebe-kesine uygun akmda gecikmeli V-otomat ile balanmaldr.UYARI: Klimay yanc gazla-rn veya svlarn olduu yerlere monte etmeyin. Bu yangna ne-den olabilir.UYARI: Olaand grlt ve titreim meydana gelmemesi iin klimann iyice sabitlenmesini yetkili servis personelinden talep edin.UYARI: D nitenin komu-larnzn rahatsz olmayaca bir yere monte edilmesini yetkili servis personelinden talep edin.UYARI: Montaj ileminden sonra, elektrik fii veya alteri/sigortas kolayca eriilebilir ol-maldr. Cihaz yalnzca rn etike-

  ti zerindeki bilgilere gre balanmal ve altrlmal-dr. Cihaz kullanmadan nce elektrik ebekenizin gerilim deerinin rn etiketinde belirtilen deer ile uyumlu olduunu kontrol edin.

 • Cihaznz mutlaka sigor-ta vastasyla toprakl enerji hattna balayn ve altrn.

  Topraklama yaplmadan kul-lanma sonucu meydana ge-lebilecek zararlardan retici firma sorumlu deildir.

  Kurulum ve tamir ilemleri-ni her zaman Yetkili Servise yaptrn.

  Yetkili olmayan kiiler tara-fndan yaplan ilemler ne-deniyle doabilecek zarar-lardan retici firma sorumlu tutulamaz.

  niteniz yerden ykseklii 1,8 mt.den az olmayacak e-kilde montaj edilmelidir.

  Cihazn Kullanm ile lgili Gvenlik BilgileriUYARI: ve d nitelerdeki hava giriine veya kna par-maklarnz veya dier cisimleri sokmayn.UYARI: D nitenin nne herhangi bir engel koymayn ve zerini rtmeyin.UYARI: Hava ak ynlendirici-sinin kanatlar arasna birey sok-mayn, i nite fan hasar grebi-lir ve yaralanabilirsiniz.

  UYARI: Fan yksek hzda dn-dnden yaralanmalar meyda-na gelebilir.UYARI: Elektrik kesintilerinde veya gk grltl imekli ha-valarda, klimann hasar grmesi-ni nlemek iin sigortay/alteri indirerek cihazn g balants-n kesin. Bunu ihmal etmek yan-gn veya elektrik arpmasyla so-nulanabilir.

  UYARI: Kyoto protokol kap-samnda yer alan florlu sera gaz-lar iermektedir.

  DKKAT: Hava akmnn uzun sre dorudan vcudunuza gel-memesine dikkat edin. nsanlar, hayvanlar veya bitkileri kesin-likle klimadan kan scak veya souk havaya dorudan maruz brakmayn. Havann ynn, insanlara dorudan flemeye-cek ekilde ayarlayn.Uzun sre souk havaya maruz kalmayn. Bu durum fiziksel ve salksal sorunlara neden ola-caktr.DKKAT: Camlar ve kaplar kapatn aksi takdirde, soutma veya stma performans de-cektir.

  6

 • rn hi hava almayan alanlarda uzun sre kullan-mayn. rn ocak vb. cihaz-larla ayn anda altrrken ortam ara sra havalandrn.

  Nem ok yksekse ya da kap veya pencere aksa rn uzun sre alr halde brakmayn.

  D nite hari cihaz akha-va koullarnda (gne, ya-mur vb.) brakmayn.

  Bu cihaz kapal mekanlar-da kullanlmak zere ev tipi kullanmlar iin tasarlanm-tr. rn, bulunduunuz mekan soutmak ve stma dnda (rn.; hassas aygtla-rn, gdalarn, evcil hayvanla-rn, bitkilerin korunmas iin ) kullanmayn.

  UYARI: Cihaznz kullanm amacnn dnda kullanlma-s hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazn garan-tisinin iptaline sebep olur. Bu artlarda oluabilecek hasarlar kullanc tarafndan karlanr. Cihaznz sadece aklanan kullanm amacna gre kullann.

  Elektrik devresine ar yk binmesini nlemek iin, ayn

  devrede bir baka yksek g eken cihaz altrma-yn. Uzatma kablolar ya da oklu prizlerle balant yapmayn. hmal ederseniz elektrik arpmas veya rn-de hasara sebep olabilir.

  Cihazn 8 ya ve zeri o-cuklar ile kstl fiziksel, duyu-sal, zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyime sahip olmayan kiiler tarafn-dan kullanlabilmesi iin g-zetim altnda olmalar veya cihazn gvenli kullanm ile ilgili talimatlar ve tehlikeleri anlamalar gerekir. ocuklar cihazla oynamamaldr. Te-mizlik ve kullanc bakm i-lemleri, balarnda bir byk olmad srece ocuklar ta-rafndan yaplmamaldr.

  ocuklar cihaz ile oynama-maldr.

  zellikle ocuklar klimann i nitesinden uzak tutun.

  Temizleme ve kullanc bak-m, gzetimsiz ocuklar tara-fndan yaplmamaldr.

  Ambalaj malzemeleri boul-maya neden olabilir. ocuk-larn eriebilecei yerlerden uzak tutun.

  7

 • Kullanmadan nce, cihazn-zn fonksiyonlarn doru bir ekilde kontrol edin.

  Cihaz yalnzca elektrik kab-losunda ve cihazn gvdesin-de hibir hasar grnmedii takdirde kullanlmaldr.

  Elektrik kablosunda dzenli olarak hasar kontrol yapn. rnn elektrik kablosunu ekerek zorlamayn. Elektrik kablosunun zerine hibir eya koymayn.

  Elektrik kablosu zarar gr-mse, herhangi bir tehlike-nin nlenmesi iin, sadece reticinin nerdii yetkili ser-vis tarafndan deitirilmeli-dir.

  Cihaznz asla aadaki du-rumlarda kullanmayn Cihaz veya elektrik kablosu

  hasarl ise, Cihaz dzgn almazsa, Cihaz elektrikli paralar g-

  rnr ekilde hasarlanmsa Cihaz slanmsa, su veya di-

  er svlarn iine dmse, sel basknna maruz kalmsa, elektriksel paralar suyla te-mas etmise,

  Cihazdan garip bir ses, du-man ve koku gelirse.

  Eer belirtilen durumlardan birisi tespit edilirse, cihaznz hemen kapatn, g balantsn kesin ve yetkili servisle irtibata gein.

  Hasarl bir cihaz ya da cihazn hasarl paralar ciddi yara-lanmalara ve yangna neden olabilir.

  Cihaznzda herhangi bir arza meydana gelirse, ci-haz kendiniz tamir etmeye kalkmayn. Cihaz skme-yin, yanl bir ekilde tekrar monte edilirse, kullanlrken elektrik arpmas riskine ne-den olabilir. Cihazn iinde kullanc tarafndan tamiri ya-plabilecek para yoktur.

  retici tarafndan tavsiye edilmeyen aksesuarlarn kul-lanlmas cihaz hasarna ve yaralanmalara neden olabilir.

  rnde soutucu gaz do-lamnn gerekletii so-utma devresine kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin. Is deitirici gaz kanallarnn ve boru uzant-larndaki st yzey kaplama-larnn delinmesi durumunda pskrecek soutucu gaz, cilt tahrileri ve gz yaralan-

  8

 • malarna sebep olur. alr durumda iken rn-

  deki hava giri-k blm-lerini ve d nitenin zerini rtmeyin veya herhangi bir cisimle kapatmayn.

  rne doru yanc ve sou-tucu gazlar ieren spreyler skmayn.

  rnde soutucu gaz kaa meydana geldiinde ortam havalandrmak iin pence-releri an ve Yetkili Servisi arayn.

  rnn bulunduu ortamda yanc gaz kaa meydana geldiinde gaz ve klimay kapatn. Ortam iyice hava-landrmadan klimay tekrar altrmayn.

  Cihazn ve elektrik kablosu-nun yaknnda stc cihazlar koymayn. Bu cihazlardan yaylabilecek ar s, rnn plastik paralarn eritebilir.

  Islak ve nemli eller ile cihaza dokunmayn, altrmayn.

  rn uzun sre kullanlma-yacaksa, elektrik balantsn sigortadan kesin.

  Enerji kesintisi sonras ener-ji tekrar geldiinde klimanz en son alt modda tekrar

  almaya balar. Eer elektrik kesintisi devam

  ederken evinizden kacak-sanz, klimanzn otomatn kapal konuma getiriniz.

  Asla deliklerin iine herhangi bir cisim drmeyin ya da sokmayn.

  Aadaki durumlarda cihazn kapatldndan ve sigortadan/alterden elektriinin kesildiin-den emin olun:

  Kurulumdan nce, Temizlik ve bakm ile-

  minden nce, Tamir ilemlerinden nce.

  rnden tahliye edilen suyu imeyin. Aksi takdirde ciddi salk problemleriyle karla-abilirsiniz.

  niteyi yamur altnda veya slanabilecei bir yerde brakmaynz.

  Cihaz monte edildii yer-den sklerek baka bir yere montaj yaplacaksa yetkili servis ile balantya geiniz.

  9

 • Tama ve Nakliye Srasnda Dikkat Edilmesi Gereken Gvenlik Bilgileri Klimanzn tanmas ve nak-

  liyesi esnasnda, i niteyi tarken OK ynne dikkat ediniz.

  D niteyi dik olarak ta-ynz ve bekledii yerde dik olarak bulundurunuz.

  ve d nite kutularnn zerine basmaynz ve zer-lerine ar ykler koymaynz.

  Cihaz monte edildii yer-den sklerek baka bir yere montaj yaplacaksa yetkili servis ile balantya geiniz.

  Temizlik ve Bakm Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Gvenlik Bilgileri Temizlemeden nce elektrik

  arpma riskine kar koruma iin cihaznz kapatp sigor-tasn veya alterini indirin.

  Klimay temizlemek iin sv veya andrc deterjanlar kullanmayn. zerine su ve dier svlar sratmayn aksi takdirde plastik paralar ha-sar grebilir ve hatta elektrik arpmas meydana gelebilir.

  Ksa devrelerin ve yangnn meydana gelmesini nlemek iin i niteyi kuru tutun.Te-mizlik ve Bakm blmnde anlatld gibi cihaznz te-mizleyip, bakmn gerekle-tirin.

  Kimyasal maddeleri kullan-mayn ve klimaya yaklatr-mayn. Benzin, tiner vb. mad-deleri kullanmayn.

  Hava filtresini iyice kuruduk-tan sonra takn. Filtreler ol-madan altrlmas arzaya sebep olabilir.

  10

 • KurulumUYARI: Klima milli tesisat tali-matna uygun olarak kurulmal-dr.

  UYARI: Klimann kurulumu Kurulum talimatlarna uygun olarak Vestel Yetkili Servisi tara-fndan yaplmaldr.

  UYARI: Montaj binann merdi-venlerine, klarna ve koridor-larna yaplmamaldr.

  Cihazn denendii duraan ba-sn 100 KPadr.

  Cihazda kullanlan sigorta 9.000 ve 12.000 btu iin C tipi 16A, 18.000 ve 24000 btu iin C tipi 20A dir.

  Klimann montajnn yaplaca mekandaki elektrik tesisat kablo apnn uygun kesitte olmasna dikkat edilmelidir.

  Cihaznzn yalnzca d nitesi bina dnda kullanma uygun-dur.

  Montaj Konumunun Seilmesi

  nite Klimann yaknnda buhar

  veya s kayna olmamaldr. Montaj konumunda hava

  dolamn etkileyen herhan-gi bir engel olmamaldr.

  Hava dolam iyi olmaldr. Tahliye kolay yaplabilmelidir. Kap giriine yakn olmama-

  ldr. Klima ile duvar, tavan, de-

  korasyon ve dier engeller arasnda yeterli mesafe ol-maldr.

  Montaj konumu tavandan yaklak 30cm mesafede ol-maldr.

  D nite

  D niteyi gne ndan veya yamurdan koruyan bir tente varsa kondenserin sy datmnn engellemediin-den emin olun.

  Klima ile duvar, tavan, de-korasyon ve dier engeller arasnda yeterli mesafe ol-maldr.

  11

 • Soutma evrimi

  Istma evrimi

  DI NTE

  KOMPRESR

  GENLEME ELEMANI

  NTE

  KOMPRESR

  GENLEME ELEMANI

  DI NTE

  NTE

  12

 • ve d nitelerin kurulumunu yaparken aadaki emada belirtilen aklklara uyulmaldr.

  En az 300 mm

  En az 125 mm

  En az 600 mm

  En az 300 mm

  En az 600 mm

  En az 300 mm

  En az 300 mm

  13

 • ve D nite Elektrik Balantlar ve d nite balant emas

  D nite kablo balant emas

  1. Kapak2. Terminal panosu3. Topraklama kablosu4. Pano5. Ara balant kablosu6. Kablo balant tespit vidas

  12

  3

  4 56

  12345

  ABCD

  nite D nite

  Faz

  Ntr

  Sinyal

  Topraklama

  A B C D

  14

 • Piller Pilleri dorudan gne ,

  ate vb. etkenlere veya ar scaa maruz brakmayn.

  Kullanlm pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayn. Biten pilleri pillerin taklmas b-lmnde anlatld ekil ve tipteki pillerle deitirin. arj edilebilir piller kullanmayn.

  Pillerin akm olmas ha-linde uzaktan kumanday kullanma yn. Pillerden akan svya temas etmeyin. Temas halinde suyla ykayn.

  Kumanda ekranndaki simgesi pillerin tkendiini gsterir. Bu simgeyi grd-nzde pilleri deitirin.

  Sorumluluk SnrlamasBu klavuzda yer alan tm tek-nik bilgiler, kullanm talimatla-r, cihazn altrlmas, bakm ve cihaznzla ilgili son bilgileri ierir. retici firma, bu kullanm klavuzundaki talimatlara uyul-mamas, cihazn kullanm ama-cnn dnda kullanlmas, yetkili olmayan onarm ilemleri, cihaz zerinde izin verilmeyen dei-iklikler yaplmas ve retici firma

  tarafndan onaylanmam yedek paralarn kullanlmas nedeniyle oluabilecek hasar ve yaralan-malar iin herhangi bir sorumlu-luk kabul etmez. Klimann montajnn yaplaca mekandaki voltajn klimanzn teknik zelliklerinde belirtilen alma voltaj aralna en uy-gun seviyede olmas iin gerekli kontroller yaplmal ve gerekli nlemler alnmaldr. Klimann montajnn yaplaca mekanda-ki elektik tesisatnn uygunluu tketicinin sorumluundadr.

  15

 • Teknik Deerler Anma deerleri TS EN 14511 standardaki T1 iklim koullarna

  gre belirlenmitir. ve d ortam scaklklarnn, standartda esas alnan scaklk deerlerinden farkl olmas durumunda soutma ve stma kapasiteleri deiecektir.

  Sezonsal verim deerleri EN 14825 Standardna gre belirlen-mitir.

  rn etiketinde veya rn ile birlikte verilen dier dokman-larda beyan edilen deerler, ilgili standartlara gre laboratuvar ortamnda elde edilen deerlerdir ve rnn kullanm ve i/d ortam artlarna gre deiebilir.

  Teknik zellikler ve bu klavuz nceden haber verilmeden dei-tirilebilir.

  Bu rn Atk Elektrik ve Elektronik Eyalarn Konrol Y-netmeliine (AEEE) uygundur.

  Bu rn 2004/108/AT (Elektromanyetik Uyumluluk Y-netmelii) ve 2006/95/AT (Alak Gerilim (LVD) y-netmelii) sayl Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

  16

 • PLAZMA INVERTER 9 A++ Teknik Deerler

  Anma KapasitesiSoutma Btu/h 9.000Istma Btu/h 9.500

  Anma KapasitesiSoutma (kW) 2.640Istma (kW) 2.790

  Kapasite AralSoutma Btu/h 3.700 -12.800Istma Btu/h 3.900 -14.900

  Giri Gc (Anma)

  Soutma W 710Istma W 720

  alma Akm (Anma)

  Soutma A 3,1Istma A 3

  Tasarm YkSoutma (kW) 2,6Istma (kW) 2,3

  Sezonsal Enerji Verimlilii

  (SEER) Soutma 6,1 (SCOP) Istma 3,8

  Sezonsal Enerji Snf Soutma/Istma A++/ASoutucu Akkan R410AG Kayna 220-240V / 50HzD nite lleri GxYxD mm 720 * 532 * 245 nite lleri GxYxD mm 893 * 324 * 186

  Ara Balant BorularSv Hatt in 1/4"Gaz Hatt in 3/8"

  Ses gc nite dbA 54D nite dbA 63

  D Ortam alma Scakl

  Istma (En dk) -15Soutma (En yksek) +46

  17

 • PLAZMA INVERTER 12 A++ Teknik Deerler

  Anma KapasitesiSoutma Btu/h 12.000Istma Btu/h 12.500

  Anma KapasitesiSoutma (kW) 3.520Istma (kW) 3.670

  Kapasite AralSoutma Btu/h 4.100 - 14.700Istma Btu/h 4.000 - 15.500

  Giri Gc (Anma)

  Soutma W 1.010Istma W 1.075

  alma Akm (Anma)

  Soutma A 4,2Istma A 4,6

  Tasarm YkSoutma (kW) 3,5Istma (kW) 3,1

  Sezonsal Enerji Verimlilii

  (SEER) Soutma 6,1 (SCOP) Istma 3,8

  Sezonsal Enerji Snf Soutma/Istma A++/ASoutucu Akkan R410AG Kayna 220-240V / 50HzD nite lleri GxYxD mm 720 * 532 * 245 nite lleri GxYxD mm 893 * 324 * 186

  Ara Balant BorularSv Hatt in 1/4"Gaz Hatt in 3/8"

  Ses gc nite dbA 54D nite dbA 63

  D Ortam alma Scakl

  Istma (En dk) -15Soutma (En yksek) +46

  18

 • PLAZMA INVERTER 18 A++ Teknik Deerler

  Anma KapasitesiSoutma Btu/h 18.000Istma Btu/h 18.700

  Anma KapasitesiSoutma (kW) 5.280Istma (kW) 5.480

  Kapasite AralSoutma Btu/h 6.000 - 21.400Istma Btu/h 5.400 - 21.700

  Giri Gc (Anma)

  Soutma W 1.570Istma W 1.470

  alma Akm (Anma)

  Soutma A 7Istma A 6,5

  Tasarm YkSoutma (kW) 5Istma (kW) 4,4

  Sezonsal Enerji Verimlilii

  (SEER) Soutma 6,1 (SCOP) Istma 3,8

  Sezonsal Enerji Snf Soutma/Istma A++/ASoutucu Akkan R410AG Kayna 220-240V / 50HzD nite lleri GxYxD mm 811 * 619 * 320 nite lleri GxYxD mm 1146 * 351 * 214

  Ara Balant BorularSv Hatt in 1/4"Gaz Hatt in 1/2"

  Ses gc nite dbA 56D nite dbA 64

  D Ortam alma Scakl

  Istma (En dk) -15Soutma (En yksek) +46

  19

 • PLAZMA INVERTER 24 A++ Teknik Deerler

  Anma KapasitesiSoutma Btu/h 24.000Istma Btu/h 24.500

  Anma KapasitesiSoutma (kW) 7.040Istma (kW) 7.180

  Kapasite AralSoutma Btu/h 6.800 - 25.000Istma Btu/h 6.400 - 25.500

  Giri Gc (Anma)

  Soutma W 2.200Istma W 2.315

  alma Akm (Anma)

  Soutma A 8Istma A 8,2

  Tasarm YkSoutma (kW) 6,5Istma (kW) 5,6

  Sezonsal Enerji Verimlilii

  (SEER) Soutma 6,1 (SCOP) Istma 3,8

  Sezonsal Enerji Snf Soutma/Istma A++/ASoutucu Akkan R410AG Kayna 220-240V / 50HzD nite lleri GxYxD mm 911 * 619 * 320 nite lleri GxYxD mm 1146 * 351 * 214

  Ara Balant BorularSv Hatt in 1/4"Gaz Hatt in 5/8"

  Ses gc nite dbA 57D nite dbA 65

  D Ortam alma Scakl

  Istma (En dk) -15Soutma (En yksek) +46

  20

 • Genel Grnm

  nite

  nite Gsterge

  D nite 1

  2

  3

  1. Hava girii2. Gsterge3. Hava k4. n kapak5. Yatay kanat

  1. alma modu gstergesi/Buz eritme2. Zamanlayc gstergesi3. Fan gstergesi4. Turbo gstergesi/Iyonizer

  1. Hava girii2. Hava k3. nite balant noktalar

  Grseller yalnzca cihazn paralar hakknda bilgilendirme amaldr. Paralar cihaz modeline gre farkl olabilir. Resimler temsilidir.

  21

  3

  2

  1

  4

  524

  1

  2

  3

  424

 • Uzaktan Kumanda1. Ama kapama ayar gstergesi2. Saat/Eco mod gstergesi (**)3. Scaklk gstergesi4. Fan hz gstergesi5. Iyonizer(*)6. Konum scakln hisset (*)7. Uyku modu8. Pil deitirme gstergesi9. Soutma dmesi10. Istma dmesi11. Mod seim dmesi12. Yatay kanat ayar dmesi13. Uyku modu dmesi14. Dey kanat ayar dmesi (*)15. Hisset zellii dmesi (*)16. Otomatik temizleme dmesi(*)17. Saat ayar dmesi18. yonizer dmesi(*)19. Soutma modu gstergesi20. Istma modu gstergesi21. Fan modu gstergesi22. Nem alma modu gstergesi23. Dey kanat gstergesi (*)24. Yatay kanat gstergesi25. Otomatik mod gstergesi26. Otomatik temizleme gstergesi (*)27. Scaklk arttrma dmesi28. Ama kapama dmesi29. Scaklk drme dmesi30. Turbo modu dmesi31. Fan hz ayar dmesi32. Ama kapama ayar dmesi33. Otomatik kapama ayar dmesi34. Eco mod dmesi 35. Fabrika ayarlar dmesi36. Kumanda dmesi

  (**) Eco mod aktif olduu srece kumanda ekrannda saat yerine simgesi grn-tlenir.

  UYARI: (*) iaretli zellikler satn aldnz rnde bulunmayabilir.

  EKOMOD

  12**

  3

  4

  5*6*78

  9

  10

  111213

  14*15*16*1718*

  19

  20

  21

  2223*2426*

  272829

  30313233343536

  25

  22

 • Uzaktan Kumanda Pillerinin Taklmas ve DeitirilmesiKumanda ekranndaki simgesi pille-rin tkendiini gsterir. Bu simgeyi gr-dnzde pilleri deitirin. ki adet AAA tip 1,5 V kalem pil kullann, arj edilebilir pil kullanmayn. Uzaktan kumandann pil yuvasnn kapan ok ynnde an. ki adet AAA 1,5V pili (+) ve (-) ynlerinin doru olduuna dikkat ederek yuvalarna yerletirin ve kapa tekrar kapatn. Pille-rin (+) ve (-) ynleri kumandann pil yu-vasnda gsterilmekltedir.

  Kumanda Saatinin AyarlanmasKlimanzda istediiniz zamanda otomatik olarak ap kapatmak iin kullanabilecei-niz saat bulunmaktadr. Klimanz yeni al-dnzda ya da kumandanzn pillerini de-itirdiinizde saati ayarlamanz gerekir.

  Saat ayar ilk kez yaplaca zaman pilleri

  yerletirdikten sonra saat dmesine ba-sn. Kumanda zerindeki saat gstergesi 00:00 eklinde yanp snmeye balar. geerli zaman ayarlamak iin kumanda-nzdaki aa ve yukar ok tular ile doru saati ayarlayabilirsiniz.

  dmesine her bastnzda zaman bir dakika artar.

  dmesine her bastnzda zaman bir dakika azalr.

  Dmeleri basl tuttuunuzda dakikalar hzl bir eklide artacak ya da azalacaktr.

  Ekranda grnen saat istediiniz zamana gelince ayar dmesine basn. Kumanda-nzdaki saat ayarlanm olur.

  Saati yeniden ayarlamanz gereken du-rumlarda dorudan saat dmesine ba-sarak ayarlamaya balayabilirsiniz.

  23

 • Uzaktan Kumandann Kullanlmas Srasnda Dikkat Edilmesi Gereken NoktalarKlimanz uzaktan kumanda ile etkin ve verimli bir ekilde kolayca kullanabilmek iin aadaki noktalara dikkat ediniz:

  Uzaktan kumanday klimadaki sinyal alcya doru tutun. Uzaktan kuman-da alcdan en fazla 6m uzakta olma-ldr.

  Uzaktan kumanda ve alc arasnda herhangi bir engel bulunmamaldr.

  Uzaktan kumanday drmeyin veya atmayn.

  Uzaktan kumanda tularna bast-nzda klimadan bip sesi gelmiyorsa sinyal alnmam demektir. Tekrar tua basn.

  Uzaktan kumanday dorudan g-ne nlarnn dorudan ulat yer-lere ve s yayan bir kaynan yayna koymaynz.

  Klimanzn Uzaktan Kumanda Olmadan altrlmasUzaktan kumandanz kaybolur ya da kul-lanlmaz hale gelirse klimanz dorudan i niteden altrabilirsiniz.

  1. nitenin n kapan sol ve sa alt ksmlarndan tutarak ekin ve yukar kaldrn.

  2. Cihazn sa tarafndaki dmeye basarak altrn. Dmeye bastk-tan sonra alma gstergesi yanar ve cihaz oda scaklna gre en uy-gun modda almaya balar.

  3. Cihaz kapatmak iin yeniden ama /kapama dmesine basn. Ama ka-pama dmesi ile atnzda klima otomatik modda almaya balar

  Ama/kapama dmesi

  24

 • KullanmKlimanz kolay ve etkin kullanabilmeniz iin gerekli tm ilevler uzaktan kuman-danzda yer almaktadr. Tm ilevler kumanda zerindeki dmelerle yne-tilmekte ve kumanda ekrannda yaplan deiiklikler gzlenebilmektedir.

  lk altrma ve Hzl KullanmKlimanz yetkili servis tarafndan kuru-lup kullanma hazr hale geldikten sonra kumandanzn zerindeki ama / kapa-ma dmesine basarak altrabilirsiniz. Klimanzn en ok kullanacanz sout-ma-stma derece deitirme gibi ilev-leri hzl ve kolay eriim iin gstergelerin bulunduu blmn hemen altnda yer almaktadr. Klimanz buradaki dme-lerden ap kapatabilir, alma eklini de-itirerek ya da scakl arttrp drerek istediiniz scaklk iin klimanza komut verebilirsiniz.

  Ama / kapama dmesine basarak kli-manz ap kapatabilirsiniz.Sout dmesine basarak klimanz so-utma moduna geirip scaklk arttrma ve scaklk drme dmeleri ile istedi-iniz scakl seebilirsiniz.Ist dmesine basarak klimanz stma moduna geirip scaklk arttrma ve s-caklk drme dmeleri ile istediiniz scakl seebilirsiniz.

  3

  2

  1

  4

  5

  1. Ama / Kapama dmesi2. Soutma modu 3. Istma modu4. Scaklk arttrma5. Scaklk drme

  alma Scaklk AralklarKlimanz kullanabileceiniz alma s-caklk aralklar;

  D ortamSoutma Istma

  +10 / +46 -15 / +24

  ortamSoutma Istma

  +16 / +30 +18 / +30

  D ortam scakl yksek ise klima-nz soutma modunda tam kapasite almayabilir.

  D ortam scakl dk ise klimanz stma modunda tam kapasite al-mayabilir.

  ortamn ar nemli olduu durum-larda i hava k aznda nemlenme meydana gelebilir.

  Yksek nem orannda klima ok uzun sre kullanlrsa su youup i nite yzeyine damlayabilir.

  25

 • Klimanzn levleriUYARI: Klimanzn ilevleri rnn zelliklerine gre farkllk gstermek-tedir. Bu nedenle ilerleyen sayfalarda anlatlan (*) iaretli ilevler rnnz-de bulunmad iin almaz.

  Klimanz daha etkin ve verimli kullanabil-meniz iin uzaktan kumanda ile rahata ynlendirebileceiniz ilevleri bulunmak-tadr. Bu ilevlerle daha keyifli bir yaam alan elde edebilirsiniz.

  Soutma leviSoutma modunda ortam scakln konfor ihtiyacnza gre 1830 scaklklar arasnda ayarlayabilirsiniz.

  Istma leviIstma modunda ortam scakln, konfor ihtiyacnza gre 16 30 scaklklar ara-snda ayarlayabilirsiniz.

  Mod levi Mod dmesi ile klimanzdaki ilevleri se-ip devreye alabilirsiniz.

  Eco leviBu ilev ile klimanzn daha tasarruflu almas iin soutma ve stma scaklk deerleri nceden belirlenmi aralklarla snrlandrlr.

  Otomatik ModBu ilev ile klimanz alma eklini ortam artlarna gre kendisi belirler. Scakla gre stma, nem alma ya da soutma yapar.

  Yatay Kanat Ynlendirme leviYatay kanat dmesi ile klimanzn i ni-

  teden fledii havann ynn dey ola-rak ynlendirebilirisiniz.

  Fan leviOrtama verilen havann hzn istediiniz gibi arttrmanz ya da azaltmanz salar.

  Turbo leviTurbo ilevi ile 30 dakika sre ile mmkn olan en hzl soutma ya da stmay elde edebilirsiniz.

  Uyku Modu leviUzun alma srelerinde klimanzn ka-demeli olarak sy azaltmasn ya da arttr-masn salar. Ortamn uzun sre sonun-da ok souk ya da scak olmasn nler ve sessiz bir alma salar.

  Dey Kanat Ynlendirme leviD kanatlarn konumunu istediiniz gibi ayarlayarak havann ortamdaki dolamn yatay olarak ynlendirebilirsiniz.

  Kapat leviBu ilev ile belirleyeceiniz srede bir geri saym balayacak ve bittiinde kli-manz otomatik olarak kapanacaktr.

  Otomatik Ama / Kapama leviKlimanzn nceden belirleyeceiniz sa-atlerde almasn ve kapanmasn prog-ramlayabilirsiniz.

  Hisset leviKlimanz kumandanzn bulunduu ko-numdaki scakl dikkate alarak alr.

  Otomatik Temizleme leviKlimanzn kapatld andan itibaren oto-matik olarak i nite eanjrnn kurutul-mas ve bakteri oluumunu engeller.

  26

 • yonizer leviKlimanzn retecei iyonlar ortamdaki havaya salarak havadaki istenmeyen par-acklarn toplamasn salar.

  levlerin altrlmasSoutma leviKlimanzn bulunduunuz ortamda so-utma yapmasn istiyorsanz;

  Klimanz kapal ise an. Klimanz son setiiniz modda yeni-

  den almaya balar. Kumandanzn ekrannda sim-

  gesi aktif hale gelene kadar mod dmesine basn. Soutma modunu kumandanzdaki hzl eriim dme-sinden de seebilirsiniz.

  Soutma modunu setikten sonra scaklk ayarlama dmelerinden ortam scakln konfor ihtiyacnza gre 1830 scaklklar arasnda ayar-layabilirsiniz.

  Dmelere her bastnzda scaklk 1C artar ya da azalr. Soutma mo-dunda en dk scaklk 16Cdir.

  Soutma modunda fan dmesi ile fan hzn, yatay ve dey kanat ayar dmeleri ile de hava ak ynn ayarlayabilirsiniz.

  stediiniz anda modu deitirebilirsiniz.

  Istma leviKlimanzn bulunduunuz ortamda stma yapmasn istiyorsanz;

  Klimanz kapal ise an. Klimanz son setiiniz modda yeni-

  den almaya balar. Kumandanzn ekrannda sim-

  gesi aktif hale gelene kadar mod dmesine basn. Istma moduna kumandanzdaki hzl eriim dme-sinden de geebilirsiniz.

  Istma modunu setikten sonra s-caklk ayarlama dmelerinden or-tam scakln konfor ihtiyacnza gre 1630 scakllar arasnda ayar-layabilirsiniz.

  Dmelere her bastnzda scaklk 1C artar ya da azalr. Istma modun-da en yksek scaklk 30Cdir.

  Istma modunda fan dmesi ile fan hzn, yatay ve dey kanat ayar dmeleri ile de hava ak ynn ayarlayabilirsiniz.

  stediiniz anda modu deitirebilirsiniz.

  Mod leviMod dmesi ile klimanzn soutma, stma, fan, nem alma ve otomatik al-ma modlar arasnda hzlca gei yapabi-lirsiniz. Mod dmesine her bastnzda bir sonraki moda geilir.

  27

 • tam scakl ne olursa olsun hedeflenen scaklk 24C olarak belirlenir ve klimada-ki gstergede bu scaklk gsterilir. Oto-matik modun alma eklini belirleyen alt ve st scaklk deerleri 20 ve 27Cdir. Ortam scakl 20C ve altndaysa klima ortam scakl 24 olana kadar stma yap-maya balar. Ortam scakl 20C ile 27C arasndaysa klima nem alma mo-dunda almaya balar. Ortam scakl 27C ve stndeyse klima ortam scakl- 24C olana kadar soutma yapmaya balar.

  Istma ve soutma srasnda fan otomatik olarak alr. Ayn anda turbo mod da altrlabilir ama fan hz deitirilemez.

  Nem alma modunda ayn anda turbo mod altrlabilir ama fan hz deitiri-lemez. Klimanz i nite zerindeki ama kapa-ma dmesinden atnzda klima oto-matik modda almaya balar

  Fan levi Klimanzn bulunduu oda ya da ortam-da havay tazelemek iin fan modunu kullanabilirsiniz. Fan hzn da ihtiyacnza gre bu dmeden ayarlayabilirsiniz. Fan hz iin be farkl seviyede ayar vardr. Fan dmesine her bastnzda hz bir seviye artar ve en hzl seviyede bir kez daha bastnzda an alt seviyedeki hza geri dner.

  Turbo leviKlimanzdan mmkn olan en ksa sre-de istediiniz scakl elde edebilmek iin

  Eco leviEco mod ile klimanz gerekenden daha dk ya da yksek scaklklarda al-trmanz engellenerek enerji tketimi-ni azaltmanz amalanmtr. Soutma modu iin EKO ilevi devreye alndnda kumandanzdaki scaklk ayar kademesi otomatik olarak 23-30 C arasnda, stma modunda ise 16-24 C arasnda gerek-leecektir. Soutma iin 23 Cden kk, stma modu iin 24 Cden byk scaklk ayarlar yaplamayacaktr. Bu ilevin dev-reye alnabilmesi iin kumandann EKO dmesine basmanz yeterlidir. Eco mod almaya baladktan sonra herhangi bir mod deiimi yaplrsa devre d kalacak-tr. htiya olmas halinde tekrar ayarlan-mas gerekir. EKO fonksiyonu ilevi st-ma ve soutma modlar iin ayarlanabilir.

  Yatay Kanat levi Yatay kanat dmesi ile klimanzn i nitesinin fledii havann ynn d-ey olarak ayarlayabilirsiniz. Yatay kanat dmesine her bastnzda kanatlarn konumu deiecektir. Yatay kanatlar iin 5 farkl konumda ayarlanabilir. Dmeye basmaya devam ederseniz yatay kanat kendiliinden aa ve yukar hareket etmeye balar. Dmeye bir kez daha basarsanz hareketi duracaktr. Yatay ka-natlara kesinlikle elle mdahele etme-yiniz.

  Otomatik ModOtomatik modu seerek klimanzn bu-lunduu ortamn scaklna gre al-ma eklini sizin yerinize otomatik olarak semesini salayabilirsiniz. Klima ortamn scaklna gre stma, nem alma veya soutma yapmaya balar. Bu modda or-

  EKOMOD

  scaklk < 20Cstma

  20C scaklk 27Cnem alma

  27C < scaklksoutma

  28

 • 2Clik art olduktan sonra 6 saat boyun-ca deimez ve toplam 8 saat sonunda uyku modu sona erer.

  Istma: Scaklk 1. ve 2. saatlerin sonunda 2er C azalr. ki saat sonunda 4Clik azalma olduktan sonra 6 saat boyunca deimez ve toplam 8 saat sonunda uyku modu sona erer.

  Uyku modu ile otomatik kapama modu-nu birlikte altrabilirsiniz. Klimanz uyku moduna aldktan sonra otomatik kapama iin de ayarlayabilirsiniz.

  Dey Kanat levi(*)Dey kanat dmesi ile klimanzn i nitesinin fledii havann ynn ya-tay olarak ayarlayabilirsiniz. Dey kanat dmesine her bastnzda kanatlarn konumu deiecektir. Dey kanatlar iin 5 farkl konumda ayarlanabilir. Dmeye basmaya devam ederseniz yatay kanat kendiliinden saa ve sola hareket etme-ye balar. Dmeye bir kez daha basarsa-nz hareketi duracaktr. Dey kanatlara kesinlikle elle mdahele etmeyiniz.

  turbo modunu kullanabilirsiniz. Klimanz 30 dakika boyunca en yksek hzda a-ltktan sonra bir nceki seilmi moda dnerek almaya devam eder. Turbo modunu 30 dakika dolmadan durdurmak iin dmeye bir kez daha basn. Turbo modu alrken nite Eanjr Kurut-ma ve Temizleme levi almaz

  Uyku Modu leviUzun alma srelerinde klimanzda yapm olduunuz scaklk ayarlarnn ka-demeli olarak arttrlmas ya da azaltlmas salanr. Bu nedenle ortamdaki scaklk art ya da azalmas engellenmi olur. Uyku modu ile i niteden kan havann hz da azaltlarak daha sessiz bir hava sa-lnm salanr.Uyku modu aktif edildiinde kompres-rn daha sessiz almas iin alma de-erlerinde deiimler olur. Ayrca i nite fan hzlarnda da daha dk ses seviyele-ri iin azalmalar meydana gelir.Uyku modunu setiinizde eer sout-ma modunda iseniz klimanz ilk bir saatin sonunda scakl 1C, ikinci bir saatin so-nunda da 1C daha arttracaktr. Klimanz 6 saat daha bu scaklk deerinde altk-tan uyku modu sona erer. Uyku modunu setiinizde eer stma modunda iseniz klimanz ilk bir saatin sonunda scakl 2C, ikinci bir saatin sonunda da 2C daha drecektir. Klimanz 6 saat daha bu derecede altktan sonra uyku modu sona erecektir. Uyku modu tamamlan-dnda klima tamamen kapanacak ve 3 dakika sonra kumanda ekran da kapal duruma gelecektir.

  Soutma: Scaklk 1. ve 2. saatlerin so-nunda 1er C artar. ki saat sonunda

  Ayarlanan Scaklk

  1. Saat

  2. Saat 8. Saat

  Balama zaman Durma zaman

  2C

  2C

  Ayarlanan Scaklk

  1. Saat

  2. Saat 8. Saat

  Balama zaman Durma zaman

  1C

  2C

  29

 • pan saatini ayarlamak iin kumandanzn ortasndaki scaklk arttrma ve drme dmelerini kullann. stediiniz zaman kumanda gstergesinde grndnde ayar dmesine basarak kaydedin. Eer zamanlama dmesine yeniden basar ya da ayarlanan saatten nce klimay kapa-trsanz ayarlar iptal olur.

  * Otomatik ama ve kapama zelliinin doru almas iin kumandadaki saatin doru ayarlanm olmas gerekmektedir.

  Ama ve kapama ayar iin ayarlayabi-leceiniz sreler 10 ar dakika artacak ve azalacaktr. stediiniz ama ya da kapa-ma zaman ekranda grndnde ayar dmesine basn. Belirlediiniz zamanlar kaydedilecektir.

  Hisset levi(*)Hisset ilevi ile oda scaklnn kumanda-nn bulunduu konumdaki scakla gre otomatik olarak ayarlanmasn salayabi-lirsiniz. Klimanz kumandann bulunduu konumdaki scakl istenen scaklk olarak belirler ve bu bilgiye gre alr. Kuman-danz klimanz ile dorudan iletiim ku-rabilecei bir yere koymanz yeterli ola-caktr. Hisset modunda kumanda ile rn her 4 dakikada bir iletiim kurar. letiim 10 dakika sreyle kesilirse klima zerinde bulunan ortam sensr devreye girer. le-tiim tekrar salandnda, kumanda ze-rindeki sensr tekrar devreye girecek ve fonksiyon siz iptal edene kadar almaya devam edecektir.

  Otomatik Kapatma leviOtomatik kapatma dmesi klimanzn belirlediiniz bir srenin sonunda oto-matik olarak kapanmasn salar. Oto-matik kapatma iin 5 farkl sreden birini seebilirsiniz. Dmeye her bastnzda bir sonraki sre seilir. Kumanda gster-ge ekranndaki saya 00.00 a geldiinde klima kapanr. Otomatik kapatma iin se-ebileceiniz sreler 30 dakika, 1 saat, 2 saat, 3 saat ve 5 saattir. UYARI:Bu zellik klimanzda bulun-mad iin almayabilir.

  Otomatik ama kapatma ileviKlimanzn istediiniz saatlerde almas-n ya da kapanmasn daha nceden ayr ayr belirleyebilirsiniz. Klimanz istediiniz saatte kapanmadan nceki modda al-maya balar, istediiniz saatte de kapanr.

  Otomatik ama zamann ayarlamak iin klimanz kapalyken dmeye basn. Ku-manda gsterge ekrannda istediiniz al saatini ayarlamak iin kumandanzn ortasndaki scaklk arttrma ve drme dmelerini kullann. stediiniz zaman kumanda gstergesinde grndnde ayar dmesine basarak kaydedin. Eer zamanlama dmesine yeniden basar ya da ayarlanan saatten nce klimay aarsa-nz ayarlar iptal olur.

  Otomatik kapama zamann ayarlamak iin klimanz akken dmeye basn. Ku-manda gsterge ekrannda istediiniz ka-

  30

 • nite Eanjr Kurutma ve Temizleme levi(*)Bu zellikle soutma ve nem alma mod-larnda klimanz kapattnzda i nite eanjr zerinde havann youmas nedeniyle biriken su kurutulur ve ean-jr temizlenir. lev klimanz kapandktan sonra devreye girer ve 15 dakika boyunca fan alr. Kurutma ilevi stma modunda almaz. lev devrede iken hava k azndaki kanad elinizle kapatmaya almayn, kendisi otomatik olarak kapanacaktr. Kurutma ve temizleme ilevi Turbo Mod ile almaz.

  yonizer levi (*)Klimanzdaki iyon retici ile (-) ykl iyonlar retilip fan ile ortama verilmesiyle alan bir ilevdir. Negatif iyonlar hava-da asl duran toz, sigara duman, kf vb. solunum yoluyla insan salna zarar ve-ren paracklar paralar ya da kerterek ortamdan uzaklatrr. Bylece ortamdaki havann dnm yapmas nedeniyle or-taya kan hava kirliliinin nne geilmi olur. Negatif iyonlarla ortamdan uzakla-trlan paracklar ortamdaki yzeyler ve klimanzn i nitesinde toz grnmn-de birikme yapabilir. Bu birikim ortamdaki bir havann kirliliine gre deiir. Bu ne-denle cihaznz belirli aralklarla (haftada 1 kez) nemli ve sabunlu bir bezle silmeye zen gsteriniz. Silme ilemi srasnda enerjiyi sigortadan mutlaka kapatn.yonizer ilevi opsiyoneldir, satn ald-nz rnde bulunmayabilir. Kumanda IBu dme ile kl kumandalarda kuman-da ekranndaki k alr ve kapanr.

  Reset leviReset dmesi ile kumandanzdaki tm kiisel ayarlarnz iptal ederek varsaylan ayarlara dnlmesini salayabilirsiniz.

  Pratik ve Faydal Bilgiler Odanz ar soutmaynz. Bu hem

  salnz iin iyi deildir hem de faz-la enerji harcamanza neden olur.

  Klimanz alrken gne nlarnn dorudan ieri girmesine engel olun. Gnelik ve perde varsa kapal tutun yoksa temin edin.

  Klimanzn yatay ve dey kanatlar-nn ynn ayarlayarak oda scakl-nn ve hava akmnn eit ve etkin bir ekilde dalmasn salayn.

  Kafeterya, pastane, lokanta gibi byk ve kaps genellikle ak olan yerlerde kaplara hava perdesi kul-lanlmas enerji tketimini azaltacak, klimanznda daha iyi verim almanz salayacak ve istenen scakln daha abuk elde edimesini salayacaktr.

  Filtereleri dzenli olarak temizleyiniz. Zamanla kirlenen filtreler stma, so-utma, hava ak ve nem giderme ilevlerinin verimini drecek ve enerji tketimini ykseltecektir.

  Serin havay odada tutmak iin kap ve pencereleri mmkn olduun-ca kapal tutun. Klimanz uzun sre altrmayacaksanz 2-3 saat fan modunda altrn. Bu ilem klima-nzdaki nemi giderir. Daha sonra kli-manz sigortadan kapatn ve uzaktan kumanda pillerini karn.

  Klimann d nitesi dardaki sy emerek ieri tar. Eer dardaki hava scakl derse klimanz daha az stma yapmaya balayacaktr. Bu

  31

 • ile balar. Uzun sre kullanmayacaksanz kli-

  manzn d nitesini hava artlarn-dan koruyacak bir rt kullanabilir-siniz.

  Temizlik ve Bakm

  DKKAT: Kullanm sklna ve ortam koullarna bal olarak i ve d nite-lere ylda en az bir kez yetkili servisler tarafndan kapsaml bakm yaplmadr.

  UYARI: Temizleme ilemlerine bala-madan nce mutlaka klimanz kapatn ve gelen elektrii sigortadan kesin.

  Klimanzn kullanm sklna ve orta-ma koullarna bal olarak verimli ve temiz almas iin filtrelerini belirli aralklarla temizlemeniz gerekmekte-dir. Toz filtreleri yaklak olarak hafta da bir kez temizlenmeli, dier filtreler yaklak 3 ayda bir deitirilmelidir.

  Filtreler rnn modeline gre dei-iklik gsterebilir.

  Filtreler yedek para olarak yetkili servislerden temin edilebilir.

  Yetkili servisin yapaca bakm ve filtreler cretilidir ve creti tketiciye aittir.

  Klimanzdaki filtrelerin temizliini yetkili servis armadan kendiniz ya-pabilirsiniz.

  durumda klimanzn verdii scaklk yetmiyorsa ek stc kullann.

  Klimanz odanz stmak iin scak havay dolatrr. Bu nedenle klima-nzn tm oday stma zaman alacak-tr. Mmknse klimanzn almasn oday kullanmadan bir sre nceye programlayn.

  Klima stma modunda alrken d ortam scaklnn dk ve nem ora-nnn yksek olmas, stma verimlili-inin dmesine yol aarak d nite zerinde buz oluumuna neden ola-bilir. Bu durumda klimanz stma ile-timini durduracak ve otomatik olarak buz zme ilemi (Defrost) devreye girecektir. Bu bir arza deildir. Buz zme ilemi d ortam ve d nite eanjr scaklklarna bal olarak 5 ile 9 dakika arasnda tamamlanacak ve ardndan klimanz otomatik olarak yeniden stma modunda alma-ya balayacaktr. Buz zme ilemi klima kapatlsa da almaya devam eder ve ilem bittiklten sonra klima tamamen kapanr. Buz zme ilemi devam ederken klimanzn gsterge-sinde DF simgesi ile gsterilir.

  Hem i hem de d ortam scakl yksekken stma modunu semise-niz d nite bazen durabilir. Bu du-rum tamamen normaldir. Hibir ey yapmadan klimanz yeniden alana kadar bekleyin.

  Klimanz alrken ebeke gerilimin-de ar dme ya da ar ykselme meydana gelirse cihaz otomatik olarak durur ve gerilim normal sevi-yelere geldiinde yeniden almaya balar.

  Klimanz her zaman almaya en son seilen mod ve scaklk ayarlar

  Filtreler

  32

 • Toz filtrelerini temizlemek iin klima n kapan sol ve sa yanlarndan tutarak an.

  Toz filtrelerini alt kenarlarndan tuta-rak kaldrn ve aa doru ekin.

  Elektrikli sprge ile filtrelerin tozunu aln. Filtreler ok kirli ise lk su ve yu-muak deterjan ile ykayn. Filtreleri yerine takmadan nce mutlaka gl-gede kurutun. Kurutmay kesinlikle gne ve ate ile yapmayn. Filtreleri 40C den scak suda ykamayn.

  Temizleme ilemi bitikten sonra filt-renin st ksmn yuvasna yerletirin ve alt ksmndan yerine oturana ka-dar bastrn.

  n paneli hafif slak deterjanl bir bez ile silin. Benzin, tiner vb. parlay-c kimyasallar kesinlikle kullanmayn.

  Yetkili servisinize yaptracanz yllk bakm klimanz daha uzun sreli ve verimli kullanmanz salayacaktr.

  DKKAT: Toz filtresi dndaki filtrele-ri kesinlikle ykamaynz.

  DKKAT: Klimanz kesinlikle filtresiz altrmaynz.Filtreleriniz kullanla-maz durumda ise yetkili servisten ye-nilerini alnz.

  altrma nerileri Yksek i ve d scaklk; hem i hem

  de d ortam scaklklar yksekse ve klimanz stma modunda alyorsa d nite fan ve kompresr bir sre durabilir. Bu tamamen normaldir. Kli-ma yeniden alana kadar bekleyin.

  Enerji dzensizlii; Klimanz alr-ken ebeke geriliminde ar dme ya da ykselme meydana gelirse kli-

  ma durur ve gerilim normale dnd-nde yeniden almaya balar.

  Enerji kesintisi; Kesintinin ardndan enerji yeniden gelmeye baladnda klima kendiliinden kald yerden almaya devam eder.

  33

 • Sorun GidermeCihaznzda normal olmayan bir durum tespit ettiinizde aadaki aklamalar do-rultusunda sorunu zmeye alabilirsiniz. Cihaznz hala normal almasna devam etmiyorsa letiim Merkezi veya en yakn Yetkili Servis ile irtibata geiniz. Yetkili servis listesine ve iletiim bilgilerine web sitesinden ulaabilirsiniz.SORUN SEBEB ZM

  Klima almyor.

  Elektrik kesintisi. Elektriklerin gelmesini bekleyin.Ama / kapama dmesi ak deil. Klimay an.

  Sigorta yanm. Sigortann deitirilmesini salayn.Kumandann pili bitmi. Pili deitirin.almann balamas iin belirlenen zamana ulalamam.

  Bekleyin veya ayarlamay iptal edin.

  Klima hava flyor ama soutma ve stma perfor-mans kt.

  Scaklk ayarlamasnda hata var.

  Uygun bir scaklk ayarla-yn. Uygulama yntemle-rine bakn.

  Hava filtresi toz ile tkan-m. Toz filtrelerini temizleyin.

  Klimann hava girii veya k tkanm.

  Tkanmaya neden olan malzemeleri temizleyin.

  Kapllar veya pencereler ak.

  Pencere ve kaplar kapatn.

  Klima hava flyor ama soutma yapmyor.

  Klimann hava girii veya k tkanm.

  Tkanmaya neden olan malzemeleri temizleyin ve klimay yeniden altrn.

  Kompresr korumas (3dk). Bekleyin.

  Scaklk ayarlamas hatal. Uygun bir scaklk ayar-layn.

  Odada tuhaf bir koku var. Odadaki baka bir nesne-den kaynaklanyor olabilir.

  Kokunun oda iindeki hal, giysi vb. neslerlerden veya nemli nesnelerden gelip gelmediini kontrol edin.

  34

 • SORUN SEBEB ZM

  Istma ilemi srerken hava akm hemen balamyor.

  Istma iin yeterli derece-ye ulalamad.

  Eer hava akm scaklk derecesi ykselmeden balarsa istenmeyen bir soutma etkisi grle-cektir. Bunu nlemek iin hava akm scaklk yeterli dereceye ulatktan sonra balayacaktr. Bu klima-nn yanl almasndan kaynaklanmaz ve bir arza deildir.

  niteden tk sesi geliyor. Scaklk deiimi.

  Scaklk deiiklikleri plas-tik malzemelerde genile-me ve bzlmelere neden olur. Bu klimann yanl a-lmasnda kaynaklanmaz ve bir arza deildir.

  Hata ve Koruma MesajlarKlimanzda oluan arzalar gstermek ya da oluabilecek arzalardan korumak iin ci-hazn n yzndeki gstergede zelletirilmi hata kodlar grntlenmektedir. Hata kodlar her koda zel olarak nce belli sayda yanp snerek ardndan 35-40 saniye sreyle sabit grntlenmektedir. Hata mesajlar sorun giderilinceye kadar grnt-lenmeye devam etmektedir. Grntlenen mesajlara gre aadaki ilemleri yapn.Hata MesajlarHata mesajlar srayla nce Er ibaresi sonra da hatann kendine zel kodu (01, 02, ..., 20, vb.) grntlenerek belirtilir. Bu durumda cihaza herhangi bir ey yapmayn ve Yetkili Servis ile iletiime gein.Koruma mesajlar DF

  D nitede oluan buzlanma zlyor. Buz zme ilemi tamamlandktan sonra klimanz yeniden stma modunda almaya devam edecektir.

  AE Elektrik tesisatnzda ark kontrol yaptrn, sorun devam ederse servis arnHL Elektrik geriliminde dalgalanma var, gerilimin dzelmesini bekleyin.

  Er11

  ve ER13

  Kumanda ile klimanz kapatp, sigortadan enerjisini kesin ve 30 saniye bek-leyin. Sigortadan enerjiyi yeniden verip, klimanz altrn. 3-4 dakika sonra kompresr devreye girecek ve soutma ya da stma ilevi yeniden bala-yacaktr. Eer belirtilen hata kodlar tekrarlanyor ve klimanz almyor ise yetkili servis ile iletiime gein.

  35

 • rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 9 A++levSoutma E

  Istma E

  Istma sezonuOrtalama E

  Daha scak H

  Daha souk H

  Kapasite kontrolSabit H

  Kademeli H

  Deiken E

  birimSoutma ModuTasarm yk (Pdesignc) 2,6 kW

  SEER (Sezonluk enerji verimlilik oran) 6,1 -

  Enerji Verimlilik Snf A++ -

  Yllk Elektrik Tketimi 149 kWh/yl

  Istma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10C)Tasarm yk (Pdesignh) 2,3 kW

  SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oran) 3,80 -

  Enerji Verimlilik Snf A -

  lave stc gc (-10C d ortam scaklnda) 0,50 kW

  Beyan edilen kapasite (-10C d ortam scaklnda) 1,80

  Yllk elektrik tketimi 847 kWh/yl

  Dier detaylarSes gc seviyesi (i nite/d nite) LWA 54/63 dB(A)

  Soutucu akkan R410A -

  Kresel snma potansiyeli GWP 2088 kgCO2 ed.

  Uyumlu standart EN 14825

  Hesap yntemleri - lm standartlar*Soutucu akkan sznts iklim deiikliine neden olur. Dk GWP li soutucu akkanlar atmosfere salnmalar durumunda daha dk kresel snmaya, yksek GWPli soutucu akkanlar ise daha yksek kresel snmaya neden olurlar. Bu cihazda 2088 mertebesinde kresel snma potansiyeline (GWP) sahip R410A soutucusu kullanlmtr. Bu, atmosfere salnan her 1 kg R410A gaznn, 100 yllk zaman periyodu boyunca kresel snmaya katksnn 1 kg karbondioksite kyasla 2088 kat daha fazla olacan gstermektedir. Cihaznzn soutma devresine kesinlikle kendiniz mdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize bavurunuz. *Yllk elektrik tketimi standart test koullarna gre belirlenmitir. Gerek tketim, cihazn kullanm ekline ve kullanld yere baldr.

  36

 • rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 12 A++levSoutma E

  Istma E

  Istma sezonuOrtalama E

  Daha scak H

  Daha souk H

  Kapasite kontrolSabit H

  Kademeli H

  Deiken E

  birimSoutma ModuTasarm yk (Pdesignc) 3,5 kW

  SEER (Sezonluk enerji verimlilik oran) 6,5 -

  Enerji Verimlilik Snf A++ -

  Yllk Elektrik Tketimi 188 kWh/yl

  Istma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10C)Tasarm yk (Pdesignh) 3,1 kW

  SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oran) 3,80 -

  Enerji Verimlilik Snf A -

  lave stc gc (-10C d ortam scaklnda) 0,75 kW

  Beyan edilen kapasite (-10C d ortam scaklnda) 2,35

  Yllk elektrik tketimi 1142 kWh/yl

  Dier detaylarSes gc seviyesi (i nite/d nite) LWA 54/63 dB(A)

  Soutucu akkan R410A -

  Kresel snma potansiyeli GWP 2088 kgCO2 ed.

  Uyumlu standart EN14511:2011

  Hesap yntemleri - lm standartlar EN 14825*Soutucu akkan sznts iklim deiikliine neden olur. Dk GWP li soutucu akkanlar atmosfere salnmalar durumunda daha dk kresel snmaya, yksek GWPli soutucu akkanlar ise daha yksek kresel snmaya neden olurlar. Bu cihazda 2088 mertebesinde kresel snma potansiyeline (GWP) sahip R410A soutucusu kullanlmtr. Bu, atmosfere salnan her 1 kg R410A gaznn, 100 yllk zaman periyodu boyunca kresel snmaya katksnn 1 kg karbondioksite kyasla 2088 kat daha fazla olacan gstermektedir. Cihaznzn soutma devresine kesinlikle kendiniz mdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize bavurunuz. *Yllk elektrik tketimi standart test koullarna gre belirlenmitir. Gerek tketim, cihazn kullanm ekline ve kullanld yere baldr.

  37

 • rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 18 A++levSoutma E

  Istma E

  Istma sezonuOrtalama E

  Daha scak H

  Daha souk H

  Kapasite kontrolSabit H

  Kademeli H

  Deiken E

  birimSoutma ModuTasarm yk (Pdesignc) 5,0 kW

  SEER (Sezonluk enerji verimlilik oran) 6,1 -

  Enerji Verimlilik Snf A++ -

  Yllk Elektrik Tketimi 287 kWh/yl

  Istma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10C)Tasarm yk (Pdesignh) 4,4 kW

  SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oran) 3,80 -

  Enerji Verimlilik Snf A -

  lave stc gc (-10C d ortam scaklnda) 0,78 kW

  Beyan edilen kapasite (-10C d ortam scaklnda) 3,62

  Yllk elektrik tketimi 1621 kWh/yl

  Dier detaylarSes gc seviyesi (i nite/d nite) LWA 56/64 dB(A)

  Soutucu akkan R410A -

  Kresel snma potansiyeli GWP 2088 kgCO2 ed.

  Uyumlu standart EN14511:2011

  Hesap yntemleri - lm standartlar EN 14825*Soutucu akkan sznts iklim deiikliine neden olur. Dk GWP li soutucu akkanlar atmosfere salnmalar durumunda daha dk kresel snmaya, yksek GWPli soutucu akkanlar ise daha yksek kresel snmaya neden olurlar. Bu cihazda 2088 mertebesinde kresel snma potansiyeline (GWP) sahip R410A soutucusu kullanlmtr. Bu, atmosfere salnan her 1 kg R410A gaznn, 100 yllk zaman periyodu boyunca kresel snmaya katksnn 1 kg karbondioksite kyasla 2088 kat daha fazla olacan gstermektedir. Cihaznzn soutma devresine kesinlikle kendiniz mdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize bavurunuz. *Yllk elektrik tketimi standart test koullarna gre belirlenmitir. Gerek tketim, cihazn kullanm ekline ve kullanld yere baldr.

  38

 • rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 24 A++levSoutma E

  Istma E

  Istma sezonuOrtalama E

  Daha scak H

  Daha souk H

  Kapasite kontrolSabit H

  Kademeli H

  Deiken E

  birimSoutma ModuTasarm yk (Pdesignc) 6,8 kW

  SEER (Sezonluk enerji verimlilik oran) 6,1 -

  Enerji Verimlilik Snf A++ -

  Yllk Elektrik Tketimi 390 kWh/yl

  Istma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10C)Tasarm yk (Pdesignh) 5,6 kW

  SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oran) 3,80 -

  Enerji Verimlilik Snf A -

  lave stc gc (-10C d ortam scaklnda) 1,33 kW

  Beyan edilen kapasite (-10C d ortam scaklnda) 4,27

  Yllk elektrik tketimi 2063 kWh/yl

  Dier detaylarSes gc seviyesi (i nite/d nite) LWA 57/65 dB(A)

  Soutucu akkan R410A -

  Kresel snma potansiyeli GWP 2088 kgCO2 ed.

  Uyumlu standart EN14511:2011

  Hesap yntemleri - lm standartlar EN 14825*Soutucu akkan sznts iklim deiikliine neden olur. Dk GWP li soutucu akkanlar atmosfere salnmalar durumunda daha dk kresel snmaya, yksek GWPli soutucu akkanlar ise daha yksek kresel snmaya neden olurlar. Bu cihazda 2088 mertebesinde kresel snma potansiyeline (GWP) sahip R410A soutucusu kullanlmtr. Bu, atmosfere salnan her 1 kg R410A gaznn, 100 yllk zaman periyodu boyunca kresel snmaya katksnn 1 kg karbondioksite kyasla 2088 kat daha fazla olacan gstermektedir. Cihaznzn soutma devresine kesinlikle kendiniz mdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize bavurunuz. *Yllk elektrik tketimi standart test koullarna gre belirlenmitir. Gerek tketim, cihazn kullanm ekline ve kullanld yere baldr.

  39

 • Cihaznzn evreye Uygun Bir ekilde Atlmas

  rnn zerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu ia-ret, bu cihazn kullanm m-rnn sonunda dier evsel atklarla birlikte atlmamas gerektii ni belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atk im-

  hasnn evreye ve insan salna olas zararlarn nlemek iin, ltfen bu cihaz dier atk trlerinden ayrn ve malzeme kaynaklarnn srdrlebilir tekrar kullan-mn desteklemek iin sorumlu bir ekilde yeniden dnme kazandrlmasn sa-layn. Bu cihazn evre sel olarak gvenli geri dntrme iin ne reye ve nasl g-treceiniz konusunda bilgi almak zere, rn satn aldnz bayi ve yerel kuru-lularla iletiim kurun. Bu rn, geri d-nm iin dier ticari atklarla kartrl-mamaldr

  Pili bertaraf etmek istiyorsa nz ltfen uygun geri dn m iin toplama sistemlerini veya tesislerini kullannz. Bu sayede evre ve insan sal nda meyda-na gelebilecek potansiyel

  zararlarn engellenmesine katkda bulun-mu olursunuz.

  DKKAT: Pilin kurun iermesi duru-munda , piller iin tekerlekli konteyner ekil altnda Pb (kurun) iareti yeralr.

  Ambalaj Bilgisirnn ambalaj, geri dntrlebilirmalzemelerden retilmitir. Ambalaj at-n evsel veya dier atklarla birlikte at-mayn, yerel ynetimin belirttii ambalaj toplama noktalarna atn.

  Cihaz kendiniz skmeyin.Sistemin skl-mesi ve soutucu gaz, ya veya dier par alarla ilgili ilemler Yetkili Servis ta-rafndan ilgili yerel ynetmeliklere gre yaplmaldr.

  Enerji Tasarrufu in nerilerKlimanz konforlu ve daha verimli kullan-manz iin aadakileri yapabilirsiniz: Klimanzn kapasitesinin kullanmak

  istediiniz mekana uygun olduun-dan emin olun. Soutma kapasitesi mekann ihtiyacndan daha kk bir klima verimli soutma salamayaca-ndan kompresr srekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji t-ketimi artacaktr.

  Soutma kapasitesi mekann ihti-yacndan daha byk bir klima ise ortam ok abuk soutacak ve kom-presr sk sk ap kapatacaktr.Bu durumda klimanzn enerji tketimini arttracaktr. Klimanzn bulunduu ortam ar souyacak ve rahatszlk yaratacaktr. Ayrca daha yksek ka-pasiteli klimalar daha fazla ses sevi-yesine sahip olduu iin daha kk mekandaki youn ses de rahatszlk yaratacaktr.

  Klima kullandnz mekann s yal-tm konforunuzu arttracak ve enerji

  40

 • tketiminizi drecektir. Bu nedenle odann s kayp ve kazan noktalar-nn iyi yaltlmas nemlidir.

  Klimanz soutma modundayken gne nlarnn dorudan ieri gir-dii saatlerde gnelik, perde veya panjurlarn kapal olmas klimanzn enerji tketimini drecektir.

  D nite zerinde hava akn en-gellememek artyla kullanlacak glgelik, tente vb. malzemeler enerji sarfiyatnzn artmasn engeller.

  Klimanzn kurulumu srasnda i ve d nitelerin yerleim kurallarna uyulmas nemlidir. zellikle i ve d nitelerin hava giri k noktalarnn nnde hava akn engelleyecek et-kenlerin olmamas gerekmektedir.

  Soutma modunda klimanzn ihti-ya duyduunuz scaklk deerinden daha dk deerlere ayarlanmas enerji tketiminizi arttrrken konfor etkisini azaltacaktr. Klimanz srekli en dk ayar scakl yerine ihtiya-cnza gre daha yksek scaklk de-erlerinde kullanabilirsiniz.

  Klimanzn toz filtrelerinin temizliini dzenli aralklarla yapnz. Filtrelerin tkanmas hava akn engelleyece-inden, klimadan beklediiniz per-formans almanz engelleyecektir. Bu durum klimanz zorlayaca iin enerji tketiminin de artmasna ne-den olacaktr.

  Klimanzda programlama zellliini kullanarak enerji tketimini dre-bilirsiniz. Mekan kullanmadnz za-manlarda klimanzn kapanmasn ve kullanacanz zamanlarda almasn salayabilirsiniz.

  Klima i ve d nitelerinde yer alan s deiim elemanlarnn temizlii

  ok nemlidir. Is deiim elemanla-rnn kirlenmesi, tkanmas klimanzn istediiniz soutma/stmay geek-letirmek iin daha ok almasna ve enerji tketiminin artmasna ne-den olur. Bu nedenle klimanza yl-da en az bir kez bakm yaptrmanz neririz.

  Yllk bakm garanti kapsam dndadr. Hava ynlendirme kanatlarn mekan

  ierisinde bulunan kiileri rahatsz et-meyecek ekilde ayarlamanz neri-riz.

  Klimanzn alma ayarlar gerekten ihtiya duyulmad srece deitiril-memelidir.

  Klimanz kullanrken soutma iin 24-28C arasnda, stma iin 25-28C arasnda ayarlamanz enerji tasarrufu asndan daha uygundur. htiya duyulmad srece deiti-rilmemelidir.

  41

 • Mterinin Seimlik HaklarMteri; maln 6502 sayl Tketicinin Ko-runmas Hakknda Kanun hkmleri uya-rnca aypl olduunun anlalmas duru-munda ayp daha sonra ortaya km olsa bile, maln mteriye teslim tarihinden itibaren iki yllk zamanam sresi iinde;

  1. Satlan geri vermeye hazr olduu-nu bildirerek szlemeden dnme,

  2. Satlan alkoyup ayp orannda sat bedelinden indirim isteme, seim-lik haklarndan birini Satcya kar;

  3. Ar bir masraf gerektirmedi-i takdirde, btn masraflar satcya ait olmak zere satla-nn cretsiz onarlmasn isteme,

  4. mkn varsa, satlann aypsz bir misli ile deitirilmesini isteme, seimlik haklarndan birini ise Satcya, reti-ci veya ithalatya kar kullanlabilir.

  cretsiz onarm veya maln aypsz mis-li ile deitirilmesinin satc iin oran-tsz glkleri beraberinde getirecek olmas hlinde tketici szlemeden dnme veya ayp orannda bedelden indirim haklarndan birini kullanabilir.

  Mteri ikyet ve itirazlar konusundaki bavurularn Tketici Mahkemelerine ve Tketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

  42

 • TRK

  YE G

  ENEL

  DA

  ITIC

  ISI:

  Vest

  el Ti

  care

  t A.

  .Le

  vent

  199 B

  yk

  dere

  Cad.

  No:

  199 3

  4394

  ili

  /sta

  nbul

  - T

  rkiy

  eTe

  l: 44 4

  4 123

  Web

  : ww

  w.ve

  stel

  .com

  .tr/d

  este

  kE-

  post

  a: v

  [email protected]

  vest

  el.co

  m.tr

  Tesli

  m Ta

  rihi v

  e Yer

  i

  Azam

  i Tam

  ir S

  resi

  20

  gn

  Gara

  nti S

  res

  i

  2 Yl

  SATIC

  I FR

  MANI

  N

  Unva

  n

  Adre

  si

  Tel-F

  aks

  E-po

  sta

  Fatu

  ra Ta

  rihi

  Fatu

  ra N

  o

  Kae

  ve m

  za

  ALICI

  NIN

  Ad, S

  oyad

  Adre

  si

  Tel

  GARA

  NT B

  ELGE

  S

  MALIN

  Cinsi

  KLM

  A

  Mark

  as

  VEST

  EL

  Mode

  li

  Seri

  No

  RET

  C F

  RMA

  :Ve

  stel

  Bey

  az E

  ya Sa

  nayi

  ve Ti

  care

  t A.

  .Or

  gani

  ze Sa

  nayi

  Bl

  gesi

  4503

  0 Ma

  nisa

  - T

  rkiy

  eTe

  l: 44 4

  4 123

  Web

  : ww

  w.ve

  stel

  .com

  .tr/d

  este

  kE-

  post

  a: v

  [email protected]

  vest

  el.co

  m.tr

  Gene

  l Md

  r

  Erg

  n G

  ler

 • GARA

  NT

  ARTL

  ARI

  1.Garantisresim

  alnteslimtarihindenitibarenbaslarve2yldr.

  2.Malnbtnparalardahilolmakzeretamam

  firm

  amz

  garantisikapsam

  ndadr.

  3.Malngarantisresiierisindearzalanm

  asdurum

  unda,

  tamirdeg

  eensregarantisresineeklenir.Malntamir

  sresienfazla20igndr.Busremalailikinarzann

  servisistasyonuna,servisistasyonununolmam

  asdurum

  unda,

  malnsatcs,bayii,acentas,temsilcilii,ithalatsveya

  reticisindenbirisineb

  ildirimtarihindenitibarenbalar.Maln

  arzasnn,10igniindegiderilm

  emesihalinde;reticiveya

  ithalat,m

  alntamiritamam

  lanncayakadar,benzerzelliklere

  sahipbakab

  irmaltketicininkullanmnatahsisetmek

  zorundadr.

  4.Malngarantisresiiinde,gerekmalzem

  eveiilik,gerekse

  montajhatalarndandolayarzalanm

  ashalinde,iilik

  masraf,deitirilenparab

  edeliyadab

  akaherhangibirad

  altndahibircrettalepedilm

  eksizintamiriyaplacaktr.

  5.Tketicinintamirhakknkullan

  masnaramenmaln;

  a)Garantisresiiindetekrararzalanm

  as,

  b)Tamiriiingerekenazamisreninalmas,

  c)Tamirininmm

  knolmadnn,yetkiliservisistasyonu,

  satc,reticiveyaithalattarafndanbirraporla

  belirlenm

  esi,durum

  larnda;tketicimalnbedeliadesini,

  ayporanndab

  edelindirim

  iniveyam

  alnaypszmisliile

  deitirilmesinisatcdantalepedebilir.Satc,tketicinin

  talebinireddedem

  ez.Butalebinyerineg

  etirilmem

  esi

  durum

  undasatc,reticiveithalatmteselsilen

  sorumludur.

  6.Malnkullanm

  aklavuzundayeralanhususlaraaykr

  kullanlmasndankaynaklan

  anarzalargarantikapsam

  dndadr.

  7.Garantibelg

  esiileilgiliolarakkabileceksorunlariinT.C.

  GmrkveTicaretBakanlTketicininKorunm

  asveP

  iyasa

  Gzetim

  iGenelMdrlnebavurulab

  ilir.

  GARA

  NT Y

  KM

  LL

  -

  MT

  ERN

  N D

  KKA

  T ETM

  ES

  GERE

  KEN

  HUSU

  SLAR

  1.GarantiBelg

  esizerindemam

  ulnorijinalserinumarasnda

  tahrifatyapldhallerdegarantigeersizdir.

  2.Garantiykmllnngeerliolab

  ilmesiiin,VESTELyetkili

  personelindenyadayetkiliservislerindenbakah

  ibir

  kim

  senin,hibirekildecihazntamirvetadilinem

  dahale

  etmem

  esigerekmektedir.

  3.Arzalcihazntamiryerini(cihaznkullanldyerveyaservis

  atlyesi)veekliniyetkiliservisbelirler.

  4.Aadaaklan

  ankoullardaarzalcihazgarantikapsam

  na

  girmez:

  a)Cihazabalan

  anddonanmdan(reglatr,kesintisizg

  kaynavb.)kaynaklan

  anarzalar,

  b)Anormalvoltajdklveyafazlalndan,hatal

  elektriktesisatndan,cihaznetiketindebelirtilendenfarkl

  birebekegerilim

  ineb

  alan

  masylaoluanarzalar,

  c)Malnteslimindensonrakinakillerveyerletirm

  esonucu

  (dme,arsarslm

  a,darbevs.)oluabilecekarzalar,

  d)Cihaznkullanmhatalarndanmeydanagelendvei

  y

  zeylerdekibozulma,izilm

  e,krlm

  alarvearzalar,

  e)Doaolaylarnn(yldrm,sel,subaskn,deprem,yangn

  vs.)yolaacaarzalar.

  Bugibidurum

  lardaarzalcihaz,VESTELyetkiliuzmanlar

  tarafndantamiredilecek,standarttamircretialnacaktr.

  5.GarantiBelgesinintekemmlettirilerektketiciyeverilmesi

  sorumluluutketicininmalsatnaldyetkilisatc,

  acenteyadatem

  silciliklereaittir.GarantiBelgesi,satnalnan

  malailikinfaturanntarihivesaysileserinumarasniermek

  zorundadr.

  MT

  ERN

  N SE

  ML

  K H

  AKLA

  RI

  Mteri;maln6502saylTketicininKorunm

  asHakkn

  daKanun

  hkmleriuyarncaayplolduununanlalm

  asdurum

  unda,

  aypdahasonraortayakm

  olsabile,m

  alnmteriyeteslim

  tarihindenitibarenikiyllkzamanamsresiiinde;

  1.Satlangerivermeyeh

  azrolduunubildirerekszlem

  eden

  dnm

  e,2.Satlanalkoyupayporanndasatbedelindenindirim

  isteme,

  seim

  likhaklarndanbiriniSatcyakar;

  3.Arbirmasrafgerektirmediitakdirde,btnmasraflar

  satcyaaitolmakzeresatlanncretsizonarlmasnisteme,

  4.m

  knvarsa,satlannaypszbirmisliiled

  eitirilmesini

  istem

  e,seim

  likhaklarndanbiriniiseSatcya,reticiveya

  ithalatyakarkullan

  labilir.

  cretsizonarmveyamalnaypszmisliiled

  eitirilmesininsatc

  iinorantszglkleriberaberindegetirecekolmashlinde

  tketici,szlem

  edendnmeveyaayp

  oranndab

  edeld

  en

  indirim

  haklarndanbirinikullan

  abilir.

  Mteri;ikyetveitirazlarkonusundakibavurularnTketici

  Mahkem

  elerineveTketiciHakem

  Heyetlerineyapabilir.

 • Cihaznzn T.C. Gmrk ve Ticaret Bakanl Tketicinin Korunmas ve Piyasa Gzetimi Genel Mdrlnce tespit ve ilan edilen kullanm mr (cihazn fonksiyonlarn yerine getirebilmesi iin gerekli yedek para bulundurma sresi) 10 yldr. retici Firma:

  Vestel Beyaz Eya Sanayi ve Ticaret A..Organize Sanayi Blgesi 45030 Manisa - TrkiyeTel: 44 44 123Web: www.vestel.com.tr/destekE-posta: [email protected]

  52162881

  Gvenlik UyarlarCihazn Kurulumu ile lgili Gvenlik BilgileriCihazn Kullanm ile lgili Gvenlik BilgileriTemizlik ve Bakm Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Gvenlik BilgileriTama ve Nakliye Srasnda Dikkat Edilmesi Gereken Gvenlik BilgileriKurulumMontaj Konumunun Seilmesi niteD niteSoutma evrimiIstma evrimi ve D nite Elektrik BalantlarPillerSorumluluk SnrlamasTeknik DeerlerPLAZMA INVERTER 9 A++ Teknik DeerlerPLAZMA INVERTER 12 A++ Teknik DeerlerPLAZMA INVERTER 18 A++ Teknik DeerlerPLAZMA INVERTER 24 A++ Teknik DeerlerGenel Grnm nite nite GstergeD niteUzaktan KumandaUzaktan Kumanda Pillerinin Taklmas ve DeitirilmesiKumanda Saatinin AyarlanmasUzaktan Kumandann Kullanlmas Srasnda Dikkat Edilmesi Gereken NoktalarKlimanzn Uzaktan Kumanda Olmadan altrlmasKullanmlk altrma ve Hzl Kullanmalma Scaklk AralklarKlimanzn levlerilevlerin altrlmasSoutma leviIstma leviMod leviEco leviYatay Kanat levi Otomatik ModTurbo leviUyku Modu leviDey Kanat levi(*)Otomatik Kapatma leviOtomatik ama kapatma ileviHisset levi(*) nite Eanjr Kurutma ve Temizleme levi(*)yonizer levi (*)Kumanda IReset leviPratik ve Faydal Bilgiler Temizlik ve Bakmaltrma nerileriSorun GidermeHata ve Koruma MesajlarHata MesajlarKoruma mesajlar rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 9 A++rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 12 A++rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 18 A++rn Bilgi Fii PLAZMA INVERTER 24 A++Cihaznzn evreye Uygun Bir ekilde Atlmas Ambalaj BilgisiEnerji Tasarrufu in nerilerMterinin Seimlik HaklarBo SayfaBo Sayfa