of 8 /8
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM THANH PHO VUNG TAU Dc 1p - Tir do - Hanh phüc Viing Tàu, ngàyc4 tháng näm 2019 QUYET DINH Phê duyt "Phtro'ng an tuyn sinh lop 6 ngun tru'o'ng Trung hQc co sV Nguyen An Ninh thành ph VUng Tan, näm hpc 2019-2020" UY BAN NHAN DAN THANH PHO VUNG TAU Can cü Lust T chüc chInh quyn dja phrnmg ngày 19/6/2015; Can cü Thông tir s 41/2010/TT-BGDDT ngày 30/12/2010 cüa B truOng B Giáo dic va Dào tao v vic ban hành Diu 1 tru&ng tiu hçc và Thông tu s 50/2012/TT-BGDDT ngày 18/12/2012 v vic si:ra di, b sung Diu 40; b sung diêu 40a cüa Thông tu s 41/2010/TT-BGDDT ngày 30/12/2010 cUa B Giáo diic và Dào tao ban hành Diêu 1 truông Tiu h9c; Can cur Thông tu s 12/20 1 1/TT- BGDDT ngày 28/3/2011 cüa B truàng B Giáo diic và Dào tao ye vic ban hãnh Diu 1 tru?ng THCS, THPT và trung ph6 thông có nhiu cp h9c; Can cü Thông tu s 11/2014/IT-BGDDT ngày 18/4/20 14 và duçic süa di b sung tai Thông tu so 05/201 8/TT-BGDDT ngày 28/02/2018 cüa B truong B Giáo d1uc và Dào tao ye vic ban hành Quy ch tuyên sinh trung hc Co sâ và tuyn sinh trung hçc ph thông; Can cü Thông tix s 30/2014/TT-BGDDT ngày 28/8/2014 cüa B truô'ng B Giáo diuc và Dào tao v vic ban hành Quy djnh ye vic dánh giá, xêp loai hçc sinh tiu hoc; Thông tu 22/2016/TT-BGDDT, ngày 22/9/2016 cUa B Giáo dic và Dào tao ye vic si:ra dôi, bô sung mt s diêu cüa Quy djnh dánh giá h9c sinh tiu hçc ban hành kern theo Thông tu s 30/2014/TT-BGDDT ngày 28/8/2014; Can cü Thông tu s 23/2016/YT-BGDDT ngày 13/10/20 16 cüa B truông Bô Giáo diuc và Dào tao v vic ban hành Quy djnh v t chuic và hoat dng thanh tra cáckthi; Can cü Thông tu s 03/2018/fl-BGDDT ngày 29/01/2018 cüa B tru&ng BO Giáo diuc và Dào tao ye vic ban hành quy djnh ye giáo duc hôa nhp dôi vi ngui khuyt tat; Thông tu s 01/2019/TT-BLDTBXH ngày 02/01/2019 cüa BO Lao dng - Thuong binh va Xâ hi quy djnh v vic xác djnh mirc d khuyêt tt do Hi dông xác dnh murc d khuyt ttt thrc hin; Can cur Quyêt djnh s 924/QD-UBND ngày 16/4/2019 cüa UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu v vic Phé duyt phuong an và k hoach thi trung h9c phô thông quc gia narn 2019, xét t& nghip Trung h9c co s& nam hQc 2018-20 19 Va tuyn sinh các lap du cp narn h9c 20 19-2020; S& c L9 /QD-UBND

U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT ......2019/05/30  · AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM PHO VUNG TAU Dôc 1p - Ti do - Hnh phñc PHUONG AN Tuyn sinh I&p 6

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT ......2019/05/30  · AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU...

Page 1: U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT ......2019/05/30  · AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM PHO VUNG TAU Dôc 1p - Ti do - Hnh phñc PHUONG AN Tuyn sinh I&p 6

U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM THANH PHO VUNG TAU Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

Viing Tàu, ngàyc4 tháng näm 2019

QUYET DINH Phê duyt "Phtro'ng an tuyn sinh lop 6 ngun tru'o'ng Trung hQc co sV

Nguyen An Ninh thành ph VUng Tan, näm hpc 2019-2020"

UY BAN NHAN DAN THANH PHO VUNG TAU

Can cü Lust T chüc chInh quyn dja phrnmg ngày 19/6/2015;

Can cü Thông tir s 41/2010/TT-BGDDT ngày 30/12/2010 cüa B truOng B Giáo dic va Dào tao v vic ban hành Diu 1 tru&ng tiu hçc và Thông tu s 50/2012/TT-BGDDT ngày 18/12/2012 v vic si:ra di, b sung Diu 40; b sung diêu 40a cüa Thông tu s 41/2010/TT-BGDDT ngày 30/12/2010 cUa B Giáo diic và Dào tao ban hành Diêu 1 truông Tiu h9c;

Can cur Thông tu s 12/20 1 1/TT- BGDDT ngày 28/3/2011 cüa B truàng B Giáo diic và Dào tao ye vic ban hãnh Diu 1 tru?ng THCS, THPT và trung ph6 thông có nhiu cp h9c;

Can cü Thông tu s 11/2014/IT-BGDDT ngày 18/4/20 14 và duçic süa di b sung tai Thông tu so 05/201 8/TT-BGDDT ngày 28/02/2018 cüa B truong B Giáo d1uc và Dào tao ye vic ban hành Quy ch tuyên sinh trung hc Co sâ và tuyn sinh trung hçc ph thông;

Can cü Thông tix s 30/2014/TT-BGDDT ngày 28/8/2014 cüa B truô'ng B Giáo diuc và Dào tao v vic ban hành Quy djnh ye vic dánh giá, xêp loai hçc sinh tiu hoc; Thông tu 22/2016/TT-BGDDT, ngày 22/9/2016 cUa B Giáo dic và Dào tao ye vic si:ra dôi, bô sung mt s diêu cüa Quy djnh dánh giá h9c sinh tiu hçc ban hành kern theo Thông tu s 30/2014/TT-BGDDT ngày 28/8/2014;

Can cü Thông tu s 23/2016/YT-BGDDT ngày 13/10/20 16 cüa B truông Bô Giáo diuc và Dào tao v vic ban hành Quy djnh v t chuic và hoat dng thanh tra

cáckthi; Can cü Thông tu s 03/2018/fl-BGDDT ngày 29/01/2018 cüa B tru&ng BO

Giáo diuc và Dào tao ye vic ban hành quy djnh ye giáo duc hôa nhp dôi vi ngui khuyt tat; Thông tu s 01/2019/TT-BLDTBXH ngày 02/01/2019 cüa BO Lao dng - Thuong binh va Xâ hi quy djnh v vic xác djnh mirc d khuyêt tt do Hi dông xác dnh murc d khuyt ttt thrc hin;

Can cur Quyêt djnh s 924/QD-UBND ngày 16/4/2019 cüa UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu v vic Phé duyt phuong an và k hoach thi trung h9c phô thông quc gia narn 2019, xét t& nghip Trung h9c co s& nam hQc 2018-20 19 Va tuyn sinh các lap du cp narn h9c 20 19-2020;

S& c L9 /QD-UBND

Page 2: U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT ......2019/05/30  · AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM PHO VUNG TAU Dôc 1p - Ti do - Hnh phñc PHUONG AN Tuyn sinh I&p 6

Xét d nghj cüa Tnthng Phông Giáo dçic và Dào to thành ph VQng Tàu tai ThtrI'nh s 3%'TTr-PGDDT ngày 22. tháng 5 näm 2019,

QUYET DINH:

Diêu 1. Phê duyt "Phixcmg an tuyn sinh ló'p 6 ngun trithng Trung h9c co sâ Nguyn An Ninh thành ph VUng Tàu, näm h9c 2019-2020" (dInh kern Phu'crng an).

I3iu 2. Truong Phông Giáo diie và Dào to có trách nhim chü trI, pMi hçTp vOi cac ngành chirc nng, Uy ban nhân dan các phumg, xã trin khai th%rc hin "Phuo'ng an tuyn sinh 1p 6 ngun trung Trung hc c sâ Nguyn An Ninh thành pM Vüng Tàu, näm hc 20 19-2020" theo dung quy djnh hin hành.

Diu 3. Chánh Van phông HDND va UBND thành pM Vüng Tàu, Trung eac Phông: Giáo due và Dào tao, Tài chinh - K hoch, Y t, Van hOa và Thông tin, Trueing Cong an thành pM Vüng Tàu, Chü tjch UBND các phung, xä và Hiu triRng các trung Tiu hçc, truTng Trung h9c ca s Nguyn An Ninh, các cc quan, dcm vj lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!.

TM. UY BAN NHAN DAN CHU T!CH

PHó CH1 TI

Ncri nhân: - Nhi.r diu 3; - S Giáo die và Dào tao tinh BR-VT (b/c); - Thuong trirc Thành Uy, HDND TPVT (b/c); - Chñ tjch, PCT UBND TPVT; - Ban Tuyên giáo Thành üy; - UBMrI'QVN và các Doàn th TPVT; - Ban VHXH - HDND TPVT; - Các phOng, dan vj lien quan; - UBND các phuàng, xà; - Liru: VT, TH, P.GDDT. / - Nguyn Thi Thu liming

Page 3: U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT ......2019/05/30  · AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM PHO VUNG TAU Dôc 1p - Ti do - Hnh phñc PHUONG AN Tuyn sinh I&p 6

AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM PHO VUNG TAU Dôc 1p - Ti do - Hnh phñc

PHUONG AN Tuyn sinh I&p 6 ngun tru'ô'ng Trung hQc co' so' Nguyn An Ninh

thành phô Vung Thu, näm hQc 2019 - 2020 (Ban hành kern theo Quye"t dinh SO255,/QD-UBND, ngàytU//5/2O19

cia Uy ban nhân dan thànhphô Vung Tàu)

i. CAN CPHAPL

1. Nghj djnh s 127/20181ND-Cp ngày 21/9/2018 cüa ChInh phü v quy dinh trách nhiêm quãn 1 nhà nuóc v giáo dçic; Thông tu lien tjch so 11 /2015/TTLT-BGDDTBNV ngày 29/5/20 15 cüa B Giáo dc và Dào tao và Bô Nôi vii v viêc hu&ng dn chüc nAng, nhim v1i, quyn han và co' câu to chrc cüa SO' Giáo dic và Dâo tao thuc Uy ban nhân dan tinh, thành ph trirc thuc Trung uo'ng, Phông Giáo diic và Dao tao thuc U ban nhân dan huyn, qun, thj xä, thânh ph thuôc tinh;

2. Thông tu s 41/2010/TT-BGDDT ngày 30/12/2010 cüa B Giáo diic và Dâo tao ye vic ban hành Diu 1 truO'ng tiu hc và Thông tu' so 50/2012/TT-BGDDT ngày 18/12/2012 v viêc sra di, bô sung Diu 40; bô sung diêu 40a cUa Thông tu sé 41/2010/TT-BGDDT ngày 30/12/2010 cüa B Giáo duc và Dào tao ban hành Diu 1 tnrO'ng Tiu hoc;

3. Thông tu s 12/201 1/TT- BGDDT ngày 28/3/2011 cüa B Giáo d1jc và Dão tao ye vic ban hành Diu 1 tniO'ng THCS, THPT và tnrO'ng ph thông có nhiêu cap hoc;

4. Thông tu' s 11/2014/TT-BGDDT ngày 18/4/20 14 và ducic s1ra di b sung tai Thông tu s6 05/201 8/TT-BGDDT ngày 28/02/2018 cüa B Giáo dc và Dào tao v vic ban hành Quy ch tuyn sinh trung hc ccr sO' và tuyên sinh trung hc ph thông;

5. Thông tu s 30/2014/TT-BGDDT ngày 28/8/2014 cüa B Giáo dc và Dào tao v vic ban hành Quy djnh v vic dánh giá, xp loai hc sinh tiu hoc; Thông tir s 22/2016/TT-BGDf)T ngày 22/9/2016 cüa B Giáo dc và E)ao tao v viêc sira di, b sung môt s diu cüa Quy djnh dánh giá hc sinh tiëu hgc ban hành kern theo Thông tu s 30/2014/TT-BGDDT ngày 28/8/20 14;

6. Thông tu s 23/2016/TT-BGDDT ngày 13/10/2016 cüa B Giáo dçic và Dao tao v vic ban hânh Quy dnh v t chirc vá boat dông thanh tra các k' thi;

7. Thông tu s 03/2018/TT-BQDDT ngày 29/01/2018 B Giáo dic Va Dào t?o v vic ban hành quy djnh ye giáo dc hOa nhp dôi vO'i nguO'i khuyét tat; Thông tu s 01/2019/TT-BLDTBXH ngày 02/01/2019 cüa B Lao dng - Thucmg binh và xä hi quy dnh v vic xác djnh müc d khuyt tt do Hi dông xác dinh mirc d khuyêt tt thirc hin;

1

Page 4: U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT ......2019/05/30  · AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM PHO VUNG TAU Dôc 1p - Ti do - Hnh phñc PHUONG AN Tuyn sinh I&p 6

Quyt djnh s 924/QD-UBND ngày 16/4/2019 cüa UBND tinh Ba Rja - àu ye vic Phê duyt phucmg an và k hoach thi trung hQc ph thông

Ia näm 2019, xét tEt nghip Trung hçc cci s 11am h9c 2018-2019 và tuyên các 1p dâu cap nam h9c 20 19-2020;

9. Quyt djnh s 1924/QD-UBND ngày 03/5/20 19 cüa Uy ban Nhân dan thành phô Vüng Tàu ye vic ban hành Phuo'ng an và k hoach xét cong nhn hoàn thành chucmg trInh Tiêu h9c, xét t& nghiêp Trung h9c CG sâ (ph thông Va bô tñc) näm h9c 2018-2019; tuyn sinh vào các tuyn sinh vào các hrp mâm non, lop 1 và Irp 6 näm hoc 20 19-2020 trên dja bàn thành pM Vüng Tàu.

II. NHU'NG VAN DE CHUNG

1. Chñ trirong

a) Tuyn sinh vào hrp 6 ngun nhm phát hin và tuyn ch9n nhthig hpc sinh có phâm chat dao düc t&, có näng lirc tu duy và tip cn chuo'ng trInh pM thông nâng cao, tao tin dê cho vic h9c nãng khiu cp trung h9c pM thông, phát trin tài näng, dóng gop ngun nhân hrc cht 1uçng cao cho sir phát trin cüa dja phuo'ng, dt nuOc.

b) M lop 6 ngun tai truo'ng Trung h9c ca s Nguyn An Ninh theo djnh huáng và sr chi diao cña Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu t?i Quyêt djnh s 924/QD-UBND ngày 16/04/2019 và Uy ban nhân dan thành pM Vüng Tàu tai Quyêt djnh s 1924/QD-UBND ngày 03/05/2019.

c) Vic tuyn sinh lap 6 ngun tnrmg Trung h9c c sa Nguyn An Ninh duçc thixc hin theo nguyen v9ng cüa phi huynh h9c sinh Va sr tir nguyen cüa hoc sinh.

2. Di tuQ'ng, diu kin dir tuyên

a) Hoc sinh tiu h9c trong do tui quy djnh, duc cong nhn "da hoàn thành chuxo'ng trmnh tiu h9c".

b) Co h khtu thithng trü ho.c hçc tiu hc 03 näm tr& len tai thành pM Vüng Tàu.

c) Kt qua h9c cp tiu h9c

- Kt qua nãm h9c lOp 3, 4: H9c sinh hoàn thành xut sc các ni dung h9c tp yà rèn 1uyn: kt qua dánh giá các mon h9c dat Hoàn thành tot, các näng hjc, phm chit dat Tt; bài kim tra djnh k' cui näm h9c các mon hçc dat 9,0 diem tra len.

- K& qua nàm h9c lap 5:

+ Hçc sinh hoàn thành xut sc các ni dung hoc tp vá rèn 1uyn: Két qua dánh giá cãc mOn hçc dat Hoàn thành tot; các nàng hrc, phâm chat dat TOt; bài kim tra djnh k' cui näm hçc các mon h9c dat 9,0 diem tra len.

2

Page 5: U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT ......2019/05/30  · AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM PHO VUNG TAU Dôc 1p - Ti do - Hnh phñc PHUONG AN Tuyn sinh I&p 6

+ Tong diem bài kiêm tra djnh k' cuoi näm he cüa hai bO mon Toán và êng Vit dat 19,0 dim tth len.

d) CO dU h sor d%r tuyn theo quy djnh.

3. Phirong thu'c tuyn sinh

Thy vào tInh hInh thirc th h9c sinh clang k3 dir tuyn, s th chirc theo hInh thirc xét tuyn hoc xét tuyn k& hcip khão sat nàng Iirc h9c sinh tiu h9c, C11 th:

Xét trüng tuyn theo k& qua cui näm cüa h9c sinh tai các lap 3, 4, 5 Va tong diem kiêm tra cu& näm hQc lap 4, 5 cUa hai mon Toán, Ting Vit. Dng thai, thirc hin xét theo thtr tir ru tiên khi các h9c sinh có dim bang nhau. Sau khi thirc hien xét tuyên dam bào dü s hxcing hQc sinh theo chi tiëu d ra thi k& thüc tuyén sinh.

Nu nhiu hc sinh cO dim bang nhau, nhi.rng s krcmg vtiçit qua chi tiêu thI tiên hành buic tiêp theo là kháo sat nàng lrc h9c sinh tiêu hQc bang ting Anh dôi vai nMng hQc sinh có dim bAng nhau d chn dü s hrcing theo chi tiêu tuyên sinh.

4. Ho so' dtr tuyn

a) Dcm xin dij tuyn vào lap 6 ngun (theo mu), có chU k3 cüa b hoc mçvà hQc sinh;

b) Bàn chInh h9c b, có xac nhân hoàn thành chuang trInh tiu h9c; bàn sao giây khai sinh;

c) Bàn sao h khAu thuang ti-Ci trên dja bàn thành pM Vüng Tàu. d) GiAy t xac nhn di ttIng huang ch dO i.ru tiên khi dim bAng nhau

theo thr tir quy djnh tai phAn III - miic 3 - diem b (nu Ca). S. CM tiêu tuyn sinh: S luqng tuyn 05 lap! 190 h9c sinh. III. NO! DUNG TUYEN sIN!!

1. Oja dim nhn M so', thrc hin xét tuyn, cong b kt qua

Trirang THCS Nguyn An Ninh, s 01 di.rang Nguyn Van Cir, Phung 9 thành phô Vüng Thu.

2. ThO'i gian xét tuyn

- Nhn M sor clang k3 di,r tuyn: Tfr 8h00 ngày 30/5/2019 dn 16h00 ngày 31/5/2019.

- HOi dng xét tuyn lam vic tr Th30 ngày 05/6/2019.

- Thông báo k& qua xét tuyn (buâc 1, 2) và cOng M danh sách h9c sinh tham gia khao sat näng lirc (nu có): Ngay 08/6/2019.

- HOi dng thirc hin khào sat näng lirc h9c sinh tiu hçc (nu cO): HOi dng th chirc khão sat näng 1irc lam vic ngày 21/6/2019 - thir nàm (hQc sinh có

3

Page 6: U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT ......2019/05/30  · AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM PHO VUNG TAU Dôc 1p - Ti do - Hnh phñc PHUONG AN Tuyn sinh I&p 6

inc 7h30 d duac hung dn vào phông kháo sat). Thông báo kt qua khão A4tvao ngày 28/6/20 19.

- Phüc klião và cong bô kêt qua phüc khäo hoàn thânh ngày 08/7/2019. Các tri.r&ng tiêu h9c nhn h so cüa h9c sinh không trUng tuyn lap 6 ngun vào ngày 08/7/2019 (tr 14h00 dn 16h00).

3. Nguyen tc xét tuyn và tróng tuyn

a) H9c sinh duç'c dàng k tham d k' tuyn sinh lap 6 ngun khi h so d? tuyên phü hcip vth diêu kin dir tuyên.

b) TrInh tu thuc hiên tuyn sinh:

- Btro'c thu nht: Sr tuyén.

Thirc hin so tuyn theo h so dij tuyn cüa hQc sinh v d& Wcmg, diêu kin dir tuyên duçc quy djnh tai phn II- mic 2, 4.

- Birôc thur hai: Xét tuyén.

Xét tuyn tir cao xung thp theo dim tng cong cüa hai b mon Toán vâ Tiêng Vit lap 4, 5 (trong do dim iap 5 h sO 2). DOng thci, thrc hin ché d sp xp tWr tir uu tiên khi có dim bang nhau d6i vâi các dOi ttxcmg:

(1) H9c sinh có näng hrc ting Anh:

H9c sinh có näng 1irc ting Anh theo quy djnh tai Quyt djnh s 1400/QD-TTg ngày 30/9/2008 cüa Thu tuOng ChInh phU v vic phé duyt D an "Day h9c ngoi ngU trong h th6ng giáo diic quc dan giai doan 2008-2020"; Thông tu 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cüa cUa B tnxâng Bô Giáo diic và Dão tao ye vic ban hành khung nàng lrc ngoai ngü 6 bc dung cho Vit Nam, c1i th: Xét hc sinh dt trInh dO ting Anh Bc 1 (Al) trâ len theo Khung trinh dO näng Iirc ngoai ng& do Hip hOi các th chüc khão thI ngoi ng& châu Au ban bath, di.rc cp bai các Trung tam ngoai ngLt hyp pháp, duçic quc t cong nhan.

(2) H9c sinh có näng 1irc v các ITnh v.rc: Van hóa, van ngh, th diic th thao, khoa h9c k5 thuat do nganh Giáo diic và Dào tao th chirc hoc dng to chirc, dixcc cap quOc gia cOng than.

(3) Con lit Si; con thi.rcing binh, bnh binh có t l mt sirc lao dng tü 81% trâ len; con cüa ngiri duçic cp "Giy chrng nhan nglr1i hii&ng chInh sách nhu thuong binh ma nguai di.rçc cap Giây chrng nhan ngtthi huang chInh sách nhi.r thuong binh bj suy giãm khã nang lao dng 81% tra len".

(4) Con cüa Anh hung lirc lucmg vu trang, con cUa Anh hUng lao dng; con cUa Ba mc Vit Nam anh hUng; con thtrong binh mt sirc lao dng duâi 81%; con bnh binh mt si.'rc lao dng duâi 81%; con cUa ngthi duçic cp "Giy chirng than nguai huang chInh sách nhu thuong binh ma ngui duçc cAp GiAy chthig than ngirai hrnrng chInh sách nhix thuong binh bj suy giãm khá näng lao dOng duâi 81%".

(5) Con cUa ngu&i dan tOe thiu s6; con cUa hO gia dInh ngheo (chuAn quc gia, chuân tith); h9c sinh dang sinh sng, h9c tp a xa Long Son.

Page 7: U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT ......2019/05/30  · AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM PHO VUNG TAU Dôc 1p - Ti do - Hnh phñc PHUONG AN Tuyn sinh I&p 6

-.--. 1

\6) Con cUa b dôi, kim ngu dang lam vic tai Trung Sa, Hoàng Sa và nDK1.

Sau khi thirc hin xét tuyn, nu dam báo dU s6 hrcing h9c sinh theo chi ra thl kêt thi'ic tuyn sinh.

- Biróc thu ba: Khão sat Hang Iirc.

Tin hành khi thng sé h9c sinh có dim bang nhau vuçit qua chi tiêu tuyn

Di tucmg khão sat: Chi khào sat nhttng hc sinh có dim bang nhau.

Ni dung khão sat: Vn diing näng lirc tng hcip du9c hInh thành sau khi hoe xong các mon h9c cp tiu hpc (chü yu lop 5) d trá lO'i câu hOi hoc lam bài tp bang ting Anh.

Hinh thi.rc, thi gian khào sat: Bài trc nghim trong thi gian 30 phñt.

4. Xét tuyn b sung vã chuyn ra khöi lO'p ngun

Hang näm, PhOng Giáo dc và Dào t?o thirc hin tuyn b sung vào lOp 7, 8, 9 ngun nhttng h9c sinh có thành tIch xuât sc trong h9c tap, trong các cuc thi do ngành giáo due và dao tao th chirc hoc ding t chirc; dông thO'i chuyên ra khôi lOp ngun nhüng hpc sinh không dáp üig duçic yêu cu dê ra dôi vi lOp nguôn.

IV. TO CH1C THUC HhIN

1. Phông Giáo d.ic và Dào tto a) Xây dirng chi tiêu, dir thào phuo'ng an xét tuyn, xin kin SO' Giáo

diic và Dào tao d drnc huo'ng dan, trinh Uy ban nhân dan Thành phô phê duyt "Phtxccng an tuyn sinh lOp 6 ngun tnrO'ng Trung hc co' s& Nguyn An Ninh thành phô Vüng Tàu, näm h9c 20 19-2020".

b) Ban hành Quyt dinh thành 1p Hi dng tuyn sinh gm: 01 Chii tjch là Phó Trrnmg phông; 01 dn 02 Phó chü tjch là Hiu truO'ng Trung hçc ca so'

Nguyn An Ninh, Hiu truO'ng 01 truO'ng tiu h9C; 01Thu k là Phó Hiu tnrOng trumg Trung h9c co' sO' Nguyn An Ninh hoc th truó'ng chuyên môn; 03 den 04 Uy viên là giáo viên, tng s thành viên cüa Hi dng là 07 ngu'O'i và các nhân viên t phiic vi.

c) Ban hành Quyt djnh thành lap Ban ra d, Ban coi thi, chm thi; Hi dng phüc khào. Thành viên các Ban ra d, coi thi, chm thi và Hi dông phic kháo bao gm cp Tiu h9c và Trung h9c Ca sO'.

d) Chi dao các truO'ng Tiu hgc tuyên truyn, tu vn, giñp do' h9c sinh Va ph huynh h9c sinh tim hiu phuang thO'c tuyn sinh lap 6 nguôn, 1p ho so' dr tuyn nôp v trnO'ng Trung hoc Ca sO' Nguyn An Ninh dñng thO'i gian quy djnh.

e) PhOng Giáo diic và Dào tao chju trách nhim cOng nhn kt qua tuyn sinh theo Phuang an d du?c Uy ban nhân dan Thành phô phé duyt.

f) Thuc hiên thng kê, bao cáo SO' Giáo diic và Dao tao, Uy ban nhân dan Thành phô v tInh hInh và kêt qua tuyn sinh lOp 6 ngun truO'ng Trung hpc co'

sO' Nguyn An Ninh.

sinh.

5

Page 8: U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT ......2019/05/30  · AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM PHO VUNG TAU Dôc 1p - Ti do - Hnh phñc PHUONG AN Tuyn sinh I&p 6

Uy ban nhân dan các phu*ng, xA

Tuyên tmyn sâu rông chü truung, dnh huàng, quy djnh v k tuyn 6 nguôn trung Trung h9c co' si Nguyn An Ninh näm hçc 2019-2020

quân chCing nhân dan trên dja bàn duçc bi& và dông thun; dng thai thy duic tInh nghiêm tüc, khách quan, cong bang cho h9c sinh và phi huynh h9c sinh trong cong tác tuyên sinh, trong vic tuyn ch9n nhung hçc sinh Co phm chat dao dü'c tot, cO näng hrc tu duy và tiêp cn chLrollg trinh ph thông nâng cao, tao tiên dé cho viêc hoc näng khiu 0' cp trung h9c ph thOng, phát triên tài näng, dóng gOp nguôn nhân 1irc chit hrc'ng cao cho si,r phát trin cüa dja phuo'ng, dat nuó'c.

b) Uy ban nhân dan PhuO'ng 9 chi do, giao nhim cho các ban ngành, doàn th cüa phithng phi hcp dam báo an ninh, an toàn tuyt di cho Hi dng tuyên sinh lop 6 ngun.

3. Cãc phOng, ban thuc UBND thãnh phô

Ph& hcp v0'i PhOng Giáo dc và Dào t?o, Uy ban nhân dan các phu0'ng, xä tuyên truyn, trin khai thtrc hin tM Phucrng an tuyn sinh lOp 6 ngun näm hoc 2019-2020. Xác nhn ch d uu tiên, cung cp thông tin v no'i cu tri1 thirc cüa h9c sinh trén dja bàn, dam báo chInh xac, khách quan.

4. Cäc truô'ng Tiu hQc

T chirc tuyên truyn, hu0'ng dn h9c sinh và phi huynh hçc sinh tim hiu phu'crng thüc kr tuyn sinh lap 6 ngun. Lp h so' dir tuyn chInh xác, dung th0'i gian quy djnh, ntp h so' v tru0'ng Trung h9c co' s0' Nguyn An Ninh (dInh kèm file danh sách chuyn v dja chi thcsnguyenanninhgmai1.com), dông thO'i nhn lai h so' cüa nhüng h9c sinh không trñng tuyn.

5. Tru'O'ng THCS Nguyn An Ninh

Thrc hin sir chi do, huO'ng dn cüa Phông Giáo dc và Dào tao. Chun bj Mt v co' s0' vt cht, nhân sir, các diu kin phic v1i Hi dông tuyên sinh; phi hçp các 1irc luçmg trong và ngoài nhà tnthng dam bão an ninh, an toàn cho cong tác tuyn sinh.

Phân cOng thành viên th phiic vi tip nhn h so' dir tuyên tii các tru'0'ng Tiu hoc, bão quàn h so' trong qua trInh Hi dng tuyn sinh lam viêc, bàn giao h so' nhüng h9c sinh khOng triing tuyn v các truO'ng Tiu h9c theo các mOc th0'i gian cüa Phuo'ng an.

Uy ban nhân dan thành ph Vüng Tàu giao Phông Giáo diic và Dào t?o chü trI, M chirc trin khai, pMi hçp v0'i các co' quan chrc näng, phOng ban, Uy ban nhân dan các phu0'ng xã, hu0'ng dn các tru0'ng Tiêu hQc Va tru0'ng Trung h9c co' s0' Nguyn An Ninh thirc hin nghiëm tüc ni dung Phuo'ng an; dông thO'i thng hçp báo cáo các cp theo quy djnh./,

6