Tumori Koze

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tumori koze

Text of Tumori Koze

 • Rana dijagnostika kancera i melanoma TUMORI KOE 3b 2012/2013

  Nastavnik: Prof. . Koruga HANDOUT Saradnik: Dr. Gorana Nikolid

  Tumori predstavljaju ogranienu izraslinu nastalu posebnim nainom bujanja tkiva koja se

  naziva neoplazija.

  Neoplazija je pojavljivanje novih delija, tkiva, koja se bitno razlikuju od normalnih po mnogim

  osobinama, a najvie po veoma bujnom rastu nezavisno od celog organizma.

  Pod tumorom podrazumevamo lokalno, atipino, autonomno i nekontrolisano bujanje tkiva.

  Lokalno tumor poinje da se razvija na jednom ogranienom mestu u tkivu.

  Atipino graa tumora se razlikuje od grae tkiva od kojeg je nastao.

  Autonomno tumor se razvija potpuno samostalno i nezavisno od organizma sa kojim je u vezi

  preko krvnih sudova radi ishrane.

  Nekontrolisano bujanje tumor raste bez ikakve kontrole od strane organizma ili uticaja koji

  reguliu rast normalnih delija tj. tkiva.

 • Rana dijagnostika kancera i melanoma TUMORI KOE 3b 2012/2013

  Nastavnik: Prof. . Koruga HANDOUT Saradnik: Dr. Gorana Nikolid

  Tumori se dele na:

  1. Benigne i

  2. Maligne.

  Osnovna razlika je u sposobnosti invazivnog rasta i metastaziranja. Delije benignog tumora

  obino ne infiltriraju okolno tkivo, ali ga svojim rastom mogu komprimovati i deformisati.

  Delije malignog tumora su invazivne, infiltriu okolno tkivo, a preko krvotoka i limfotoka

  naseljavaju udaljena tkiva.

  BENIGNI TUMORI se dele na:

  Kongenitalne nevuse

  Seboroinu keratozu

  Pege

  Solarni lentigo

  Hemangiome/angiome

  Plavi mlade blue nevus

  Dermatofibrome.

  Postoji jo promena koje spadaju u benigne tumore, ali se navedene promene koje se najede

  javljaju (izuzev plavog nevusa koji je pomenut poto je interesantan).

 • Rana dijagnostika kancera i melanoma TUMORI KOE 3b 2012/2013

  Nastavnik: Prof. . Koruga HANDOUT Saradnik: Dr. Gorana Nikolid

  KONGENITALNI MLADEI

  Kongenitalni mladei su benigne tvorevine

  epidermalnog porekla. Predstavljaju hiperplaziju

  povrinskog sloja epitela. Obino su prisutne na

  roenju ili se javlja u prvim mesecima ili

  godinama ivota. Dimenzije im variraju od

  nekoliko cm pa do nekoliko desetina cm. Nemaju

  veliki maligni potencijal (skoro da ga nemaju).

  SEBOROINA KERATOZA

  Seboroina keratoza je benigni tumor povrnog sloja

  koe.

  Mehanizam njenog nastanka se jo uvek ne zna,

  ali se pretpostavlja da ima genetskih uticaja, kao

  i da moe da bude posledica prekomernog i

  dugogodinjeg izlaganja sunevim zracima.

  Postoje 2 tipa SK:

  1. pojedinane SK- promene su male do

  10mm.

  2. grupne SK- promene mogu da idu i do par

  desetina mm.

 • Rana dijagnostika kancera i melanoma TUMORI KOE 3b 2012/2013

  Nastavnik: Prof. . Koruga HANDOUT Saradnik: Dr. Gorana Nikolid

  Pojedinana seboroina keratoza

  Grupne seboroine keratoze

  Dermoskopski prikaz seboroine

  keratoze

 • Rana dijagnostika kancera i melanoma TUMORI KOE 3b 2012/2013

  Nastavnik: Prof. . Koruga HANDOUT Saradnik: Dr. Gorana Nikolid

  DERMATOFIBROMI

  Dermatofibrom je benigni tumor koji nastaje od

  fibroznog tkiva.

  Nije poznat pravi uzrok nastanka ove kone promene,

  ali se moe navesti miktotrauma kao jedan od

  mogudih uzronika.

  To su najede braonkasti voridi prenika od nekoliko

  mm do 1cm koji u centru sadre belinu.

  Ne daju nikakve simptome ili ih ima minimalno i to je

  uglavnom svrab.

  Nemaju maligni potencijal.

 • Rana dijagnostika kancera i melanoma TUMORI KOE 3b 2012/2013

  Nastavnik: Prof. . Koruga HANDOUT Saradnik: Dr. Gorana Nikolid

  HEMANGIOMI/ANGIOMI

  Hemangiom predstavlja najedi vaskularni

  tumor koji se prezentuje ved na roenju.

  Veliina varira od nekoliko mm do par cm.

  Obino su lokalizovani u koi i potkonom

  masnom tkivu glave i vrata beba tj. dece. Vide

  se kao plaviasto-crvena izdignuda na koi.

  Imaju benigni kliniki tok.

  Mogu da se smanje ili ak ida nestanu tokom

  detinjstva (do 10-te godine).

  Nastaju proliferacijom krvnih sudova odnosno

  endotela krvnih sudova- angiogeneza.

  Angiomi su benigni tumori krvnih sudova.

  Nastaju zadebljanjem zida krvnog suda ime

  postaju trajno proireni i vidljivi.

  To su steeni benigni tumori za razliku od hemangioma koji su uroeni. Vide se kao crvene premene na koi u vidu takica, u ravni koe ili ispupene , veliine od 2 10 mm. Najede se javalju posle 20. godine ivota.

  Smatra se da mogu biti povezani sa genetikom. Na nastanak moe da utie preterano izlaganje suncu.

  Jedina poznata preventivna mera je pravilna zatita od sunca, ali to nede u svim sluajevima modi da rei problem nastanka novih angioma kod osobe koja ima predispoziciju.

 • Rana dijagnostika kancera i melanoma TUMORI KOE 3b 2012/2013

  Nastavnik: Prof. . Koruga HANDOUT Saradnik: Dr. Gorana Nikolid

  MALIGNI TUMORI

  Maligni tumori koe mogu da vode poreklo od melanocitnih i nemelanocitnih promena.

  Melanocitni tumori Nemelanocitni tumori

  - Melanomi - Bazocelularni karcinom

  - Planocelularni karcinom

  MELANOMI

  Melanomi su maligni tumori melanocitnih

  delija.

  Karakterie se visokim malignim potencijalom

  i mogudnodu da daje metastaze.

  Retko se javlja pre puberteta (1% svih MM), a

  vrh incidence se javlja izmeu 40. i 50. godine.

  MM se moe razviti de novo (50-80%) ili

  malignom alteracijom prethodno postojedih

  melanocitnih promena (20-50%). Maligna

  alteracija se deava kod kongenitalnih

  mladea i displastinih mladea.

  UV zraenje je znaajan proces u stvaranju

  melanoma pogotovo ako doe do stvaranja

  opekotina od sunca.

  Mehanika trauma mladea nije povezana sa

  malignom alteracijom.

 • Rana dijagnostika kancera i melanoma TUMORI KOE 3b 2012/2013

  Nastavnik: Prof. . Koruga HANDOUT Saradnik: Dr. Gorana Nikolid

  Pri pregledu promena na koi, treba obratiti panju na:

  A- Asymmetry-asimetrija

  B- Border-ivice nisu pravilne. Na nekim mestima se ak ni ne vidi.

  C- Color-boja ima vie razliitih (tamno braon, svetlo braon, roze).

  D- Diameter-prenik >6mm (ima izuzetaka).

  E- Elevatio and evolution-uzdignude i evolucija.

 • Rana dijagnostika kancera i melanoma TUMORI KOE 3b 2012/2013

  Nastavnik: Prof. . Koruga HANDOUT Saradnik: Dr. Gorana Nikolid

  Danas se smatra da prognoza MM zavisi iskljuivo

  od debljine tumora u vreme postavljanja dijagnoze.

  Klasino se opisuju 3 stadijuma:

  1. primarni tumor bez metastaza

  2. primarni tumor i metastaze u regionalnim

  limfnim nodusima

  3. primarni tumor i udaljenje metastaze.

  Po Clarku ima 5 nivoa:

  1. Nivo I zahvaden epiderm.

  2. Nivo II diskontinuirana zahvadenost papilarnog

  derma.

  3. Nivo III- kontinuirana zahvadenost papilarnog

  derma.

  4. Nivo IV zahvadenost retikularnog derma.

  5. Nivo V zahvadenost hipoderma.

 • Rana dijagnostika kancera i melanoma TUMORI KOE 3b 2012/2013

  Nastavnik: Prof. . Koruga HANDOUT Saradnik: Dr. Gorana Nikolid

  Po Breslow-u, merenje se vri na mestu gde je tumor najdeblji.

  Breslow index

  Preivljavanje 5 godina

  < 0,85 mm

  0,85- 1,69 mm

  1,70- 3,64

  >3,65

  99%

  94%

  78%

  42%

  BAZOCELULARNI KARCINOM -BCC

  Bazocelularni karcinom se smatra najedim malignim tumorom bele rase.

  Nastaje otedenjem keratinocita na nivou DNK.

  Pojava BBC-a na fotoeksponiranim regionima i kod osoba svetle koe i starijeg

  ivotnog doba ukazuje na znaaj kumultivne doze UV zraenja na nedovoljno

  protektovanom terenu.

  BCC koe relativno retko daje metastaze. U odnosu na

  sve druge karcinome, na bilo kojoj regiji ili organu, BCC

  koe ima moda i najmanji potencijal metastaziranja.

  Mogudnost metastaziranja se krede od 0,0028 % do 0,5

  %. Meutim, kod BCC koe koji se ne lee adekvatno,

  koji traju godinama, i polako rastu, mogudnost

  metastaziranja raste sa njihovom veliinom tako da je

  ona