TUGASAN ESEI ILMIAH

 • View
  452

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN

Text of TUGASAN ESEI ILMIAH

 • PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2014/2015

  KRB 3013: PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN

  TAJUK ESEI ILMIAH

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA

  NO. MATRIK

  NOORLIES BINTI SUKUR

  D20112054887

  KUMPULAN: UPSI30 (A141PJJ)

  NAMA TUTOR E-LEARNING: PUAN NOREHA BINTI MOHD YUSOF

  TARIKH SERAH: 16 NOVEMBER 2014

  JELASKAN PERINGKAT PENGAJARAN

  PEMARKAHAN

 • KRB3023 PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN

  2

  BIL

  ISI KANDUNGAN

  HALAMAN

  1.0

  PENGENALAN

  3

  2.0

  TEORI, PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK

  PENGAJARAN PENULISAN

  4 - 12

  3.0

  PERINGKAT PENGAJARAN PENULISAN

  13 - 16

  4.0

  PENGAJARAN PENULISAN BERDASARKAN GAMBAR

  17 21

  5.0

  KESIMPULAN

  22

  6.0

  RUJUKAN

  23

  7.0

  LAMPIRAN

 • KRB3023 PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN

  3

  1.0 PENGENALAN

  Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996,

  Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa

  Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia.

  Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang

  mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada

  semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu

  wawasan. Pendidikan Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas

  ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dan komunikasi.

  Kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,

  emosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid menguasai

  kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara

  betul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai disiplin atau

  mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

  Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merangkumi kemahiran

  bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran

  Menulis. Penumpuan pada kemahiran-kemahiran ini membolehkan murid menggunakan

  bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk

  pembelajaran seumur hidup. Pendidikan Bahasa Melayu juga memberikan pertimbangan

  terhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama

  lain di kalangan murid dengan menekankan pembelajaran masteri dan penerapan kemahiran

  bernilai tambah.

  Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat

  dalam mengeluarkan idea dalam pelbagai jenis penulisan sama ada berkaitan dengan

  pengetahuan dan pengalaman kreatif atau bukan kreatif. Penggunaan ayat yang gramatis,

  tanda baca dan predikat yang betul di samping tulisan yang jelas, cantik dan kemas serta

  ejaan yang betul.

 • KRB3023 PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN

  4

  2.0 TEORI, PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN

  PENULISAN

  2.1 DEFINISI DAN TEORI PENGAJARAN PENULISAN

  Menulis adalah proses merakam atau menghasilkan bahan yang berbentuk idea,

  pendapat, pengalaman, perasaan, maklumat dalam bentuk tulisan. Ia dilakukan untuk

  membolehkan kita berhubung dengan orang lain atau dengan diri sendiri. Tulisan adalah

  bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi. Jika tulisan itu dibunyikan semula ia

  dikatakan bahasa.

  Menulis adalah proses memberikan simbol-simbol grafik kepada lambang-lambang bahasa

  dengan menyusun perkataan, rangkai kata, ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang

  mengikut peraturan-peraturan tertentu. Ia akan mewujudkan satu wacana yang dapat

  menzahirkan satu pelahiran idea yang jelas dan tersusun.

  Walshe, R.D. (1981) pula menyebut:

  Writing is the process of selecting, combining, arranging and developing ideas in effective

  sentences, paragraphs, and often, longer units of discourse.

  Menulis merupakan proses penghasilan pertuturan simbol-simbol grafik yang disusun

  berdasarkan sistem yang membentuk perkataan yang seterusnya disusun menjadi ayat-ayat.

  Ayat-ayat yang disusun itu ada kalanya panjang dan ada kalanya pendek berdasarkan

  beberapa urutan bermakna yang membentuk teks, nota, draf dan bahan-bahan bercetak.

  Menulis adalah satu proses untuk menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat

  dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan menggunakan bentuk

  grafik. Ia adalah penglahiran perasaan, fikiran dan idea yang disusun hingga melambangkan

  bunyi bahasa yang dapat dibaca dan difahami maksudnya.

  Don Bryne (1979:1) menyatakan bahawa menggunakan simbol-simbol grafik semasa

  menulis, iaitu penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan

  lambang-lambang bunyi yang kita ucapkan semasa kita bercakap,

  When we write, we use graphic symbols, that is letter or combination of letters which

  relate to the sounds we make when we speak.

  Konsep menulis ialah di mana kemahiran murid berfikir, menaakul, menyusun dan mengolah

  idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. Murid perlu menguasai struktur

  karangan seperti tahu menulis panduan, pemerengganan dan menulis kesimpulan.

  Menurut Kamus Dewan (2007), pendekatan dapat didefinisikan sebagaisatu kaedah atau cara,

 • KRB3023 PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN

  5

  langkah-langkah yang boleh diambil bagi memulakan dan melaksanakan tugas. Kamarudin

  Hj. Husin (1988), mendefinisikan pendekatan sebagai satu kumpulan andaian yang saling

  berkait tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa.

  Edward M. Anthony (1963), berpendapat bahawa pendekatan ialah satu set andaian yang

  saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur

  aksiomatik.

  2.2 PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PENULISAN

  2.2.1 DEFINISI PENDEKATAN PENGAJARAN

  Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau

  memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran, sesuatu mata pelajaran atau beberapa

  mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. Menurut Parera (1986), mengatakan bahawa

  pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama

  yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterima umum dan

  menjadi asas kepada sesuatu huraian). Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya

  berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. Pendekatan-pendekatan yang dipilih

  biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu.

  Mok Soon Sang (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata

  pelajaran. Iaitu cara bagaimana suatu matapelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Jadi

  ia merupakan satu set teori yang sistematik.

  2.2.2 DEFINISI KAEDAH PENGAJARAN

  Kaedah bermaksud cara atau peraturan membuat sesuatu . Ada dua perkataan yang hampir-

  hampir sama maksudnya dengan kaedah dan ia memang tergolong dalam kaedah juga, iaitu

  teknik dan pendekatan. Kaedah pula ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan

  mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek.

  Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah

  penyampaian yang tersusun (Mok Soon Seng 1992).

  Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar ialah peredaran ke

  arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur.

 • KRB3023 PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN

  6

  Hasan Langgulung (1981) pula mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan

  untuk mencapai tujuan. Jadi, apa saja cara yang guru lakukan untuk memberi faham kepada

  murid bagi mencapai objektif pengajaran, maka itu adalah kaedah. Melihat kepada contoh-

  contoh yang diutarakan oleh Sharifah Alwiah Alsagoff (1986), Mok Soon Seng (1992),

  Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib (1995), Atan Long (1980) dan Mahfudh Salahuddin

  (1987), nampaknya yang dikatakan kaedah itu ialah yang ada nama, seperti kaedah kuliah,

  demonstrasi, Socrates, simulasi, inkuiri penemuan, Forebel dan sebagainya.

  Abu Saleh (1988) mengatakan bahawa kaedah itu ialah satu aktiviti pengajaran yang

  mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula

  mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. Padanya, kaedah mengajar bukanlah

  tujuan utama pengajaran, tetapi ia merupakan wasilah, iaitu satu jalan untuk mencapai

  objektif pengajaran.

  Demikian juga dengan Hasan Langgulung (1981) mengatakan bahawa kaedah itu

  sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi apa sahaja cara tiandakan dan

  aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk memberi faham kepada murid bagi mencapai objektif

  pengajaran maka itu adalah kaedah, walau pun ia tidak mempunyai nama-nama khas,

  seperti yang dibawa oleh Sharifah Alwiah, Atan Long (1981) dan lain-lain.

  Berdasarkan kepada ini bermakna tidak ada satu kaedah yang terbaik untuk semua mata

  pelajaran bagi semua murid dalam semua keadaan. Kaedah harus berubah mengikut keadaan

  masa, tempat dan murid. Dengan demikian, guru harus pandai memilih kaedah yang baik,

  yang sesuai dengan keadaan masa, tempat