79
SVEUČILIŠTE U SPLITU FILOZOFSKI FAKULTET U P I S I Akademska godina 2009./2010. SPLIT, travanj 2009.

U P I S I - marul.ffst.hrmarul.ffst.hr/dokumenti/upisi/brosura_2009.pdf · Povijest ... filozofije i povijesti umjetnosti završni ispit se ne vrednuje) i uspjeha iz bitnih predmeta

Embed Size (px)

Citation preview

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

1

SVEUČILIŠTE U SPLITU

FILOZOFSKI FAKULTET

U P I S IAkademska godina

2009./2010.

SPLIT, travanj 2009.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

2

Nakladnik:Sveučilište u SplituFilozofski fakultet

Za nakladnika:prof. dr. Josip Milat, dekan

Biblioteka:Posebna izdanjaKnjiga br. 4.

Urednica:doc. dr. sc. Marina Marasović Alujević,prodekanica za nastavu

Lektorica:Katarina Lozić

Grafička priprema i tisak:Redak, Split

ISBN 978-953-7395-23-0

CIP - Katalogizacija u publikaciji

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

UDK 378.141(497.5

Split):378.61>(36)”2009/2010”

FILOZOFSKI fakultet (Split)

Upisi : akademska godina 2009./2010. /

<urednica Marina Marasović Alujević>. -

Split : Filozofski fakultet Sveučilišta,

2009. - (Biblioteka Posebna izdanja /

Filozofski fakultet Split ; 4)

Bibliografija uz tekst.

ISBN 978-953-7395-23-0

1. Marasović-Alujević, Marina

130224002

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

3

U P I S IAkademska godina

2009./2010.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

4

FILOZOFSKI FAKULTETInformativna izdanja 4

Dekanat:

21 000 Split, Sinjska 2

Studentska služba:

21 000 Split,

Radovanova 13 (dvopredmetni studiji),

Teslina 12 (jednopredmetni studiji)

Telefoni:

Centrala (021) 38 61 22

(021) 48 92 80

(021) 48 86 04

Dekanat: (021) 38 41 44

Studentska služba:

(Radovanova 13) (021) 49 01 50

(Teslina 12) (021) 38 40 68

Računovodstvo (021) 32 92 80

Tajništvo (021) 38 59 50

Fax: (021) 32 92 88 (Sinjska 2)

(021) 48 95 82 (Radovanova 13)

(021) 38 55 67 (Teslina 12)

E-mail: [email protected]

URL: http://www.ffst.hr

Žiroračun: 2330003-1100066764

Dekan:

prof. dr. sc. Josip Milat

Prodekanica za nastavu:

doc. dr. sc. Marina Marasović-Alujević

Prodekanica za znanost:

prof. dr. sc. Ivana Prijatelj-Pavičić

Prodekan za financije:

prof. dr. sc. Boris Škvorc

Tajnica:

Maja Kuzmanić, dipl. iur.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

5

1 PRVI DIO

I. Opći podaci o fakultetu .....................................................................................................9

1. Iz povijesti Sveučilišta u Splitu i Filozofskog

fakulteta ...............................................................................................................................................9

II. Organizacija studija ......................................................................................................10

III. Ispiti i upisi – PREDDIPLOMSKI STUDIJI,

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ I STRUČNI STUDIJ ...................................................................................11

1. Upisne kvote ................................................................................................................................11

2. Provjera znanja iz hrvatskoga i stranih jezika ......................................12

3. Uvjeti za upis na studij ...................................................................................................13

4. Razredbeni postupak .......................................................................................................14 A) prijave za razredbeni postupak ...............................................................14

B) razredbeni postupak - dvopredmetni studiji ..........................16

C) razredbeni postupak - jednopredmetni studiji ......................21

D) raspored razredbenih ispita ................................................................................26

E) upisi ................................................................................................................................................27

IV. Ispiti i upisi – DIPLOMSKI STUDIJI .......................................................29

1. Uvjeti upisa ..................................................................................................................................29

2. Razredbeni postupak .......................................................................................................30

3. Prijave za upis ..........................................................................................................................30

4. Upisi .......................................................................................................................................................31

5. Obavijesti ..................................................................................................................................31

K a z a l o

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

6

2 DRUGI DIO (sadržaji studija i programi razredbenih ispita) Preddiplomski studiji .................................................................................................................33 Engleski jezik i književnost ......................................................................................................33 Filozofija .......................................................................................................................................................36 Hrvatski jezik i književnost.......................................................................................................39 Pedagogija ................................................................................................................................................42 Povijest ...........................................................................................................................................................45 Povijest umjetnosti ............................................................................................................................48 Sociologija ................................................................................................................................................51 Talijanski jezik i književnost ...................................................................................................54 Integrirani preddiplomski i diplomski studij ...................................................57 Učiteljski studij ..................................................................................................................................57 Stručni studij .............................................................................................................................................62 Studij predškolskog odgoja ..................................................................................................62

Diplomski studiji ............................................................................................................................65 Anglistika: jednopredmetni i dvopredmetni studij ...................................................................................................................65 Filozofija .......................................................................................................................................................66 Hrvatski jezik i književnost.......................................................................................................67 Pedagogija ................................................................................................................................................69 Povijest .........................................................................................................................................................71 Povijest umjetnosti ............................................................................................................................72 Sociologija ..............................................................................................................................................74

Talijanistika ...............................................................................................................................................77

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

7

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

8

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

9

I. OPĆI PODACI O FAKULTETU

1. Iz povijesti Sveučilišta u Splitu i Filozofskog fakulteta

Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu.

Krajem 1998. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske Učiteljski studij i Studij predškolskog odgoja izdvajaju se iz sastava Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. Tom Uredbom osnovana je Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Splitu kao samostalna ustrojbena sastavnica Sveučilišta u Splitu.

Odjel za humanističke znanosti osnovan je 2001. godine kao podružnica Sveučilišta u Splitu s tri matična studija (kao dvopredmetni studiji) – Hrvatski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Talijanski jezik i književnost te dislocirani studij Povijesti Filozofskog

PRVI DIO

Humanistički i društveni studiji u Splitu postoje i prije osnivanja samog Sveučilišta u Splitu 1974. godine. Naime, Viša pedagoška škola u Splitu, najstarija visokoškolska ustanova koja je osnovana Odlukom Povjerenstva prosvjete Predsjedništva ZAVNOH-a od 24. ožujka 1945. godine, u svojoj je šezdesetogodišnjoj povijesti doživjela nekoliko programskih, ustrojbenih i statusnih promjena. Kao samostalna institucija s pravnom osobnošću djelovala je od osnutka do 1974. godine (pod nazivom Viša pedagoška škola i Pedagoška akademija), kada je udruživanjem nekoliko visokoškolskih institucija osnovano Sveučilište u Splitu. Od 1978. do 1990. godine humanistički i društveni studiji izvode se u posebnoj ustrojbenoj jedinici Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu, a od 1990. godine do 1998. na

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

10

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2003./2004., a na temelju ugovora Sveučilišta u Splitu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 6. listopada 2005. Visoka učiteljska škola i Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu čine novu instituciju – Filozofski fakultet u Splitu koji obilježava i početak novih studijskih programa i odsjeka: Sociologije, Filozofije i Povijesti umjetnosti. U akademskoj godini 2007./’08. upisana je prva generacija studenata

sveučilišnog preddiplomskog studija Pedagogije, a od akademske godine 2008./’09. na Fakultetu je ustrojen samostalni sveučilišni studij Povijesti Filozofskog fakulteta u Splitu.

Prema svome programu, Filozofski fakultet će ustrojiti i nove studije iz područja društvenih i humanističkih znanosti i time opravdati svoje postojanje i značajnu ulogu u razvoju Sveučilišta u cjelini.

II. ORGANIZACIJA STUDIJA

Na Filozofskom fakultetu u Splitu organiziraju se jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski studiji, integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij i stručni studij odgojitelja predškolske djece.

Nakon položenog razredbenog postupka studenti upisuju trogodišnji preddiplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij, petogodišnji integrirani preddiplomski

i diplomski učiteljski studij i trogodišnji stručni studij odgojitelja predškolske djece.

Dvopredmetni studiji se povezuju među sobom prema slobodnom izboru studenata.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

11

III. ISPITI I UPISI - PREDDIPLOMSKI STUDIJI, INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ I STRUČNI STUDIJ

1. UPISNE KVOTE

REDOVITI STUDIJ Redoviti studenti

Izvanrednistudenti

Ukupno

Red. br. Naziv studija

Ne participirajuu troškovima studija

Participirajuu troškovima studija

Stranidržavljani (5)=

(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4)

PREDDIPLOMSKI STUDIJ 1. Engleski jezik i književnost 20 20 - 402. Filozofija 20 10 - 303. Hrvatski jezik i književnost 30 35 - 654. Pedagogija 15 15 - 305. Povijest 20 20 - 406. Povijest umjetnosti 15 10 - 257. Sociologija (jednopredmetni) 10 15 - 5 308. Talijanski jezik i književnost 20 30 - 50

UKUPNO** 80 85 5 170 Strani državljani na preddiplomskim studijima 10 10 INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ1. Učiteljski studij 30 30 60 STRUČNI STUDIJ 1. Studij predškolskog odgoja 20 20 40 SVEUKUPNO 130 135 10 5 280* U STUPCU (5) UKUPNO iskazan je ukupan broj studenata koji se upisuju na pojedinom studijskom programu.** U RETKU UKUPNO iskazan je broj studenata na razini Fakulteta, a dobiven na način da se broj studenata na dvopredmetnim studijskim

programima zbraja i dijeli s brojem dva te se dobivenom iznosu pridoda broj studenata na jednopredmetnim studijskim programima.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

12

2. PROVJERA ZNANJA IZ HRVATSKOGA I STRANIH JEZIKA

Pristupnici koji moraju dokazati poznavanje hrvatskoga jezika kojega nisu učili u osnovnoj i srednjoj školi (za upis na ovaj i druge fakultete), odnosno pristupnici koji moraju dokazati poznavanje engleskoga i talijanskoga jezika, mogu podnijeti prijavu za provjeru znanja iz hrvatskoga, odnosno stranoga jezika.

Prijava se podnosi Studentskoj službi u Radovanovoj 13 i to:

a) za prvi razredbeni rok od 15. do 19. lipnja 2009., od 8.00 do 15.00 sati;

b) za drugi razredbeni rok 31. kolovoza 2009., od 8.00 do 15.00 sati.

Prijave se mogu poslati i poštom (najkasnije tri dana prije isteka roka) na adresu: Filozofski fakultet, Radovanova 13, 21 000 Split.

Uz prijavu za provjeru znanja iz hrvatskoga odnosno stranoga jezika treba priložiti sljedeće dokumente:

a) presliku domovnice (Hrvati koji nisu državljani RH prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);

b) presliku rodnog lista (ne stariji od 6 mjeseci);

c) ovjerenu presliku svjedodžbe o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole (pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i ovjerenu presliku rješenja o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa;

d) dokaz o uplati troškova ispita u iznosu od 500,00 kuna za svaki ispit.

Troškovi se uplaćuju na žiroračun Filozofskog fakulteta 2330003-1100066764 uz navođenje svrhe doznake “troškovi provjere znanja” i poziv na broj: 220.

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Provjera znanja iz hrvatskoga odnosno stranoga jezika održat će se u Radovanovoj 13.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

13

3. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ

Uvjeti za upis u I. godinu studija utvrđeni su odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Sveučilišta u Splitu, a temelje se na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Pravo na upis u I. godinu studija imaju pod jednakim uvjetima hrvatski državljani, pripadnici hrvatskoga naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske i strani državljani, osim kad je odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske drukčije određeno.

Za upis u I. godinu studija mogu se prijaviti pristupnici koji su s uspjehom završili četverogodišnju srednju školu. Pristupnici koji su školovanje završili u inozemstvu prilažu rješenje o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja

i športa (Donje Svetice 38, Zagreb). Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskoga jezika.

Izravan upis na studij u statusu redovitih studenata uz potpunu potporu državnog proračuna, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag, ostvaruju pristupnici sukladno uvjetima utvrđenim raspisanim Natječajem Sveučilišta u Splitu.

Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, odnosno na temelju međunarodnih sporazuma.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

14

4. RAZREDBENI POSTUPAK

A) PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK Na razredbeni postupak mogu se prijaviti pristupnici

koji su s uspjehom završili srednju školu u trajanju od najmanje 4 godine.

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku kojim se obavlja izbor pristupnika za upis na studij.

Razredbeni postupak obuhvaća:

a) vrednovanje općeg uspjeha u I., II., III. i IV. razredu srednje škole, uspjeha na završnom ispitu (za studij filozofije i povijesti umjetnosti završni ispit se ne vrednuje) i uspjeha iz bitnih predmeta u svim razredima srednje škole;

b) provjeru znanja na razredbenom ispitu, putem testa, iz bitnih predmeta studija za sve dvopredmetne studije i jednopredmetni studije;

c) usmeni dio ispita (razgovor s pristupnikom) dio je razredbenog ispita za studij sociologije, filozofije, pedagogije, učiteljskog studija.

Na razredbenom postupku pristupnik može steći i dodatne bodove.

Prijave za razredbeni postupak primaju se za prvi (srpanjski) razredbeni rok od 29. lipnja do 03. srpnja 2009., od 8.00 do 12.00 sati, a za drugi (rujanski) razredbeni rok od 02. rujna do 04. rujna 2009., od 8.00 do 12.00 sati i to kako slijedi:

a) za jednopredmetni studij (Sociologija, Učiteljski studij i Studij predškolskog odgoja) prijave se primaju u Velikoj dvorani (prvi međukat) u Teslinoj 12;

b) za dvopredmetne studije (Engleski jezik i književnost, Filozofija, Hrvatski jezik i književnost, Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti i Talijanski jezik i književnost) prijave se primaju u Studentskoj službi u Radovanovoj 13.

Prijave se predaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

- za studije Sociologija, Učiteljski studij i Studij predškolskog odgoja:

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

15

Filozofski fakultet

Studentska služba

Teslina 12

21 000 Split

- za studije Engleski jezik i književnost, Filozofija, Hrvatski jezik i književnost,

Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti i Talijanski jezik i književnost:

Filozofski fakultet

Studentska služba

Radovanova 13

21 000 Split

Prijave koje se predaju preporučenom pošiljkom trebaju stići najkasnije do 03. srpnja 2009. u 12.00 sati.

Pristupnici se po svom izboru prijavljuju za studiranje i to:

a) 1 (jednog) predmeta u jednopredmetnom studiju

i/ili

b) 2 (dva) predmeta u dvopredmetnom studiju

i/ili

c) integriranog preddiplomskog i diplomskog učiteljskog studija

i/ili

d) stručnog studija predškolskog odgoja.

Pristupnici mogu prijaviti i treći predmet u bilo kojoj kombinaciji dvopredmetnog studija.

Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na žiroračun Filozofskog fakulteta u Splitu broj: 2330003-1100066764 uz navođenje svrhe doznake “troškovi razredbenog postupka” s pozivom na broj: 220.

Prijave za II. razredbeni rok primat će se samo za studije za koje ostane slobodnih mjesta nakon I. razredbenog roka.

Broj slobodnih mjesta za drugi razredbeni rok objavit će se na oglasnoj ploči Fakulteta.

Uz prijavu treba priložiti (u izvorniku ili presliku):

a) presliku domovnice (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);

b) presliku rodnog lista (ne stariji od 6 mjeseci);

c) ovjerene presliku svjedodžbe o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju. Pristupnici koji su srednju

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

16

školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskoga jezika;

d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu.

Troškovi se plaćaju na žiroračun Fakulteta 2330003-1100066764 uz navođenje svrhe doznake “troškovi razredbenog postupka” s pozivom na broj: 220;

e) omotnicu A4 radi povrata dokumenata i to s imenom, prezimenom i točnom adresom te s nalijepljenom poštanskom markom i to:

- pristupnici s adresom u RH prilažu poštansku marku od 12,20 kn

- pristupnici s adresom u BiH prilažu poštansku marku od 33,00 kn.

Prijave za upis podnose se na posebnoj tiskanici koju pristupnik kupuje u fotokopirnici Fakulteta.

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Pristupnici koji ostvaruju pravo na dodatne bodove prijavi prilažu odgovarajuće dokumente.

Pristupnici koji imaju pravo izravnog upisa, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag, pored navedenih dokumenata prilažu i potvrde ili rješenje nadležnog tijela uprave na temelju kojih ostvaruju pravo izravnog upisa.

Pored tih općih odredbi o prijavama, pristupnici su dužni ispuniti i posebne uvjete prema onome što je navedeno u posebnom dijelu ove brošure.

B) RAZREDBENI POSTUPAK – DVOPREDMETNI STUDIJI

Razredbeni postupak i razredbeni ispit polaže se iz dva odnosno tri zasebna studijska predmeta koje je pristupnik odabrao. U dvopredmetnom studiju zasebni se razredbeni ispit iz određenog predmeta organizira istodobno za sve pristupnike koji su taj predmet prijavili bez obzira na to je li predmet u natječajnoj prijavi naveden kao A1, A2 ili A3 kao studijski predmet.

U razredbenom postupku pristupnici mogu postići najviše 165 bodova za jedan studijski predmet, bez dodatnih bodova.

Razredbeni postupak obuhvaća:

a) Vrednovanje općeg uspjeha u I., II., III. i IV. razredu srednje škole, uspjeha na završnom ispitu (za filozofiju i povijest umjetnosti završni ispit se ne boduje) i

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

17

uspjeha iz bitnih predmeta u svim razredima srednje škole. Pristupnici mogu postići najviše 65 bodova za uspjeh u srednjoj školi.

Opći uspjeh u I., II., III. i IV. razredu srednje škole, uspjeh na završnom ispitu te uspjeh iz bitnih predmeta u svim razredima srednje škole vrednuje se sljedećim brojem bodova:

OCJENA BROJ BODOVAizvrstan 5

vrlo dobar 4

dobar 3

dovoljan 2

Boduju se sljedeći predmeti iz svih razreda srednje škole kao bitni:

• Hrvatski jezik i strani jezik (povoljniji za pristupnika) ako pristupnik prijavljuje studij hrvatskoga jezika i književnosti.

• Hrvatski jezik i engleski jezik ako pristupnik prijavljuje studij engleskoga jezika i književnosti.

• Hrvatski jezik i talijanski jezik ako pristupnik prijavljuje

studij talijanskoga jezika i književnosti.

Ako pristupnik u srednjoj školi nije učio talijanski jezik u svim razredima, onda mu se kao bitni predmet za te razrede vrednuje drugi strani jezik, a ako ima više stranih jezika onda onaj strani jezik iz kojega ima višu ocjenu.

• Hrvatski jezik i povijest ako pristupnik prijavljuje studij povijesti.

Ako pristupnik nije učio povijest u svim razredima srednje škole, vrednuju mu se ocjene u onim razredima u kojima je učio povijest.

• Hrvatski jezik, povijest i filozofija ako pristupnik prijavljuje studij filozofije.

Ako pristupnik nije učio povijest u svim razredima srednje škole, vrednuju mu se ocjene u onim razredima u kojima je učio povijest.

• Hrvatski jezik, povijest i povijest umjetnosti ako pristupnik prijavljuje studij povijesti umjetnosti.

Ako pristupnik nije učio povijest u svim razredima srednje škole, vrednuju mu se ocjene u onim razredima u kojima je učio povijest.

• Hrvatski jezik, sociologija, psihologija i engleski jezik u

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

18

trećem i četvrtom razredu srednje škole ako pristupnik prijavljuje studij pedagogije.

B) Provjeru znanja na razredbenom ispitu iz predmeta relevantnog za studij.

Pristupnici mogu postići najviše 100 bodova na razredbenom ispitu. Razredbeni ispit za studij hrvatskoga jezika i književnosti, studij engleskoga jezika i književnosti, studij talijanskoga jezika i književnosti, studij povijesti i studij povijesti umjetnosti sastoji se od pismene provjere znanja putem testa (100 bodova), a za studij filozofije i pedagogije od pismene i usmene provjere znanja (100 bodova). Pristupnik koji na razredbenom ispitu postigne manje od 40 bodova (razredbeni prag za studij filozofije, hrvatskoga jezika i književnosti, pedagogije, povijesti, povijesti umjetnosti i talijanskoga jezika i književnosti) odnosno 50 bodova (razredbeni prag za studij engleskoga jezika i književnosti) isključuje se iz daljnjeg natjecanja za upis na studij. Njegovo ime ne ispisuje se na listi rezultata zasebnog ispita, već ispod naznake “Nisu prešli razredbeni prag”.

c) Dodatne bodove ako je pristupnik završio još jednu školu (srednja četverogodišnja škola – 4 boda, viša škola – 6 bodova, fakultet – 8 bodova), a navedeni

bodovi se pridjeljuju samo jedanput.

Pristupnik ostvaruje maksimalan broj mogućih bodova na razredbenom ispitu (100 bodova) te se oslobađa polaganja ispita ako je iz prijavljenog predmeta osvojio jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju.

Ukupan broj bodova koje pristupnik ostvari u zasebnom razredbenom postupku utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih za uspjeh u srednjoj školi, mogućih dodatnih bodova i bodova postignutih na razredbenom ispitu. Rezultati zasebnog razredbenog ispita prikazuju se na listi na kojoj se vidi ime odsjeka koji je proveo razredbeni ispit, puna imena i prezimena pristupnika, ime oca ili majke te bodovi koje je kandidat na tom studijskom odsjeku ostvario prema svakoj od navedenih kategorija - 1. stupac - bodovi iz srednje škole, 2. stupac - dodatni bodovi, 3. stupac - bodovi na razredbenom ispitu i 4. stupac - ukupno bodovi (1., 2. i 3.). Lista nosi datum utvrđivanja rezultata i potpis predsjednika Povjerenstva za razredbeni postupak.

Na osnovi dva zasebna razredbena ispita kojima je kandidat pristupio, formira se konačna rang-lista prema zbroju bodova kandidata postignutima u oba zasebna razredbena ispita, ali samo u slučaju da je kandidat na oba prešao razredbeni prag. Ukoliko kandidat

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

19

nije prešao prag na jednom zasebnom razredbenom ispitu od dva odabrana predmeta, smatra se da nije prošao razredbeni ispit za cijelu kombinaciju. Ukoliko je kandidat prijavio tri predmeta, njegovo će se ime zasebno uzimati za svaku od tri moguće kombinacije studijskih programa. Na rang-listi će se jasno vidjeti redni broj kandidata, ime i prezime, ime oca ili majke, studijska kombinacija, bodovi u zasebnim razredbenim ispitima i ukupan broj bodova.

Konačna rang-lista pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči Fakulteta, u Radovanovoj 13, najkasnije u roku od 24 sati nakon završetka posljednjeg razredbenog ispita.

Svi kandidati pristupaju prozivci, u kojoj se redom prema rang-listi čitaju imena kandidata i upisuju na odabranu studijsku kombinaciju prvo na mjesta uz potporu Ministarstva (dok se ta mjesta ne popune), a nakon toga i na mjesta predviđena za studente koji participiraju u troškovima vlastitog studija.

Pristupnici imaju pravo prigovora na listu rezultata zasebnog ispita u roku od 24 sata od objave rezultata. Prigovori se podnose dekanu Fakulteta u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika u Pisarnici fakulteta, Sinjska 2.

Povjerenstva za razredbeni postupak su dužna raspraviti o prigovorima pristupnika i dati mišljenje dekanu Fakulteta koji će donijeti konačnu rang-listu najkasnije u roku od 24 sata od isteka roka za podnošenje prigovora.

Ako neki pristupnik ostvari potpuno istu bodovnu vrijednost kao i onaj pristupnik čijim se rednim brojem na rang listi popuni odobrena kvota i taj pristupnik stječe pravo upisa.

Pristupnik iz ove točke povećava upisnu kvotu, ali samo u slučaju da se prije njega upisao pun broj pristupnika iz odobrene kvote (da nitko nije odustao).

Ako je na razredbenom postupku više od 5 pristupnika steklo isti ukupan broj bodova, tada se slijed za upis utvrđuje redom prema sljedećim osnovama:

• stečeni bodovi na razredbenom ispitu;

• stečeni bodovi za uspjeh postignut u srednjoj školi iz predmeta iz kojih se polaže razredbeni ispit;

• stečeni bodovi za opći uspjeh u srednjoj školi;

• stečeni dodatni bodovi.

Pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa u prvom upisnom roku, mogu se ponovno natjecati za upis i pristupiti razredbenom postupku u drugom

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

20

razredbenom roku za one studijske predmete koji nisu bili popunjeni u prvom roku.

Pristupnici koji se žele ponovno natjecati u drugom razredbenom roku za studij istog predmeta koji nije popunjen u prvom upisnom roku, a za koji su već polagali razredbeni ispit, mogu:

a) ponovno polagati ispit

ili

b) prenijeti bodove s ranije položenog razredbenog ispita za taj predmet.

Pristupnik koji želi ponovno polagati razredbeni ispit gubi pravo prenošenja bodova.

Uvjeti prijavljivanja za drugi upisni rok istovjetni su onima za prvi upisni rok.

Studenti imaju pravo jedanput promijeniti izabrani studij uz potporu Ministarstva.

Pristupnici koji mijenjaju jedan jednopredmetni studij za dva dvopredmetna studija upisuju se pod istim

uvjetima kao i pristupnici koji se prvi put upisuju na dvopredmetne studije.

Pristupnici koji mijenjaju jedan dvopredmetni studij za drugi dvopredmetni studij upisuju se pod istim uvjetima kao i pristupnici koji se prvi put upisuju na dvopredmetni studij. Ovim se pristupnicima zbrajaju bodovi ostvareni na razredbenom ispitu novoga studija s bodovima ostvarenim na razredbenom ispitu dosadašnjeg studija kojega zadržavaju.

Pristupnici koji mijenjaju dva dvopredmetna studija za druga dva dvopredmetna studija upisuju se pod istim uvjetima kao i pristupnici koji se prvi put upisuju na dvopredmetne studije.

Na razredbeni ispit pristupnik je dužan ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ako pristupnik ne dođe na test u određeno vrijeme ili nema osobnu iskaznicu, odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od ispita.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

21

U razredbenom postupku pristupnici mogu postići najviše 100 bodova ne računajući dodatne bodove.

Razredbeni postupak obuhvaća:

- Vrednovanje općeg uspjeha u I., II., III. i IV. razredu srednje škole, uspjeha na završnom ispitu i uspjeha iz bitnih predmeta u svim razredima srednje škole. Pristupnici mogu postići najviše 40 bodova za uspjeh u srednjoj školi.

- Opći uspjeh u I., II., III. i IV. razredu srednje škole, uspjeh na završnom ispitu te uspjeh iz bitnih predmeta u svim razredima srednje škole vrednuje se sljedećim brojem bodova:

OCJENA BROJ BODOVAizvrstan 5

vrlo dobar 4

dobar 3

dovoljan 2

Studenti imaju pravo jedanput promijeniti izabrani studij uz potporu Ministarstva.

Pristupnici koji mijenjaju jedan jednopredmetni studij za drugi jednopredmetni studij upisuju se pod istim uvjetima

kao i pristupnici koji se prvi put upisuju na jednopredmetni studij.

Pristupnici koji mijenjaju dva dvopredmetna studija za jedan jednopredmetni studij upisuju se pod istim uvjetima kao i pristupnici koji se prvi put upisuju na jednopredmetni studij.

RAZREDBENI POSTUPAK – STUDIJ SOCIOLOGIJE

Razredbeni postupak za jednopredmetni studij sociologije obuhvaća:

a) vrednovanje općeg uspjeha u I., II., III. i IV. razredu srednje škole, uspjeha na završnom ispitu i uspjeha iz bitnih predmeta za koje se izračunava prosjek ocjena za svaki dolje navedeni predmet.

Za studij sociologije uzima se prosjek ocjena iz sljedećih srednjoškolskih predmeta:

• hrvatski jezik

• povijest

• jedan predmet iz društvenih znanosti (npr. sociologija, etika, psihologija, politika i gospodarstvo...).

Ako je pristupnik u srednjoj školi učio sociologiju, prilikom bodovanja uzet će se u obzir ocjena iz sociologije,

C) RAZREDBENI POSTUPAK - JEDNOPREDMETNI STUDIJI

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

22

a ako nije učio sociologiju, uzet će se ocjena, i to najpovoljnija, iz nekog društvenog predmeta.

Ukupan broj bodova za uspjeh u srednjoj školi je 40 bodova.

b) Provjeru znanja na razredbenom ispitu putem testa iz sociologije te usmenog razgovora s kandidatima.

U razredbenom postupku pristupnik može postići najviše 100 bodova i to: 60 bodova na razredbenom ispitu (50 bodova na pismenom ispitu i 10 bodova na usmenom razgovoru) i 40 bodova za uspjeh u srednjoj školi.

Razredbeni prag se utvrđuje zbrajanjem bodova za uspjeh u srednjoj školi i uspjeha na pismenom dijelu razredbenog ispita. Pristupnici koji ne budu imali zadovoljen razredbeni prag neće moći pristupiti usmenom dijelu razredbenog ispita.

Razredbeni prag iznosi 55 bodova.

Pravo upisa (unutar broja pristupnika određenoga upisnim kvotama) na jednopredmetni preddiplomski studij sociologije ostvaruju pristupnici koji su na razredbenom postupku izborili veći broj bodova.

Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a nije se upisao u vremenu određenom za upis, gubi pravo upisa.

Prijave za razredbeni postupak podnose se na prijavnici koja se kupuje u fotokopirnici Fakulteta.

Na razredbeni ispit pristupnik je dužan ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik ne dođe na test u određeno vrijeme ili nema osobnu iskaznicu odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od ispita.

RAZREDBENI POSTUPAK – UČITELJSKI STUDIJ

Razredbeni postupak za učiteljski studij obuhvaća:

a) Vrednovanje općeg uspjeha u I, II, III i IV razredu srednje škole, uspjeha na završnom ispitu i uspjeha iz hrvatskoga jezika, matematike i prvog stranoga jezika (izračunava se prosjek ocjena za svaki od navedenih predmeta): 40 bodova.

b) Provjeru znanja na razredbenom ispitu putem testa iz predmeta bitnih za studij (hrvatski jezik, matematika), testa općih sposobnosti te usmenog razgovora s kandidatima: 60 bodova. Maksimalan broj bodova koji se može steći na pismenoj provjeri znanja iz svakog pojedinog predmeta bitnog za studij iznosi 19 bodova (hrvatski jezik, matematika, test općih sposobnosti), a na usmenom razgovoru s kandidatima može se maksimalno steći 3 boda.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

23

c) Dodatne bodove:

• znanje trećeg svjetskog jezika, kojega pristupnik nije učio u srednjoj školi (potvrda filozofskog fakulteta): 2 boda;

• jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili međunarodnoj olimpijadi iz nastavnih predmeta srednje škole: 2 boda;

• završena još jedna četverogodišnja srednja škola u cjelovitom trajanju: 2 boda;

• status sportaša I. ili II. kategorije (potvrda Hrvatskog olimpijskog odbora): 2 boda;

• pristupnici koji su prethodne akademske godine prešli razredbeni prag na ovoj studijskoj grupi i ponovno se natječu za upis na isti studij (pristupnik mora zaokružiti na prijavnom obrascu da je prethodnu godinu prešao razredbeni prag na istom studiju radi provjere u evidenciji Filozofskog fakulteta: 2 boda.

U razredbenom postupku pristupnik može postići najviše 100 bodova i to 60 bodova na razredbenom ispitu, 40 bodova za uspjeh u srednjoj školi te eventualno dodatne bodove.

Razredbeni prag utvrđuje se zbrajanjem bodova za uspjeh u srednjoj školi i uspjeha na pismenom dijelu

razredbenog ispita. Razredbeni prag iznosi 45 bodova (minimum 20 bodova za uspjeh u srednjoj školi, odnosno 25 bodova za pismeni ispit). Ako više pristupnika ima isti ukupan broj bodova, prednost upisa ima pristupnik koji je ostvario veći broj bodova na pismenom ispitu.

Prijave za razredbeni postupak podnose se na prijavnici koja se kupuje u fotokopirnici Fakulteta.

Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a nije se upisao u vremenu određenom za upis, gubi pravo upisa.

Pristupnici imaju pravo prigovora na rang-listu u roku od 24 sata od objave rang-liste. Prigovori se podnose dekanu Fakulteta u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika u pisarnici Fakulteta, Sinjska 2.

Povjerenstvo za razredbeni postupak dužno je raspraviti o prigovorima pristupnika i dati mišljenje dekanu Fakulteta koji će donijeti konačnu rang-listu najkasnije u roku od 24 sata od isteka roka za podnošenje prigovora.

Na razredbeni ispit pristupnik je dužan ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik ne dođe na test u određeno vrijeme ili nema osobnu iskaznicu odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od ispita.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

24

RAZREDBENI POSTUPAK – STUDIJ

PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Uvjeti upisa na preddiplomski stručni studij: Završena četverogodišnja srednja škola i postignuta minimalno 33 boda u razredbenom postupku.

Razredbeni postupak –

elementi za izbor pristupnika su:

1. Uspjeh u srednjoj školi koji se vrednuje na temelju: • općeg uspjeha u svim razredima srednje škole;

• uspjeha na završnom ispitu;

• uspjeha iz bitnih predmeta za koje se izračunava prosjek ocjena za svaki dolje navedeni predmet.

Za studij predškolskog odgoja uzima se prosjek ocjena iz sljedećih srednjoškolskih predmeta:

• hrvatski jezik

• psihologija

• prvi strani jezik.

Kao zamjenski predmeti bodovat će se:

• za predmet Psihologija: Poslovna psihologija s

komunikacijom, Psihologija prodaje, Psihologija rada, Zdravstvena psihologija

Ukupan broj bodova za uspjeh u srednjoj školi je 40

bodova.

2. Test opće kulture provjerava razinu opće informiranosti. Maksimalan broj bodova je 15 bodova.

3. Analitičko čitanje zadanog teksta i pisanje osobnog osvrta (eseja) na pročitani tekst od najviše tri stranice, koji obuhvaća:

• jasno navođenje problema koji se u pročitanom tekstu razmatra;

• jasno navođenje stavova (ili stava) za koje se u pročitanom tekstu autor(i) zalažu;

• osobni kritički osvrt na problem i stavove iz pročitanog teksta;

Maksimalan broj bodova je 15 bodova.

4. Provjera sluha (intonativno-ritamske sposobnosti). Maksimalan broj bodova je 10 bodova.

5. Interpretativno čitanje i razumijevanje teksta. Pristupnik će na kraćem tekstu u prozi ili stihu pokazati:

• sposobnost interpretativnog (lijepog, izražajnog) čitanja i

• sposobnost razumijevanja teksta te način izražavanja.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

25

Maksimalan broj bodova je 10 bodova.

6. Posebne aktivnosti:

Maksimalan broj bodova je 10 bodova:

znanje trećeg svjetskog jezika, kojega pristupnik nije učio u srednjoj školi (potvrda filozofskog fakulteta) – 2 boda;

jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili međunarodnoj olimpijadi iz nastavnih predmeta srednje škole – 2 boda;

završena još jedna srednja škola u cjelovitom trajanju (priložiti svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbu završnog ispita) – 2 boda;

pristupnici koji su na Natječaju za upis prethodne akademske godine prešli razredbeni prag i ponovno se natječu za upis na isti studij (pristupnik mora zaokružiti na prijavnom obrascu da je prethodne godine prešao razredbeni prag na istom studiju radi provjere u evidenciji Filozofskog fakulteta) – 2 boda;

status sportaša I. i II. kategorije (potvrda Hrvatskog olimpijskog odbora) – 2 boda.

U razredbenom postupku pristupnik može postići najviše 100 bodova (40 + 60).

Razredbeni prag iznosi 33 boda.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

26

Razredbeni ispiti za sve dvopredmetne studije održat će se u Radovanovoj 13.

Razredbeni ispit za jednopredmetne studije održat će se u Teslinoj 12.

Razredbeni ispit u II. roku održat će se samo ako ostane slobodnih mjesta za upis studenata u II. razredbenom roku.

Raspored razredbenih ispita u drugom razredbenom roku objavit će se na oglasnim pločama i na Internetskoj stranici Filozofskog fakulteta, nakon objave slobodnih mjesta za drugi razredbeni rok.

D) RASPORED RAZREDBENIH ISPITA

Raspored razredbenih ispita u prvom (srpanjskom) razredbenom roku akademske godine 2009./2010.

DAN STUDIJ SAT

06. 07. 2009. Predškolski odgoj 8.00 h

06. 07. 2009. Sociologija 11.00 h

07. 07. 2009. Engleski jezik i književnost 8.00 h

07. 07. 2009. Hrvatski jezik i književnost 11.00 h

07. 07. 2009 Učiteljski studij 14.00 h

08. 07. 2009. Filozofija 8.00 h

08. 07. 2009. Talijanski jezik i književnost 11.00 h

08. 07. 2009. Pedagogija 14.00 h

09. 07. 2009. Povijest 8.00 h

09. 07. 2009. Povijest umjetnosti 11.00 h

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

27

E) UPISI

sociologije, integriranom preddiplomskom i diplomskom učiteljskom studiju i stručnom studiju predškolskog odgoja koji su prešli razredbeni prag, upisivat će se na temelju prozivke koja će biti 15. srpnja 2009. u 14.00 sati u Teslinoj 12 i to u sljedećim terminima: 15. srpnja 2009. godine do 16.00 sati i 16. srpnja 2009. godine od 8.00 do 13.00 sati.

• ukoliko na dvopredmetnim studijima nakon prozivke i prvog upisa ostane slobodnih mjesta, organizirat će se i druga prozivka dana 15. srpnja 2009. godine u 13.00 sati, u kojoj će se redom prema rang-listi ponuditi kandidatima koji su na listi da se upišu na slobodna mjesta i to u sljedećim terminima: 15. srpnja 2009. godine do 16.00 sati i 16. srpnja 2009. godine od 8.00 do 13.00 sati.

• pristupnici koji se nisu upisali na visoko učilište prvog izbora mogu 20. i 21. srpnja 2009. od 8.00 do 12.00 sati predati potvrdu o položenom razredbenom ispitu na drugom visokom učilištu, radi mogućeg upisa na ovaj fakultet. Ovi pristupnici upisivat će se 22. srpnja 2009. od 8.00 do 12.00 sati.

Upisi u prvu godinu studija obavit će se za prvi (srpanjski) upisni rok od 13. srpnja do 17. srpnja 2009. i to:

• za jednopredmetne studije pristupnici iznad crte upisivat će se 13. srpnja 2009., od 10.30 do 12.00 sati i 14. srpnja 2009. godine, od 8.00 do 12.00 sati (crta na rang-listi za redoviti studij povlači se ispod imena pristupnika čiji redni broj odgovara broju slobodnih mjesta za upis pristupnika uz potporu Ministarstva). Pristupnici koji su stekli pravo upisa uz potporu Ministarstva, a ne upišu se u navedenim terminima, gube pravo upisa.

• za dvopredmetne studije svi kandidati dužni su pristupiti prozivci dana 13. srpnja 2009. godine u 8.00 sati i to prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnim pločama Fakulteta. Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa na prozivci obavljat će se u sljedećim terminima: 13. srpnja 2009. do 15.00 sati te 14. i 15. srpnja 2009. od 8.00 do 12.00 sati.

Pristupnici koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se u navedenim terminima, gube pravo upisa.

• pristupnici ispod crte na jednopredmetnom studiju

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

28

Pristupnici su prije upisa dužni podmiriti troškove upisa i upisnih materijala koji se uplaćuju na žiroračun Filozofskog fakulteta u Splitu broj: 2330003-1100066764, uz navođenje svrhe doznake “troškovi upisa i upisnih materijala” s pozivom na broj: 241.

Uz prijavu za upis treba priložiti izvorne dokumente:

a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);

b) rodni list ne stariji od 6 mjeseci;

c) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskoga jezika;

d) indeks, matični list, upisni list, statistički list;

e) dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala – upisnine koju plaćaju svi pristupnici (s pozivom na broj 241);

f) dvije fotografije (3,5 x 4,5 cm);

g) potvrdu o prebivalištu;

h) dokaz o uplati školarine koju plaćaju studenti koji

participiraju u troškovima studija (s pozivom na broj 240). Visinu školarine za akademsku godinu 2009./2010. za studije u području društveno-humanističkih znanosti utvrdit će Senat Sveučilišta u Splitu;

i) dokaz o uplati 25,00 kuna za izdavanje studentske iskaznice (tzv. X-ice).

Pristupnik jednom upisan po svom izboru u prvom, odnosno drugom upisnom roku ne može mijenjati studijske grupe (predmete) bez obzira na mjesto koje je zauzeo na rang- -listi predmeta koji bi još želio studirati.

Dodatne informacije o studiju, razredbenom postupku i upisima pristupnici mogu dobiti u Studentskoj službi (Radovanova 13, tel. (021) 49 01 50 i Teslina 12, tel. (021) 38 40 68.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

29

IV. ISPITI I UPISI - DIPLOMSKI STUDIJI

1. UVJETI UPISA U I. GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA

ECTS bodova te dodatni uvjet za upis na istraživački smjer „Jadranski studiji“ – „Studia Hadriatica“, prosjek ocjena iz stručnih predmeta najmanje 3,5.

• Povijesti umjetnosti - imaju pristupnici koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ca povijesti umjetnosti i ostvarili 180 ECTS bodova.

• Talijanistika - imaju pristupnici koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ca talijanskog jezika i književnosti te ostvarili 180 ECTS bodova.

• Sociologija - imaju pristupnici koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ca sociologije, ostvarili 180 ECTS bodova i prosjek ocjena iz stručnih predmeta najmanje 3,5.

Pravo prijave na natječaj za upis na sveučilišni diplomski studij:

• Anglistika - imaju pristupnici koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ca engleskog jezika i književnosti te ostvarili 180 ECTS bodova.

• Filozofija - imaju pristupnici koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ca filozofije i ostvarili 180 ECTS bodova.

• Hrvatski jezik i književnost - imaju pristupnici koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ca hrvatskog jezika i književnosti te ostvarili 180 ECTS bodova.

• Povijest - imaju pristupnici koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ca povijesti i ostvarili 180

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

30

2. RAZREDBENI POSTUPAK

Rangiranje pristupnika koji su na preddiplomskom studiju Sociologije ostvarili navedene uvjete obavit će se prema prosječnoj ocjeni ostvarenoj na preddiplomskom studiju. Prednost pri upisu ostvaruju pristupnici koji imaju objavljen najmanje jedan stručni rad.

Rangiranje pristupnika za upis na dvopredmetne diplomske studije obavit će se prema prosječnoj ocjeni ostvarenoj iz stručnih predmeta na preddiplomskom studiju dobivenoj na temelju ocjena iz svih predmeta.

3. PRIJAVE ZA UPIS

Prijave za upis se primaju od 16. do 30. rujna 2009. od 8.00 do 12.00 sati u Studentskoj službi Fakulteta:

u Teslinoj 12 (za jednopredmetni studij Sociologije),

u Radovanovoj 13 (za sve dvopredmetne studije).

Prijavi treba priložiti (izvornik ili presliku):

• presliku domovnice,

• presliku rodnog lista (ne stariji od 6 mjeseci),

• dokaz o uplati troškova razredbenog postupka

• ovjerenu presliku svjedodžbe odnosno potvrdnice o završenom odgovarajućem

preddiplomskom sveučilišnom studiju,

• ovjereni prijepis ocjena završenog preddiplomskog

sveučilišnog studija s izračunatim prosjekom ocjena i pripadajućim ECTS bodovima, odnosno dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju.

Studenti koji preddiplomski sveučilišni studij nisu završili na Filozofskom fakultetu u Splitu, dužni su priložiti i Nastavni plan i program završenog studija radi utvrđivanja razlikovnih ispita.

Pristupnici koji moraju dokazati poznavanje hrvatskoga jezika kojeg nisu učili u osnovnoj i srednjoj školi, prilažu i potvrdu o položenom ispitu iz hrvatskoga jezika.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

31

4. UPISI

• prijepis ocjena završenog preddiplomskog sveučilišnog studija s izračunatim prosjekom ocjena, odnosno dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju; • potvrdu o prebivalištu; • dvije fotografije (3,5 x 4,5);

• dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala.

Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, a nije se upisao u roku, gubi pravo upisa.

Upis pristupnika na diplomske studije provodit će se 01. i 02. listopada 2009. od 8.00 do 12.00 sati u Studentskoj službi Fakulteta:

u Teslinoj 12 (za jednopredmetni studij Sociologije),

u Radovanovoj 13 (za sve dvopredmetne studije).

Na dan upisa pristupnici su dužni donijeti izvornike:

• domovnice; • rodnog lista; • svjedodžbe odgovarajućeg preddiplomskog

sveučilišnog studija odnosno potvrdnice o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju;

5. OBAVIJESTI

Dodatne upute i obavijesti o razredbenom postupku i upisima pristupnici mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta (Radovanova 13, tel. (021) 49 01 50 i Teslina

12 tel. (021) 38 40 68 te na službenim Internetskim stranicama Fakulteta http://www.ffst.hr.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

32

6. PLAN UPISA REDOVITIH STUDENATA NA DIPLOMSKE STUDIJE

SVEUČILIŠTA U SPLITU U AKAD. GOD. 2009./’10.

Redoviti studenti Izvanredni studenti Ukupno*

Naziv studija

Red. (3)=

br. (1) (2) (1+2)

DIPLOMSKI STUDIJ 1. Anglistika: jednopredmetni i dvopredmetni studij *** 55 - 55

2. Filozofija 15 - 15

3. Hrvatski jezik i književnost 70 - 70

4. Povijest 35 - 35

5. Povijest umjetnosti 30 - 30

6. Sociologija 20 10 30

7. Talijanistika 40 - 40

UKUPNO** 157,5

* U STUPCU (3) UKUPNO iskazan je ukupan broj studenata koji se upisuju na pojedinom studijskom programu.** U RETKU UKUPNO iskazan je broj studenata na razini Fakulteta, a dobiven na način da se broj studenata na dvopredmetnim studijskim programima zbraja i dijeli s brojem dva te se dobivenom iznosu pridoda broj studenata na jednopredmetnim studijskim programima.*** Maksimalan broj studenta na jednopredmetnom studiju Anglistike je 10.

Broj pristupnika koji će participirati u troškovima diplomskih studija za akademsku godinu 2009./2010. utvrdit će se naknadno sukladno odluci Ministarstva

znanosti, obrazovanja i športa o načinu financiranja diplomskih studija.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

33

PREDDIPLOMSKI STUDIJI

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

DRUGI DIO

ZVANJE: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskog jezika i književnosti - univ. bacc. philol. angl.

TRAJANJE STUDIJA: 3 godine (6 semestara)

ECTS BODOVI: 90 (od ukupno 180 ECTS bodova preddiplomskog studija)

OPIS STUDIJA: Program studija je strukturiran tako da studentu omogućuje razvoj postojećih i usvajanje novih kompetencija iz anglističke struke. U programu su na uravnotežen način zastupljeni predmeti iz engleskog jezika i jezikoslovlja i književnosti na engleskom jeziku. Studenti

stječu visoku razinu jezičnog znanja i vještine komunikacije na engleskom jeziku te sposobnosti razumijevanja i interpretacije sadržaja iz područja proučavanja engleskog jezika i književnosti. Programi svih predmeta sastavljeni su prema suvremenim izvorima i obuhvaćaju temeljne sadržaje iz pojedinih znanstvenih disciplina ali i recentne znanstvene spoznaje. Oblici nastave i nastavne tehnike koje se primjenjuju u provođenju programa stvaraju pretpostavke za razvoj kritičkog mišljenja i za poticanje kreativnosti i stručnog usavršavanja studenata.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

34

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Uvod u lingvistiku, Uvod u studij književnosti: temeljni pojmovi, Engleski jezik – komunikacijske vještine (1) Modul 1.

Fakultativni : Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.II. semestar

Obvezni predmeti: Fonetika i fonologija, Uvod u studij književnosti: analiza teksta, Engleski jezik – komunikacijske vještine (1) Modul 2.

Fakultativni : Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Morfologija i morfosintaksa, Engleska književnost od renesanse do neoklasicizma, Engleski jezik – komunikacijske vještine (2) Modul 3.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

IV. semestar

Obvezni predmeti: Sintaksa engleske rečenice, Engleska književnost romantizma i viktorijanskog doba, Engleski jezik – komunikacijske vještine (2) Modul 4.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

III. GODINAV. semestar

Obvezni predmeti: Uvod u semantiku, Britanska i irska književnost 20. st., Engleski jezik – komunikacijske vještine (3) Modul 5.VI. semestar

Obvezni predmeti: Američka književnost, Engleski jezik – komunikacijske vještine (3) Modul 6.

Izborni predmeti: Povijest engleskog jezika, Jezik struke, Poslovna komunikacija (student obavezno bira jedan izborni predmet).

Završni rad.

OPIS ZVANJA: Prvostupnik/prvostupnica engleskog jezika i književnosti posjeduje prikladno znanje engleskog jezika, književnosti i kulture te odgovarajuće

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

35

komunikacijske vještine potrebne u poslovima jezičnog posredovanja i suradnje u kulturnim, gospodarskim i upravnim ustanovama.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Uspješnim završetkom preddiplomskog studija Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Splitu ili ekvivalentnog studija na drugim sveučilištima u Hrvatskoj ili inozemstvu ostvaruju se preduvjeti za upis na diplomski studij anglistike različitih usmjerenja.

Prvostupnik/prvostupnica može na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu upisati predviđeni dvogodišnji jednopredmetni diplomski studij anglistike Jezik i komunikacija (120 ECTS bodova) ili dvogodišnji dvopredmetni diplomski studij anglistike prevoditeljskog ili nastavnog usmjerenja (60 ECTS bodova od ukupnih 120 ECTS bodova dvogodišnjeg diplomskog studija). Završetkom diplomskog studija anglistike na Sveučilištu u Splitu stječe se akademski naziv: magistar/magistra engleskog jezika i književnosti – mag. philol. angl.

Nakon završetka preddiplomskog studija Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Splitu prvostupnik/prvostupnica može upisati i diplomske studije anglistike na drugim sveučilištima u Hrvatskoj ili u inozemstvu.

RAZREDBENI ISPIT: Na razredbenom ispitu za upis na preddiplomski studij polaže se uglavnom srednjoškolsko (gimnazijsko) gradivo iz engleskog jezika.

Razredbeni ispit sastoji se od testa iz engleskog jezika.

LITERATURA: Udžbenici iz engleskog jezika koji se upotrebljavaju u srednjim školama (gimnazijama) (npr. John and Liz Soars: Headway Intermediate i Headway Upper-Intermediate. Oxford University Press: Oxford ili drugi udžbenici koji pokrivaju istu jezičnu razinu).

Gramatike engleskog jezika (npr. R. Filipović: An Outline of English Grammar. Školska knjiga: Zagreb ili R. Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press: Cambridge.)

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

36

FILOZOFIJA

SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Uvod u filozofiju, Antička filozofija I, Logika I, Filozofija prirode I, Izborni predmet*, Seminar*.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.II. semestar

Obvezni predmeti: Filozofska metodologija, Antička filozofija II, Logika II, Filozofija prirode II, Izborni predmet*, Seminar*.

*U prvoj godini treba upisati izborne kolegije i seminare u iznosu

6 ECTS bodova.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

ZVANJE: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije - univ. bacc. phil.

TRAJANJE STUDIJA: 3 godine (6 semestara)

ECTS BODOVI: 90 (od ukupno 180 ECTS bodova preddiplomskog studija)

OPIS STUDIJA: Studijski program Filozofija namijenjen je obrazovanju stručnjaka humanističkih znanosti iz područja filozofije u opsegu koji je neophodan preduvjet za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju filozofije, ali i drugih srodnih humanističkih disciplina, kao i za izobrazbu budućih znanstvenika s tog područja.

Student/ica se uvodi u osnove svih glavnih filozofskih disciplina, upoznaje se s povijesnim razvojem filozofije kao izvorišta svih znanosti te se osposobljava za promišljanje i analizu filozofskih problema putem proučavanja relevantnih filozofskih izvora i razvoja kritičkog filozofskog mišljenja.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

37

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Srednjovjekovna filozofija I, Metafizika I, Epistemologija I, Socijalna filozofija, Izborni predmet*, Seminar*.

Fakultativni : Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

IV. semestar

Obvezni predmeti: Srednjovjekovna filozofija II, Metafizika II, Epistemologija II, Izborni predmet*, Seminar*.

*U drugoj godini treba upisati izborne kolegije i seminare u iznosu

9 ECTS bodova.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

III. GODINAV. semestar

Obvezni predmeti: Novovjekovna filozofija I, Etika I , Povijest hrvatske filozofije Izborni predmet*, Seminar*.

VI. semestar

Obvezni predmeti: Novovjekovna filozofija II, Etika II, Estetika, Izborni predmet*, Seminar*.

*U trećoj godini treba upisati izborne kolegije i seminare u iznosu

7 ECTS bodova.

Izborni predmeti: Filozofija tehnike, Filozofija povijesti, Filozofija matematike, Filozofija pravednosti, Filozofija demokracije, Bioetički pristupi smrti i umiranju, Filozofija tehnike, Filozofija povijesti, Filozofija biologije, Filozofija uma, Filozofijska antropologija, Metafizika o prvom principu, itd.

Izborni predmeti koje nude drugi Odsjeci: Osnove engleskog jezika, Osnove talijanskog jezika.

OPIS ZVANJA: Završetkom preddiplomskog studija Filozofije kandidat stječe solidne temelje i neophodno znanje iz gotovo svih filozofskih disciplina; upućen je u znanstveni i kritički pristup svim fenomenima vezanim za njegov život i društvenu zbilju. Preddiplomski studij iz filozofije osposobljava ga za veliko područje poslova društvenog karaktera, poput onih u državnoj upravi, medijima, nakladničkim zavodima i slično.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

38

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Upis na diplomski studij filozofije i stjecanje zvanja magistar/magistra filozofije – mag. phil.

Diplomski studijski program Filozofija na Filozofskom fakultetu u Splitu traje 2 godine (4 semestra) i nosi 60 od ukupnih 120 ECTS bodova diplomskog studija.1 Može se kombinirati sa svim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu.

Završetkom diplomskog studija magistar filozofije osposobljen je, s jedne strane za nastavnu aktivnost u srednjim školama i to za predmete etiku, logiku i filozofiju. S druge strane, otvara mu se širok spektar zapošljavanja u društvenim institucijama, u svim vrstama medija, raznim analitičkim timovima i znanstveno-istraživalačkim institutima, bibliotekama, nakladničkim kućama i sl.

Magistar filozofije koji je završio ovaj diplomski studij

može upisati poslijediplomski doktorski studij iz filozofije na srodnim poslijediplomskim studijima iz filozofije u domovini i inozemstvu, a može i, ne s velikim razlikama, nastaviti i neki drugi poslijediplomski studij humanističkog i društvenog usmjerenja.

RAZREDBENI POSTUPAK: Razredbeni ispit obuhvaća pismenu i usmenu provjeru znanja:

Literatura:

1. Kalin, Boris, Povijest filozofije, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

2. Jakić, Mirko, Logika, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

3. djelo po izboru: Platon, Aristotel, Toma Akvinski, R. Descartes, G. W., Leibniz, D. Hume, I. Kant, G. W. F. Hegel, M. Heidegger, B. Russell, L., Wittgenstein, R. Bošković, F. Petrić.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

39

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Nastava se realizira u obliku predavanja, seminara i vježbi te individualnih konzultacija sa studentima.

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Fonetika i fonologija, Teorija književnosti, Teorija jezika.

**Obvezni/fakultativni: Engleski jezik za potrebe studiranja.

**Za one koji ne studiraju engleski ili talijanski jezik obvezan predmet/inače fakultativan.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

II. semestar

Obvezni predmeti: Morfologija i tvorba riječi, Hrvatska usmena književnost, Starocrkvenoslavenski jezik.

Fakultativni: Osnove latinskog jezika, Tjelesna i

ZVANJE: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskog jezika i književnosti - univ. bacc. philol. croat.

TRAJANJE STUDIJA: 3 godine (6 semestara)

ECTS BODOVI: 90 (od ukupno 180 ECTS bodova preddiplomskog studija)

OPIS STUDIJA: Preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti strukturiran je tako da studentu omogućuje razvoj postojećih i stjecanje novih kompetencija iz kroatističke struke. U programu su ravnomjerno zastupljeni predmeti iz hrvatskog jezika i književnosti. Po završetku trogodišnjeg preddiplomskog studija prvostupnik/prvostupnica posjeduje visoku razinu znanja i vještina iz područja lingvistike, književnosti i kulture.

Oni koji su ispunili uvjete za upis, mogu upisati diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu ili na nekom drugom studiju u Hrvatskoj ili u inozemstvu (prema shemi studentske pokretljivosti).

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

40

zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Sintaksa, Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse, Svjetska književnost.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.IV. semestar

Obvezni predmeti: Povijest hrvatskoga jezika, Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma, Leksikologija i onomastika.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

III. GODINAV. semestar

Obvezni predmeti: Dijalektologija, Hrvatska književnost predrealizma, realizma i moderne, Metodološki pristupi književnom djelu.

Fakultativni: Slavenski jezik (poljski, ruski, slovenski...).

VI. semestar

Obvezni predmeti: Hrvatska suvremena književnost

**Izborni: Govorništvo, Pravopisna i gramatička norma, Poglavlja iz hrvatske dramske književnosti.

**Studenti biraju jedan izborni predmet.

Završni rad: Završni rad na preddiplomskom dvopredmetnom studiju.

OPIS ZVANJA: Završetkom preddiplomskog studija student stječe jezičnu i komunikacijsku kompetenciju i znanje iz književnosti koja ga osposobljavaju za rad u kulturnim ustanovama i upravnim institucijama, u nakladništvu, medijima i turizmu.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Uspješnim završetkom preddiplomskog studija Hrvatski jezik i književnost ostvaruju se preduvjeti za upis na diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti. Na Filozofskom fakultetu u Splitu prvostupnici mogu upisati dvogodišnji dvopredmetni studij hrvatskog jezika i književnosti nastavnog ili kulturološkog usmjerenja (60 ECTS bodova od ukupnih 120 ECTS bodova dvogodišnjeg diplomskog studija). Nakon završetka preddiplomskog studija Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Splitu prvostupnik/prvostupnica može upisati i diplomske

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

41

studije kroatistike na drugim sveučilištima u Hrvatskoj ili u inozemstvu (prema shemi studentske pokretljivosti).

Završetkom diplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu stječe se akademski naziv magistar/magistra hrvatskog jezika i književnosti – mag. philol. croat.

RAZREDBENI POSTUPAK: Razredbeni ispit uključuje pismenu provjeru znanja (test) iz hrvatskog jezika i književnosti.

Literatura: Za pripremu razredbenog ispita pristupnici se mogu služiti aktualnim udžbenicima i priručnicima za gimnaziju.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

42

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) pedagogije - univ. bacc. paed.

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Filozofija odgoja, Povijest pedagogije, Jezična kultura.

Izborni predmeti: Dijete i društvo, Pedagoška antropologija rada, Primjena računala u odgoju i obrazovanju, Njemački jezik, Francuski jezik.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.II. semestar

Obvezni predmeti: Opća pedagogija, Strani jezik u struci, Razvojna psihologija.

Izborni predmeti: Vještine uspješnog studiranja, Pedagoška komunikacija, Njemački jezik, Francuski jezik.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

ZVANJE: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) pedagogije - univ. bacc. paed.

TRAJANJE STUDIJA: 3 godine (6 semestara)

ECTS BODOVI: 90

OPIS STUDIJA: Studij se ostvaruje kao dvopredmetni što znači da studenti, po slobodnom izboru, uz studij pedagogije biraju još jedan dvopredmetni studiji na Filozofskom fakultetu u Splitu i to: hrvatski jezik i književnost, engleski jezik i književnost, talijanski jezik i književnost, povijest, povijest umjetnosti ili filozofiju. Preddiplomski studijski program Pedagogije traje 3 godine (6 semestara) i nosi 90 ECTS bodova od ukupnih 180 ECTS bodova preddiplomskog studija. Program je koncipiran tako da studente prvenstveno osposobljava za potrebe suvremene odgojno-obrazovne prakse, ali istodobno osigurava kvalitetnu osnovu za znanstveno-istraživački rad i nastavak studiranja u Republici Hrvatskoj i/ili izvan nje.

Završetkom preddiplomskog studija Pedagogije stječe se akademski naziv:

PEDAGOGIJA

SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

43

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Uvod u znanstvenu pismenost, Uvod u metodiku tjelesne i zdravstvene kulture, Didaktika, Sociologija odgoja i obrazovanja.

Izborni predmeti: Obrazovanje za mir i toleranciju, Pedagogija darovitih, Njemački jezik, Francuski jezik.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

IV. semestar

Obvezni predmeti: Školska pedagogija, Predškolska pedagogija, Uvod u metodiku jezično- -umjetničkog područja.

Izborni predmeti: Interaktivna pedagogija, Didaktičke teorije, Njemački jezik, Francuski jezik.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

III. GODINAV. semestar

Obvezni predmeti: Uvod u metodiku društvenog i humanističkog područja, Pedagoška psihologija, Andragogija.

Izborni predmeti: Alternativne koncepcije

obrazovanja, Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja.

VI. semestar

Obvezni predmeti: Uvod u metodiku prirodoslovno-matematičkog područja, Osnove pedagoške statistike, Socijalna pedagogija.

Izborni predmeti: Mediji u odgoju i obrazovanju, Psihologija samomotivacije.

OPIS ZVANJA: Prvostupnik/prvostupnica pedagogije stječe osnovne pedagoške kompetencije potrebne za poslove suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama te osposobljenost za provođenje akcijskih istraživanja u pedagoškoj praksi i za suradnju u znanstveno - istraživačkim projektima, a magistar/magistrica pedagogije stječe pedagoške kompetencije koje ih osposobljavaju za samostalno obavljanje poslova stručnog suradnika – pedagoga/ice u različitim odgojno-obrazovnim institucijama te za samostalno istraživanje određenih problema iz pedagoške teorije i prakse.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Sa stečenim zvanjem magistra/ice pedagogije (Mag. Paed.), student/studentica stječe stručne i znanstvene kompetencije potrebne za upis na odgovarajuće poslijediplomske

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

44

specijalističke i doktorske studije.

RAZREDBENI POSTUPAK: Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku, koji obuhvaća:

1. Razgovor s kandidatima radi provjere sposobnosti verbalne komunikacije;

2. analitičko čitanje zadanog teksta iz područja opće kulture i pisanje najviše na tri stranice osobnog osvrta na pročitani tekst što obuhvaća:

a) jasno navođenje problema koji se u pročitanom tekstu razmatra;

b) jasno navođenje stavova (ili stava) za koje se u pročitanom tekstu autori zalažu i

c) osobni kritički osvrt na problem i stavove iz pročitanog teksta.

Literatura: S obzirom na vrstu razredbenog postupka studentima nije potrebno preporučiti neku posebnu literaturu.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

45

POVIJESTSVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Historiografski praktikum, Povijest ranih civilizacija, Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja. Latinski jezik, I*.

Izborni predmeti: Spomenička baština kao povijesni izvor, Crkva i kršćanstvo u prvim stoljećima, Njemački jezik, Francuski jezik.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

II. semestar

Obvezni predmeti: Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka, Hrvatska povijest srednjeg vijeka, , Latinski jezik, II*.

Izborni predmeti: Kult Velike Majke, Rimski carevi i carski kult, Njemački jezi, Francuski jezik.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

* Samo za one studente koji u srednjim školama/

ZVANJE: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) pedagogije - univ. bacc. paed.

TRAJANJE STUDIJA: 3 godine (6 semestara)

ECTS BODOVI: 90 (od ukupno 180 ECTS bodova preddiplomskog studija)

OPIS STUDIJA: Sveučilišni dvopredmetni pred-diplomski studij Povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu obrazuje stručnjake humanističkih znanosti iz područja povijesti. Ustroj i izvedba studija određeni su važećim nastavnim planom i programom sveučilišnog preddiplomskog studija povijesti. Težište programa studija je na hrvatskoj povijesti, uklopljenoj u širi kontekst regionalne, europske i svjetske povijesti. Studij povijesti u Splitu kroz izbornu nastavu stavlja naglasak i na dalmatinske i mediteranske teme hrvatske povijesti. Pruža znanje, metode i smjernice koje su neophodne za znanstveno promišljanje povijesti.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

46

gimnazijama nisu imali Latinski jezik. Ostali studenti upisuju umjesto Latinskoga jezika jedan od ponuđenih izbornih kolegija.

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka, Hrvatska povijest ranoga novog vijeka, Pomoćne povijesne znanosti, I., Strani jezik struke, I.

Izborni predmeti: Dalmatinske luke u odnosima dviju jadranskih obala, Novovjekovna povijest Francuske, Odabrane teme iz splitske gospodarske i kulturne prošlosti 18. stoljeća, Njemački jezik, Francuski jezik.

Fakultativni : Tjelesna i zdravstvena kultura.

IV. semestar

Obvezni predmeti: Europska i svjetska povijest 19. stoljeća, Hrvatska povijest 19. stoljeća, Pomoćne povijesne znanosti, II., Strani jezik struke, II.

Izborni predmeti: Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji, Svakodnevica Dalmacije u 18. i 19. stoljeću. Povijest Italije za „Risorgimenta“, Povijest institucija državne

vlasti u hrvatskim zemljama 1848-1918., Njemački jezik, Francuski jezik.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

III. GODINAV. semestar

Obvezni predmeti: Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, I., Hrvatska povijest 1918.-1945., Povijest historiografije.

Izborni predmeti: Hrvatska u međunarodnim odnosima od 1918. do 1945, Povijest Kaštela, I.

VI. semestar

Obvezni predmeti: Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, II., Hrvatska povijest nakon 1945., Suvremena historiografija, Završni rad.

Popis predmeta dostupan i na: http://www.ffst.hr/odsjeci/povijest/program.pdf

OPIS ZVANJA: Po završetku trogodišnjeg pred-diplomskog studija povijesti prvostupnik/prvostupnica je osposobljen/a za rad u novinarstvu, knjižnicama, turističkim agencijama i drugim sličnim ustanovama.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

47

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Nakon završetka preddiplomskog studija Povijesti na Sveučilištu u Splitu ili ekvivalentnog studija na drugim sveučilištima u Hrvatskoj ili u inozemstvu prvostupnik/prvostupnica može upisati i diplomske studije povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu ili pak na drugim sveučilištima u Hrvatskoj ili inozemstvu.

RAZREDBENI POSTUPAK: Pismena provjera znanja (test) iz povijesti.

Literatura: Za pripremu za razredbeni ispit mogu se koristiti: Udžbenici iz povijesti koji se upotrebljavaju u srednjim školama (gimnazijama).

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

48

POVIJEST UMJETNOSTI

SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Osnove likovnih umjetnosti, Osnove arhitekture i urbanizma, Ikonologija, Engleski jezik 1 (za studente koji uz povijest umjetnosti studiraju Engleski jezik i književnost bit će organizirana nastava iz kolegija Talijanski jezik 1).

Fakultativni: Latinski jezik, Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

II. semestar

Obvezni predmeti: Povijest umjetnosti starog vijeka, Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske, Umjetnost ranog srednjeg vijeka, Engleski jezik 2 (Talijanski jezik 2).

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Skulptura i arhitektura rano

ZVANJE: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) povijesti umjetnosti - univ. bacc. hist. art.

TRAJANJE STUDIJA: 3 godine (6 semestara)

ECTS BODOVI: 90 (od ukupno 180 ECTS bodova preddiplomskog studija)

OPIS STUDIJA: Preddiplomski studijski program obuhvaća izučavanje najnovijih znanstvenih spoznaja s područja nacionalne i svjetske povijesti umjetnosti, urbanizma i dizajna, suvremenih likovnih fenomena i teorije umjetnosti. Program studija namijenjen je obrazovanju stručnjaka povijesti umjetnosti u opsegu koji je neophodan preduvjet za nastavak obrazovanja za diplomski studij povijesti umjetnosti, ali i drugih srodnih humanističkih disciplina i budućih znanstvenika s tog područja.

Split, grad bogat povijesnim spomenicima, nastao unutar Dioklecijanove palače u neposrednoj blizini glavnog grada antičke provincije Dalmacije, Salone, koja je kasnije bila jedno od središta hrvatskih narodnih vladara, pruža izvanredno kulturno okružje za studij povijesti umjetnosti.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

49

srednjevjekovne hrvatske države, Grčka civilizacija na Jadranu, Njemački jezik, Francuski jezik.

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Umjetnost zrelog i kasnog srednjeg vijeka, Umjetnost XV. i XVI. st., Engleski jezik III (Talijanski jezik III).

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Urbanizam srednjevjekovnih komuna, Hrvatska fortifikacijska arhitektura XV.-XVIII. st., Njemački jezik, Francuski jezik.

IV. semestar

Obvezni predmeti: Umjetnost XVII. I XVIII. st., Umjetnost XIX. st. - opći problemi i komparativne studije, Zaštita spomenika, Engleski jezik IV (Talijanski jezik IV).

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Slikarstvo i kiparstvo XVII. i XVIII. st. u sjevernoj Hrvatskoj, Hrvatska stambena arhitektura XVII. i XVIII. st. u europskom kontekstu, Njemački jezik, Francuski jezik.

III. GODINAV. semestar

Obvezni predmeti: Umjetnost XX. st. – temeljni problemi i kraj modernosti, Suvremena umjetnost, Vizualne komunikacije.

Izborni predmeti: Postmoderna arhitektura, Umjetničke teme i mediji XX. i XXI. stoljeća.

VI. semestar

Obvezni predmeti: Teorija likovnih umjetnosti, Teorija i povijest dizajna.

Izborni predmeti: Metodologija povijesti umjetnosti, Hrvatska narodna umjetnost.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Nakon uspješno završenog studija povijesti umjetnosti može se upisati dvogodišnji diplomski studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu te steći akademski naziv magistar/magistra povijesti umjetnosti – mag. hist. art. Može se upisati i sličan diplomski studij na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

RAZREDBENI ISPIT: Pismena provjera znanja (test) iz povijesti umjetnosti i opće kulture.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

50

Literatura:

Janson, H. W. (2000). Povijest umjetnosti, Zagreb.

Damjanov, J. (1976). Likovna umjetnost I. i II. dio, Zagreb: Školska knjiga.

Ivančević, R. (1997). Likovni govor, Zagreb.

Ivančević, R. (1998-2001). Umjetničko blago

Hrvatske, Zagreb: ITP Motovun.

Gombrich, E. H. (2000). Umjetnost i njena historija, Zagreb.

Marasović, T. (2001). Kulturna baština I, Split: Veleučilište u Splitu.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

51

SOCIOLOGIJA

SVEUČILIŠNI JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

izazovima modernih tehnologija, komunikacija i uopće, brzine protoka informacija u suvremenom društvu.

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Društvena struktura 1, Društvena dinamika, Temeljni sociološki pojmovi, Metodološki pristupi i orijentacije, Uvod u računarstvo, Statistika u sociologiji 1, Sociološka istraživačka radionica**.

**Sociološka istraživačka radionica bit će organizirana i realizirana pod vodstvom mentora/ice (profesora/ice u znanstveno-nastavnom zvanju), kojeg studenti/ce budu svojevoljno izabrali, dakle, prema vlastitim interesima, željama i afinitetima.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

ZVANJE: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije - univ. bacc. soc.

TRAJANJE STUDIJA: 3 godine (6 semestara)

ECTS BODOVI: 180

OPIS STUDIJA: U lokalnim prostorima studij afirmira relativno zapuštena društvena pitanja i probleme, kao što su razvitak znanosti kao uvjet i rezultat društvenog razvoja; etički problemi koje nameću znanstvena istraživanja; mjesto i uloga novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija; demografski rast i promjene; agresija na okoliš; nasilje među mladima; razvoj turizma; mediteranska društva; odljev mozgova; položaj žena... Sve su to teme koje zahtijevaju krajnju serioznost i maksimalnu znanstvenu osjetljivost, što i jesu temeljna obilježja koncepcije ovog sociološkog studija. Njegov opći cilj bio bi - promicanje načela demokracije, pravde i mira. Studij je koncipiran kao studij istraživačke i metodološke orijentacije, s naglaskom na posebne sociologije i radionički tip istraživačke nastave; s planiranim mogućnostima udovoljavanja

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

52

II. semestar

Obvezni predmeti: Društvena struktura 2, Društvene promjene, Sociološke metode, Uvod u logiku društvenih znanosti, Statistika u sociologiji 2, Izborni predmet, Sociološka istraživačka radionica.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Mikro perspektive u sociološkim teorijama, Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1, Sociologija obrazovanja, Sociologija znanosti, Računalni praktikum, Izborni predmet, Izborni predmet, Sociološka istraživačka radionica.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

IV. semestar

Obvezni predmeti: Makro perspektive u sociološkim teorijama, Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 2, Obrazovne perspektive u novim integracijama, Društveno organiziranje znanosti, Internet servisi, Izborni predmet,

Izborni predmet, Sociološka istraživačka radionica.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

III. GODINAV. semestar

Obvezni predmeti: Sociologija prostora, Kvalitativna metodologija, Suvremene sociološke teorije, Izborni predmet, Izborni predmet, Izborni predmet, Izborni predmet, Istraživački rad*, Sociološka istraživačka radionica.

* Istraživački rad: organizira se isključivo prema slobodnom izboru studenta/ice i to je njegov individualni, samostalni rad.

VI. semestar

Obvezni predmeti: Regionalna sociologija, Postmodernizam kao sociološka teorija, Izborni predmet, Izborni predmet, Izborni predmet, Izborni predmet, Istraživački rad, Sociološka istraživačka radionica, Završni rad *, Završni ispit **.

* Završni rad samostalni je studentov rad, kojeg je izradio pod mentorstvom jednog od profesora/ice (u znanstveno-nastavnom zvanju) sa Studija. Može

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

53

predstavljati finalizaciju istraživačkog (empirijskog) rada, kojeg je započeo u petom semestru studija. Završni rad može još biti teorijski i metodološki.

** Završni ispit je javna obrana završnog rada kojeg je student/ica samostalno izradio/la i odnosi se isključivo na materiju koju taj rad tretira.

**Izborni predmeti: sociološki (u struci): Etnografske metode u sociologiji, Feministička metodologija, Sociologija rada, Sociologija vremena, Sociologija mladih, Sociologija hrvatskog društva, Sociologija jezika, Sociologija religije, Sociologija zdravlja i bolesti, Sociologija Mediterana, Socijalne simulacije i konstrukcija artificijelnih društava, Održivo društvo, Suvremeni izazovi sociologiji religije; srodni sociološkoj struci ili izvan sociološke struke: Bioetika, Uvod u antropologiju, Informatička društva, Sociolingvistika, Socijalna psihologija, Menadžment organizacijskog ponašanja, Kultura i povijesna istraživanja;

pedagoški predmeti (opći): Pedagogija, Didaktika, Psihologija odgoja i obrazovanja, Metodika nastave sociologije.

OPIS ZVANJA: Završetkom preddiplomskog studija sociologije moguće je zapošljavanje na brojnim stručnim, pretežno analitičkim poslovima u nizu društvenih područja i djelatnosti.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Nakon uspješno završenog preddiplomskog studija sociologije moguće je na Filozofskom fakultetu u Splitu nastaviti diplomski jednopredmetni studij sociologije, a nastavak studija je moguć i na svim diplomskim studijima sociologije u Hrvatskoj i u inozemstvu te na drugim diplomskim studijima društvene orijentacije u zemlji i u inozemstvu. Nakon diplomskog studija mogu nastaviti poslijediplomske (stručne i znanstvene) studije društvene orijentacije u Hrvatskoj i u inozemstvu

RAZREDBENI POSTUPAK: Pismena provjera znanja (test) i usmeni ispit.

Literatura:

1. Fanuko, N. (1997 ili kasnija izdanja). Sociologija: udžbenik za gimnaziju, Zagreb: Profil.

2. Haralambos, M. (1989 ili kasnija izdanja). Uvod u sociologiju (poglavlja I, II, III i IV), Zagreb: Globus.

3. Ritzer, G. (1997). Suvremena sociologijska teorija (poglavlja I. i II.), Zagreb: Globus.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

54

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

rad, seminarski radovi, diskusija), vježbi i konzultacija tijekom kojih se potiče aktivno sudjelovanje studenata.

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Uvod u talijanski jezik i lingvistiku, Teorijsko proučavanje talijanske književnosti, Talijanski jezik I - modul 1.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

II. semestar

Obvezni predmeti: Talijanska fonologija i morfologija, Pregled dometa talijanske književnosti, Talijanski jezik I - modul 2.

Fakultativni : Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

ZVANJE: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti - univ. bacc. ital.

TRAJANJE STUDIJA: 3 godine (6 semestara)

ECTS BODOVI: 90 (od ukupno 180 ECTS bodova preddiplomskog studija)

OPIS STUDIJA: Studij talijanskog jezika i književnosti obrazuje stručnjake humanističkih znanosti iz područja talijanistike. Po završetku preddiplomskog studija, prvostupnik stječe visoku razinu jezičnog znanja i razvijene vještine komunikacije na talijanskom jeziku koje ga osposobljavaju za poslove jezičnog posredovanja i kojima ostvaruju uvjete za nastavak studija talijanistike na diplomskom studiju. Okvirni programi predmeta sastavljeni su prema suvremenim izvorima i obuhvaćaju temeljne sadržaje iz pojedinih znanstvenih disciplina, ali i recentne znanstvene spoznaje. Interdisciplinarnim pristupom proučavanju jezika i književnosti studij stvara pretpostavke za bolje razumijevanje prirode stranog jezika i načina njegova funkcioniranja. Nastava se izvodi na talijanskom jeziku u obliku predavanja, seminara (grupni

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

55

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Talijanska leksikologija i leksikografija, Pjesničke škole i velikani talijanske srednjovjekovne književnosti, Talijanski jezik II - modul 1.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

IV. semestar

Obvezni predmeti: Talijanska sintaksa, Talijanska književnost od humanizma i renesanse do Arkadije, Talijanski jezik II - modul 2.

Fakultativni: Tjelesna i zdravstvena kultura.

Izborni predmeti: Njemački jezik, Francuski jezik.

III. GODINAV. semestar

Obvezni predmeti: Književni pokreti i autori u Italiji od Arkadije do verizma, Talijanski jezik III - modul 1.

**Izborni predmeti: Romanska filologija, Povijest talijanskog jezika s historijskom gramatikom, Talijanski leksik kroz stoljeća.

** Osim navedenih predmeta iz ponude Odsjeka student može upisati neki od sljedećih kolegija iz ponude Filozofskog fakulteta ili drugih fakulteta Sveučilišta u Splitu.

VI. semestar

Obvezni predmeti: Stilske formacije i književnici u talijanskom XX. stoljeću, Talijanski jezik III - modul 2.

Izborni predmeti: Sociolingvistika, Teorije komunikacijskih procesa, Osnove pristupa arhivskom gradivu, Osnove knjižničarstva.

OPIS ZVANJA: Završetkom preddiplomskog studija talijanskog jezika i književnosti prvostupnik je osposobljen za poslove jezičnog posredovanja u gospodarskim, upravnim i kulturnim institucijama te za rad u medijima i izdavaštvu.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Završetkom preddiplomskog studija talijanskog jezika i književnosti prvostupnik ostvaruje preduvjete za upis na diplomski studij talijanistike na sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

RAZREDBENI POSTUPAK: Razredbeni ispit obuhvaća pismenu provjeru znanja (test) iz talijanskog jezika.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

56

Literatura:

1) K. Drinković – K. Mladineo – E. Dermit, Parliamo italiano – Conosciamo l’Italia 1, Školska knjiga, Zagreb, 2000.

ILI

I. Damiani Einwalter - M. Marković Marinković - N. Sironić Bonefačić, Stiamo insieme 1 (udžbenik i radna bilježnica), Školska knjiga, Zagreb, 2001.

I. Damiani Einwalter - M. Marković Marinković, Stiamo insieme 2 (udžbenik i radna bilježnica), Školska knjiga, Zagreb, 2003.

ILI

L. Ziglio - G. Rizzo, Espresso 1, Algoritam, Zagreb, 2003.

M. Bali - G. Rizzo, Espresso 2, Algoritam, Zagreb, 2003.

ILI

T. Marin - S. Magnelli, Progetto italiano 1 (udžbenik i radni priručnik), VBZ, Zagreb, 2003.

2) J. Jernej, Konverzacijska talijanska gramatika, Školska knjiga, Zagreb.

F. Čale - M. Zorić, Talijanska književnost i Povijest svjetske književnosti (str. 7-208), Knjiga IV, Mladost, Zagreb.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

57

UČITELJSKI STUDIJ

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

različitim ustanovama i udrugama, kompetencije za rad u javnim medijima i slično. Završeni studenti osposobljeni su za nastavak školovanja (znanstveno-istraživački rad u društvenim i humanističkim znanostima, a posebno u polju odgojnih znanosti za metodike nastave).

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Filozofija odgoja, Razvojna psihologija, Sociologija, Notno pismo, Engleski jezik I., Izborni predmet, Tjelesna i zdravstvena kultura.

II. semestar

Obvezni predmeti: Pedagoška psihologija I, Osnove pedagogije, Računalni praktikum, Geografija, Hrvatski jezik I, Vokalni praktikum, Engleski jezik II., Tjelesna i zdravstvena kultura.

ZVANJE: magistar/a primarnog obrazovanja- mag. paed.

TRAJANJE STUDIJA: 5 godina (10 semestara)

ECTS BODOVI: 300

OPIS STUDIJA: Učiteljski studij provodi se kroz temeljni studij i izabrano usmjerenje. Temeljni studij obuhvaća studij odgojnih znanosti te studij nastavnih predmeta i posebnih nastavnih umijeća. Usmjerenja mogu biti: smjer za rano učenje stranog jezika, smjer za primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju te smjer za ostvarivanje i osmišljavanje posebnih odgojnih i obrazovnih programa u primarnom obrazovanju. Završetkom studija diplomanti su osposobljeni za izvođenje nastave i cjelokupnog programa u primarnom obrazovanju iz svih predmeta za prve četiri godine školovanja. Ovisno o odabranom usmjerenju stječu se dodatne kompetencije za vođenje nastave. Osim toga stječu se sposobnosti za izradu didaktičkih pomagala i sredstava namijenjenih djeci, sposobnosti za organiziranje i vođenje odgojno-obrazovnih aktivnosti u

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

58

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Pedagoška psihologija II, Didaktika, Uvod u povijest, Hrvatski jezik II, Osnove kineziologije, Instrumentalni praktikum, Izborni predmet, Tjelesna i zdravstvena kultura.

Smjer 1: Rano učenje engleskog jezika: Fonetika i fonologija.

Smjer 2: Informacijska i komunikacijska tehnologija u učenju i poučavanju: Osnove programiranja.

Smjer 3: Usavršavanje u nacionalno-kulturološkim područjima, u metodikama predmetnih područja i u studiju odgojnih znanosti ( 4 ECTS boda).

IV. semestar

Obvezni predmeti: Psihologija nastave, Obiteljska pedagogija, Logika, Povijesna fenomenologija, Književnost za mladež, Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture I, Vokalno-instrumentalni praktikum, Izborni predmet, Didaktička praksa, Tjelesna i zdravstvena kultura.

Smjer 1: Rano učenje engleskog jezika: Integrirane jezične vještine.

Smjer 2: Informacijska i komunikacijska tehnologija u učenju i poučavanju: Vizualno modeliranje.

Smjer 3: Usavršavanje u nacionalno-kulturološkim područjima, u metodikama predmetnih područja i u studiju odgojnih znanosti ( 4 ECTS boda).

III. GODINAV. semestar

Obvezni predmeti: Pedagogija djece s posebnim potrebama, Matematika I, Hrvatska dječja književnost, Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture II, Likovna kultura, Glazbena kultura, Izborni predmet.

Smjer 1: Rano učenje engleskog jezika: Engleski jezik i lingvistika-uvod, Jezične vježbe I.

Smjer 2: Informacijska i komunikacijska tehnologija u učenju i poučavanju: Sustavi za e-učenje.

Smjer 3: Usavršavanje u nacionalno-kulturološkim područjima, u metodikama predmetnih područja i u studiju odgojnih znanosti ( 4 ECTS boda).

VI. semestar

Obvezni predmeti: Sociologija odgoja i obrazovanja, Matematika II, Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture III, Metodika nastave likovne kulture I, Metodika nastave glazbene kulture I, Izborni predmet, Metodička praksa I.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

59

Smjer 1: Rano učenje engleskog jezika: Engleska gramatika (vrste riječi), Jezične vježbe II ( vještine pisanja).

Smjer 2: Informacijska i komunikacijska tehnologija u učenju i poučavanju: Sustavi poučavanja na daljinu.

Smjer 3: Usavršavanje u nacionalno-kulturološkim područjima, u metodikama predmetnih područja i u studiju odgojnih znanosti ( 4 ECTS boda).

IV. GODINAVII. semestar

Obvezni predmeti: Jezična kultura, Prirodoslovlje, Metodika nastave matematike I, Metodika likovne kulture II, Metodika glazbene kulture II, Izborni predmet.

Smjer 1: Rano učenje engleskog jezika: Engleska gramatika (fraza i rečenica), Jezične vježbe III.

Smjer 2: Informacijska i komunikacijska tehnologija u učenju i poučavanju: Inteligentni tutorski sustavi.

Smjer 3: Usavršavanje u nacionalno-kulturološkim područjima, u metodikama predmetnih područja i u studiju odgojnih znanosti ( 4 ECTS boda).

VIII. semestar

Obvezni predmeti: Metodika nastave matematike II, Metodika nastave prirode i društva I, Metodika nastave hrvatskog jezika I, Metodika likovne kulture III, Metodika glazbene kulture III, Izborni predmet, Metodička praksa II.

Smjer 1: Rano učenje engleskog jezika: Dječja književnost na engleskom jeziku, Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi.

Smjer 2: Informacijska i komunikacijska tehnologija u učenju i poučavanju: Interakcija čovjeka i računala.

Smjer 3: Usavršavanje u nacionalno-kulturološkim područjima, u metodikama predmetnih područja i u studiju odgojnih znanosti ( 4 ECTS boda).

V. GODINAIX. semestar

Obvezni predmeti: Metodologija znanstveno-istraživačkog rada, Pedagoška statistika, Metodika nastave matematike III, Metodika nastave hrvatskog jezika II, Metodika nastave prirode i društva II, Izborni predmet.

Smjer 1: Rano učenje engleskog jezika: Akademsko pisanje, Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

60

Smjer 2: Informacijska i komunikacijska tehnologija u učenju i poučavanju: Projektiranje sustava za e-učenje.

Smjer 3: Usavršavanje u nacionalno-kulturološkim područjima, u metodikama predmetnih područja i u studiju odgojnih znanosti ( 6 ECTS bodova).

X. semestar

Obvezni predmeti: Metodika nastave hrvatskog jezika III, Metodika nastave prirode i društva III, Medijska kultura, Istraživačka praksa, Izrada i seminar iz diplomskog rada.

Smjer 1: Rano učenje engleskog jezika: Praktikum i školska praksa.

Smjer 2: Informacijska i komunikacijska tehnologija u učenju i poučavanju: Vrednovanje sustava za e-učenje.

Smjer 3: Usavršavanje u nacionalno-kulturološkim područjima, u metodikama predmetnih područja i u studiju odgojnih znanosti ( 4 ECTS boda).

PREGLED IZBORNIH PREDMETA:

Dijete i istraživanje prirode

Socijalna ekologija, Čovjek i zdravlje, Uzgoj bilja, Zaštita prirode, Kemija kao dio prirode, Djelatnosti u razvoju ekološke osjetljivosti djece, Istraživački usmjerena nastava prirode i društva.

Izvannastavne aktivnosti i posebni oblici nastave

Rukomet na pijesku, Likovna grupa kao oblik izvannastavne aktivnosti, Kineziološka kultura, Metodika rada s djecom s posebnim potrebama, Menadžment u kulturi, Zimovanje, Ljetovanje.

Izvannastavne i kulturno-umjetničke djelatnosti u školi

Izvanučionička nastava prirode i društva, Scenska kultura, Izvannastavne kulturno-umjetničke djelatnosti u školi, Metodika dodatne nastave matematike, Odabrana područja početne nastave matematike.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija u učenju i poučavanju i napredna matematika

Mediji u odgoju i obrazovanju, Sustavi za e-učenje, Daljinsko učenje i poučavanje, Osnove programiranja, Linearna algebra.

Hrvatska kulturna i prirodna baština

Uvod u književnost, Likovna umjetnost na tlu Hrvatske od prapovijesti do kraja XX. st., Regionalna i pučko-popularna književnost, Hidrogeografija i hidrogeografske posebnosti Hrvatske, Čakavska književnost.

Dijete i glazba

Estetika glazbe, Povijest hrvatske glazbe, Zborsko

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

61

pjevanje, Razvoj dječje muzikalnosti, Osnove zborskog dirigiranja, Glazba, dijete i mediji.

Jezik i obrazovanje

Talijanski jezik I, Talijanski jezik II, Talijanski jezik III, Talijanski jezik IV, Talijanski jezik V, Talijanski jezik VI, Njemački jezik I, Njemački jezik II, Njemački jezik III, Njemački jezik IV, Njemački jezik V, Njemački jezik VI, Govorništvo, Procesno pisanje, Stilistika, Interpretacija književnog djela.

Dijete, škola i društvo

Etika, Sociologija nastavnika, Hrvatsko društvo (u tranziciji), Semiotička konstrukcija nacionalnog identiteta, Pedagoška komunikacija, Jezik i društveni kontekst, Jezik u obitelji, Partnerstvo obitelji i škole, Pravo u svakodnevici, Prevencija ovisnosti, Dijete u društvu, Slobodno vrijeme, Zlostavljanje i zanemarivanje djece, Darovita djeca, Metodika rada u kombiniranim odjelima.

OPIS ZVANJA:Magistar primarnog obrazovanja osposobljen je za izvođenje nastave i cjelokupnog programa u primarnom obrazovanju iz svih predmeta za prve četiri godine školovanja.

Ovisno o odabranom usmjerenju, stječu se dodatne kompetencije za vođenje nastave iz stranog jezika ili informatike u primarnom obrazovanju i za primjenu

računalnih tehnologija u učenju i poučavanju te kompetencije iz drugih odgojnih i obrazovnih programa koji se mogu provoditi u primarnom obrazovanju.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Završeni studenti osposobljeni su za nastavak školovanja radi obavljanja znanstveno-istraživačkog rada u područjima društvenih i humanističkih znanosti, a posebno u polju odgojnih znanosti za metodike nastave.

RAZREDBENI POSTUPAK: Pismena provjera znanja (test) i usmeni razgovor.

LITERATURA: Gimnazijski udžbenici hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja.

Preporučuje se:

Josip Silić: Hrvatski jezik 1. Udžbenik za prvi razred gimnazije, Školska knjiga

Josip Silić: Morfologija hrvatskog jezika. Udžbenik za drugi razred gimnazije, Školska knjiga

Ivo Pranjković: Hrvatski jezik 3. Udžbenik za treći razred gimnazije, Školska knjiga

Marko Samardžija: Hrvatski jezik 4. Udžbenik za četvrti razred gimnazije, Školska knjiga.

- Gimnazijski udžbenici matematike i pripadne zbirke zadataka.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

62

PREDŠKOLSKI ODGOJ

STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

rad obuhvaća dobne skupine djece od navršenog trećeg mjeseca života do polaska u školu. Završeni studenti mogu nastaviti studij na specijalističkom studiju te na odgovarajućem diplomskom studiju.

OPIS ZVANJA: Završeni studenti stječu pravo neposrednog zapošljavanja u odgojno-obrazovnim ustanovama predškolskog odgoja za odgojni rad s djecom od navršenog trećeg mjeseca života do polaska u školu.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Studenti mogu nastaviti studij na specijalističkom studiju te na odgovarajućem diplomskom studiju ako je to predviđeno općim aktom sveučilišta koje provodi taj studij, pri čemu se upis može uvjetovati polaganjem diferencijalnih ispita (čl. 77 st. 5 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

UVJETI UPISA NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ: Završena četverogodišnja srednja škola i postignut minimalni broj bodova u razredbenom postupku.

UPISNA KVOTA: 40 studenata (20 + 20)ZVANJE: stručni prvostupnik/prvostupnica(baccalaureus/ baccalaurea) predškolskog odgoja.

TRAJANJE STUDIJA: 3 godine (6 semestara);

ECTS BODOVI: 180

OPIS STUDIJA: Studijski program obuhvaća studij odgojnih znanosti koje su temelj profesionalnog obrazovanja odgojitelja predškolske djece: psihološku, pedagošku, metodološku, filozofsku i sociološku izobrazbu studenata. Tijekom studija studenti se, kroz različite sadržaje navedenih znanstvenih disciplina, osposobljavaju za ulogu medijatora i mentora (posrednika i voditelja) u poticanju cjelovitog razvoja djeteta. Pored toga stječu se sposobnosti za planiranje, vođenje i vrednovanje procesa napredovanja djeteta u okviru integriranog predškolskog kurikuluma. Završetkom studija stječe se naziv stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) predškolskog odgoja. Stručni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja osposobljen/a je za rad u odgojno - obrazovnim ustanovama predškolskog odgoja. Odgojni

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

63

RAZREDBENI POSTUPAK:

Elementi za izbor pristupnika su:

1. Uspjeh u srednjoj školi koji se vrednuje na temelju:

• općeg uspjeha u svim razredima srednje škole;

• uspjeha na završnom ispitu;

• uspjeha iz bitnih predmeta za koje se izračunava prosjek ocjena za svaki dolje navedeni predmet.

Za studij predškolskog odgoja uzima se prosjek ocjena iz sljedećih srednjoškolskih predmeta:

• hrvatski jezik

• psihologija

• prvi strani jezik.

Kao zamjenski predmeti bodovat će se:

za predmet Psihologija: Poslovna psihologija s komunikacijom, Psihologija prodaje, Psihologija rada, Zdravstvena psihologija

Ukupan broj bodova za uspjeh u srednjoj školi je 40 bodova.

2. Test opće kulture, provjerava razinu opće informiranosti. Maksimalni broj bodova je 15 bodova.

3. Analitičko čitanje zadanog teksta i pisanje osobnog

osvrta (eseja) na pročitani tekst, od najviše tri stranice, koji obuhvaća:

• jasno navođenje problema koji se u pročitanom tekstu razmatra;

• jasno navođenje stavova (ili stava) za koje se u pročitanom tekstu autor(i) zalažu;

• osobni kritički osvrt na problem i stavove iz pročitanog teksta.

Maksimalan broj bodova je 15 bodova.

4. Provjera sluha (intonativno-ritamske sposobnosti). Maksimalan broj bodova je 10 bodova.

5. Interpretativno čitanje i razumijevanje teksta. Pristupnik će na kraćem tekstu u prozi ili stihu pokazati:

• sposobnost interpretativnog

(lijepog, izražajnog) čitanja i

• sposobnost razumijevanja teksta

te način izražavanja.

Maksimalan broj bodova je 10 bodova.

6. Posebne aktivnosti:

Maksimalan broj bodova je 10 bodova:

a) znanje trećeg svjetskog jezika (potvrda Filozofskog fakulteta) – 2 boda;

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

64

b) jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili međunarodnoj olimpijadi (iz nastavnih predmeta srednje škole) – 2 boda;

c) završena još jedna srednja škola u cjelovitom trajanju (priložiti svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbu završnog ispita) – 2 boda;

d) pristupnici koji su na Natječaju za upis prethodne akademske godine prešli razredbeni prag i ponovno se natječu za upis na isti studij (pristupnik mora zaokružiti na prijavnom obrascu da je prethodnu godinu prešao razredbeni prag na istom studiju

radi provjere u evidenciji Filozofskog fakulteta) – 2 boda;

e) status sportaša I. i II. kategorije (potvrda Hrvatskog olimpijskog odbora) – 2 boda.

U razredbenom postupku pristupnik može postići najviše 100 bodova (40 + 60).

Razredbeni prag iznosi 33 boda što je i minimalan broj bodova potreban za upis. Prijave pristupnika koji nisu ostvarili minimalni broj bodova, odnosno razredbeni prag, neće se razmatrati.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

65

DIPLOMSKI STUDIJI

ANGLISTIKA

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ

prevođenje, konsekutivno i simultano. Po završetku diplomskog studija anglistike Jezik i komunikacija (jednopredmetni studij), magistar engleskog jezika i književnosti osposobljen/a je za znanstveno- istraživački rad i stručni rad na području svih predmeta iz programa studija.

Završetkom diplomskog studija anglistike svih usmjerenja magistar engleskog jezika i književnosti je također osposobljen za poslove jezičnog posredovanja i savjetovanja u izdavaštvu, medijima, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim ustanovama te u diplomatskim predstavništvima.

POPIS PREDMETA: Nalazi se na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Magistar engleskog jezika i književnosti koji je završio ovaj diplomski studij može upisati poslijediplomski doktorski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja jezikoslovlja ili iz interdisciplinarnih lingvističkih, književnih i kulturoloških područja na sveučilištima u zemlji i u inozemstvu koja organiziraju odgovarajuće poslijediplomske doktorske studije.

USMJERENJA : Jezik i komunikacija (jednopredmetni studij)

Nastavno usmjerenje (dvopredmetni studij) Prevoditeljsko usmjerenje (dvopredmetni studij)ZVANJE: magistar/magistra engleskog jezika i

književnosti – mag. philol. angl.TRAJANJE STUDIJA: 2 godine (4 semestra)ECTS bodovi: 120 – jednopredmetni studij 60 – dvopredmetni studij (od ukupno 120 ECTS bodova dvopredmetnog studija) OPIS ZVANJA: Po završetku diplomskog nastavnog

studija anglistike (dvopredmetni studij), magistar engleskog jezika i književnosti osposobljen je za organizaciju, izvođenje i vrednovanje procesa nastave engleskoga kao stranog jezika na različitim razinama učenja i u različitim obrazovnim institucijama. Po završetku diplomskog prevoditeljskog studija anglistike (dvopredmetni studij), magistar engleskog jezika i književnosti osposobljen je za prevođenje stručnih i književnih tekstova te za usmeno

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

66

FILOZOFIJA

SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Suvremena filozofija I, Logika III, Osnove pedagogija(ZPO) i Didaktika (ZPO), Izborni predmet*, Seminar*.

II. semestar: Suvremena filozofija II, Filozofija prava, Psihologija odgoja i obrazovanja (ZPO), Sociologija odgoja i obrazovanja (ZPO), Izborni predmet*, Seminar*.

II. GODINAIII. semestar

Metodika nastave filozofije, Filozofija znanosti, Filozofija politike, Izborni predmet*, Seminar*.

IV. semestar: Praktikum i školska praksa, Diplomski radIzborni predmeti i seminari: Metafizika osobe,

Filozofija globalizacije, Bioetika, Filozofija uma, Filozofija logike, Filozofija matematike, itd.

Izborni predmeti koje nude drugi Odsjeci: Osnove engleskog jezika, Osnove talijanskog jezika.

ZVANJE: magistar/magistra filozofije – mag. phil.

TRAJANJE STUDIJA: 2 godine (4 semestara)

ECTS BODOVI: 60 (od ukupno 120 ECTS bodova preddiplomskog studija)

OPIS STUDIJA: Završetkom diplomskog studija magistar filozofije osposobljen je, s jedne strane za nastavnu aktivnost u srednjim školama i to za predmete etiku, logiku i filozofiju. S druge strane, otvara mu se širok spektar zapošljavanja u društvenim institucijama, u svim vrstama medija, raznim analitičkim timovima i znanstveno-istraživalačkim institutima, bibliotekama, nakladničkim kućama i sl.

Magistar filozofije koji je završio ovaj diplomski studij može upisati poslijediplomski doktorski studij iz filozofije na srodnim poslijediplomskim studijima iz filozofije u domovini i inozemstvu, a može nastaviti i neki drugi poslijediplomski doktorski studij humanističkog i društvenog usmjerenja.

Uvjeti upisa: završeni preddiplomski studij iz filozofije.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

67

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

OBVEZNI KOLEGIJI

nastavni smjer: Osnove pedagogije, Didaktika

IZBORNI KOLEGIJI

nastavni smjer: Stilistika, Uvod u povijest filma, Grčka tragedija, Povijesne predaje, Epigrafika na istočnoj obali Jadrana, Hrvatski književni jezik u XIX. stoljeću, Zemljopis i hrvatska književnost.

kulturološki smjer: Hrvatska maritimna kulturna baština, Hrvatska književna kritika, Uvod u hrvatski film, Sociolingvistika, Grčka tragedija, Hrvatska tradicijska kultura Epigrafika na istočnoj obali Jadrana, Zemljopis i hrvatska književnost.

II. semestarOBVEZNI KOLEGIJI

nastavni smjer: Psihologija odgoja i obrazovanja, Sociologija odgoja i obrazovanja.

ZVANJE: magistar/magistra hrvatskog jezika i književnosti – mag. philol. croat.

TRAJANJE STUDIJA: 2 godine

ECTS BODOVI: 60

OPIS STUDIJA: Uvjeti za upis na Diplomski studij su završen preddiplomski studij s prosjekom ocjena 3.0 i prikupljen minimalan broj od 180 ECTS bodova, odnosno 90 ECTS bodova dvopredmetnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti.

Studenti nastavnog usmjerenja mogu izabrati jedan predmet iz ponude kulturološkog usmjerenja i obrnuto. Svi predmeti neće biti u ponudi svake godine. U svakom semestru nudit će se NAJMANJE šest kolegija. Svaki kolegij nosi 5 ECTS bodova, diplomski rad nosi 20 ECTS bodova.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

68

kulturološki smjer: Lektura i korektura, Stilistika, Grčka kolonizacija istočne obale Jadrana, Čakavska književnost, Socijalna povijest ideja i ideologija, Filozofija znanosti, Komparativna književnost starog vijeka, Putovanje kao tekst u hrvatskoj književnosti, Hrvatske legende u europskom kontekstu.

IV. semestar OBVEZNI KOLEGIJI

nastavni smjer

Nastavna praksa

Diplomski rad

kulturološki smjer

Metodika istraživanja u društvenim i

humanističkim znanostima

Diplomski rad

IZBORNI KOLEGIJI

nastavni smjer: Književnost za mladež, Hrvatska maritimna leksikografija, Uvod u komparativnu književnost, Književne i lingvističke teorije XX. stoljeća, Jezik u funkciji umjetnosti, Hrvatsko srednjovjekovlje: jezik i književnost, Grčka i rimska mitologija, Povijesni kontekst predromantizma i romantizma u hrvatskoj književnosti, Vlast i hrvatski književnici.

kulturološki smjer: Književnost za mladež, Sociologija kulture, Uvod u komparativnu književnost, Film u razdoblju modernizma i postmodernizma, Grčka i rimska mitologija, Religija u hrvatskoj kulturi, Hrvatska maritimna leksikografija, Povijesni kontekst predromantizma i romantizma u hrvatskoj književnosti, Vlast i hrvatski književnici.

II GODINAIII. semestar

nastavni smjer: Metodika nastave hrvatskog jezika, Metodika nastave književnosti, Poredbena slavenska gramatika, Lektura i korektura, Književnost i zbilja, Čakavska književnost, Putovanje kao tekst u hrvatskoj književnosti, Komparativna književnost starog vijeka, Izvannastavne jezično-umjetničke aktivnosti u školi.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

69

PEDAGOGIJA

SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Obiteljska pedagogija, Metodologija pedagoškog istraživanja, Uvod u metodiku radno-tehničkog područja.

Izborni predmeti: Ekonomika obrazovanja, Školski sustav.

II. semestarObvezni predmeti: Multimedijska didaktika,

Komparativna pedagogija, Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova.

Izborni predmeti: Prevencija poremećaja u ponašanju, Likovni izraz u edukaciji i terapiji.

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Pedagog u odgojno-obrazovnoj ustanovi, Pedagogija slobodnog vremena, Metodologija izrade kurikuluma.

ZVANJE: magistar/magistra pedagogije- mag. paed.

TRAJANJE STUDIJA: 2 godine

ECTS BODOVI: 60

OPIS STUDIJA: Diplomski studijski program Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Splitu traje 2 godine (4 semestra) i nosi 60 od ukupnih 120 ECTS bodova diplomskog studija. Može se kombinirati sa svim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu.

Sa stečenim zvanjem studenti stječu stručne i znanstvene kompetencije potrebne za zapošljavanje u odgojno-obrazovnim i drugim ustanovama koje imaju potrebu za stručnim suradnicima – pedagozima/pedagoginjama. Istodobno, stječe i kompetencije potrebne za znanstveno-istraživački rad u praksi ili znanstveno usavršavanje na doktorskim studijima.

Završetkom diplomskog studija Pedagogije stječe se akademski naziv:

magistar/magistra pedagogije – mag. paed.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

70

Izborni predmeti: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Pedagogija djece s posebnim potrebama.

IV. semestar

Obvezni predmeti: Specijalna pedagogija, Obrazovne politike, Obrazovanje na daljinu.

Izborni predmeti: Pedagoška praksa iz socijalne i specijalne pedagogije, Zlostavljana i zanemarivana djeca.

OPIS ZVANJA: Magistar/magistra pedagogije stječe pedagoške kompetencije koje ih osposobljavaju

za samostalno obavljanje poslova stručnog suradnika – pedagoga/ice u različitim odgojno-obrazovnim institucijama te za samostalno istraživanje određenih problema iz pedagoške teorije i prakse.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Sa stečenim zvanjem magistra/magistre pedagogije (student/studentica stječe stručne i znanstvene kompetencije potrebne za upis na odgovarajuće poslijediplomske specijalističke i doktorske studije

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

71

POVIJEST

SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ

POPIS PREDMETA: Dostupan na: http://www.ffst.hr/odsjeci/povijest/program_d.pdf

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA: Oni koji završe diplomski studij bit će osposobljeni za rad gdje se traži visoka stručna sprema. Kandidati nastavničkog usmjerenja bit će osposobljeni za obavljanje poslova nastavnika povijesti u školskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Oni pak kandidati istraživačkog usmjerenja koji završe diplomski studij povijesti na jednom od istraživačkih modula „Jadranskih studija“ – „Studia Hadriatica“ bit će osposobljeni za obavljanje poslova znanstvenoistraživačkog i stručnoga suradnika u znanstvenim i znanstvenoistraživačkim, kulturnim, školskim i drugim javnim institucijama i institucijama od općedruštvenoga značenja, kao i u turističkim djelatnostima grada, županije, regije i države, ali i u inozemstvu, kao i za samostalan znanstveno-istraživački rad.

ZVANJE: magistar/magistra povijesti- mag. hist.

TRAJANJE STUDIJA: 2 godine (4 semestra)

ECTS BODOVI: 60 ECTS (od ukupno 120 ECTS bodova na diplomskom studiju)

UVJETI ZA UPIS: Dvopredmetni diplomski studij povijesti dvopredmetni je studij koji se kombinira s drugim postojećim dvopredmetnim studijima na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu. Ovaj studij mogu upisati svi kandidati koji su završili preddiplomski studij Povijesti odnosno njoj srodnih humanističkih znanosti, prikupivši potrebnih 180 ECTS bodova te koji u skladu sa zakonom, pravilnikom Filozofskog fakulteta te odredbama Odsjeka za povijest, udovoljavaju propisanim uvjetima za upis na diplomski studij.

UNUTARNJA STRUKTURA STUDIJA: Grana se na dva usmjerenja: a) nastavnički smjer i b) istraživački smjer: Jadranski studiji“ – „Studia Hadriatica“. Istraživački smjer grana se na tri modula: starovjekovna povijest, srednjovjekovna povijest te novovjekovna i suvremena povijest.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

72

POVIJEST UMJETNOSTI

SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Psihologija odgoja i obrazovanja I, Pedagogija I, Didaktika I, Metodika povijesti umjetnosti / likovne kulture I, Sociologija

Izborni predmeti: Odabrana poglavlja antičke umjetnosti, Arheološka baština, Umjetnost tetrahije

II. semestar:

Obvezni predmeti: Psihologija odgoja i obrazovanja II, Pedagogija II, Didaktika II, Metodika povijesti umjestnosti / likovne kulture II, Uvod u povijest glazbene umjetnosti

Izborni predmeti: Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti (VII.-XV. st.), Osnove muzeologije i muzejske pedagogije, Teorija i zaštita pokretne baštine,

ZVANJE: magistar/magistra povijesti umjetnosti – mag. hist. art.

TRAJANJE STUDIJA: 2 godine (4 semestra)

ECTS BODOVI: 60 (od ukupno 120 ECTS bodova diplomskog studija), može se kombinirati sa svim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu.

OPIS STUDIJA: Diplomski studij obuhvaća odabrana poglavlja najnovijih znanstvenih spoznaja s područja nacionalne povijesti umjetnosti, urbanizma i dizajna, suvremenih likovnih fenomena i teorije umjetnosti u kontekstu svjetske povijesti umjetnosti. Kroz odabrane teme naglasak je na nacionalnoj povijesti umjetnosti i specifičnostima u odnosu na ostale studije povijesti umjetnosti u Hrvatskoj.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

73

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Čovjekova okolina u antropološkom smislu, Metodika povijesti umjetnosti / likovne kulture III,

Izborni predmeti: Odabrane teme iz srednjovjekovne skulpture i slikarstva, Odabrana poglavlja iz dalmatinske umjetnosti, Urbanističke teme, Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture X-XVIII st.

IV. semestar

Obvezni predmeti: Metodika povijesti umjetnosti / likovne kulture IV, Diplomski rad

Studij se završava obranom diplomskog rada. Završetkom diplomskog studija stječe se zvanje Magistra

povijesti umjetnosti i može izvoditi nastavu povijesti umjetnosti / likovne kulture u gimnazijama i srednjim stručnim školama, raditi u muzejskim i galerijskim ustanovama, a budući da se u njegovom nastavnom programu nalaze i kolegiji iz područja zaštite spomenika i kulturnog menadžmenta može se uključiti u različite vidove rada na razvijanju svijesti lokalne zajednice o važnosti zaštite kulturne baštine.

Magistar povijesti umjetnosti koji je završio ovaj diplomski studij može upisati poslijediplomski doktorski studij na studijima povijesti umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

74

SOCIOLOGIJA

SVEUČILIŠNI JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ

istraživačke i metodološke orijentacije, s naglaskom na posebne sociologije i radionički tip istraživačke nastave.

POPIS PREDMETA:

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Kvalitativne analize u društvenim znanostima, Sociologija književnosti, Etički problemi u sociološkim istraživanjima, Izborni predmet, Izborni predmet, Istraživački rad*, Socio loška istraživačka radionica**.

* Istraživački rad organizira se isključivo prema slobodnom izboru studenta/ice i to je njegov individualni, samostalni rad. Moguće je da tematski, dakle teorijski i metodološki korespondira s bilo kojim odslušanim predmetom na ovom studiju (obveznim ili izbornim), ali nije nužno. Mentorstvo profesora/ice se podrazumijeva i nužno je, kako bi se rad mogao realizirati kao svojevrstan pilot diplomskog rada studenta/ice na diplomskom studiju. Najbolji od radova priređivat će se za objavljivanje u studijskim bibliotekama (Istraživačkoj, Teorijskoj i Metodološkoj).

** Sociološka istraživačka radionica organizira se i realizira pod

ZVANJE: magistar/magistra sociologije – mag. soc.

TRAJANJE STUDIJA: 2 godine (4 semestara)

ECTS BODOVI: 120

OPIS STUDIJA: Ulaskom u evropsko okružje, sociolozi će biti jedna od važnijih karika u interdisciplinarnim timovima kao nositeljima društvenog razvoja. Lokalna splitska sredina (gospodarski subjekti, gradska vlast, mediji, itd.), kao grad reprezentira skoro četvrtinu demografskog potencijala Hrvatske, zbog čega izražava intenzivnu potrebu za stručnjacima društvenoga profila, koji bi na kompetentan način mogli objašnjavati prošle i sadašnje događaje, te predviđati buduće. S obzirom na potrebe tržišta rada, nezaposlenih sociologa u Splitu i šire u regiji uopće nema. Oni zbog širine svoje naobrazbe pronalaze posao u različitim društvenim područjima - u prosvjeti, znanosti, kulturi, vlasti, politici, medijima i drugdje, što posebno iskazuje prilagodljivost struke raznolikim profesionalnim uvjetima i zahtjevima. Diplomski studij jedno predmetne sociologije se programski bitno razlikuje od postojećih studija sociologije u RH. Splitski je koncipiran kao studij

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

75

vodstvom mentora/ice (profesora/ice u znanstveno-nastavnom zvanju), kojega/koju će studenti/ce svojevoljno izabrati, dakle, prema vlastitim interesima, željama i afinitetima. Na web stranici studija moći će se informirati o mogućnostima odabira profesora/ice, ovisno o istraživačkom sadržaju, ponuđenim metodološkim konceptima i drugim sličnim informacijama koje će im biti na raspolaganju. Ta/j odabrani mentor/ica pratit će dotične studente/ice tijekom cijelog semestra, individualno s njima raditi i to konkretno na istraživačkim projektima. To mogu biti tržišni empirijski projekti. Ukoliko bude postojao izraženiji interes, ili ukoliko se projekt ne dovrši iz objektivnih razloga (kao što su npr. sklapanje ugovora s naručiteljem, posebni zahtjevi naručitelja / sponozora / donatora i sl.), tema istraživačke radionice produžuje se na još jedan, u pravilu sljedeći semestar, ali ne može trajati ukupno duže od dva semestra. Preporučuje se da odabrani mentor/ica prati svoje studente/ice do kraja diplomskog studija i diplomskog rada, odnosno realiziranog diplomskog ispita. Kako je ova radionica zamišljena kao interaktivna istraživačka vježbaonica, njen krajnji cilj je, osim međusobnog upoznavanja, te intenzivnijeg angažiranja u timskom radu općenito ili na terenu, također i svojevrsna pozitivna selekcija najboljih i najaktivnijih studenata/ica, čiji će se radovi objavljivati zajedno sa mentorom/icom ili samostalno (grupno ili pojedinačno). U tom su kontekstu, s jednim splitskim nakladnikom, već dogovorene tri istraživačke biblioteke (Istraživačka, Teorijska i Metodološka). Osim izdavačkog, planiraju se i publicistički i medijski načini prezentiranja dobivenih istraživačkih rezultata na ovim radionicama. U tu svrhu organizirali bi se okrugli stolovi u suradnji s udrugama mladih i sl., kao i stručne rasprave, press konferencije i drugi slični oblici komuniciranja s javnošću. Ovdje bi se, također, naročito uključivala sveučilišna javnost, inicirali bi se interdisciplinarni istraživački projekti, a sve to s krajnjim ciljem jačanja i razvijanja sociološke struke i njenog afirmiranja u javnom životu Splita i šire.

II. semestar

Obvezni predmeti: Kvantitativne analize u društvenim znanostima, Kulturološka istraživanja i metode, Etnografski pristupi u sociologiji, Izborni predmet, Izborni predmet, Istraživački rad, Sociološka istraživačka radionica.

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Izborni predmeti (ukupno pet), Individualni rad studenta/ice, Istraživački rad, Sociološka istraživačka radionica. IV. semestar

Obvezni predmeti: Individualni rad studenta/ice, Diplomski rad*, Diplomski ispit.

* Diplomski rad finalizirana je verzija rada kojega će student/ica javno braniti na kraju svog diplomskog studija, tj. na diplomskom ispitu. U načelu se diplomski rad nadovezuje na individualni rad (ili su identični), a student/ica ga može započeti na ovom studiju, tijekom

trećeg semestra.

Izborni predmeti: Feministička metodologija, Medijska istraživanja i metode, Kulturalne studije, Sociologija sporta, Ekosustavi i društvo, Metodologija istraživanja jezika, Etnog rafske metode u sociologiji,

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

76

Sociologija zabave, Postmoderno istraživanje, Sociologija jezika, Analiza sadržaja, Informatička društva, Sociologija vremena, Sociologija potrošnje, Socio logija devijantnosti, Postindustrijsko društvo, Sociologija hrvatskog društva, Menadžment organizacijskog ponašanja, Društvo između holokausta i ljudskih prava, Sociologija žena, Sociologija zdravlja i bolesti, Društveni život lijekova, Društvo i nasilje, Sociologija policije, Sociologija Mediterana, itd…

OPIS ZVANJA: Završetkom diplomskog studija sociologije magistar/ra sociologije je osposobljen/a za samostalno istraživanje i objašnjavanje društvenih činjenica, pojava, struktura i procesa u društvu, na mikro i na makro planu. Moguće je zapošljavanje kao istraživača/ice u lokalnoj i državnoj upravi, političkim strankama, osiguravajućim zavodima, bankama, zavodima za zapošljavanje, gospodarskim i strukovnim komorama, velikim robnim kućama i reklamnim tvrtkama, kadrovskim službama trgovačkih društava (poduzeća), medijima (novine, radio, TV), agencijama za istraživanje javnog mnijenja, istraživačkim institutima, zavodima itd. Oni koji su izabrali pedagoški modul na fakultetu, osposobljeni su kao nastavnici/e sociologije za rad u gimnazijama i drugim srednjim školama.

MOGUĆNOST NASTAVKA ŠKOLOVANJA:

Nakon uspješno završenog diplomskog studija sociologije moguć je nastavak studija na poslijediplomskim studijima društvene orijentacije u Hrvatskoj i inozemstvu.

UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ sociologije:

• završen preddiplomski studij sociologije (stečenih minimalno 180 ECTS bodova)

• prosjek ocjena iz stručnih predmeta = najmanje 3,5

• prednost pri upisu imaju oni koji su objavili najmanje jedan stručni rad.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

77

TALIJANISTIKA

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI DVOPREDMETNI STUDIJ (NASTAVNI I PREVODITELJSKI)

znanja iz talijanističke struke. Završetkom nastavnog usmjerenja stječe se mogućnost zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama i školama za strane jezike. Završetkom prevoditeljskog usmjerenja student je osposobljen za sve oblike usmenog i pismenog prevođenja.

POPIS PREDMETA:

a) Diplomski studij talijanistike: Prevoditeljsko usmjerenje

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Jezične kompetencije I , Znanost o prevođenju.

Izborni predmeti*: Suvremeni talijanski jezik, Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Dalmaciji, Pirandellova proza, Talijanska kultura i društvo, Leopardi liričar.

Fakultativni predmet**: Hrvatski jezik.

ZVANJE: magistar/magistra talijanskog jezika i književnosti – mag. philol. ital.

TRAJANJE STUDIJA: 2 godine (4 semestra)

ECTS BODOVI: 60

UVJETI ZA UPIS: Završen preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti. Minimalno 180 ECTS bodova.

OPIS STUDIJA: Diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti stvara pretpostavke za bolje razumijevanje prirode stranoga jezika i načina njegova funkcioniranja. Programi predmeta obuhvaćaju temeljne sadržaje iz pojedinih znanstvenih disciplina kao i recentne znanstvene spoznaje. Oblici nastave i nastavne tehnike koje su predviđene u provođenju studijskih programa stvaraju pretpostavke za razvoj kritičkoga mišljenja koje je nužan preduvjet za poticanje kreativnosti i stručno i/ili znanstveno usavršavanje studenata. Na diplomskom studiju talijanskoga jezika i književnosti student, ovisno o usmjerenju, stječe opća i specifična, specijalistička

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

78

II. semestar

Obvezni predmeti: Jezične kompetencije II, Tehnike prevođenja.

Izborni predmeti*: Talijanska dijalektologija, Jezik i mediji, Prevođenje stručnih tekstova, Prevođenja povijesnih dokumenata XVII. i XVIII. st., Književnost romantizma na talijanskom jeziku u Dalmaciji, Talijanska novela.

Fakultativni predmet**: Funkcionalna stilistika.

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Jezične kompetencije III, Semantika.

Izborni predmeti:* Prevođenje književnog teksta - kontrastivna analiza, Prevođenje dokumenata EU, Poslovne komunikacije na talijanskom jeziku, Hrvatsko-talijanska kontrastivna analiza, Hrvatsko-talijanska komparativna književnost, Talijanski roman u razdoblju postmodernizma.

IV. semestar

Obvezni predmet: Jezično posredovanje.

b) Diplomski studij talijanistike: Nastavno usmjerenje

I. GODINAI. semestar

Obvezni predmeti: Jezične kompetencije I , Osnove pedagogije, Didaktika1

Izborni predmeti2: Suvremeni talijanski jezik, Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Dalmaciji, Pirandellova proza, Talijanska kultura i društvo, Leopardi liričar.

Fakultativni predmet3: Hrvatski jezik.

* Studenti su dužni izabrati najmanje jedan izborni književni kolegij tijekom prva tri semestra diplomskog studija.

** Fakultativni predmeti se mogu izabrati i iz popisa izbornih predmeta te iz programa diplomskih studija drugih odsjeka i fakulteta.

1 Predmeti Osnove pedagogije i Didaktika zajednički su obvezni predmeti na diplomskom studiju nastavnog usmjerenja. Bodovi se ravnomjerno raspoređuju na oba studijska programa (po 2,5 boda za svaki predmet, ukupno 5 bodova na svakom nastavnom usmjerenju).

2 Studenti su dužni izabrati najmanje jedan izborni književni kolegij tijekom prva tri semestra diplomskog studija.

3 Fakultativni predmeti se mogu izabrati i iz popisa izbornih predmeta te iz programa diplomskih studija drugih odsjeka i fakulteta.

Filo

zofs

ki fa

kulte

t - V

odič

za

upis

200

9.-2

010.

79

II. semestar

Obvezni predmeti: Jezične kompetencije II, Glotodidaktika, Psihologija odgoja i obrazovanja, Sociologija obrazovanja4.

Izborni predmeti5: Talijanska dijalektologija, Jezik i mediji, Književnost romantizma na talijanskom jeziku u Dalmaciji, Talijanska novela.

Fakultativni predmet6: Funkcionalna stilistika.

II. GODINAIII. semestar

Obvezni predmeti: Jezične kompetencije III, Metodika nastave talijanskog jezika.

Izborni predmeti7: Poslovne komunikacije na talijanskom jeziku, Hrvatsko-talijanska kontrastivna analiza,

Hrvatsko-talijanska komparativna književnost, Talijanski roman u razdoblju postmodernizma, Semantika, Mediji u odgoju i obrazovanju, Filozofija odgoja, Sociologija nastavnika.

IV. semestar

Obvezni predmet: Praktikum i školska praksa.

OPIS ZVANJA: Završetkom nastavnog usmjerenja student je osposobljen za sve oblike rada u nastavi Talijanskog jezika i književnosti u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te školama stranih jezika. Završetkom prevoditeljskog usmjerenja student je osposobljen za sve oblike usmenog i pismenog prevođenja pri gospodarskim, upravnim, znanstvenim i kulturnim institucijama te diplomatskim predstavništvima, kao i za prevođenja specijaliziranih i književnih tekstova.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA: Oni koji se žele dalje specijalizirati na području struke odnosno znanosti mogu upisati odgovarajući poslijediplomski specijalistički odnosno doktorski studij na drugim sveučilištima u zemlji ili u inozemstvu.

4 Predmeti Psihologija odgoja i obrazovanja i Sociologija odgoja i obrazovanja zajednički su obvezni predmeti na diplomskom studiju nastavnog usmjerenja. Bodovi se ravnomjerno raspoređuju na oba studijska programa (po 2,5 boda za svaki predmet, ukupno 5 bodova po usmjerenju za oba predmeta).

5 Studenti su dužni izabrati najmanje jedan izborni književni kolegij tijekom prva tri semestra diplomskog studija.

6 Fakultativni predmeti se mogu izabrati i iz popisa izbornih predmeta te iz programa diplomskih studija drugih odsjeka i fakulteta.

7 Studenti su dužni izabrati najmanje jedan izborni književni kolegij tijekom prva tri semestra diplomskog studija.