Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  1/24

  PENTAKSIRAN

  Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk

  menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu.

  Pengukuran merupakan suatu proses kuantifkasi dengan memberi nilai angkakepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. Dalam pengajaran dan pembelajaran

  di universiti, kewujudan ciri penguasaan sesuatu isi kursus yang diajar oleh

  pensyarah pada pelajar dikuantifkasikan dengan memberi skor ujian.

  Pentaksiran adalah bertujuan sebagai salah satu proses mendapatkan gambaran

  tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran.

  Pentaksiran juga dapat digunakan untuk menilai aktiviti yang dijalankan

  semasa pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, mendapatkan maklumat

  secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran serta membantu guru

  untuk membaiki pengajaran dan pembelajaran. elalui pentaksiran yang

  dijalankan, guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang

  tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. !uru

  dapat melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara e"ekti"

  dan dapat merancang serta melaksanakan aktiviti tindakan susulan yang

  berkesan.pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai, merekod, memberi skor

  dan mengintepretasi pembelajaran seseorang murid. Pentaksiran yang baikdapat dinilai melalui beberapa ciri seperti #

  $ %eobjekti"an iaitu berdasarkan ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa

  skrip jawapan.& %ebolehtadbiran susulan iaitu berdasarkan kelicinan dan kerja'kerja yang

  dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah.( %emudahta"siran berdasarkan calon iaitu bergantung tentang maklumat

  tentang calon skor, mendiskriminasikan, dan menepati tujuan

  mengadakan sesuatu ujian.) enyeluruh iaitu mengandungi soalan'soalan yang mewakili semua

  objekti" yang penting.

  *erdapat beberapa kaedah yang biasa digunakan dalam menjalankan

  pentaksiran iaitu seperti pemerhatian, lisan dan penulisan. Petaksiran boleh juga

  dibuat tanpa menggunakan pengujian. Sebagai contoh, kemahiran melukis

  seseorang murid boleh diukur melalui pemerhatian atau pencerapan, sementara

  pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. +usteru, kita boleh

  menganggapkan pentaksiran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran

  $

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  2/24

  dengan menggunakan kaedah tertentu, manakala pengujian pula merupakan

  salah satu daripada kaedah tersebut.

  Pentaksiran tidak bersi"at mutlak, misalnya, pengukuran keupayaan

  mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbandingketinggian f ikalnya. %etinggian f ikal seseorang boleh diukur secara tepat

  dengan menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris.

  Seterusnya, seseorang pelajar yang mendapat skor - tidak boleh dianggap

  mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor )/, walaupun

  skor - itu dua kali ganda )/. Seseorang pelajar yang mendapat skor si"ar pula

  tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari0 mengetahui tentang

  sesuatu pelajaran yang diajar guru. 1ni jelas menunjukkan ukuran aspek'aspek

  berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian f ikalpelajar menggunakan pembaris. +usteru, seseorang guru perlu menggunakan

  alat yang tepat bagi menjalankan pentaksiran yang tepat. +ika alat yang

  digunakan mempunyai kecacatan, maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh

  juga tidak tepat.

  Kesimpulannya pentaksiran membelajaran pembelajaran di mana dapat

  menggalakkan seseorang guru menggunakan kebijaksanaan untuk menilai kefahaman

  pelajar dalam proses pembelajaran, dan seterusnya membuat perancangan untukmemperbaiki pelajar. Di samping membantu guru dalam memperkembangkan lagi

  teknik, kaedah dan mengesan kelemahan pelajar.

  &

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  3/24

  PENILAIAN

  Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitati"

  untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran.

  Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran. Penilaian juga dapat

  didefnisikan sebagai satu proses0prosedur yang sistematik bagi membuat

  pertimbangan dalam mena"sir hasil pengukuran, yang bertujuan untuk memberi

  maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran atau sikap.

  Bentuk Penilaian Dalam Sejarah

  Penilaian Secara Formatif

  Penilaian secara formatif ini bertujuan menimbangkan mutu yang telah dicapai dan

  memutuskan siapa yang terbaik untuk menimbangkan potensi atau pencapaian pelajar

  dalam mata pelajaran sejarah. Penilaian formatif ini melibatkan kaedah pengredan, danpemilihan. Kaedah pengredan ini ialah satu proses pemberian gred terhadap sesuatu tahap

  pencapaian pelajar berdasarkan satu peraturan yang telah ditetapkan. Kegunaan

  penggredan ialah sebagai satu kaedah memberikan satu prosedur yang formal dan

  bersistematik dalam penyampaian maklumat penaksiran guru tengtang pencapaian pelajar

  kepada ibu bapa, penjaga, dan lain-lain. Selain itu, kaedah penggredan ini digunakan

  secara langsung atau tidak langsung dalam sejarah, ini bertujuan untuk memotivasikan

  pelajar dan memberikan ganjaran kepada pelajar yang menunjukkan kecemerlangan dalam

  sikap dan pembelajaran. Selain itu, kaedah ini difahami oleh setiap pelajar kerana kaedah inidalam sejarah menentukan gred yang diberikan kepada pelajar. Ciri-ciri kaedah penggredan

  ini ialah adil untuk semua pelajar, tepat dalam menggambarkan apa yang pelajar telah

  pelajari, tekal dari segi penggunaan dan boleh dipertahankan kepada pelajar dan lain-lain

  individu yang berminat dengan sistem penggredan ini.

  Seterusnya, penggredan ini dalam mata pelajaran sejarah melibatkan penggredan

  rujukan norma dan kriteria . Penggredan norma dibentuk sebagai sekumpulan pelajar. !uru

  akan menggunakan skor daripada kumpulan pelajar berkenaan sebagai kriteria untuk

  (

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  4/24

  menentukan bagaimana prestasi pelajar lain apabila mengambil ujian yang sama. "elalui

  kaedah ini guru dapat menilai sejauhmana kemampuan pelajar dalam mata pelajaran ini.

  Penggredan rujukan kriteria pula ialah menentukan setakat mana pelajar dapat menguasai

  objektif kursus yang telah ditetapkan oleh guru atau kurikulum. "elalui skor yang diperolehi

  menggambarkan kecekapan pelajar dengan satu-satu tugasan. Selain itu, gred yang sama

  akan menggambarkan pencapaian yang sama pelajar dalam ujian yang telah dijalankan

  melalui kaedah ini.

  Kaedah pemilihan ialah kaedah pemilihan bahan dalam pembelajaran dan

  pengajaran. Kaedah pemilihan ini dalam pengajaran mata pelajaran sejarah melibatkan

  beberapa kriteria pemilihan dan penggunaan alat. Kriteria yang penting dalam pemilihan ini

  ialah kriteria isi, kriteria aktiviti pembelajaran dan kriteria kaedah pengajaran. Kriteria isi ini

  merupakan suatu alat yang digunakan mempunyai hubungan dengan isi pelajaran yang

  hendak diajar. "elalui ini, guru akan melakukan kriteria pemilihan atau penggunaan alat

  yang perlu ditentukan oleh guru. #ni berkaitan dengan isi pelajaran yang hendak

  disampaikan kepada pelajar. #si pelajaran sejarah yang diajar oleh guru berkaitan dengan

  fakta-fakta, konsep-konsep, ataupun pengalaman sejarah. Kriteria aktiviti pembelajaran ialah

  pemilihan dan penggunaan alat untuk pengajaran dan pembelajaran sejarah perlu

  mengambil kira apakah aktiviti pembelajaran yang akan melibatkan pelajar. "embahagikan

  pengalaman pembelajaran ini kepada tiga kategori. $iga kategori ialah pengalaman

  langsung, pengalaman bergambar dan pengalaman abstrak. Seterusnya, kriteria kaedah

  pengajaran ialah pemilihan dan penggunaan alat pengajaran dan pembelajaran mata

  pelajaran sejarah perlu membantu mempermudahkan dan menjadikan pengajaran guru

  lebih berkesan. Dari segi kaedah pengajaran, guru-guru harus tahu bagaimana alatan

  tersebut digunakan. Keadaan ini umpamanya, sesuatu alat yang digunakan untuk

  membantu guru dalam menerangkan fakta atau makulumat sejarah. Pemilihan dan

  penggunaan alatan yang sesuai memudahkan objektif guru dicapai dengan lebih berkesan.

  "elalui pemilihan ini, guru sejarah akan lebih yakin dalam pengajaran dan pembelajaran.

  Penilaian Secara Sumatif

  Penilaian secara sumatif ini ialah mendapatkan maklumat dan memahami masalah,

  memutuskan apakah tindakan yang perlu dilakukan dan memeriksa keberkesanan

  pengajaran dan pembelajaran membantu pelajar cara pelajar sejarah. Penilaian secara

  sumatif ini melibatkan diagnosis, penilaian dan bimbingan. Diagnosis meliputi dua perkara

  iaitu diagnosis keperluan dan kemajuan individu serta diagnosis kurikulum dan pengajaran.

  #a merupakan keperluan dan kemajuan pelajar ialah bermaksud mengenal pasti ataumenentukan kelemahan dan kekuatan pelajar dalam sesuatu topik atau kandungan mata

  )

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  5/24

  pelajaran. !uru mampu menggunakan malumat yang diperolehi untuk merancang dan

  melaksanakan strategi dalam pengajaran mata pelajaran sejarah. Penilaian ialah adalah

  proses pengumpulan maklumat dan membuat keputusan berkenaan memajukan

  perkembangan, pengguasaan dan pencapaian pelajar dalam pelajaran. Proses penilaian

  dalam sejarah menggunakan ujian bagi mengukur pencapaian pelajar di dalam mata

  pelajaran sejarah.

  Dalam mata pelajaran sejarah penilaian ini melibatkan penilaian prestasi. Penilaian

  ini menyediakan cara yang sistematik untuk menilai kemahiran berfikir dan menaakul serta

  hasilnya yang tidak dapat diukur oleh ujian objektif dan esei yang biasa. %alaupun dalam

  ujian ini dapat menyediakan data yang menunjukkan pelajar tahu melakukan sesuatu dalam

  keadaan-keadaan tertentu. Penilaian ini penting dalam mata pelajaran sejarah kerana ia

  perlu dalam menilai kemahiran-kemahiran sebenar yang sedang dilakukan dalam

  pengajaran dan pembelajaran setiap hari. #ni akan mengambarkan keberkesanan

  pengajaran yang dijalankan oleh guru, cara ini amat baik dalam menilai tahap penguasaan

  pelajar. Selain itu, tujuan penilaian dalam ujian dalam proses pengajaran-pengajaran ialah

  menentukan setakat manakah pelajar bersedia dengan pengalaman-pengalaman

  pembelajaran sebelum ujian diberikan. "elalui keadaan ini penilaian terhadap pelajar

  mudah dijalankan. Selain itu, guru dapat menjangka pelajar-pelajar boleh terus maju dengan

  pengalaman-pengalaman pembelajaran bagi mata pelajaran ini. Penilaian ini juga dapat

  membantu guru mengenalpasti pelajar-pelajar yang mempunyai masalah-masalah

  pembelajaran yang serius dan memerlukan pengajaran individu atau kerja-kerja pemulihan

  khusus. &imbingan digunakan untuk membimbing pelajar bagi membaiki kelemahan yang

  ada. "elalui maklumat yang diperolehi hasil dari penilaian dilakukan oleh guru, pelajar dapat

  dibimbing dan diberikan dorongan bagi membaiki serta mengatasi kelemahan pelajar.

  &imbingan ini amat penting dalam pengajaran mata pelajaran ini kerana tidak mahu pelajar

  sukar memahami mata pelajaran ini.

  !uru sejarah dalam bimbingan ini, ia memberi tumpuan yang lebih, kerana iamelibatkan penglibatan guru secara sepenuhnya. Pelajar yang lemah akan dapat diubah

  melalui bimbingan yang 'ajar oleh guru. Pencapaian pelajar akan meningkat dan secara

  tidak langsung tahap minat pelajar terus meningkat. Penguasaan pelajar dalam

  pembelajaran amat penting kerana ia akan melibatkan tahap pencapaian pelajar.

  Penilaian secara berterusan memberi tujuan utama mengadakan ujian adalah untuk

  memperbaiki pembelajaran (jian membantu dalam membuat keputusan-keputusan

  pengajaran. Dalam proses pengajaran terdapat banyak mementingkan keputusan yangdibuat oleh guru. (jian boleh membaiki keberkesanan cara-cara pengajaran dengan

  /

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  6/24

  memberikan maklumat-maklumat yang lebih ojektif untuk dipertimbangkan. Sebagai contoh,

  Pra-ujian pada a'alan sesuatu mata pelajaran boleh membantu menentukan setakat

  manakah pelajar-pelajar mempunyai latar belakang pengetahuan dan kemahiran yang

  diperlukan untuk mendapatkan faedah daripada nota pelajaran. (jian-ujian penggal dan

  ujian-ujian khusus bila diperlukan boleh memberikan bukti bagi menentukan cara yang

  paling baik mengelompokkan pelajar untuk pengajaran kumpulan, pengajaran individu,

  diagnosis dan pembelajaran pemulihan.

  (jian-ujian mata pelajaran Sejarah perlu dibuat dari masa ke masa bagi tujuan

  melaporkan kemajuan atau prestasi pelajar. Keputusan-keputusan ujian dicatatkan di dalam

  buku rekod mengajar guru dan juga di dalam buku kemajuan pelajar. Keputusan-keputusan

  ujian menjadi maklumat penting yang boleh digunakan untuk melaporkan atau

  mengesahkan kebolehan seseorang pelajar dalam mata pelajaran ini. "enjadi satu

  kesalahan jika ada guru-guru yang memberi markah kepada pelajar mengikut sesuka hati

  tanpa mengadakan ujian berasaskan kriteria-kriteria atau prinsip-prinsip penilaian yang

  se'ajarnya. )leh sebab penilaian * termasuk ujian, peperiksaan, tugasan dan lain-lain

  merupakan faktor yang penting terhadap kejayaan dan kegagalan pelajar serta beberapa

  amalan-amalan yang dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah seperti pemilihan,

  pengelasan pelajar * streaming , menentukan kedudukan pelajar dalam bilik darjah dan

  sebagainya. )leh itu, amat penting bagi guru-guru berhati-hati melaksanakan penilaian,

  melaporkan dan menggunakan keputusan-keputusan penilaian tersebut supaya ia tidak

  menimbulkan masalah yang tidak diingini.

  $erdapat berbagai-bagai jenis ujian yang boleh dilakukan oleh para guru. Penilaian

  atau ujian boleh dibahagikan kepada soalan berbentuk objektif jenis pilihan dan soalan

  berbentuk esei. Soalan objektif jenis pilihan boleh dibahagikan kepada tiga jenis item

  penilaian atau ujian iaitu item benar palsu item padanan dan item objektif aneka pilihan.

  &agi #tem benar palsu soalan ini merupakan soalan jenis dua pilihan. Pelajar dikehendakimenentukan betul atau salah fakta atau kenyataan yang diberikan. Kebiasaannya pilihan

  yang diberikan adalah seperti benar, ya, betul, palsu. tidak dan salah. +amun dalam soalan

  ini guru hendaklah memastikan pernyataan atau butiran sebenarnya benar atau palsu.

  lakkan pernyataan yang terlalu umum sehingga pelajar yang pandai pun merasa kabur.

  $erdapat beberapa cara mengelakkan kekaburan iaitu gunakan ayat-ayat yang pendek

  apabila perlu. yat-ayat yang panjang dan kompleks menyebabkan sukar untuk mengenal

  pasti dalam soalan. Kemudian gunakan bahasa yang lebih tepat semasa menulis

  pernyataan dan cuba gunakan idea untuk satu item soalan. Penggunaan lebih daripada satuidea mungkin menyebabkan pernyataaan separuh benar atau palsu.

  2

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  7/24

  Soalan jenis item padanan pula sebenarnya mampu menyediakan rangsangan dan

  beberapa tindak balas. Contohnya, pelajar diminta memadankan atau menyesuaikan

  rangsangan dengan tindak balas. $ugasan mengehendaki pelajar memadankan masalah

  dengan penyelesaian atau stimulus dan respon yang betul. Dalam membina soalan jenis

  item padanan, guru perlu pastikan perkara-perkara seperti pastikan kandungan premis dan

  kandungan respons atau gerak balas adalah sama jenis dan jangan menggunakan bilangan

  premis yang sama dengan respons dan berikan arahan sama ada respons boleh digunakan

  sekali atau lebih atau tidak boleh digunakan langsung. Selain itu, jika menulis ayat premis

  dan respons hendaklah dengan ringkas tetapi jelas dan tepat malah arahan yang diberikan

  juga perlulah jelas. #ni kerana asas perhubungan antara premis dengan respons perlu

  diberitahu dengan jelas. Kemudian letakkan semua komponen bagi premis dan respons

  dalam muka surat yang sama. #ni memudahkan calon untuk membaca gerak balas dan

  premis serta merujuk arahan tanpa membalikkan muka surat.

  #tem objektif aneka pilihan ini berbentuk memilih respons dan paling luas

  penggunaanya. #tem ini dapat mentaksirkan dengan berkesan pelbagai objektif mata

  pelajaran iaitu daripada pengetahuan, kefahaman hinggalah kepada kebolehan membuat

  pertimbangan, kemahiran dan menyelesaikan masalah, kemahiran mengaplikasikan,

  kemahiran menganalisis dan kemahiran-kemahiran lain.

  &agi soalan objektif berbentuk satu pilihan pula hanya terdapat satu ja'apan sahaja

  yang betul daripada beberapa cadangan ja'apan bagi soalan itu. #tem objektif berbentuk

  satu pilihan ini terdiri daripada ja'apan yang betul, ja'apan terbaik, analogi, negatif dan

  melengkapkan. #tem ja'apan yang betul soalan ini berbentuk penyataan yang tidak lengkap

  dan diikuti oleh beberapa pilihan ja'apan. $erdapat hanya satu pilihan ja'apan yang betul.

  &agi ja'apan terbaik pula semua ja'apan yang diberikan dalam soalan jenis ini adalah

  munasabah namun terdapat satu ja'apan yang paling tepat atau terbaik. nalogi pulasoalan jenis ini dikemukakan dalam bentuk pasangan perkataan dan diikuti oleh ja'apan

  yang terdiri dari empat pasangan perkataan. Pelajar diminta memilih pasangan yang sama

  cirinya. "anakala item negatif pula soalan jenis ini meminta pelajar memilih kenyataan yang

  bertentangan dengan kenyataan yang diberikan. Soalan yang bercorak seperti ini selalunya

  mengandungi perkataan bukan, kecuali, tidak benar dan paling kurang. Kesemua pilihan

  ja'apan adalah betul kecuali pilihan yang salah. #tem melengkapkan pula soalan jenis ini

  memerlukan pelajar mencari ja'apan yang paling tepat bagi melengkapkan pernyataan

  yang diberikan.

  3

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  8/24

  Selain itu, terdapat juga soalan berbentuk aneka gabungan. Soalan ini memerlukan

  pelajar memilih ja'apan yang betul. a'apan yang diberikan terdiri daripada gabungan

  pernyataan. Pernyataan yang diberikan bagi setiap soalan itu adalah saling berkait antara

  satu sama lain. (jian berbentuk soalan esei- subjektif adalah merupakan soalan yang

  bertujuan melihat kebolehan pelajar mengeluarkan pendapat dan menganalisis secara

  mendalam tentang persoalan yang diberikan. Soalan ini mempamerkan kedalaman

  pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki pelajar. #tem subjektif mampu disesuaikan bagi

  menguji tahap kognitif yang lebih tinggi seperti mentaksirkan kemahiran

  menganalisis,mensintesiskan atau membuat pertimbangan mengenai sesuatu perkara yang

  memerlukan pelajar berfikir secara kreatif dan kritis. Selain itu juga, item subjektif juga

  memberikan kebebasan yang luas kepada pelajar bukan sahaja daripada segi

  menja'abnya tetapi juga panjang atau pendek ja'apannya. enis item esei bolehlah

  dikategorikan seperti #tem respons terbuka, #tem berpandu, #tem respons terhad dan #tem

  berstruktur.

  #tem respons terbuka ini mengandungi pelbagai kemungkinan ja'apan daripada

  pelajar secara bertulis. Pelajar diberi peluang menja'ab secara bebas dengan

  menghuraikan idea atau pendapat mereka. Soalan biasanya menggunakan istilah-istilah

  seperti huraikan, bagaimanakah, mengapakah, bincangkan, bandingkan dan sebagainya.

  &agi item berpandu pula memerlukan pelajar mengemukakan respons berdasarkan

  rangsangan. /a0imnya menggunakan stimulus seperti gambar rajah, gambar foto, peta,

  carta, jadual dan sebagainya untuk memandu pelajar memberikan respons. Pelajar

  dikehendaki menja'ab soalan berdasarkan stimulus yang disediakan. Cara mengemukakan

  soalan-soalan jenis ini selalunya berdasarkan proses mental dari yang mudah hinggalah ke

  peringkat yang tinggi mengikut taksonomi &loom. Kata tugas yang digunakan seperti

  1 pakah2, 1Siapakah2, 1&ilakah2, selalu digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang

  pengetahuan. "anakala istilah-istilah seperti 1&andingkan2, 1&e0akan2, 1$erangkan2,

  13uraikan2, 1&incangkan2, 14umuskan2 dan 1Simpulkan2 digunakan untuk mendapatkanmaklumat bagi konstruksi yang kompleks. #tem respon terhad pula berkecenderungan

  mengehadkan bentuk dan respon pelajar. &entuk respon biasanya dihadkan melalui skop

  yang disoal. "anakala panjangnya respon daripada segi ruangan ja'apan yang disediakan.

  &iasanya item memerlukan pelajar memberikan ja'apan dalam satu frasa atau beberapa

  atau satu perenggan. "anakala item berstruktur pula ialah suatu siri soalan yang berkaitan

  dengan sesuatu proses yang dikemukakan satu persatu. a'apan yang diberikan adalah

  keseluruhan proses yang berkenaan. Soalan berstruktur ialah dalam jenis item respons

  terhad. Siri soalan yang mengandungi maklumat pokok item. Pelajar dikehendaki mengkaji

  4

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  9/24

  maklumat tersebut dan seterusnya memberi respons kepada maklumat tersebut dengan

  menja'ab persoalan daripada pokok item tersebut.

  Perkara-perkara yang perlu dijadikan panduan untuk pembinaan item subjektif atau

  soalan berbentuk esei adalah pertama keperluan menulis item, soalan hendaklah jelas dari

  segi tugasan dan perkataan, soalan yang dikemukan hendaklah jelas dan tepat. "aka

  jauhkan daripada soalan-soalan yang memerlukan ja'apan 1ya2 atau 1tidak2 dan soalan-

  soalan yang dibina hendaklah berkemampuan untuk membe0akan pelajar lemah,

  sederhana atau cemerlang dari segi perbendaharaan kata serta konsep dalam tajuk

  hendaklah sesuai dengan sebilangan besar pelajar.

  Keperluan menulis item soalan yang hendak dibina mestilah berdasarkan adual

  Penentu (jian * P( yang telah ditetapkan. Soalan digunakan untuk mentaksirkan perkara

  yang hendak diperkembangkan dalam diri pelajar melalui mata pelajaran sejarah. !uru yang

  menulis item mestilah mengetahui spesifikasi item yang akan dibina seperti jenis item

  subjektif, konstruksi dan tajuk, aras kesukaran *berasaskan pertimbangan profesional guru ,

  peruntukan markah dan jenis pemarkahan. Selain itu, pelajar sepatutnya tidak dikelirukan

  dengan apa yang dikehendaki oleh soalan. $ajuk atau topik yang digunakan untuk menguji

  konstruksi tertentu biarlah yang sebenarnya menguji kebolehan pelajar untuk menja'abnya

  dan bukannya meneka kehendak soalan. Pelajar mesti faham apa yang diperlukan bagi

  menja'ab soalan . Seterusnya, guru tidak seharusnya menggunakan perkataan yang tidak

  berfungsi sebagai hiasan. Soalan biarlah terus tetapi jangan terlalu ringkas sehingga boleh

  mengelirukan pelajar dan menjadikan tugasannya tidak menepati kehendak soalan. $opik

  atau soalan yang dikemukakan oleh bersesuaian dengan kebolehan pelajar. Pelajar yang

  sederhana sepatutnya dapat menja'ab soalan pada aras mudah dan sederhana sukar.

  "anakala pelajar-pelajar dari kelas yang pandai dapat menunjukkan kecerdasannya dengan

  menja'ab soalan yang mudah, sederhana dan sukar. Soalan yang dibina sepatutnya

  memberi peluang kepada pelajar yang pintar untuk menja'ab dengan lebih mendalam.Di samping itu, sesuatu topik yang sukar hanya dapat mengasingkan pelajar yang

  cemerlang daripada pelajar yang lain. !uru sejarah hendaklah berhati-hati dan teliti dalam

  membina soalan yang berkaitan dengan topik atau tajuk-tajuk yang melibatkan isu politik,

  ras, agama, kebudayaan atau sebagainya yang sensitif. Penggunaan perkataan yang

  sesuai dan tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak atau kumpulan tertentu perlulah

  diberikan perhatian se'ajarnya oleh guru agar soalan yang dibina tidak menunjukkan bias

  tertentu seperti bias budaya, agama, kaum dan sebagainya. #ni akan menunjukkan guru

  bersifat objektif dalam proses pembinaan item penilaiannya dan dapat mengelakkansebarang kontroversi yang mungkin timbul.

  -

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  10/24

  Soalan yang akhir sekali paling sesuai adalah melalui kaedah lisan. !uru sejarah

  juga boleh menggunakan kaedah penilaian lisan bagi menguji pengetahuan dan kemahiran

  pelajar. (jian lisan dapat digunakan bagi membuktikan pencapaian pelajar dari segi

  mengemukakan pendapat dan mempertahankan hujah dan menguji kebolehan daripada

  segi sebutan dan kelancaran bertutur. Perkara yang dikemukakan perlu didengar dengan

  teliti, memproses apa yang didengar dan menyampaikan maklumat, idea dan perasaan

  dengan secara verbal. !uru boleh menggunakan gambar, petikan, rakaman perbualan,

  tayangan video sebagai agen stimulus. Dalam melaksanakan ujian atau penilaian berbentuk

  lisan, perkara-perkara berikut perlu diberikan pertimbangan iaitu tujuan ujian, perkara atau

  konstruksi yang hendak diukur, menepati tajuk, penggunaan laras bahasa yang sesuai,

  soalan yang jelas dan fokus, elakkan soalan yang memerlukan pelajar mengemukakan

  soalan semula dan sediakan skema permarkahan.

  $

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  11/24

  PBS Dalam Matapelajaran Sejarah

  P&S dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan semasa proses

  pengajarandan pembelajaran. #a juga merupakan penilaian holistik yang menilai aspek

  kognitif *intelek ,afektif *emosi dan rohani dan aspek-aspek psikomotor *fi0ikal selaras

  dengan 5alsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah 4endah

  *KSS4 .

  Komponen P&S terdiri daripada bidang akademik dan bukan akademik seperti 4ajah 6.

  &idang akademik terdiri daripada Pentaksiran Sekolah *PS dan Pentaksiran Pusat

  *PP ,manakala bidang bukan akademik terdiri daripada Pentaksiran Psiko metrik *PPsi dan

  Pentaksiran ktiviti asmani, Sukan dan Kokurikulum *P SK . Kedua-dua bidang ini

  memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif

  dan sumatif yang berasaskan sekolah */embaga Peperiksaan "alaysia, 7867 .

  Standard Prestasi dalam Sejarah

  Standard prestasi merupakan satu bentuk pentaksiran standard yang

  dibuat ke atas setiap individu murid menerusi Pentaksiran 5erasaskan

  Sekolah 6P5S7.

  Pentaksiran ini merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat

  tentang sejauh mana murid tahu, "aham dan boleh buat atau telah

  menguasai apa yang telah dipelajari berdasarkan pernyataan standard

  prestasi yang ditetapkan mengikut tahap'tahap pencapaian seperti yang

  dihasratkan dalam dokumen kurikulum.

  Pentaksiran standard prestasi ini dibuat menggunakan band di mana

  band merupakan pengkelasan terhadap tahap penguasaan murid

  terhadap standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah

  dipelajari.

  *a"siran prestasi murid mengikut band adalah seperti berikut8

  TAFSIRAN UMUM DALAM PERNYATAAN STANDARD PRESTASIBAND TAFSIRAN

  $$

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  12/24

  $ urid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran

  asas atau respons terhadap perkara yang asas.& urid menunjukkan ke"ahaman untuk menukar bentuk

  komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang

  yang telah dipelajari.( urid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan

  sesuatu kemahiran pada suatu situasi.) urid melakukan suatu kemahiran dengan beradab, iaitu

  mengikut prosedur atau secara sistematik./ urid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu,

  dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal

  dan bersikap positi".2 urid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran

  sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik,bersikap positi", kreati" dan inovati" serta boleh dicontohi.

  9alaubagaimanapun, %urikulum Standard Sejarah Sekolah :endah yang

  diperkenalkan pada tahun & $) menggunakan ta"siran pernyataan

  standard prestasinya yang tersendiri.

  TAFSIRAN PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

  KURIKULUM STANDARD SEJARAH SEK LAH RENDAHBAND TAFSIRAN

  $ engetahui perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai

  yang dipelajari.

  & emahami perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai

  yang dipelajari.

  ( enerangkan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai

  yang dipelajari.

  ) enguasai pengetahuan dan kemahiran secara tersusun

  berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

  / embuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang

  dipelajari.

  2 elahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yangdipelajari.

  $&

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  13/24

  Penentuan mengenai bentuk dan jenis ujian dalam subjek Sejarah perlu

  dibuat pada a'al perancangan sesuatu ujian. )leh itu !ronlund *69:6 telah

  menyarankan satu jadual yang berbentuk dua hala sebagai panduan perancangan

  a'al untuk melaksanakan ujian.3ari ini, jadual Spesifikasi (jian * S( adalah

  panduan atau pelan kepada guru untuk menyediakan item ujian. (mumnya S( ini

  akan menjadi panduan untuk membina item ujian berdasarkan isi kandungan

  pengajaran dalam sukatan aras domain kognitif, afektif dan psikomotor, aras

  kesukaran, bentuk item ujian, dan bilangan item ujian. S( perlu digubal supayapelaksanaan ujian dapat dirancang secara sistematik, menjamin kesahan

  kandungan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian, keseimbangan antara topic dan

  aras kemahiran yang diuji, panduan guru membentuk soalan dan membandingkan

  dengan ujian yang lain.

  MEMBINA ITEM UJIAN

  $erdapat lima langkah am dalam pembinaan item ujian iaitu yang pertamamenyediakan S(, menulis item ujian, menyemak item ujian, menilai item ujian dan

  membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item.

  Keseluruhan langkah am penyediaan item ujian ini dapat disimpulkan seperti rajah

  berikut ;

  $(

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  14/24

  rajah : langkah penyediaan item ujian

  Analisis Data eputusan Peperiksaan Seten!ah Tahun SejarahTahun " #emilan! $

  / + " " 4K 36. hamd 7. Carlos :8?. !erald Koh :7>. 3aarshan :?@. #sma #Aram =BB. ack nderson $imothy B@=. ignesh :7:. "ick /aurent BB9. "ohamad fiA Daniel B>68. "ohamad aAuan shah 9866. "uhammad Danial 5ari0h B767. "uhammad Danial 3akimi =86?. +oor 5itrikah B66>. Shahril 4id0'ani B?6@. Dayang +urul +isrina =@6B. layana mirah B:6=. 5atin +ajihah :86:. /oreta /imah =B69. +ur 0ieha :@78. +ur 5atin 3usna =@76. +ur 5iadatul +abila ==77. +urul tiAah B@7?. +urul 5atini rdini =>

  7>. +urul Syahira =77@. 4ovennessa +olly =>

  $)

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  15/24

  7B. (mi (mairah B>7=. B@ B7 B: == B>

  :8 :7 =8 :8 B@ B7

  :7 BB B6 =B =>

  :? B> B? :@ =7

  =B 98 =@ =@ =>

  Ta%uran ekerapan

  Skor Selang Kelas Kekerapan *f +ilai $engah * umlah fB6 E B@ : B? @8>BB E =8 ? B: 78>=6 E =@ > =? 797=B E :8 B =: >B::6 E :@ @ :? >6@:B E 98 6 :: ::96 E 9@ 8 9? 8

  umlah + F 7= 69=6

  Nilai Min F umlah f +

  F 69=6

  7=

  F =?

  $/

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  16/24

  Sisihan Pia!ai

  Skor Selang

  Kelas

  Kekerapan *f +ilai $engah

  *

  umlah f f

  B6 E B@ : B? @8> ?9B9 ?6=@7

  BB E =8 ? B: 78> >B7> 6?:=7=6 E =@ > =? 797 @?79 76?6B

  =B E :8 B =: >B: B8:> ?B@8>

  :6 E :@ @ :? >6@ B::9 ?>>>@

  :B E 98 6 :: :: ==>> ==>>

  umlah + F 7= 69=6 ?>B?9 6>@B??

  Sisihan pia'ai F G f x2

  G f x2

  G f G f

  F 6>@B?? 69=62

  7= 7=

  F @?9?.:6 E @?79F B>.:6F :.8@

  $2

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  17/24

  &UJU AN

  ida Suraya "d.

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  18/24

  SK"TAMAN RINTIN# $UJIAN SETEN#AH TAHUN

  SEJARAHTAHUN %

  NAMA& KELAS& %

  BA'A#IAN A

  $4

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  19/24

  Ja(a% semua soalan

  6 Sejak bilakah institusi raja 'ujud di negara kita Kedatangan #slam ke $anah "elayu& aman kedatangan kuasa luar

  C aman Kerajaan "elayu 'alD aman is

  7 "anakah antara gelaran ketua negeri berikut adalah benar Perlis E Sultan& Kedah E4ajaC Pahang E SultanD +egeri Sembilan - 4aja

  ? pakah yang dimaksudkan dengan sultan atau rajaJ "erujuk kepada pembesar kerajaan melayu a'al& "erujuk kepada ketua kerajaan yang berkuasa ke atas rakyat dan kerajaannya

  C "erujuk kepada penasihat negeri dalam hal hal pentadbiranD "erujuk kepada penasihat negeri dalam hal hal ekonomi.

  > Semua yang berikut adalah benar tentang sistem pemerintahan Kerajaan "elayu 'al

  kecuali Sultan ialah ketua kerajaan& Sultan berkuasa mutlakC Semua keputusan pentadbiran terletak di tangan sultanD Pembesar berkuasa mutlak dalam pentadbiran selain sultan.

  @ &ukti kedatangan #slam ke $anah "elayu berdasarkan sumber sumber berikut

  i &atu &ersurat Kuala &erangii 3ukum Kanun "elakaiii Candi di /embah &ujangiv &atu nisan 4aja Pasai yang mempunyai nama #slam.

  i, ii,iii& i, ii dan ivC ii, iii dan ivD Kesemua di atas

  B Sejarah kedatangan #slam ke $anah "elayu dikaitkan dengan negara negara berikut

  kecuali

  rab& PakistanC #ndiaD China

  = (kiran dalam seni bina #slam menggunakan corak !eometri dan flora& 5lora dan manusiaC 5lora dan 5aunaD !eometri dan "anusia

  : Seni khat merupakan seni kaligrafi yang menggunakan tulisan 4umi

  $-

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  20/24

  & a'iC KanaD Cina

  9 "enurut Perlembagaan Persekutuan "alaysia, agama #slam ialah agama . Persekutuan& 4asmiC (tamaD )rang "elayu sahaja.

  68 3ukum Kanun "elaka ialah perundangan yang berteraskan agama &uddha .& 3induC KristianD #slam

  66 &ahasa "elayu dipengaruhi oleh bahasa bahasa yang berikuti. Sanskrit

  ii. Portugisiii. Perancisiv. Sepanyol

  i dan ii& ii dan iiiC iii dan ivD i dan iv

  67 &ahasa "elayu pernah menjadi lingua franca pada 0aman kesultanan "elayu "elaka.

  elaskan maksud lingua francaJ

  &ahasa perantaraan dan perhubungan antara masyarakat yang berlainan bahasa.& &ahasa yang digunakan untuk masyarakat melayu sahaja.C &ahasa pertuturan rakyat untuk perdagangan sahaja.D &ahasa perantaraan antara masyarakat melayu dengan masyarakat beragama #slam

  yang lain.

  6? /aci dan balkoni adalah kosa kata pinjaman yang berasal daripada bahasa #nggeris& CinaC rabD &elanda

  6> Kosa kata halal dan akhbar berasal daripada bahasa

  #nggeris& CinaC rabD &elanda

  6@ $erdapat ?= buah negara yang mempunyai penutur bahasa "elayu di antaranya ialahi. "alaysia

  ii. #ndonesiaiii. Kembojaiv.Singapura

  &

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  21/24

  .i dan ii& ii dan iiiC iii dan ivD Semua di atas

  6B Penubuhan De'an &ahasa dan Pustaka penting untuk bahasa "elayu

  "enterjemahkan& "emartabatkanC "emahamiD "engembangkan

  6= pakah punca kedatangan kuasa luar ke negara kita

  Kedudukan negara yang strategik dan hasil bumi yang bernilai tinggi& Ka'asan pelancongan yang menarik

  C (ntuk menyebarkan bahasa asingD (ntuk meningkat taraf hidup rakyat negara kita

  6B

  6: Kuasa luar seperti maklumat di atas ialah ..

  Portugis

  & &elanda

  C Siam * /igor

  D &ritish

  69 Kuasa luar di seperti maklumat diatas ialah .

  Portugis& &elandaC Siam * /igorD &ritish

  &$

  "enyerang dan menguasaiKedah, Kelantan dan$erengganu

  "ene'askan Portugis untukmenguasai "elaka

  6B>6-6:7>

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  22/24

  78 Pentadbiran negeri "elayu &ersekutu diketuai oleh seorang !abenor& PenasihatC 4esidenD Sultan

  &&

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  23/24

  B) JA*AB SEMUA S+A,AN BA'A#IAN INI)

  $) Pa-ankan Ja(apan .an! %etul /$0 markah1

  2) ,en!kapkan pern.ataan -i %a(ah -en!an ja(apan .an! %etul /$0 markah1

  &anyak kuasa luar yang telah *6 .. dan campur tangan di negara kita

  Portugis , &elanda, Siam *7 , .. dan epun pernah menjajah negara kita &ritishtelah membentuk lima jenis *? yang berbe0a di negara kita. Pentadbiran

  tersebut ialah *> .. ., *@ .,+egeri "elayu $idak &ersekutu,

  pentadbiran &rooke di Sara'ak dan S&(& di Sabah. Sultan dan pembesar tempatan

  kehilangan kuasa untuk *B .. negeri. &ritish campur tangan kerana mereka

  hendak menguasai *= .. Selain itu campur tangan dan penjajahan

  juga memberi kesan terhadap *: .. negara kita. Di antara kesan tersebut

  ialah seperti jalan kereta api *9 , .. dan *68

  &(

  Daulat

  Derhaka

  Kedudukan Sultan

  Ketua negeri, ketua agama#slam,ketua adat istiadat dan

  simbol kedaulatan

  "elambangkan kekuasaan dankeagungan Sultan

  +egeri di "alaysia yangmempunyai institusi raja

  "enduduki tempat tertinggi dalamsistem pemerintahan

  #ngkar perintah raja

  Peranan Sultan

  Perlis, Kedah ,Perak,Selangor,+egeri

  Sembilan,, ohor,Pahang ,$erengganu dan Kelantan

  British

  MenjajahJalanra.aSosioekonomiPerlom%on!an%ijih timah

  ;egerielayu

  5ersekutu

  mentadbir

  'ospitalNe!eri SelatPenta-%iran

 • 7/24/2019 Tugasan 1 Sejarah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  24/24

  3) Isikan peta i4think -i %a(ah -en!an maklumat .an! %etul ) /$0 Markah1

  E&TAS S+A,AN TAMAT

  Ne'eriSelat

  Ne'eriMela()

  Berse*)t)