29
15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 3 U OVOM BROJU SKUP[TINA @UPANIJE * 3. sjednica 15. srpnja 2005. godine: Nastavljeno konstituiranje `upanijskih tijela VIJE]NICI SU PITALI POGLAVARSTVO @UPANIJE * Na 3. sjednici 22. srpnja 2005. godine: Nastavlja se privatizacija trgova~kih dru{tava vodnog gospodarstva * Na 4. sjednici 9. rujna 2005.: Zapu{tena kanalska mre`a pogoduje poplavama SUSRETI I SASTANCI * Potpisani ugovori o izvo|enju radova na ure|enju detaljne kanalske mre`e * Rukometa{i kod `upana Bubala * Zamjenik `upana Buri} primio izaslanstvo Olimpijade starih {portova * Predavanje prof.dr.sc. Jadranka Bendekovi}a DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI * Najavljen program proslave Dana pobjede * Sve~ano obilje`ena deseta obljetnica "Oluje", Dan pobjede i domovinske zahvalnosti * Polo`eni vijenci u spomen na pale policajce u Dalju * Podignuto spomen obilje`je stradalima u Erdutu SKUPOVI, SVE^ANOSTI I MANIFESTACIJE * Zamjenik `upana Buri} otvorio 33. Olimpijadu starih {portova * Otvorena jubilarna Baranjska likovna kolonija 2005. * Sve~anost potpaljivanja vapnenih pe}i u osje~koj [e}erani * Obilje`en Dan Op}ine Marijanci * Temeljni kamen za crkvu Sv. Antuna u Suzi * @upanija sudjelovala na manifestaciji Eko-etno Hrvatska ME\UNARODNI KONTAKTI * Novi voditelj Misije OESS-a na radnom ru~ku s predstavnicima @upanije * Zamjenik `upana primio izaslanstvo Svjetske ribolovne organizacije * @upan Bubalo s austrijskim poduzetnicima * Na Skup{tini Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava u Pe~uhu: O zajedni~kim projektima Osje~ko-baranjske `upanije i @upanije Baranja PODSJE]AMO NA PROPISE * Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tr`i{tu plina * Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi * Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemlji{tu * Zakon o dr`avnim slu`benicima

U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 3

U OVOM BROJU

SKUP[TINA @UPANIJE* 3. sjednica 15. srpnja 2005. godine: Nastavljeno konstituiranje `upanijskih tijela

VIJE]NICI SU PITALI

POGLAVARSTVO @UPANIJE* Na 3. sjednici 22. srpnja 2005. godine: Nastavlja se privatizacija trgova~kih dru{tava vodnoggospodarstva * Na 4. sjednici 9. rujna 2005.: Zapu{tena kanalska mre`a pogoduje poplavama

SUSRETI I SASTANCI* Potpisani ugovori o izvo|enju radova na ure|enju detaljne kanalske mre`e * Rukometa{i kod

`upana Bubala * Zamjenik `upana Buri} primio izaslanstvo Olimpijade starih {portova* Predavanje prof.dr.sc. Jadranka Bendekovi}a

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI* Najavljen program proslave Dana pobjede * Sve~ano obilje`ena deseta obljetnica "Oluje",

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti * Polo`eni vijenci u spomen na pale policajce u Dalju* Podignuto spomen obilje`je stradalima u Erdutu

SKUPOVI, SVE^ANOSTI I MANIFESTACIJE* Zamjenik `upana Buri} otvorio 33. Olimpijadu starih {portova * Otvorena jubilarna Baranjska

likovna kolonija 2005. * Sve~anost potpaljivanja vapnenih pe}i u osje~koj [e}erani* Obilje`en Dan Op}ine Marijanci * Temeljni kamen za crkvu Sv. Antuna u Suzi

* @upanija sudjelovala na manifestaciji Eko-etno Hrvatska

ME\UNARODNI KONTAKTI* Novi voditelj Misije OESS-a na radnom ru~ku s predstavnicima @upanije

* Zamjenik `upana primio izaslanstvo Svjetske ribolovne organizacije* @upan Bubalo s austrijskim poduzetnicima

* Na Skup{tini Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava u Pe~uhu: O zajedni~kim projektimaOsje~ko-baranjske `upanije i @upanije Baranja

PODSJE]AMO NA PROPISE* Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tr`i{tu plina * Zakon o izmjenama i dopunamaZakona o javnoj nabavi * Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemlji{tu

* Zakon o dr`avnim slu`benicima

Page 2: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

3. sjednica15. srpnja 2005.3. sjednica3. sjednica15. srpnja 2005.15. srpnja 2005.3. sjednica15. srpnja 2005.3. sjednica3. sjednica15. srpnja 2005.15. srpnja 2005.

NASTAVLJENOKONSTITUIRANJE

@UPANIJSKIH TIJELA

Tre}a po redu sjednica @upanijske skup{tine novoga mandata, posljednja pred ljeto, odr`ana je u Velikojvije}nici @upanijske skup{tine u Osijeku 15. srpnja, radi nastavka postupka izbora ~lanova Poglavarstva,imenovanja radnih tijela te ~lanova upravnih tijela ustanova. U tim okvirima prije usvajanja dnevnog reda vije}nikJovo Vukovi} predlo`io je da se u dnevni red uvrsti izbor drugog zamjenika ̀ upana i to iz reda srpske nacionalnemanjine. S tim u svezi `upan Kre{imir Bubalo podsjetio je na 1. i 2. sjednicu Skup{tine, na kojima je biloponu|eno mjesto jednog od zamjenika `upana srpskoj etni~koj zajednici, {to tada nije prihva}eno. Budu}i da suu pripremi izmjene Zakona o lokalnoj i podru~noj (regionalnoj) samoupravi kojima }e biti predvi|en izbor i vi{eod dva zamjenika, `upan Bubalo je predlo`io da se vije}nik SDSS-a Mile Horvat za sada izabere za ~lanaPoglavarstva, a da se s izborom jo{ dva zamjenika `upana pri~eka do jeseni odnosno do izmjene propisa.

Vije}nik Vlado Juki} izrazio je spremnost HSP-a da po{tuje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjinakao i da, u uvome trenutku, podr`i izbor predstavnika srpske nacionalne manjine za ~lana Poglavarstva, dok }ena jednoj od sljede}ih sjednica, nakon izmjena propisa, biti mogu}e izabrati jo{ dva zamjenika `upana, od kojihsvakako jednoga iz reda HSP-a kao dijela vladaju}e koalicije.

Vije}nik Pavo [ar~evi} izrazio je stav HSS-a da ne postoje zapreke izboru zamjenika ̀ upana iz reda srpskenacionalne manjine, {to su podr`ali Zvonko Erak, u ime Kluba vije}nika SDP-a i Josip Salapi}, u ime Klubavije}nika HDZ-a.

Nastavno, tajnik @upanije mr.sc. Davor Brun~i} je izvijestio vije}nike da je Vlada Republike Hrvatskeuputila u proceduru Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj i podru~noj (regionalnoj) samoupravi po kojem }e seodredba koja se odnosi na zamjenike op}inskih na~elnika, gradona~elnika i `upana izmijeniti tako da }e bitipredvi|en izbor "u pravilu" dva zamjenika, koja formulacija omogu}ava i izbor ve}eg broja zamjenika.

Nakon stanke u kojoj su obavljene konzultacije klubova, vije}nik Jovo Vukovi}, u ime Kluba vije}nikaSDSS-a, prihvatio je prijedlog da se pod to~kom 3. izabere ~lan Poglavarstva iz reda predstavnika srpskenacionalne manjine, te da se izbor zamjenika `upana odgodi do jeseni.

Nakon toga, Skup{tina je prihvatila predlo`ene dopune te utvrdila dnevni red koji je obuhvatio: 1. Izvje{}e Mandatne komisije 2. Usvajanje zapisnika 1. i 2. sjednice Skup{tine @upanije 3. Izbor ~lanova Poglavarstva Osje~ko-baranjske `upanije 4. Izvje{}e Mandatne komisije 5. Pitanja i prijedlozi vije}nika 6. Izvje{}a o poslovanju trgova~kih dru{tava u su/vlasni{tvu Osje~ko-baranjske `upanije u 2004. godini a) Kara{ica-Vu~ica d.d. Donji Miholjac b) Odvodnja d.d. Darda c) Vuka d.d. Osijek d) Cesting d.o.o. Osijek 7. Izvje{}e o poslovanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. za 2004. godinu

Page 3: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 5

8. Izvje{}e o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2004. godini 9. Izvje{}e o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog kri`a Dru{tva Crvenog kri`a Osje~ko-baranjske `upanije

za 2004. godinu10. Prijedlog Programa aktivnosti i mjera za unaprje|enje stanja prostora i okoli{a lokacija naseljenih Romima

za Osje~ko-baranjsku `upaniju11. Prijedlog rje{enja o odobrenju ~iste sje~e {ume a) Prijedlog Rje{enja o odobrenju ~iste sje~e {ume u [umariji Osijek, gospodarskoj jedinici "Osje~ke nizinske

{ume" b) Prijedlog Rje{enja o odobrenju ~iste sje~e {ume u [umariji \akovo, gospodarskoj jedinici "\akova~ki

lugovi i gajevi" c) Prijedlog Rje{enja o odobrenju ~iste sje~e {ume u [umariji \akovo, gospodarskoj jedinici "Kujnjak-Rakovac

Ma~kovac"12. Prijedlog Rje{enja o odobrenju ~iste sje~e {ume u [umariji Osijek, gospodarskoj jedinici "Osje~ke podravske

{ume"13. Prijedlog Rje{enja o odobrenju djelomi~ne sje~e {ume u gospodarskoj jedinici "Krndija seonska"14. Prijedlog rje{enja o imenovanju predsjednika i ~lanova radnih tijela a) Prijedlog Rje{enja o imenovanju predsjednika i ~lanova radnih tijela Skup{tine Osje~ko-baranjske `upanije b) Prijedlog Rje{enja o imenovanju predsjednika i ~lanova Odbora za priznanja Osje~ko-baranjske `upanije c) Prijedlog Rje{enja o imenovanju predsjednika i ~lanova Odbora za civilnu obranu Osje~ko-baranjske

`upanije d) Prijedlog Rje{enja o imenovanju voditelja i ~lanova @upanijskog eko-sto`era Osje~ko-baranjske `upanije15. Prijedlog rje{enja o razrje{enju i imenovanju predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a Centra za

profesionalnu rehabilitaciju Osijek16. Prijedlog rje{enja o razrje{enju i imenovanju ~lanova upravnih vije}a domova za starije i nemo}ne osobe a) Prijedlog rje{enja o razrje{enju i imenovanju predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a Doma za starije i

nemo}ne osobe Beli Manastir b) Prijedlog rje{enja o razrje{enju i imenovanju predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a Doma za starije i

nemo}ne osobe \akovo c) Prijedlog rje{enja o razrje{enju i imenovanju predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a Doma za starije i

nemo}ne osobe Osijek17. Prijedlog Zaklju~ka o predlaganju promjene ~lanova upravnih vije}a centara za socijalnu skrb na podru~ju

Osje~ko-baranjske `upanije18. Davanje mi{ljenja o prijedlogu za razrje{enje i imenovanje na~elnika Policijske uprave osje~ko-baranjske

Novi ~lanovi Poglavarstva

Bez rasprave, Skup{tina je prihvatila prijedlog `upana Bubala te za ~lanove Poglavarstva izabrala MiluHorvata (SDSS) i mr.sc. An|elka Li{nji}a (HSP).

Mile Horvat, dipl.iur. iz Kne`evih Vinograda, ro|en je 1959. u Kne`evim Vinogradima.Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveu~ili{ta J.J.Strossmayera u Osijeku gdje jestekao zvanje diplomiranog pravnika. Zaposlen je od 1985. godine u Lovnom {umskomgospodarstvu "Jelen", a od formiranja "Hrvatskih {uma" do danas radi u Hrvatskim{umama, Upravi {uma u Osijeku.

U svim mandatima @upanijske skup{tine Osje~ko-baranjske `upanije od 1997.godine biran je za vije}nika ovoga tijela. 2000. godine izabran je za pod`upana Osje~ko-baranjske ̀ upanije, a 2001. godine za zamjenika ̀ upana Osje~ko-baranjske ̀ upanije. Na

ovu du`nost ponovo je biran i 2004. godine. ^lan je Samostalne demokratske srpske stranke — SDSS.

Page 4: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

6 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

Skup{tina o poslovanju trgova~kihdru{tava u su/vlasni{tvu @upanije

Vije}nik Ivica ^eme komentirao je gubitaktrgova~kog dru{tva Kara{ica-Vu~ica d.d. i rekao dagubici nisu "alarmantni" te napomenuo da jePoglavarstvo trebalo prihvatiti Izvje{}e jednako kao iizvje{}a ostalih trgova~kih dru{tava. Pohvalio je

Upravu i radnike trgova~kog dru{tva Cesting kojekonstantno posluje s dobiti, a broj zaposlenih se izgodine u godinu pove}ava kao i iznos bruto pla}a. No,vije}nik je imao primjedbu na veliku zadu`enostCestinga d.o.o., premda je ona rezultat ulaganja uvisokokvalitetnu opremu.

Za vije}nika Stjepana Gardlika upitno jeposlovanje Odvodnje d.d. Darda, {to je vidljivo iz vrloniskih pla}a, te poslovanje Vuke d.d., poduze}a kojenije rasprodalo dio imovine. Vije}nik je bio mi{ljenjada bi umjesto lokalnih politi~ara, u nadzornimodborima trebali biti zastupljeni stru~njaci. Osim toga,vije}nik je primijetio da u izvje{}ima trgova~kihdru{tava nigdje ne stoji njihov anga`man na radovima

navodnjavanja poljoprivrednih povr{ina. Napomenuoje da je o~ekivao da }e realizacija programanavodnjavanja zapo~eti odmah te da }e @upanijaosigurati dio potrebnih sredstava.

Vije}nik [ar~evi}, u ime Klubavije}nika HSS-a, bio je mi{ljenja dasva izvje{}a treba prihvatiti. No,glede modela privatizacije, naglasioje da je primijenjen model koji je uvrijeme kad ga je predlagala biv{a`upanijska vlast bio kritiziran da bisada postao realan i u interesuzaposlenika. Uz to je napomenuo da nije bilo razlogada se postupak privatizacije ne provede jo{ pro{legodine.

Vije}nica Pavica Majdeni}, u imeKluba vije}nika HSU-a, tra`ila je dase i izvje{}e o poslovanju Kara{ice-Vu~ice d.d. prihvati, jer nasjednicama Nadzornog odbora nijeukazano na alarmantno poslovanje,nije bilo primjedbi na ni sjednicama@upanijske skup{tine, a gubitak jevelikim dijelom rezultat nenapla}ene slivne vodnenaknade.

Zamjenik `upana Dinko Buri} nije se slo`io sprijedlozima da se prihvati izvje{}e o poslovanjuKara{ice-Vu~ice d.d. zbog iskazanog gubitka od 410tisu}a kuna, jer bi to zna~ilo prihva}anje lo{egaposlovanja. Odgovaraju}i na ostale primjedbevije}nika, zamjenik `upana naglasio je da je Osje~ko-baranjska `upanija udvostru~ila navodnjavanepovr{ine u odnosu na 2002. godinu, a procesprivatizacije je pri kraju i od 2. lipnja ove godine@upanija vi{e nije ve}inski vlasnik ovih trgova~kihdru{tava. Privatizacija je provedena bez afera i na

Mr.sc. An|elko Li{nji} ro|en je 1960. godine. Osnovno i srednje obrazovanje stekaoje u Osijeku, gdje je 1979. upisao Studij elektrostrojarstva koji je zavr{io 1982. godine.Studij elektrotehnike, smjer telekomunikacije, zavr{io je na Fakultetu elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje u Splitu 1988. godine. Poslijediplomski znanstveni studij naFakultetu elektrotehnike i ra~unarstva u Zavodu za telekomunikacije i informatiku uZagrebu zavr{io je obranom magistarskog rada 2003. godine.

Po zavr{etku Studija zaposlio se u "HPT TKC Osijek" gdje je radio na poslovimaodr`avanja i eksploatacije AXE sustava, u mirnodopskim i ratnim uvjetima. Od velja~e1999. do rujna 2001. godine radio je u "Ericsson Spa Telecommunicationi Italia" u

Rimu, na testiranju i uvo|enju mobilnih i fiksnih telekomunikacijskih sustava nove generacije. Sada jezaposlen u Hrvatskom Telekomu, kao ekspert u Sektoru za razvitak nepokretne mre`e. Vodi projekte koji suvezani uz deregulaciju telekomunikacijskog tr`i{ta. Od 2002. godine obavlja i du`nost asistenta naElektrotehni~kom fakultetu u Osijeku. Autor je odnosno suautor vi{e stru~nih i znanstvenih radova.

U @upanijsku skup{tinu je izabran s liste Hrvatske stranke prava.

Page 5: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 7

zadovoljstvo svih zainteresiranih strana, naglasio jezamjenik `upana.

@upan Kre{imir Bubalo napomenuo je daSkup{tina ne mo`e tra`iti od Poglavarstva da izmijenidoneseni Zaklju~ak kojim je predlo`ilo da se Izvje{}eo poslovanju Kara{ice-Vu~ice ne prihvati. On jetako|er izrazio nezadovoljstvo poslovanjem Kara{ice-Vu~ice d.d.

Vije}nik Josip Salapi} je bio mi{ljenja da sugubici rezultat stanja u poduze}ima i odnosa na tr`i{tu,te da se u tom pogledu ne mogu uspore|ivati Kara{ica-Vu~ica d.d. i Cesting d.o.o. Vije}nik je tako|er rekaoda je u interesu @upanije imenovanje kompetentnih ikvalitetnih osoba u nadzornim odborima i upravnimvije}ima.

Potom se za rije~ javio direktor Kara{ice-Vu~iced.d. Jozo Korov koji je napomenuo da je u svomizvje{}u Nadzornom odboru i Poglavarstvu @upanijepojasnio razloge nastanka gubitka, no pravo jePoglavarstva da za gubitke smatra krivom Upravuodnosno direktora i da izvje{}e ne prihvati. No, on jeujedno naglasio da je Kara{ica-Vu~ica jedino stabilnotrgova~ko dru{tvo (iz prijeratnog razdoblja) napodru~ju Donjeg Miholjca koje s kvalitetnim ljudimai opremom koju ima mo`e uspje{no poslovati bezobzira tko }e biti na ~elu Dru{tva.

Komentiraju}i uspje{no poslovanje trgova~kogdru{tva Cesting d.o.o. vije}nik Ivica Bogadi postavioje pitanje pove}anih tro{kova usluga prijevoza, avije}nik Gardlik pitao je kada }e Cesting d.o.o.

zapo~eti radove na obilaznici okoGrada Na{ica. Na to je odgovoriodirektor Cestinga d.o.o. MarkoBagari}, koji se prvo zahvalio napohvalama i ~estitkama, a u svezi sraspravom vije}nika Ivice ^emea,napomenuo je da je to~an podatak ovisini zadu`enosti no pri tome treba

uzeti u obzir faktor zadu`enosti od 1,49 godina {tokazuje da zadu`enost zapravo nije velika, posebice sobzirom da je rije~ o vrlo povoljnim kreditima.

Na pitanje vije}nika Bogadija, Marko Bagari} jeodgovorio da u obrazlo`enju tro{kova stoji da sudirektno vezani uz pove}anje prihoda ostvarenog natr`i{tu i vremena u kojemu je trebalo odre|ene radoveizvesti te su unajmljeni i drugi kapaciteti koji su bili naraspolaganju na tr`i{tu. Vije}niku Gardliku odgovorioje da se Cesting d.o.o. ne bavi izgradnjom negoodr`avanjem cesta.

Slijedom prijedloga Poglavarstva, Skup{tina jeprihvatila sva podnesena izvje{}a osim Izvje{}adru{tva Kara{ica-Vu~ica d.d. Donji Miholjac.

Page 6: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

8 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

Prihva}eno Izvje{}e o poslovanjuTehnologijsko-razvojnog centra

Raspravljaju}i o djelovanju Tehnologijsko-razvojnog centra, vije}nik dr.sc. Ramir Risti} izrazioje zanimanje za efikasnost i isplativost poduzetni~kihinkubatora te iskustva drugih gradova i `upanija, kaoi pra}enje poduzetnika nakon izlaska iz inkubatora. Nato je odgovorio direktor Tehnologijsko-razvojnogcentra dr.sc. Ivan [tefani} koji je iznio iskustvaosje~kog Centra. Izvijestio je da je Centar vlastitomdjelatno{}u opremio inkubator veli~ine cca 1.000 m2

kroz koji je "pro{lo" dvadeset tvrtki i otvorenotridesetpet radnih mjesta u samom inkubatoru teposredno jo{ devedeset ~etiri radna mjesta. Premanjegovim saznanjima sve tvrtke jo{ uvijek posluju, a uusporedbi s istovrsnim centrima u drugim gradovimaTehnologijsko-razvojni centar Osijek bio je najbolji u2003. godini glede rezultata provedbe programa,rokova i pouzdanosti investicijskih studija. Centarposluje s tehnolo{ki najzahtjevnijim projektima, a zaslo`enije projekte realizacija traje i dulje od dvijegodine. Ivan [tefani} je tako|er rekao da je od 150zahtjeva za izradom projekata pripremljenadokumentacija za 30, od ~ega je polovica i financirana.Cilj je pomo}i poduzetnicima i kvantificirati rizik uranim fazama.

Pohvaljen rad Crvenog kri`a

Vije}nik Stjepan Gardlik uputio je ~estitke iizraze zahvalnosti za humanitarni dobrovoljni radHrvatskog Crvenog kri`a Dru{tva Crvenog kri`aOsje~ko-baranjske `upanije. Potom je sugerirao da sepriznanja dobrovoljnim davateljima krvi ubudu}euru~uju u najsve~anijim prigodama ocjenjuju}i da bi tobilo stimulativno i za potencijalne davatelje. S obziromda se neke aktivnosti koje provodi Crveni kri`napla}uju, vije}nik je postavio pitanje evidentiranjate~ajeva prve pomo}i kao prihoda. Na to je odgovorioravnatelj Milan \uki} koji se prvo zahvalio naizre~enim pohvalama, a potom pojasnio da suIzvje{}em Hrvatskog Crvenog kri`a Dru{tva Crvenogkri`a Osje~ko-baranjske `upanije prikazana samosredstva iz Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije, agradska dru{tva imaju i drugih prihoda kako izprora~una jedinica lokalne samouprave, tako i drugihinstitucija koje im povjeravaju provedbu odre|enihaktivnosti.

Unaprijediti stanje prostora iokoli{a lokacija naseljenih Romima

Vije}nik Stjepan Gardlik izrazio je zadovoljstvo

predlo`enim Programom aktivnosti i mjera zaunaprje|enje stanja prostora i okoli{a lokacijanaseljenih Romima za Osje~ko-baranjsku `upaniju te

rekao da je rije~ o materijalu koji pokazuje pozitivnupromjenu odnosa prema romskoj populaciji. Pri tomeje ocijenio da je potreban anga`man i samih Roma, aposebice predlo`io da se u naselju Vukojevci kodNa{ica izgradi nogostup radi pove}anja komunalnogstandarda, ali i pove}anja sigurnosti u prometu cestomNa{ice - \akovo. Vije}nik je tako|er mi{ljenja da@upanija treba biti koordinator u provedbi mjera iaktivnosti koje }e se provoditi u cilju pobolj{anjainfrastrukture i stambene izgradnje na podru~jimanaseljenim Romima.

O~ituju}i se o podnesenom prijedlogu, Skup{tinaje donijela Program aktivnosti i mjera za unaprje|enjestanja prostora i okoli{a lokacija naseljenih Romima zaOsje~ko-baranjsku `upaniju.

Imenovani ~lanoviradnih tijela

Nastavljaju}i postupak formiranja svojih radnihtijela Skup{tina je imenovala predsjednike i ~lanoveniza radnih tijela.

Tako su u Odbor za priznanja imenovaniKre{imir Bubalo, za predsjednika, mr.sc. DavorBrun~i}, @eljko ^iki, Vlado Jerbi}, DamirKaravidovi}, Ladislav Keler, Ante Kukavica, KatarinaPekanov, mr.sc. Nada Prli}, Verica Sikora, Daniel Srb,Marija [e{o, mr.sc. Vladimir [i{ljagi}, Ivica Zavr{kii dr.sc. Andrija Zdrav~evi}, za ~lanove.

U Odbor za civilnu obranu imenovani su dr.sc.Davor [amota, za predsjednika, Ru`ica Sli{kovi}-Bartoloti, za tajnika, Krunoslav I`akovi}, DamirJunu{i}, Vladimir Krajnovi}, Emil Landher, LjubomirNovoseli}, Berislav Pa{ali} i Snje`ana Sta{~ik, za~lanove.

Page 7: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 9

@upanijski eko-sto`er ~ine Kre{imir Bubalo,voditelj, Oliver Grigi}, Stipo Rimac i Ksenija Zbo`il,kao zamjenici voditelja te ~lanovi dr.sc. BorisAntunovi} (dr.sc. Drago Ru`i}, zamjenik), MarkoBagari} (Zdenko Maurus, zamjenik), Zvonko Ibriks(Verica Sikora, zamjenik), Darko Cviji} (StjepanRudan, zamjenik), Dra`en He}imovi} (Iva Babi},zamjenik), @arko Zeli} (Damir Re{etar, zamjenik),Nedjeljko Kova~i} (Dubravka Babi}, zamjenik),Ljubomir Novoseli} (Vladimir Vouk, zamjenik),Zlatko Maru{i} (Antonija ̂ uturi}, zamjenik), ZdravkoVuki} (Valerija Kasapovi}, zamjenik), Dragica Sopek(\uro Glava{, zamjenik) i Boro Knezovi} (IvanI{asegi, zamjenik).

U Komisiju za lokalnu samoupravu imenovanisu Damir Re{etar, za predsjednika, Vlado Jung, DamirJuri}, Antun Rimac i Darijan Rudan, za ~lanove; uKomisiju za javne slu`be Mate Radelji}, zapredsjednika, Ivica ^eme, Vlado Jung, Ante Kristi} iNevenka Red`ep, za ~lanove; u Komisiju za izbor iimenovanja dopunski Davor Boras i Ivanka Majbaum,za ~lanove; u Komisiju za financije i imovinsko-pravna pitanja Daniel Srb, za predsjednika, DavorBoras, Davorin Duman~i}, Stjepan Krznari} i MateRadelji}, za ~lanove; u Komisiju za gospodarskapitanja Zvonko Ibriks, za predsjednika, Zvonko Erak,Vlado Juki}, Antun Rimac i Pavo [ar~evi}, za~lanove; u Komisiju za prostorno ure|enje i za{tituokoli{a Antun Rimac, za predsjednika, Dane Bari{i},Ivica Bogadi, Ivan Cvitkovi} i Darijan Rudan, za

~lanove;

^lanovi Odbora za prosvjetu, kulturu iznanost postali su Stjepan Krznari}, predsjednik,Stjepan Gardlik, Mihalj Ger{tmajer, Sre}koLovrin~evi}, Mario Opa~ak, dr.sc. Zdenko Steiner iZdravko @ivkovi}, ~lanovi; Odbora za zdravstvo isocijalnu skrb Mate Radelji}, predsjednik, IvicaKozina, Ivica Mihaljevi}, Tibor Santo, mr.sc. Gordan[ari}, Ivona Tevelly i Zdravko @ivkovi}, ~lanovi, aOdbora za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja Ivica Zavr{ki, predsjednik, DavorBoras, Vlado Juki}, Josip Kompanovi}, Jandre Romi},Dra`en Srb i Mario Vinkovi}, ~lanovi.

Nova upravna vije}a u domovimaza starije i nemo}ne

Slijedom prijedloga Komisije za izbor iimenovanja, Skup{tina je promijenila dio ~lanovaupravnih vije}a domova za starije i nemo}ne koje onaimenuje. Tako su ~lanovi Upravnog vije}a Doma zastarije i nemo}ne osobe Beli Manastir kao predstavniciOsje~ko-baranjske `upanije postali @eljko Cickaj,@arko Zeli} i Anton Zovak, Upravnog vije}a Doma zastarije i nemo}ne osobe \akovo Maja Begovi}-Mitar,Boro Knezovi} i Zvonko Mrak, a Upravnog vije}aDoma za starije i nemo}ne osobe Osijek Ivana Kelava,Ksenija Zbo`il i Hrvoje @abarovi}.

Page 8: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

10 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

Skup{tina o razrje{enju i imenovanjuna~elnika Policijske uprave

U povodu predlo`enog Zaklju~kaKomisije za izbor i imenovanjavije}nik Ivica Zavr{ki sugerirao jeda se formulacija "@upanijskaskup{tina uskra}uje davanje mi{ljenjao podnesenom zahtjevu zarazrje{enje i imenovanje na~elnika

Policijske uprave Osje~ko-baranjske" promijeni takoda se rije~ "uskra}uje" zamijeni rije~ima "ne daje".Vije}nik Vlado Juki} rekao je da je Vlada RepublikeHrvatske razrije{ila dosada{njeg na~elnika Policijskeuprave ocjenjuju}i njegovo potpisivanje inicijative zaosnivanje jedne udruge politi~kim djelovajem.Vije}nik je tako|er bio mi{ljenja da je u razdobljukada je na~elnik Policijske uprave bio Vlado Tuli~i}do{lo do znatnih pomaka i pobolj{anja u~inkovitosti usvim podru~jima rada Policijske uprave, a on jeumjesto pohvale i priznanja, bez suglasnosti@upanijske skup{tine, aktom Vlade smijenjen. Iz tograzloga potrebno je poslati poruku da se zala`emo zapravnu dr`avu i po{tivanje zakona i uskratiti zatra`enu"suglasnost", naglasio je vije}nik Juki}.

Na kraju, vije}nik Zvonko Ibriksiznio je podatak da je razrije{enina~elnik Policijske uprave nedavnoimenovan u stru~nu skupinu zaunaprje|enje ukupnog rada Policijeu Republici Hrvatskoj, {to pokazujeda razlog njegova razrje{enja nijebila nestru~nost. Osim toga, vije}nik

je ukazao na ~udno pona{anje dijela prometne policijena na{i~kom podru~ju koji obilazi makadamske cestei poljske puteve i ka`njava bicikliste, motoriste i ljudekoji rade na poljima, {to stvara lo{u u javnosti.

Zaklju~no, @upanijska skup{tina je donesenimaktom konstatirala, da je ravnatelj policije svojimdopisom od 27. lipnja 2005. godine ponovo zatra`ioo~itovanje @upanijske skup{tine u odnosu narazrje{enje Vlade Tuli~i}a s radnog mjesta na~elnikaPU osje~ko-baranjske i imenovanje Darinka Mikuli}ana~elnikom PU osje~ko-baranjske. U predmetnomdopisu nije navedeno obrazlo`enje, dakle, razlozi zaovu promjenu.

Ovim aktom Skup{tina je naglasila, da njezinanadle`nost proizlazi iz odredbe ~lanka 14. stavka 4.Zakona o policiji ("Narodne novine" broj 129/00.), pokojoj je nadle`na za davanje prethodnog mi{ljenja oprijedlogu za razrje{enje i imenovanje, a ne zanaknadno davanje mi{ljenja o ve} provedenomrazrje{enju i imenovanju na~elnika policijske uprave,u kojem slu~aju je mi{ljenje @upanijske skup{tinebespredmetno i pravno irelevantno. Pored toga, oprijedlogu za razrje{enje se treba izja{njavatiocjenjuju}i razloge za ovu promjenu, a podnesenizahtjev ne sadr`ava potrebno obrazlo`enje.

Iz re~enih razloga, a budu}i da prethodnipostupak nije proveden sukladno zakonskimodre|enjima, @upanijska skup{tina je istakla da nijesuglasna s podnesenim zahtjevom za razrje{enje iimenovanje na~elnika Policijske uprave osje~ko-baranjske.

Otvaraju}i "aktualni sat", vije}nik Stjepan Gardlik pitao je koliku su {tetu prouzro~ile ki{e te da li je i zakoja podru~ja progla{eno stanje elementarne nepogode. S obzirom na veliku {tetu od poplava u op}inamaPodgora~ i Ko{ka, vije}nika je zanimalo da li je @upanija intervenirala financijskim sredstvima za sanaciju tih{teta.

Vije}nik Josip Salapi} predlo`io je da se ubudu}e osiguraju tehni~ki uvjeti za rad Kluba vije}nika HDZ-a.Osim toga, zamolio je da se svim vije}nicima dostavi popis osoba imenovanih u nadzorne odboretrgova~kih dru{tava i upravna vije}a ustanova kako bi znali tko je odgovoran za upravljanje.

Vije}nik Zdravko Vuki} zanimao se za zavr{etak radova i financijske obveze @upanije u svezis izgradnjom Odjela hemodijalize Op}e `upanijske bolnice Na{ice i parkirali{ta uz bolnicu.

Page 9: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 11

Vije}nik Antun Rimac postavio je pitanje funkcioniranja sustava obrane od tu~e i progla{enja elementarnenepogode na podru~ju op}ina pogo|enih poplavom.

Vije}nik Josip Mio~ pitao je {to je s linijom poduzetni~kih kredita Ministarstva financija (Lokalnipoduzetnik) namijenjenih hrvatskim braniteljima.

Vije}nik Ramir Risti} pitao je u kojoj je fazi objedinjavanje domova zdravlja na podru~ju @upanije te dali }e se raspisivati natje~aji za radna mjesta ravnatelja koji su podnijeli ostavke na svoje du`nosti ili }e seosnivanjem jedinstvenog doma zdravlja taj problem rije{titi na drugi na~in.

Vije}nik Ivica Zavr{ki pitao je u kojoj je fazi izgradnja zapadne obilaznice koja }e omogu}iti da se te{kiteretni promet premjesti iz grada i s mosta preko rijeke Drave.

Vije}nik Stjepan Krznari} zanimao se za podmirivanje dugova Belja prema dr`avi u razdobljuod o`ujka mjeseca ove godine, odnosno od kada je promijenjena vlasni~ka struktura.

Vije}nik Ante Kristi} pitao je da li je Ministarstvo financija odobrilo kreditno zadu`enje@upanije u iznosu od 24 milijuna kuna.

Vije}nik Mihalj Ger{tmajer iznio je problem nemogu}nosti zdravstvenihustanova da ispune obvezu isplate regresa, sukladno aktu Ministarstva

zdravstva i socijalne skrbi, te predlo`io da @upanija uka`e na taj problem jer ustanove nemajusredstava pa se time njihovo funkcioniranje dovodi u pitanje.

Vije}nik Darijan Rudan pitao je da li }e do blagdana Velike Gospe biti dovr{ena I. i II.faza obnove aljma{kog Sveti{ta.

Vije}nik Vlado Ze~evi} zanimao se za razlog ka{njenja radova na rekonstrukciji Trga A. Star~evi}a i kada}e se radovi privesti kraju.

Vije}nika Pavu [ar~evi}a zanimalo je da li }e se @upanijsko poglavarstvo uklju~iti u rje{avanje problemaotkupa p{enice s obzirom da je Ministarstvo poljoprivrede predlo`ilo novi model po kojem svaki proizvo|a~ samnalazi kupca, a cijena je ni`a nego pro{le i pretpro{le godine. Vije}nik je izrazio mi{ljenje da bi trebalo pregovaratis Vladom o sanaciji posljedica elementarnih nepogoda.

Vije}nika Zdravka @ivkovi}a zanimalo je da li je izra|ena projektna dokumentacija za obilaznicu okoDonjeg Miholjca te kada se gra|ani mogu nadati realizaciji tog projekta.

Page 10: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

12 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

@upan Kre{imir Bubalo, u svezi s elementarnimnepogodama koje su pogodile pojedine dijelove na{e@upanije, odgovorio je da su uz ki{u dodatan problempredstavljali neo~i{}eni kanali i nedovoljna

akumulacija. Popisane su {tete u iznosu od 50 milijunakuna, a elementarna nepogoda progla{ena je za ~etiriop}ine. Problem stradalih obiteljskih ku}a u Podgora~urazmotrit }e Poglavarstvo @upanije na svojoj sjednici,najavio je `upan. Tako|er je rekao da vjeruje da }ehrvatska Vlada pomo}i sredstvima za ~i{}enje kanala.Glede protugradne obrane, odgovorio je da je do sada1/3 podru~ja @upanije bilo pokriveno protugradnimraketama, a generatorima tako|er 1/3, dok za Baranjuuop}e nije bila predvi|ena obrana od tu~e. Nedavno suuvedeni aviogeneratori radi razbijanja oblaka, popatentu Davora Kezi}a, {to se pokazalo vrlouspje{nim. @upanija je osigurala 4 milijuna kuna za~i{}enje kanala III. i IV. reda, stoga je potrebno dajedinice lokalne samouprave kontroliraju kanalskumre`u i upozore na njezino stanje.

U svezi s pitanjem vije}nika Rimca, ponovno usvezi s elementarnim nepogodama i obranom od tu~e,`upan je rekao da o~ekuje pomo} dr`ave, no da jeHidrometeorolo{ki zavod nedavno zatra`io 47 tisu}akuna samo za radarsko izvje{tavanje o kretanju oblakanakon {to mu je za aviotretiranje upla}eno 100 tisu}aeura.

Vije}niku Mio~u, u svezi s pitanjem o kreditimaza branitelje, odgovorio je da Ministarstvo hrvatskihbranitelja nije u najboljoj koordinaciji s Ministarstvomgospodarstva te 130 milijuna kuna sredstavapredvi|enih za kredite trenutno "~eka", iako jeodobreno od strane povjerenstava. Ina~e, rije~ je okreditima s vrlo povoljnom kamatom od 2%.

Na pitanje vije}nika Risti}a `upan je odgovorioda su provedeni natje~aji i izabrane nove osobe zaravnatelje domova zdravlja u Belom Manastiru i\akovu. @upan je izvijestio da je s Osijek-Koteksompotpisan ugovor vrijedan 250 milijuna kuna kojim jepredvi|en dovr{etak radova na zapadnoj obilaznici u

roku od dvije godine.

U svezi s pitanjem vije}nika Krznari}a o Beljud.d., ̀ upan je rekao da se otpisivanjem dugova velikimsustavima od strane Vlade uskra}uje prihod jedinicamalokalne samouprave, te je dogovoreno da se prikupidokumentacija za tu`bu protiv Republike Hrvatskeradi naplate prihoda jedinica lokalne samouprave i@upanije. U svezi s informacijom o nepla}anju obvezau novije vrijeme, od kada je do{lo do promjenevlasnika, `upan je rekao da je razlog neuskla|enostdokumentacije o preuzimanju Belja, kao i otpis obvezaiz ranijeg razdoblja.

Vije}niku Kristi}u odgovorio je da @upanija nijedobila suglasnost Ministarstva financija za zadu`enjeiako je upu}eno vi{e po`urnica i niz telefonskih upita,na koje nema ni pozitivnog ni negativnog odgovora. Usvezi s isplatom regresa u zdravstvenim ustanovama,o ~emu je pitao vije}nik Ger{tmajer, `upan je rekaodr`ava name}e ustanovama obvezu isplate regresa, azbog nedostatnih izvora prihoda gubitke }e na krajumorati podmirivati @upanija kao osniva~ ustanova.

Vije}niku Rudanu odgovorio je da Sveti{te uAljma{u ne}e biti zavr{eno do 15. kolovoza ovegodine, no nada se da }e plato Sveti{ta do tada biti umogu}nosti primiti sve hodo~asnike. Ina~e, rok zazavr{etak radova je 2006. godina. Vije}niku Ze~evi}u,u svezi radova na Trgu A. Star~evi}a, `upan jeodgovorio da izvoditelji radova kasne, pri ~emu jespomenuo Unikom, no izrazio je nadu da }e Trg bitigotov do Dana Grada.

U svezi s otkupom p{enice, o kojem je pitaovije}nik [ar~evi}, `upan je rekao da nije zadovoljanmodelom, ali da je @upanija izdvojila za poljoprivredugotovo 37 milijuna kuna, {to je vi{e nego sve ~etirisusjedne `upanije zajedno. Za cijenu p{enice je rekaoda bi trebala iznositi jednu kunu i to svugdje uHrvatskoj. @upan je mi{ljenja da dr`ava treba pomo}islavonskom seljaku i omogu}iti da se proda sve ono{to se proizvede.

U svezi s obilaznicom oko Grada DonjegMiholjaca, za koju se zanimao vije}nik @ivkovi},`upan je rekao da je do{lo do promjene trase zbog vi{eobjektivnih okolnosti te da }e se vjerojatno odr`atisastanak s Hrvatskim cestama koje su nadle`ne zaizgradnju obilaznice.

Zamjenik `upana Dinko Buri}odgovorio je na pitanja o izgradnjiOdjela hemodijalize i parkirali{taOp}e ̀ upanijske bolnice u Na{icamai izvijestio da je proveden natje~aj teje izabran najpovoljniji ponuditelj zaOdjel, no natje~aj za izgradnju

Page 11: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 13

3. sjednica22. srpnja 2005.3. sjednica3. sjednica22. srpnja 2005.22. srpnja 2005.3. sjednica22. srpnja 2005.3. sjednica3. sjednica22. srpnja 2005.22. srpnja 2005.

parkirali{ta je morao biti poni{ten jer je najni`a cijenabila ve}a od osiguranih sredstava. S obzirom da jeostao dio sredstava predvi|en za Odjel zahemodijalizu, Bolnica }e se morati obratitiPoglavarstvu sa zahtjevom za prenamjenu sredstavakako bi se mogla iskoristiti za parkirali{te.

Tako|er je odgovorio na pitanje vije}nika Risti}au svezi objedinjavanja domova zdravlja. Rekao je dasu ̀ upanije dobile naputak Ministarstva da ne pristupeustrojavanju jedinstvenog doma zdravlja te, s obziromna rasprave koje se vode o tome, rekao je da se mo`epretpostaviti da }e se od tog modela odustati. Usvakom slu~aju @upanija }e po{tivati zakonskeodredbe. Zamjenik `upana se tako|er osvrnuo i na

obvezu isplate regresa u zdravstvenim ustanovama iizrazio svoje protivljenje ovakvoj odluci te rekao da }eustanove mo}i ispuniti tu obvezu nepla}anjemmaterijalnih usluga {to }e se odraziti na njihovofunkcioniranje i na kvalitetu zdravstvene za{tite.

U svezi s primjedbom vije}nika Salapi}a, tajnik@upanije mr.sc. Davor Brun~i} podsjetio je naobvezu, sukladno Poslovniku, obavje{tavanjapredsjednika Skup{tine i tajnika @upanije o formiranjuklubova vije}nika kao pretpostavci omogu}avanjauvjeta za rad klubova. On je tako|er napomenuo da su,do sada, klubovi vije}nika HSP-a i Nezavisne listedostavili takvu obavijest, a neposredno prije sjedniceu~inili su to klubovi SDP-a i HSU-a.

NASTAVLJA SE PRIVATIZACIJATRGOVA^KIH DRU[TAVAVODNOG GOSPODARSTVA

Zaopo~eta privatizacija trgova~kih dru{tava vodnog gospodarstva u su/vlasni{tvu @upanije uspje{no seodvija, ocjena je podnesenih izvje{}a razmatranih na 3. sjednici koju je uo~i ljetnih godi{njih odmora odr`alo@upanijsko poglavarstvo u Osijeku 22. srpnja. Pored ovih pitanja, dnevni red je obuhvatio i: 1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Poglavarstva @upanije 2.a) Zbirno izvje{}e o stanju otkupa dionica u trgova~kom dru{tvu Vuka d.d. Osijek b) Zbirno izvje{}e o stanju otkupa dionica u trgova~kom dru{tvu Kara{ica-Vu~ica d.d. Donji Miholjac c) Zbirno izvje{}e o stanju otkupa dionica u trgova~kom dru{tvu Odvodnja d.d. Darda 3. Informacija o prigovoru zbog neispunjavanja uvjeta za kupnju dionica u trgova~kim dru{tvima u vodnom

gospodarstvu 4.a) Prijedlog Zaklju~ka o pokretanju inicijative za izmjenu Zakona o vodama b) Prijedlog Zaklju~ka o pokretanju inicijative za izmjenu Pravilnika o tehni~kim, gospodarskim i drugim

uvjetima za ure|enje sustava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehni~ko i gospodarsko odr`avanjesustava

5. Prijedlog Zaklju~ka o sufinanciranju geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednogzemlji{ta u vlasni{tvu Republike Hrvatske na podru~ju Op}ine Darda i Op}ine Vuka

6. Prijedlog Rje{enja o odobrenju sredstava iz Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za 2005. godinu Op}ini^eminac

7.a) Prijedlog Rje{enja o odobrenju sredstava iz Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za 2005. godinustradalima u elementarnoj nepogodi na podru~ju Op}ine Podgora~

b) Prijedlog Rje{enja o odobrenju sredstava iz Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za 2005. godinustradalima u elementarnoj nepogodi na podru~ju Op}ine Bilje

8. Prijedlog Rje{enja o odobrenju sredstava iz Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za 2005. godinuPoljoprivrednoj zadruzi "Sauvignon"

Page 12: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

14 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

9. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijskepotpore darovitim u~enicima i studentima

10. Prijedlog Rje{enja o rasporedu sredstava namijenjenih stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijskepotpore darovitim u~enicima i studentima

11. Prijedlog Zaklju~ka o raspisivanju javnog natje~aja za dodjelu stipendija i drugih oblika financijske potporedarovitim u~enicima i studentima

12.a)Prijedlog Zaklju~ka o davanju suglasnosti Osnovnoj {koli "Matija Gubec" Magadenovac za darovanjenekretnine Op}ini Magadenovac

b) Prijedlog Zaklju~ka o davanju suglasnosti Osnovnoj {koli "Matija Gubec" Magadenovac za darovanjenekretnina Op}ini Marijanci

c) Prijedlog Zaklju~ka o davanju suglasnosti Osnovnoj {koli Dalj za prodaju nekretnine u Dalj planini13. Prijedlog Rje{enja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za ustupanje usluga stru~nog nadzora

nad izgradnjom Ugostiteljsko-turisti~ke {kole Osijek14. Prijedlog Rje{enja o prigovoru protiv Rje{enja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave usluge

tjelesne za{tite osoba i imovine Osje~ko-baranjske `upanije u 2005. godini15. Informacija o kori{tenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredvi|eni rashodi do visine prora~unske

pri~uve" Prora~una Osje~ko-baranjske ̀ upanije za 2005. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2005.godine

16. Prijedlog Zaklju~ka o sufinanciranju izrade izlo`benog prostora (Slavonsko-baranjske ku}e) u svrhuprezentacije Osje~ko-baranjske `upanije na sajmovima

17. Informacija o organizaciji obilje`avanja Dana domovinske zahvalnosti18. Prijedlog Rje{enja o razrje{enju i imenovanju ~lana Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije

suzbijanja zlouporabe droga na podru~ju Osje~ko-baranjske `upanije19. Prijedlog Pravilnika o kori{tenju slu`benih automobila Osje~ko-baranjske `upanije

Prihva}ena zbirna izvje{}a o stanjuotkupa dionica u trgova~kim dru{tvima

Poglavarstvo je prihvatilo zbirna izvje{}a o stanjuotkupa dionica u trgova~kim dru{tvima Vuka d.d.Osijek, Kara{ica-Vu~ica d.d. Donji Miholjac iOdvodnja d.d. Darda, koja su utvrdile komisije zaprovedbu privatizacije.

Ujedno, prihva}ena je i Informacija o ulo`enomprigovoru zbog neispunjavanja uvjeta za kupnjudionica u trgova~kim dru{tvima u vodnomgospodarstvu, koju su podnijele komisije za provedbuprivatizacije trgova~kih dru{tva Vuka d.d. Osijek,Kara{ica-Vu~ica d.d. Donji Miholjac i Odvodnja d.d.Darda.

Pokrenuta inicijativaza izmjenu Zakona o vodama

Poglavarstvo je svojim zaklju~cima pokrenuloinicijativu za izmjenu Zakona o vodama i Pravilnika otehni~kim, gospodarskim i drugim uvjetima zaure|enje sustava melioracijske odvodnje, te osnovamaza tehni~ko i gospodarsko odr`avanje sustava.

Povodom razmatranja prijedloga za pokretanjeinicijative za izmjenu propisa iz podru~ja vodnoggospodarstva, Poglavarstvo je posebnim Zaklju~kom,radi stvaranja potrebnih stru~nih i tehni~kihpretpostavki za uredno i djelotvorno odr`avanjeukupne kanalske mre`e, prihvatilo prijedloge izmjene

Page 13: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 15

propisa u podru~ju vodnog gospodarstva kojima seutvr|uje obveza Hrvatskih voda da odr`ava cjelokupankanalski sustav bez obzira na rang kanala.

Poglavarstvo je, me|utim, istaknulo da je temeljniproblem odr`avanja kanalske mre`e nedostatakfinancijskih sredstava. Iz ovog razloga nu`no jesagledati sustav financiranja izgradnje i odr`avanjakanalske mre`e, poglavito ure|en Zakonom ofinanciranju vodnog gospodarstva, te predlo`iti mjerekojima }e se osigurati uve}anje raspolo`ivihfinancijskih sredstava uklju~ivo i sredstvima Dr`avnogprora~una i sredstvima iz me|unarodnih izvora.

Ova inicijativa bit }e upu}ena Ministarstvupoljoprivrede, {umarstva i vodnoga gospodarstva, a zaprovo|enje zaklju~aka zadu`en je Upravni odjel zapoljoprivredu i gospodarstvo Osje~ko-baranjske`upanije.

Prihva}eno sufinanciranje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjerepoljoprivrednog zemlji{ta

Poglavarstvo je prihvatilo sufinanciranjegeodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjerepoljoprivrednog zemlji{ta u vlasni{tvu RepublikeHrvatske na podru~ju Op}ine Vuka i Op}ine Darda.Katastarskom izmjerom zemlji{ta planira se izmjeritioko 2.100 hektara.

Osje~ko-baranjska `upanija sufinancirat }egeodetsko-katastarsku izmjeru poljoprivrednogzemlji{ta na podru~ju op}ina Darda i Vuka, s 33% odukupne vrijednosti Projekta, a sredstva osigurana uProra~unu za ovu namjenu iznose 382.856,74 kuna.

Prihva}eni su i ugovori o nabavi geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednogzemlji{ta u vlasni{tvu Republike Hrvatske na podru~juOp}ine Vuka i Op}ine Darda.

Odobrena sredstva iz Prora~una

Poglavarstvo je odobrilo isplatu iznosa od200.000,00 kn Op}ini ̂ eminac za katastarsku izmjerukanalske mre`e, radi provo|enja postupka njenogure|enja u svrhu navodnjavanja i odvodnje.

Osim toga, u okviru Projekta "Ure|enje vinskihcesta", iznos od 130.000,00 kn odobren jePoljoprivrednoj zadruzi "Sauvignon", Suza, zanabavku opreme za pokretnu punionicu vina.

Stradalima u elementarnojnepogodi odobrena sredstava

Poglavarstvo je odobrilo isplatu u iznosu od115.500,00 kuna stradalima u elementarnoj nepogodiod olujnog nevremena koje je dana 8. srpnja 2005.godine zahvatilo podru~je Op}ine Podgora~ te18.000,00 kuna stradalima od oborinskih voda napodru~ju Op}ine Bilje.

Povodom dodjele stipendija i potporadarovitim u~enicima i studentima

Ukupan iznos sredstava namijenjen zastipendiranje i odobravanje financijskih potpora

Page 14: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

16 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

4. sjednica9. rujna 2005.4. sjednica4. sjednica9. rujna 2005.9. rujna 2005.4. sjednica9. rujna 2005.4. sjednica4. sjednica9. rujna 2005.9. rujna 2005.

odre|uje se Prora~unom @upanije. Poglavarstvo jeodlu~ilo iznos sredstava za 2005. godinu rasporedititako da 91,23% sredstava bude raspolo`ivo je zadodjelu stipendija, a 8,77% za dodjelu financijskihpotpora, dok se sredstva namijenjena za stipendiranjekoriste 51,92% za u~eni~ke i 48,08% za studentskestipendije.

Po natje~aju za 2005. godinu bit }e dodijeljeno 90stipendija u~enicima i 50 stipendija studentima i to zau~enike 450,00 kuna mjese~no, a za studente 1.000,00kuna mjese~no. Poglavarstvo je donesenimZaklju~kom raspisalo javni natje~aj za dodjelustipendija i drugih oblika financijske potpore darovitimu~enicima i studentima za 2005. godinu, a tekst javnognatje~aja objavljuje se u "Glasu Slavonije" te na webstranicama @upanije.

Posebnim Zaklju~kom u svezi sa stipendiranjemdarovitih u~enika i studenata, Poglavarstvo je ocijenilopotrebnim prvenstveno definirati, a zatim i posebnostimulirati, zanimanja potrebna za razvoj @upanije, kaoi cijele ove regije. U tom cilju potrebno je cjelovitosagledati problematiku te predlo`iti rekonstitucijuobrazovnog sustava u skladu s potrebama.Poglavarstvo je, tako|er, konstatiralo da je ubudu}epotrebno posebnim bodovanjem motivirati sporta{ekoji posti`u iznimne rezultate.

Razmatraju}i kriterije dodjele stipendija i drugihoblika financijske potpore darovitim u~enicima istudentima propisane Pravilnikom o dodjeli stipendijai drugih oblika financijske potpore darovitimu~enicima i studentima, te pri tome uva`avaju}iposebno socijalne uvjete vi{e~lanih obitelji u svjetlu

dobne slike stanovni{tva koja, na`alost, pokazujeznatno ve}i mortalitet od nataliteta, Poglavarstvo jezaklju~ilo da je potrebno posvetiti posebnu pozornostpronatalitetnoj politici u Osje~ko-baranjskoj `upanijii u tom cilju pripremiti prijedlog mjera koje jepotrebno provoditi.

Slavonsko-baranjska ku}a prezentira@upaniju na budu}im sajmovima

Poglavarstvo je prihvatilo sufinanciranje izradeizlo`benog prostora Slavonsko-baranjske ku}e u svrhuprezentacije Osje~ko-baranjske ̀ upanije na sajmovimai odobrilo isplatu iznosa od 50.000,00 kuna Turisti~kojzajednici Osje~ko-baranjske `upanije, zasufinanciranje izrade izlo`benog prostora.

Usvojen program obilje`avanjaDana domovinske zahvalnosti

Priva}aju}i informaciju o organizacijiobilje`avanja Dana domovinske zahvalnosti sprijedlogom programa obilje`avanja, Poglavarstvo sesuglasilo s osnivanjem zajedni~kog Organizacijskogodbora Grada Osijeka i Osje~ko-baranjske `upanije usastavu: Anto \api}, predsjednik, Kre{imir Bubalo,dopredsjednik, Branimir Glava{, Daniel Srb, DinkoBuri}, dr.sc. Vladimir [i{ljagi} i Gordan Matkovi},~lanovi.

Preuzeta obveza sufinanciranja tro{kovaorganizacije obilje`avanja Dana domovinskezahvalnosti za @upaniju }e iznositi do 20.000,00 kuna.

ZAPU[TENA KANALSKAMRE@A POGODUJE

POPLAVAMA

Poplave su ugrozile poljoprivrednu proizvodnju te nanijele velike materijalne {tete. Nesumnjiv je doprinoszapu{tene kanalske mre`e takvom stanju. Upravo stoga je ova prva to~ka obimnog dnevnog reda dala ton nastavkusjednice. Brojne to~ke dnevnog reda do~ekale su Poglavarstvo nakon godi{njih odmora. Stoga je dnevni red 4.sjednice odr`ane pod predsjedanjem `upana Kre{imira Bubala obuhvatio 29 to~aka s podto~kama, me|u kojimasu bile: 1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Poglavarstva @upanije 2. Informacija o posljedicama prevelike koli~ine oborina, te progla{enim elementarnim nepogodama na

podru~ju Osje~ko-baranjske `upanije 3. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na podru~ju Osje~ko-baranjske `upanije

u 2004. godini 4. Izvje{}e o stanju u {kolstvu i poslovanju {kolskih ustanova ~iji je osniva~ Osje~ko-baranjska `upanija u

2004. godini

Page 15: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 17

5. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijske potpore darovitimu~enicima i studentima u {kolskoj odnosno akademskoj 2004./2005. godini

6. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za permanentnu edukaciju u akademskoj godini2004./2005.

7. Nacrt Zaklju~ka o davanju mi{ljenja na Nacrt mre`e domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalne skrbi 8.a) Izvje{}e o ostvarivanju Financijskog plana i Programa rada Vatrogasne zajednice Osje~ko-baranjske

`upanije za 2004. godinu b) Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osje~ko-baranjske `upanije za 2005. godinu 9. Prijedlog Rje{enja o dodjeli koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i pru`anje usluga

distribucijskim sustavom na podru~ju Op}ine Ernestinovo10. Prijedlog Rje{enja o dodjeli koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i pru`anje usluga

distribucijskim sustavom na podru~ju naselja Stipanovci i Kele{inka u Op}ini Podgora~11. Informacija o ̀ albi na Rje{enje o dodjeli koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i pru`anje

usluga distribucijskim sustavom na podru~ju Baranje12. Informacija o izmjenama i dopunama prijedloga Ugovora o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava

plinovoda i pru`anje usluga distribucijskim sustavom na podru~ju Baranje13. Prijedlog Rje{enja o osnivanju Stru~nog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izrade

Elaborata o utvr|ivanju luke posebne namjene - Zimska luka14. Prijedlog Rje{enja o osnivanju Stru~nog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izradu

Studije revitalizacije Posebnog ornitolo{kog rezervata "Podpanj" u Donjem Miholjcu15. Prijedlog Rje{enja o odobrenju sredstava iz Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za 2005. godinu

jedinicama lokalne samouprave za izradu prostornih planova16. Prijedlog Rje{enja o odobrenju sredstava iz Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za 2005. godinu za

sufinanciranje znanstveno-istra`iva~kog projekta u cilju unaprje|enja i za{tite autohtonih sorti {ljive napodru~ju Osje~ko-baranjske `upanije

17. Prijedlog Zaklju~ka o sufinanciranju Projekta marketin{ke pripreme poljoprivredno-prehrambenihproizvoda "U{e}erene-kandirane jabuke"

18. Prijedlog Rje{enja o odobrenju sredstava iz Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za 2005. godinuTuristi~koj zajednici Osje~ko-baranjske `upanije

19. Prijedlog Rje{enja o osnivanju Stru~nog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave opremanjadje~jih igrali{ta na podru~ju Osje~ko-baranjske `upanije

20.a) Prijedlog Rje{enja o osnivanju Stru~nog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izgradnje{portskih objekata i terena

b) Prijedlog Rje{enja o osnivanju Stru~nog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave obavljanjastru~nog nadzora nad izgradnjom {portskih objekata i terena

21.a) Prijedlog Rje{enja o osnivanju Stru~nog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radova naadaptaciji zgrade Zavoda za informatiku u Osijeku

b) Prijedlog Rje{enja o osnivanju Stru~nog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave obavljanjastru~nog nadzora nad izvo|enjem radova na adaptaciji zgrade Zavoda za informatiku u Osijeku

22. Izvje{}e o obavljenoj reviziji Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za 2004. godinu23. Izvje{}e o izvr{enju Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za razdoblje od 1. sije~nja do 30. lipnja 2005.

godine24. Prijedlog Rje{enja o izmjeni namjene i visine sredstava u Prora~unu Osje~ko-baranjske `upanije za 2005.

godinu25.a) Informacija o kori{tenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredvi|eni rashodi do visine prora~unske

pri~uve" Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za 2005. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja2005. godine

b) Informacija o kori{tenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredvi|eni rashodi do visine prora~unskepri~uve" Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za 2005. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31.kolovoza 2005. godine

26. Zahtjev za davanje odobrenja za uporabu grba Osje~ko-baranjske `upanije27. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i

gospodarstvo Osje~ko-baranjske `upanije28. Prijedlog Rje{enja o imenovanju predstavnika u mje{ovitu Radnu skupinu za pra}enje ostvarivanja

programa suradnje Osje~ko-baranjske ̀ upanije i @upanije Baranja iz Republike Ma|arske u podru~ju za{titei spa{avanja od elementarnih nepogoda i katastrofa

29. Prijedlog Rje{enja o odobrenju financijskih sredstava iz Prora~una Osje~ko-baranjske `upanije za 2005.godinu Filozofskom fakultetu Osijek

Page 16: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

18 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

Zapu{tena kanalska mre`a uzrokovalaprobleme u odvodnji i pogodovalapoplavama

Uz prijedlog Skup{tini da razmotri i prihvatiInformaciju o posljedicama prevelike koli~ine oborina,te progla{enim elementarnim nepogodama na podru~juOsje~ko-baranjske ̀ upanije, pripremljenu u Upravnomodjelu za poljoprivredu i gospodarstvo Osje~ko-baranjske ̀ upanije, Poglavarstvo je ponovo ukazalo naveliki problem zapu{tenosti kanalske mre`e, {to jeuzrokovalo velike probleme u odvodnji vi{kaintenzivnijih oborina u ovoj godini i pogodovalopoplavama.

Takvo stanje kanalske mre`e, osobito kanala III.i IV. reda, izravna je posljedica izostanka njihovogredovitog odr`avanja u du`em vremenskom razdoblju.Sukladno propisima, obveznici tog odr`avanja sukorisnici zemlji{ta koje se nalazi uz te kanale.Me|utim, zbog ratnog djelovanja i miniranostipodru~ja kroz koja prolazi kanalska mre`a to jeizostalo, tako da su ovi kanali zapu{teni u mjeri kojazahtijeva anga`man strojeva i opreme kojom korisnicizemlji{ta ne raspola`u.

Budu}i da ukupna propusnost i funkcijacjelokupne kanalske mre`e ovisi o ispravnosti svakognjezinog dijela, to redovito odr`avanje samo kanala I.i II. reda ne mo`e davati potrebne rezultate.

Iz ovog razloga, ali i ~injenice da korisnicizemlji{ta nisu ni tehni~ki ni financijski u stanju saniratistanje dijela kanalske mre`e za koji su odgovorni,Poglavarstvo je pokrenulo inicijativu za izmjenuzakona kojom bi se osiguralo uskla|eno i cjelovitoodr`avanje cjelokupne kanalske mre`e, bez obzira nared kanala, od strane Hrvatskih voda kao stru~neinstitucije.

Jedinicama lokalne samoupraveslabijeg financijskog kapaciteta - status podru~ja posebne dr`avne skrbi

Poglavarstvo je predlo`ilo Skup{tini da razmotrii prihvati Informaciju o financijskom poslovanjujedinica lokalne samouprave na podru~ju Osje~ko-baranjske `upanije u 2004. godini, pripremljenu uSlu`bi za javne financije Osje~ko-baranjske `upanije.

Polaze}i od ~injenice da je ve}ina jedinicalokalne samouprave slabijeg financijskog kapaciteta,koji ih zbog toga svrstava u manje uspje{ne uostvarivanju javnih potreba stanovnika koji `ive natom podru~ju, Poglavarstvo je posebnim Zaklju~kom

tra`ilo od Slu`be za javne financije da, temeljemprovedene analize financijskog kapaciteta, utvrdi kojejedinice lokalne samouprave ispunjavaju zakonskepretpostavke za potvr|ivanje statusa pripadnosti tre}ojskupini podru~ja posebne dr`avne skrbi, koja zaostajuu razvoju u odnosu na druga podru~ja u RepubliciHrvatskoj, te predlo`i pokretanje tome usmjerenihaktivnosti.

Skup{tini predlo`ena izvje{}a i informacije

Poglavarstvo je, u pripremi za jesensku sjednicuSkup{tine @upanije, predlo`ilo prihva}anje Izvje{}a ostanju u {kolstvu i poslovanju {kolskih ustanova ~iji jeosniva~ Osje~ko-baranjska `upanija u 2004. godini,Informaciju o primjeni Odluke o stipendiranju iodobravanju drugih oblika financijske potporedarovitim u~enicima i studentima u {kolskoj odnosnoakademskoj 2004./2005. godini, Informaciju oprimjeni Odluke o dodjeljivanju potpora zapermanentnu edukaciju u akademskoj godini2004./2005. i Zaklju~ak o davanju mi{ljenja na Nacrtmre`e domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalneskrbi, u tekstu pripremljenom u Upravnom odjelu zadru{tvene djelatnosti.

Tako|er, Poglavarstvo je predlo`ilo Skup{tini darazmotri i prihvati Izvje{}e o ostvarivanjuFinancijskog plana i Programa rada Vatrogasnezajednice Osje~ko-baranjske ̀ upanije za 2004. godinute Program rada i Financijski plan Vatrogasnezajednice Osje~ko-baranjske ̀ upanije za 2005. godinu,koji je pripremila Vatrogasna zajednica Osje~ko-baranjske `upanije, te Izvje{}e o izvr{enju Prora~unaOsje~ko-baranjske ̀ upanije za razdoblje od 1. sije~njado 30. lipnja 2005. godine, pripremljeno u Slu`bi zajavne financije Osje~ko-baranjske `upanije.

Dodijeljene koncesije za izgradnjudistribucijskog sustava plinovoda

Poglavarstvo je dodijelilo HEP-PLIN d.o.o. izOsijeka koncesiju za izgradnju distribucijskog sustavaplinovoda i pru`anje usluga distribucijskim sustavomna podru~ju Op}ine Ernestinovo te na podru~ju naseljaStipanovci i Kele{inka u Op}ini Podgora~ temeljemocijenjene sposobnosti za ostvarivanje ove koncesijei poslovnog ugleda navedenog trgova~kog dru{tva napodru~ju energetske djelatnosti distribucije plina.

Koncesija se dodjeljuje na vremensko razdobljeod 30 godina, a po~inje te}i od dana zaklju~enjaugovora o koncesiji kojim }e se regulirati svi odnosiizme|u Osje~ko-baranjske `upanije, kao davateljakoncesije i HEP-PLIN d.o.o. iz Osijeka, kao korisnika.

Page 17: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 19

Odobrena sredstva iz Prora~una

Ukupni iznos od 135.000,00 kuna za izraduprostorno-planske dokumentacije Poglavarstvo jeodobrilo jedinicama lokalne samouprave i to Op}ini\ur|enovac 50.000,00 kuna, Op}ini Ernestinovo30.000,00 kuna, Op}ini Vuka 30.000,00 kuna i Op}iniMarijanci 25.000,00 kuna.

Poglavarstvo je odobrilo isplatu u iznosu od25.000,00 kuna Udruzi proizvo|a~a prirodne doma}e{ljivova~e "Slavonka", za sufinanciranje znanstveno-istra`iva~kog projekta "Osiguranje sadnica autohtonihsorti {ljiva".

Prihva}eno je sufinanciranje Projektamarkenti{ke pripreme poljoprivredno-prehrambenihproizvoda "U{e}erene-kandirane jabuke", u ciljurazvoja i unaprje|enja poljoprivrede, osiguranjatehnolo{kog razvitka, pobolj{anja kakvo}e proizvoda,te unaprje|enja tr`i{ta i marketinga poljoprivredneproizvodnje i odobrena isplata za tu manjenu u iznosuod 27.000,00 kuna Baranjskim vo}njacima d.o.o. Bilje.Poglavarstvo je prihvatilo i prijedlog Ugovora oprovedbi projekta marketin{ke pripremepoljoprivredno-prehrambenih proizvoda "U{e}erene-kandirane jabuke", kojega }e Osje~ko-baranjska`upanija zaklju~iti s Baranjskim vo}njacima d.o.o.Bilje.

Turisti~koj zajednici Osje~ko-baranjske`upanije, za sufinanciranje izrade promotivnogmaterijala za nastupe na sajmovima odobrena je isplataiznosa od 50.000,00 kuna, te 10.000,00 kunaFilozofskom fakultetu Osijek, kao supokroviteljstvojubilarnog zbornika radova Me|unarodnogznanstvenog skupa o liku i djelu Josipa JurjaStrossmayera.

Imenovani predstavnici umje{ovitu Radnu skupinu

U mje{ovitu Radnu skupinu za kontinuiranopra}enje ostvarivanja programa suradnje Osje~ko-baranjske `upanije i @upanije Baranya iz RepublikeMa|arske u podru~ju za{tite i spa{avanja odelementarnih nepogoda i katastrofa imenovani suRu`ica Sli{kovi} Bartoloti, tajnik Sto`era civilneza{tite Osje~ko-baranjske ̀ upanije, Zoran \urokovi},iz Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela zavodno podru~je Drave i Dunava, Dra`en He~imovi},iz Vatrogasne zajednice Osje~ko-baranjske `upanije,Karlo Ko`ul, iz Zavoda za javno zdravstvo Osje~ko-baranjske `upanije i Iva Babi}, iz Odjela za za{titu ispa{avanje Podru~nog ureda Osijek, Dr`avne upraveza za{titu i spa{avanje.

Page 18: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

20 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

Potpisani ugovori o izvo|enju radovana ure|enju detaljne kanalske mre`e

U baranjskom mjestu ^emincu su dana 22.srpnja, uz nazo~nost `upana Kre{imira Bubala,potpisani ugovori o izvo|enju radova na ure|enjudetaljne kanalske mre`e izme|u predstavnika 17jedinica lokalne samouprave s podru~ja Osje~ko-baranjske `upanije i izvoditelja radova, tvrtki Vuka izOsijeka, Odvodnja iz Darde, Kra{ica-Vu~ica iz DonjegMiholjca kao i Vodoprivrede Vinkovci.

Rukometa{i kod `upana Bubala

Izaslanstvo rukometne reprezentacije Katara tekompletnu hrvatsku juniorsku rukometnureprezentaciju koja ovih dana boravi u Osijeku nazavr{nim pripremama za Svjetsko prvenstvo, primio je,19. srpnja, `upan Kre{imir Bubalo.

@upanija }e u ure|ivanju 180 km kanala 3. i 4. redasudjelovati s 50% od potrebnih 4 milijuna kuna, dok }eostatak osigurati gradovi i op}ine iz svojih prora~una.@upan Bubalo istakao je ovom prigodom da je napodru~ju @upanije ~ak 6.200 km kanala 3. i 4. reda teda za njihovo ure|enje treba vi{e od 230 milijunakuna. Budu}i da ova sredstva nemaju niti @upanija,niti jedinice lokalne samouprave na njenom podru~ju,na~elnik Op}ine ^eminac je pozvao Ministarstvopoljoprivrede, {umarstva i vodnog gospodarstva da sei ono uklju~i u ovaj zahtjevni projekt.

Tom prigodom `upan Bubalo izrazio jedobrodo{licu gostima @upanije i Osijeka te za`elio {tobolji plasman za obje reprezentacije na predstoje}emSvjetskom prvenstvu. Predstavnik Katara se odmahslo`io s tim da Hrvatska bude prva, a njihovareprezentacija odmah iza, druga.

Page 19: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 21

Uz niz prigodnih poklona, delegacija hrvatske rukometne reprezentacije uru~ila je ̀ upanu i rukometnu loptus potpisima svih reprezentativaca.

Zamjenik `upana Buri} primioizaslanstvo Olimpijade starih {portova

Zamjenik ̀ upana Dinko Buri} primio je 11. kolovoza 2005. izaslanstvo Olimpijade starih {portova Bro|ancina ~elu s predsjednikom Olimpijskog odbora Stjepanom Buljuba{i}em.

Tom prigodom Buri} je naglasio da je Olimpijada od velikog zna~aja za na{u @upaniju jer promovira kulturnei turisti~ke sadr`aje i pridonosi sportskom `ivotu na ovim prostorima. Razgovaralo se nadalje o pripremama zapredstoje}u 33. Olimpijadu i predstavljen je program ove zna~ajne manifestacije koja po~inje ve} tradicionalnozadnje nedjelje u kolovozu. Istaknuto je da je interes za dvadeset i dvije olimpijske discipline svake godine sveve}i.

Page 20: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

22 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

Predavanje prof.dr.sc. Jadranka Bendekovi}a

Problematika razvoja lokalne infrastrukture je jedno od temeljnih pitanja strategije razvoja Osje~ko-baranjske`upanije. Potrebe za infrastrukturnim uslugama su velike, a problemi u njihovu zadovoljavanju se gotovo uvijeksukobljavaju s ograni~enim financijskim mogu}nostima. Tako je financiranje postalo jedno od temeljnih pitanjadaljnjeg razvoja infrastrukture.

Upravo vezano za ovu problematiku 7. rujna 2005. godine u prostorijama Poglavarstva Osje~ko-baranjske`upanije prof.dr.sc. Jadranko Bendekovi} odr`ao je predavanje o problematici financiranja razvoja lokalneinfrastrukture na temu "Javno - privatno - partnerstvo i kori{tenje me|unarodnih predpristupnih fondova ufinanciranju razvoja lokalne infrastrukture".

Najavljen programproslave Dana pobjede

Konferencijom za tisak, odr`anom 3. kolovoza2005., `upan Kre{imir Bubalo i gradona~elnik Anto\api}, najavili su program obilje`avanja Dana pobjedei domovinske zahvalnosti.

Ove godine, istakao je `upan Bubalo, odustaje seod koncepta isklju~ivo protokolarne naravi polaganjemvijenaca, nego se priprema cjelodnevni program kojije stvoren u suradnji @upanije, Grada i braniteljskihudruga.

Sve~ano obilje`ena deseta obljetnica"Oluje", Dan pobjede i domovinskezahvalnosti

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, 5.kolovoza, u Osje~ko-baranjskoj `upaniji i Osijekuobilje`en je najsve~anije do sada.

Program je zapo~eo jo{ 4. kolovoza pozivomgra|anima da upale svije}e u svojim prozorima, nasvoje ku}e istaknu dr`avne zastave. Samog 5.kolovoza, u jutarnjim satim polo`eni su vijenci i zapa-

Page 21: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 23

ljene svije}e na Krunskoj utvrdi kod Kapelice Kraljice mira na lijevoj obali Drave. Nakon toga organizirano jedru`enje na Pampasu koje su organizirale braniteljske udruge. Pomo}ni biskup |akova~ki i srijemski msgr. \uroHrani} slu`io je misu u osje~koj `upnoj crkvi Svetog Petra i Pavla.

Ve~ernji program po~eo je oko 20 sati na Trgu slobode kod Spomen obilje`ja hrvatskim braniteljima istradalnicima Domovinskog rata, prigodnim programom u izvo|enju prvakinje opere HNK u Osijeku Sanje Toth-[pi{i}, nakon ~ega su uslijedila obra}anja gradona~elnika Ante \api}a i `upana Kre{imira Bubala. @upan jeu svom govoru naglasio kako je sramotno {to djeca u {kolama ne u~e o hrvatskim braniteljima te da se istina oDomovinskom ratu ne mo`e mijenjati.

Nakon obra}anja, gra|anima su podijeljene baklje, formirana je kolona i krenulo se prema Tvr|i gdje jesve~anost nastavljena vatrometom i koncertom sastava Najbolji hrvatski tambura{i.

Page 22: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

24 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

Polo`eni vijenci u spomenna pale policajce u Dalju

@upan Kre{imir Bubalo polo`io je vijenac i upaliosvije}u u ~ast i spomen poginulih policajaca upolicijskoj postaji u Dalju 1. kolovoza 2005., to~no 14godina od ovog tragi~nog doga|aja koji je rasplamsaorat na ovim prostorima, sada ve}, davne 1991. godine.

Vijence su polo`ili i predstavnici Ministarstvaunutarnjih poslova, Policijske uprave osje~ko-baranjske, gradona~elnik Grada Osijeka Anto \api},predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog ratakao i mje{tani Dalja i okolnih mjesta.

U svom obra}anju `upan Bubalo poru~io je da svitrebaju odgovarati za ono {to su u~inili i kako je te{korazumljivo da oni koji su vr{ili agresiju na na{u zemliui ~inili zlo~ine jo{ uvijek se slobodno kre}u me|unama. Pozvao je sve koji ne{to znaju o zlo~inima nekato prijave i pomognu policiji u njenom te{kom iodgovornom poslu.

Podignuto spomen obilje`jestradalima u Erdutu

U sredi{tu Erduta, 31. srpnja 2005., 14 godina odzlo~ina~kog pohoda agresorskih vojnih i paravojnihpostrojbi i velikog stradanja stanovnika ovog malogmjesta uz Dunav, otkriveno je spomen obilje`je nakojem se na{lo 35 imena mje{tana Erduta. Spomenobilje`je su otkrili njihovi najbli`i, roditelji,supru`nici, djeca.

U spomen na sve stradale, `upan Kre{imir Bubalopolo`io je vijenac u ime Osje~ko-baranjske `upanije itom prigodom istakao kako se upravo tih ljetnih danaod Osijeka pravi grad-slu~aj vezano za zlo~ine nadsrpskim civilima, a zlo~ini okupatora i srpskihagresora na ovim prostorima jo{ nisu istra`eni te da bipravna dr`ava u svakom slu~aju morala rasvijetliti ovetragi~ne doga|aje u Erdutu 1991. godine. Narodu kojine u~i iz svoje povijesti, ona se ponavlja, rekao je`upan Bubalo.

Zamjenik `upana Buri} otvorio33. Olimpijadu starih {portova

U Bro|ancima je 28.kolovoza, ve} tradicionalno,zadnje nedjelje u mjesecu kolovozu, otvorena 33. poredu Olimpijada starih {portova.

U svom prigodnom obra}anju, otvorenom ju jeproglasio zamjenik ̀ upana Dinko Buri}. Istakao je daova tradicionalna manifestacija predstavlja kulturno,turisti~ko i {portsko blago, ne dopu{taju}isuvremenosti da izbri{e trag starih narodnih obi~aja iigara.

^injenicu da ni nakon vi{e od tri desetlje}a ovamanifestacija ne gubi na popularnosti potvr|uje ipodatak da su se na ovogodi{njim igrama okupilipredstavnici iz 10 hrvatskih `upanija te gosti izMa|arske i Austrije, ukupno, vi{e od 1000 sudionika.Ogledali su se i odmjerili snage u starim itradicionalnim igrama poput tra~nja u vre}i, bo}anju,skakanju na mje{inu, kand`ijanju, kozanju i u jo{petnaestak drugih isto tako zanimljivih disciplina.

I ovogodi{nju Olimpijadu pratile su brojnemanifestacije poput izlo`bi zlatoveza, likovne kolonije,revijalnih kuhanja ~obanca, pe~enja vola i niz drugih,{to je privuklo na tisu}e posjetitelja da se i ove godinezapute na Olimpijski stadion, u Bro|ance.

Otvorena jubilarna Baranjskalikovna kolonija 2005.

Baranjska umjetni~ka kolonija sve~ano je otvorenau srijedu 7. rujna u Galeriji baranjske umjetni~kekolonije i trajala je do 11. rujna. Umjetnici su svojelikovne radove radili na Zelenom otoku u Batini, kamosu do{li i brojni gosti i posjetitelji iz Baranje. Tijekomotvaranja ~lanica Poglavarstva Osje~ko-baranjske`upanije mr.sc. Jasmina Lovrin~evi} istaknula je daje va`na za Baranju i baranjski kulturni prostor upravoprisutnost umjetnika koji su ovdje do{li stvarati ipokloniti svoje radove, ~ime dokazuju da se umjetnostmo`e stvarati svugdje.

Page 23: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 25

Otvorenju su nazo~ili i predstavnici Galerije likovneumjetnosti Osijek s kojima su zapo~eli prvi dogovorio realizaciji prigodne obljetni~ke (10. godinaodr`avanja kolonije) izlo`be u Galeriji likovnihumjetnosti u Osijeku, na kojoj }e biti predstavljenanajvrijednija djela iz fundusa kolonije.

Sve~anost potpaljivanjavapnenih pe}iu osje~koj [e}erani

Sve~anim ~inom potpaljivanja vapnenih pe}i 8.rujna ozna~en je po~etak 99. kampanje prerade {e}ernerepe. Istovremeno je obilje`ena i 100. obljetnicaosnutka i neprekidnog rada osje~ke [e}erane.Sve~anosti su bili nazo~ni dr`avni tajnik Ministarstvapoljoprivrede dr.sc. Dragan Kova~evi}, `upanKre{imir Bubalo, predsjednik @upanijske skup{tineDanijel Srb, saborski zastupnici i predstavnici GradaOsijeka.

Tom prigodom re~eno je da }e, u 90 dana koliko se

planira da kampanja traje, biti prera|eno 550.000 tonakorijena {e}erne repe {to je dostatno za proizvodnju60.000 tona {e}era. Nastavak uspje{nog poslovanja uosje~koj, ali i u druge dvije hrvatske {e}erane, dobrimdijelom ovisi o situaciji na tr`i{tu Europske unije kamose ve} nekoliko godina plasira {e}er.

Obilje`en Dan Op}ine Marijanci

8. rujna 2005. obilje`en je Dan Op}ine Marijanci ito obilaskom gradili{ta vodovodne mre`e inovoizgra|ene stomatolo{ke ordinacije.

Tijekom posjete Op}ini Marijanci ̀ upan Kre{imirBubalo odr`ao je i radni sastanak sa na~elnikomOp}ine Darkom Dorki}em na kojem je zaklju~eno daiako mala Op}ina u donjomiholja~kom krajuposljednjih godina bilje`i vrijedne rezultate i napredaku kvaliteti `ivota svojih gra|ana. Na~elnik Op}ineposebno je istaknuo projekt izgradnje vodovodnemre`e u Op}ini vrijedan vi{e od 9 milijuna kuna, nonedostaje milijun kuna kako bi se izgradila sekundarnamre`a priklju~aka za stanovnike Marijanaca iKuni{inaca.

Page 24: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

26 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

Temeljni kamen zacrkvu Sv.Antuna u Suzi

U baranjskom mjestu Suzi 11. rujna 2005. sve~anoje polo`en temeljni kamen za crkvu Sv. Antuna.Sve~anosti su nazo~ili msgr.dr. Marin Sraki}, biskup|akova~ki i srijemski, `upan Kre{imir Bubalo,predsjednik Gradskog vije}a Grada Osijeka BranimirGlava{, na~elnik Op}ine Kne`evi Vinogradi Dene{[oja i predstavnici ma|arskog sela Egeraga koji jepobratim Suze.

Pokreta~ inicijative i glavni sponzor gradnje crkve,vrijedne 3 milijuna kuna, je vlasnik tvrtke Opeka Josip[imi}. Predvi|eni rok zavr{etka izgradnje crkve je2007. godina.

@upanija sudjelovala na manifestaciji Eko-etno Hrvatska

U okviru Zagreba~kog jesenskog sajma 15. rujna2005. po tre}i put odr`ana je manifestacija Eko-etnoHrvatska na kojoj je, kao i pro{lih godina, sudjelovalai Osje~ko-baranjska `upanija. Na ovoj manifestaciji,na kojoj se predstavilo uz na{u @upaniju jo{ 14`upanija, Osje~ko-baranjska ̀ upanija dobila je Zlatnu

plaketu za ukupni nastup koju je podijelila sKrapinsko-zagorskom `upanijom i Priznanje zanajbolji izlo`beni prostor. Dobivene nagrade samo supotvrde koliko je na{a @upanija ozbiljno pristupilapromid`bi svojih autohtonih, ruralnih i ekolo{kihproizvoda, promi{ljaju}i pri tome na sve vrijednostikoje ima cijela Slavonija i Baranja.

U svoje ime i ime Poglavarstva Osje~ko-baranjske`upanije `upan Kre{imir Bubalo zahvalio se nadodijeljenim nagradama, kao i organizatorima koji suprepoznali zna~enje na{eg etnolo{kog blaga i velike alinedovoljno iskori{tene ekolo{ke potencijale u ukupnojhrvatskoj turisti~koj ponudi.

Page 25: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 27

Novi voditelj Misije OESS-ana radnom ru~ku spredstavnicima @upanije

Predsjednik Skup{tine Osje~ko-baranjske ̀ upanijeDaniel Srb i ~lan Poglavarstva Mile Horvatrazgovarali su na radnom ru~ku s novim voditeljemmisije OESS-a u Republici Hrvatskoj, Nj.E.veleposlanikom Jorge Fuentesom Vilallongom. Upratnji veleposlanika Fuentesa bio je i voditeljpodru~nog ureda OESS-a u Vukovaru Jean PierreGolubic.

Razgovaralo se o op}em stanju u Hrvatskoj snaglaskom na po{tivanje ljudskih prava i pravamanjina. Istaknuto je tom prigodom da je Hrvatskazabilje`ila veliki napredak u tim segmentima ali da jejo{ posla pred njom.

Daniel Srb i Mile Horvat upoznali su JorgeFuentesa s trenutnom situacijom u @upaniji, opisalimodel obrazovanja nacionalnih manjina koji se

provodi uspje{no i bez incidenata, a bilo rije~i i ogospodarskim prilikama na ovom podru~ju.

Na kraju je izra`eno obostrano zadovoljstvo ovimprvim susretom i izra`ena `elja da se dobra suradnja sOESS-om nastavi i dalje.

Zamjenik `upana primio izaslanstvoSvjetske ribolovne organizacije

U povodu kandidature Osijeka za doma}inaSvjetskog prvenstva u {portskom ribolovu 2006.godine, zamjnik `upana Dinko Buri} primio je, 16.kolovoza, izaslanstvo Svjetske ribolovne organizacijena slatkim vodama na ~elu s predsjednikom ClaudiomUgom Matteoliem, kao i izaslanstvo Hrvatskogribolovnog saveza koje je predvodio predsjednikVladimir Sever. Tom prigodom istaknut je zna~ajovako velikog natjecanja za Grad Osijek i Osje~ko-baranjsku `upaniju.

Page 26: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

28 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

Dinko Buri} je istakao da je zna~aj ovakog velikogsportskog natjecanja koje bi se odr`alo u Osijeku iterenima pokraj samog grada i u turisti~kom i ugospodarskom smislu velik te da @upanija podr`avaovaj projekt.

Kako je istakao Ugo Matteolli, Osijek je jedan odnajozbiljnijih kandidata za ovo presti`no natjecanje nakojem se o~ekuje oko 500 natjecatelja. Posebno raduje~injenica da i `upanijska i gradska vlast podupiru ovukandidaturu. Predsjednik Hrvatskog ribolovnog savezadodao je da je doista vrijeme da jedno ovako velikonatjecanje kona~no do|e i u Slavoniju.

@upan Bubalo s austrijskim poduzetnicima

U prostorima Hrvatske gospodarske komore -@upanijske komore Osijek odr`an je, 21. srpnja, skuppredstavnika Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu iaustrijskih poduzetnika iz podru~ja gospodarenjaotpadom, pro~i{}avanja voda i za{tite okoli{a na kojemje sudjelovao i `upan Kre{imir Bubalo. U razgovoru isusretima s austrijskim poduzetnicima i tvrtkamaistaknuto je da je Osje~ko-baranjska ̀ upanija otvorenaza strana ulaganja iz ovih i ostalih podru~ja te je,tako|er, istaknuta potreba za razmjenom iskustva uovim segmentima koji su u Austriji vrlo razvijeni,poglavito gospodarenje otpadom.

Na Skup{tini Euroregionalne suradnjeDunav-Drava-Sava u Pe~uhu:

O zajedni~kim projektimaOsje~ko-baranjske `upanijei @upanije Baranja

U Pe~uhu se 8. rujna na poziv i pod predsjedanjem predsjednika Ferenca Kekésa okupila Skup{tinaEuroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava. Nakon podnesenih izvje{}a o djelovanju Euroregije izme|u dvazasjedanja, Skup{tina je nastavila rad kao Konferencija o zajedni~kim projektima Osje~ko-baranjske `upanije i@upanije Baranja kandidiranim u okviru Phare CBC projekata.

Page 27: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 29

U tom dijelu, Peter Merza, voditelj Agencije zaeuropski razvoj @upanije Baranja predstavio jepozitivno ocijenjeni Phare CBC projekt, PéterTasnádi, zamjenik predsjednika @upanije te dr.sc.Tihomir @ivi}, stru~ni savjetnik u Tajni{tvu Osje~ko-baranjske `upanije govorili su o mogu}nostimaeuroregionalne suradnje te predstavili planiraneprojekte s posebnim osvrtom na mogu}nosti Interrega

III/A, a Klára Hajós Nórátné, glavna savjetnicaAgencije za europski razvoj @upanije Baranjapredstavila je metodologiju obrazaca u okviru ovogpredpristupnog fonda te na~in utvr|ivanja konkretnihpodru~ja suradnje.

U radu ovog skupa sudjelovali su i ~lanovi Izvr{nogodbora Zoran Kova~evi} i mr.sc. Davor Brun~i}.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O TR@I[TU PLINA"Narodne novine" broj 87/05.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tr`i{tuplina donio je Hrvatski Sabor 1. srpnja 2005. godine.Zakon je objavljen u "Narodnim novinama" 18. srpnja2005. godine, a stupio je na snagu 26. srpnja 2005.godine.

Ovim Zakonom zakonodavac je detaljnije propisaouvjete i na~in distribucije plina i za razliku od prvogteksta Zakona u potpunosti regulirao postupak dodjelekoncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina. Iztoga razloga danom stupanja na snagu ovoga Zakonaprestaju va`iti odredbe o postupku dodjele koncesije izPravilnika o distribuciji plina ("Narodne novine" broj104/02. i 97/03.), dok }e se ostale odredbe navedenogaPravilnika primjenivati do dana stupanja na snagunovoga Pravilnika kojega }e donijeti resorni ministar.Do dana stupanja na snagu novoga Pravilnikaprimjenjivat }e se i odluke predstavni~kih tijelajedinica lokalne samouprave kojima je ure|enoobavljanje djelatnosti distribucije plina, donesenetemeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, akonisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Ovim izmjenama jedinice podru~ne (regionalne)samouprave vi{e nisu u obvezi pobli`e urediti uvjete ina~in obavljanja djelatnosti distribucije plina, ve} je taobveza stavljena u nadle`nost resornog ministra idistributera plina.

Novina u Zakonu je da se koncesija za obavljanjedjelatnosti distribucije plina na postoje}em sustavuplinovoda daje na temelju zahtjeva postoje}egdistributera plina, samo ako je za postoje}i sustavplinovoda tijelo graditeljstva izdalo uporabnu dozvolu.Koncesija za izgradnju distribucijskog sustava

plinovoda i distribuciju plina daje se nakonprovedenog javnog natje~aja, dok se do sada u obaslu~aja davala samo temeljem provedenog natje~aja.

U slu~aju dodjele koncesije za obavljanjedjelatnosti distribucije plina koja obuhva}a izgradnjudistribucijskog sustava plinovoda, predstavni~ko tijelojedinice podru~ne (regionalne) samouprave donosiodluku o pokretanju postupka davanja koncesije, samoako je izgradnja predvi|ena u dokumentimaprostornog ure|enja. U izradi dokumenata prostornogure|enja, koje donosi predstavni~ko tijelo, sudjelujeured dr`avne uprave u `upaniji nadle`an za posloveenergetike. Poglavarstvo te jedinice raspisuje i provodijavni natje~aj.

Zahtjev za davanje koncesije za obavljanjedjelatnosti distribucije plina na postoje}em sustavuplinovoda te zahtjev za razvoj postoje}egdistribucijskog sustava podnosi postoje}i distributerplina, a temeljem poziva za podno{enje zahtjevakojega utvr|uje poglavarstvo jedinice podru~ne(regionalne) samouprave na ~ijem se podru~ju nalazidistribucijski sustav. Poglavarstvo donosi odluku ozahtjevu u roku od 6 mjeseci od primitka zahtjeva. Uslu~aju da temeljem zahtjeva nije dana koncesijapoglavarstvo mora raspisati javni natje~aj.

Protiv odluke o davanju koncesije `alba nijedopu{tena ve} se mo`e pokrenuti upravni spor.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O JAVNOJ NABAVI"Narodne novine" broj 92/05.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnojnabavi donio je Hrvatski Sabor 1. srpnja 2005. godine.

Page 28: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

30 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005.

Zakon je objavljen u "Narodnim novinama" 27. srpnja2005. godine. Zakon je stupio na snagu 4. kolovoza2005. godine, a primjenjuje se od 1. listopada 2005.godine.

S obzirom na slo`enu materiju javne nabave koja jeure|ena Zakonom o javnoj nabavi, u nastavku se samona~elno ukazuje na odredbe koje su obuhva}eneizmjenama i dopunama Zakona.

Izmjene i dopune odnose se na odredbe kojima suutvr|eni obveznici primjene ovoga Zakona, vrste robe,usluga i radova na koje se odredbe ovoga Zakona neprimjenjuju te slu~ajevi kada se mo`e koristiti izravnapogodba.

Ovim Zakonom predvi|ena su, pored postoje}a tri,jo{ dva na~ina nabave, i to:

- naru~itelji koji obavljaju djelatnost u drugimpodru~jima koja nisu djelatnosti iz ~lanka 5. ovogaZakona, mogu koristiti otvoreni ili ograni~enipostupak nabave. U posebnim okolnostima, koje suizri~ito navedene u poglavlju Izravna pogodba,naru~itelji mogu koristiti pregovara~ki postupak, sili bez objave poziva za nadmetanje. Naru~itelj kojikoristi postupak izravne pogodbe u pregovara~kompostupku bez objave poziva za nadmetanje,obvezan je u "Narodnim novinama" objaviti odlukuo odabiru ponude ponuditelja, osim u slu~ajuizravne nagodbe s ciljem `urnog sprje~avanjanastanka ili otklanjanja posljedica nastale {teteuzrokovane djelovanjem vi{e sile ili drugihopasnosti;

- naru~itelji koji obavljaju djelatnost u podru~jimadefiniranim u ~lanku 5. ovoga Zakona mogu biratiizme|u otvorenog postupka, ograni~enog postupkai pregovara~kog postupka nabave, uz prethodnuobjavu poziva za nadmetanje. U posebnimokolnostima, koje su izri~ito navedene u poglavljuIzravna pogodba, naru~itelji mogu koristitipregovara~ki postupak bez objave poziva zanadmetanje.

Dopunama je predvi|ena mogu}nost osnivanjapovjerenstva za zajedni~ku nabavu te uspostavljanjasustava kvalifikacije za gospodarske subjekte udjelatnosti u podru~ju vodoopskrbe, energetike,prometa i telekomunikacija.

Dopunjene su odredbe o vrsti dokaza kojeponuditelji i natjecatelji moraju dostaviti uz svojuponudu. Ovisno o prirodi predmeta nabave najva`nijidodatni dokazi su:- odgovaraju}i bankarski ili drugi financijski

instrument kao jamstvo za ozbiljnost ponude, zadobro izvr{enje posla,

- ra~un dobiti i gubitka i bilance ili njihovi dijelovi,- financijsko izvje{}e iz kojeg je razvidan ukupan

godi{nji prihod u posljednje tri financijske godine,- izjava o neka`njavanju u svezi sa sudjelovanjem u

kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ilipranju novca, ovjerena od nadle`nog tijela te

- potvrda porezne uprave o stanju duga.

Naru~itelj ne smije postavljati druge dokaze osposobnosti ponuditelja osim onih navedenih uodredbama ovoga Zakona, niti zahtjeve kojimaponuditelje dovodi u neravopravan polo`aj.

Nadalje, dopunjena je odredba o kriterijima odabiranajpovoljnije ponude u smislu da naru~itelj mo`eprimijeniti dodatne kritetije kao {to su kvaliteta,tehni~ko dostignu}e, estetske, funkcionalne i ekolo{keosobine, ekonomi~nost, mogu}nost servisiranja nakonprodaje i tehni~ka pomo}, obveza osiguranja rezervnihdijelova, sigurnost opskrbe, rok isporuke, rokzavr{etka radova i sl.

Dopunjena je odredba o mogu}nostima poni{tenjanadmetanja u slu~aju kada u nadmetanju po pozivunije sudjelovalo pet sposobnih natjecatelja, odnosnoako u izravnoj pogodbi u pregovara~kom postupku sobjavom poziva za nadmetanje nema najmanje triponuditelja te kada prema kriteriju odabira izdokumentacije za nadmetanje nije mogu}e odabratinajpovoljniju ponudu.

I na kraju, izmjene i dopune odnose se na odredbekojima se regulira za{tita prava ponuditelja koja u sebiuklju~uje pravo na prigovor na odluku o odabiru iliponi{tenju nadmetanja te pravo podnositelja prigovorana ̀ albu Dr`avnoj komisiji za kontrolu postupka javnenabave.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O POLJOPRIVREDNOMZEMLJI[TU"Narodne novine" broj 90/05.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona opoljoprivrednom zemlji{tu donio je Hrvatski Sabor 14.srpnja 2005. godine. Zakon je objavljen u "Narodnimnovinama" 27. srpnja 2005. godine, a stupio je nasnagu 4. kolovoza 2005. godine.

Ovim Zakonom dopunjeni su ~lanci 26.a i 33.aZakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljopri-

Page 29: U OVOM BROJU4 @UPANIJSKA KRONIKA 15. rujna 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. 3. sjednica 15. srpnja 2005. NASTAVLJENO KONSTITUIRANJE @UPANIJSKIH TIJELA Tre}a po redu sjednica @upanijske

15. rujna 2005. @UPANIJSKA KRONIKA 31

vrednom zemlji{tu ("Narodne novine" broj 48/05.), usmislu da po~etnu cijenu u natje~aju za prodaju i zakuppoljoprivrednog zemlji{ta u vlasni{tvu dr`ave, koja jetr`i{na cijena na podru~ju gdje se zemlji{te nalazi,utvr|uje nadle`na porezna uprava. Ova dopuna odzna~aja je za @upaniju utoliko {to su sredstvaostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednogzemlji{ta u vlasni{tvu dr`ave, izme|u ostaloga i prihodprora~una jedinice podru~ne (regionalne) samouprave25%.

Izmjena ovoga Zakona odnosi se na rok utvr|en uodredbi ~lanka 54.a, prema kojoj je `upanijskopoglavarstvo du`no donijeti Program raspolaganjapoljoprivrednim zemlji{tem u vlasni{tvu dr`ave do 30.rujna 2005. godine, na ~ijem podru~ju je sjedi{teop}ina i gradova koji nisu donijeli te programe.

ZAKON O DR@AVNIM SLU@BENICIMA"Narodne novine" broj 92/05.

Zakon o dr`avnim slu`benicima donio je HrvatskiSabor 15. srpnja 2005. godine. Zakon je objavljen u"Narodnim novinama" 27. srpnja 2005. godine, astupio je na snagu 4. kolovoza 2005. godine.

U prijelaznim i zavr{nim odredbama kojima seutvr|uje prestanak va`enja ranijeg Zakona u odnosu nadr`avne slu`benike i namje{tenike, utvr|eno je da uodnosu na slu`benike i namje{tenike u upravnimodjelima i slu`bama jedinica lokalne i jedinicapodru~ne (regionalne) samouprave ostaje na snaziZakon o dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima("Narodne novine" broj 27/01.), do stupanja na snaguposebnog zakona kojim }e se urediti njihova prava,obveze i odgovornosti.