of 21 /21
L BND HUYEN Van Tun UBND HUMT NGOC LAC HD XET TUYEN VIENItt NGANH GIAO DUC VA DAO TAO So: -49 /TB-HDXT LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VItT NAM Di)c lap - Tkr do - H4nli pink Ng9c I/jc, ngay thang 6 nom 2020 THONG BAO Ket qua diem kiem tra sat hach (phong van) xet tuyen vien nganh Giao duc va Dao too huy0 Noe 1.44c nom 2020 -Can cir Nghi dinh so 161/2018/ND-CP ngay 29/ 1 1/2018 ciia Chinh pha; Thong to so 03/2019/TT-BNV ngay 14/5/2019 dm BO NOi vu ve sira dOi, b6 sung mot so quy dinh ve tuyen dung ding chtk, vien chirc, nang ngach cong chirc, thang hang chirc danh nghe nghiep vien chirc va thuc hien the dO harp dOng mot st) loin cong viec trong ca quan hanh chinh nha nuoc, dan vi six nghiep cong lap; Quyet dinh so 1942/2017/QD-UBND ngay 07/6/2017 dm UBND tinh ve viec ban hanh Quy dinh tuyen dung vien chirc cho cac don vi su nghiep cong lap tren dia ban tinh Thanh We; , Can cu Cong van so904/UBND-THKH ngay 21/01/2020 ve viec chap thu4n Ke hoach tuyen dung vien chirc nganh Gido duc va Dao tao; Can cu Quyet dinh so 1808/QD-UBND ngay14/ 5/2020 Chu tich UBND , huyen Ng9c 1.4c ye viec kien toan HOi dong xet tuyen vien chirc nganh Ciao chic va Dao tao huyen Ng9c L4c nom 2020; Thuc hien Phucmg an so 190/PA-UBND ngay 14/02/20020 oh UBND huyen Ng9c L4c ve viec xet tuyen vien chirc nganh Giao due va Dao tao huyen Nggc I4c nom 2019; Can dr ket qua kiem tra, sat hach (phOng van) ngay 31 /5/2020 cila Ban kiem tra, sat hach. HOi (tong xet tuyen vien chirc nganh Giao duc va Dao tao huyen Nggc 14c thong boo ket qua diem kiem tra, sat hach (phong van), cu the nhu sau: IC& qua diem kiem tra, sat hach (Co danh scich kern theo). Ket qua diem kiem tra, sat hach (phOng van) kS/ xet tuyen vien chic nganh Giao chic va Dao tao huyen Nggc Lac dugc thong boo cong khai ten Dai truyen thanh cua huyen; (tang tai teen trang thOng tin din tir buyer' Ng9c L4c; UBND cac xa, thi tran, cac dan vi su nghiep giao duc trong huyen; niem yet cong khai tai tru ser UBND buyer'. HOi &rig xet tuyen thong boo de cac dan vi va thi sinh biet./. No nh(in: TM. HOI BONG XET TUYEN Se/Mc5i tinh Thanh Hoa; HOI BONG Thuang five Huy0 tly; Chu tich, cac Pho Chu tich UBND huy"0; Dai truyen thanh, truitn hinh huy0; UBND cac xa, thi tran trong huy0; Cac don vi sy nghi0 GD trong huy0; L.ru: VT, HDXT.

UBND HUMT NGOC LAC LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VItT …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UBND HUMT NGOC LAC LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VItT …

NGANH GIAO DUC VA DAO TAO
So: -49 /TB-HDXT
LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VItT NAM Di)c lap - Tkr do - H4nli pink
Ng9c I/jc, ngay thang 6 nom 2020
THONG BAO Ket qua diem kiem tra sat hach (phong van) xet tuyen vien
nganh Giao duc va Dao too huy0 Noe 1.44c nom 2020
-Can cir Nghi dinh so 161/2018/ND-CP ngay 29/11/2018 ciia Chinh pha; Thong to so 03/2019/TT-BNV ngay 14/5/2019 dm BO NOi vu ve sira dOi, b6 sung mot so quy dinh ve tuyen dung ding chtk, vien chirc, nang ngach cong chirc, thang hang chirc danh nghe nghiep vien chirc va thuc hien the dO harp dOng mot st) loin cong viec trong ca quan hanh chinh nha nuoc, dan vi six nghiep cong lap; Quyet dinh so 1942/2017/QD-UBND ngay 07/6/2017 dm UBND tinh ve viec ban hanh Quy dinh tuyen dung vien chirc cho cac don vi su nghiep cong lap tren dia ban tinh Thanh We;
, Can cu Cong van so904/UBND-THKH ngay 21/01/2020 ve viec chap thu4n Ke hoach tuyen dung vien chirc nganh Gido duc va Dao tao;
Can cu Quyet dinh so 1808/QD-UBND ngay14/5/2020 Chu tich UBND , huyen Ng9c 1.4c ye viec kien toan HOi dong xet tuyen vien chirc nganh Ciao chic va Dao tao huyen Ng9c L4c nom 2020;
Thuc hien Phucmg an so 190/PA-UBND ngay 14/02/20020 oh UBND huyen Ng9c L4c ve viec xet tuyen vien chirc nganh Giao due va Dao tao huyen Nggc I4c nom 2019;
Can dr ket qua kiem tra, sat hach (phOng van) ngay 31/5/2020 cila Ban kiem tra, sat hach. HOi (tong xet tuyen vien chirc nganh Giao duc va Dao tao huyen Nggc 14c thong boo ket qua diem kiem tra, sat hach (phong van), cu the nhu sau:
IC& qua diem kiem tra, sat hach (Co danh scich kern theo). Ket qua diem kiem tra, sat hach (phOng van) kS/ xet tuyen vien chic nganh
Giao chic va Dao tao huyen Nggc Lac dugc thong boo cong khai ten Dai truyen thanh cua huyen; (tang tai teen trang thOng tin din tir buyer' Ng9c L4c; UBND cac xa, thi tran, cac dan vi su nghiep giao duc trong huyen; niem yet cong khai tai tru ser UBND buyer'.
HOi &rig xet tuyen thong boo de cac dan vi va thi sinh biet./. No nh(in: TM. HOI BONG XET TUYEN
Se/Mc5i tinh Thanh Hoa; HOI BONG Thuang five Huy0 tly; Chu tich, cac Pho Chu tich UBND huy"0; Dai truyen thanh, truitn hinh huy0; UBND cac xa, thi tran trong huy0; Cac don vi sy nghi0 GD trong huy0; L.ru: VT, HDXT.
QC LAC N CHeC A DA.0 TAO
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA Di)c 14p- Tir do- Hanh phtic
SAT HACH (VONG 2) KY XET TUYEN VIEN CHITC NGANH GIAO DVC VA DAO TAO HUYtN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 01- Buiii sang (Khoi Mam non) (Kern Thong bao s'j /TB-HDX7' ngay 01 /6/2020 cria Hoi dang xet tuyjn vien chav nganh Gicio dye va
Dao tgo NgQc Lac)
Ncri clang 14 hi) khiu thutmg tru
Diem phong van Chi chit
1 2 3 4
M 173 M 174 M 175 M 176
Pham Thi Ai 14/01/1989 Nguyet An-Ng9c Lac 50.0 51.0 Pham Thi An 10/5/1988 Ng9c Lien-Ngoc Lac
Vi Van Anh 10/6/1996 Ng9c Lien-Ng9c Lac 54.0 Le Thi Lan Anh 03/10/1997 Minh San-Ng9c Lac 31.0
5 M 177 Do Thi Ng9c Anh 20/5/1997 Thi TrAn Ng9c Lac 46.0 6 M 178 Luang Thi Ban 01/5/1985 Van Am-Ng9c Lac 35.0
--1 7 8
M 180 M 181
Pham Thi Bua 15/9/1986 Thach 14p-Ng9c Lac 24.0 Bai Thi Chinh 30/12/1989 Ng9c Lien-Ng9c Lac 50.0
9 10
M 182 Pham Thi Chinh 25/9/1997 D6'ng Thinh-Ng9c Lac 36.0
M 183 Le Thi Chinh 15/10/1995 Kien Th9-Ng9c Lac 62.0
11 12
M 184 Pham Thi Chinh 24/5/1989 my Tan-Ng9c Lac 52.0
M 185 Hoang Thi Chuyen 20/10/1989 Thi TrAn Ng9c Lac 59.0 13 M 186 Le Thi Dieu 15/8/1984 Thi TrL Ng9c Lac 30.0
C LAC CHITC
A DAO TAO
LONG HOA XA HOI CHU NGHTA VItT NAM DO 14p- Tv. do- 11?nh phtic
RA SAT HACH (VONG 2) KY XET TUYEN VIEN CHirC NGANH GIAO DUC VA DAO TAO HUYtN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 02- Bui sang (Khifii NI:Am non) (Kern Thong bao /TB-HDXT ngay a /6/2020 aro HOi clOng xet tuyin view chic nganh Giao duc va
Dao tao Ngoc Ljc)
nam sinh Noi ding 14 ho) khAu
thuiyng tru DiZ'm
1 2 3 4
M 187 M 188 M 189
Pham Thi Dung 15/6/1992 Thi TrAn Ng9c Lac 51.5 Pham Thiiy Duong 28/12/1 988 Thi TrAn Ng9c Lac 72.0 Bui Thi Duyen 03/02/1989 Van Am-Ng9c Lac 54.5
M 190 Pham Thi Giang 24/8/1996 My Tan-Ng9c Lac 74.5 5 M 191 Le Thi Giang 02/10/1986 Thi Tell Ng9c Lac 73.5 6 7
M 192 M 193
Bui Thi Giang 29/6/1997 Quang Trung-Ng9cl4c 51.0 Bui Thi Ha 13/6/1989 My Tan-Ng9c Lac 50.0
8 9
M 194 Dan Thi Ha 23/01/1993 Ng9c Lien-Ng9c Lac 45.0
M 195 Biii Thi Hai 10/8/1987 Ng9c Son-Ng9c Lac 45.0
10 M 196 Nguyen Thi Hang 06/7/1990 Minh Tien-Ng9c Lac 67.0
11 M 197 Le Thi Hang 08/6/1986 My Tan-Ng9c Lac 72.5
12 M 198 Le Thi Hang 30/01/1997 Thi Tell Thutmg Xuan Bó thi
13 M 199 Bin Thi Hang 05/01/1988 Thi Teat Ng9c Lac 52.5 -A
CONG HOA XA MX CHO NGIliA VItT NAM Doc kip- Tir do- 114nh phtic
SAT HACH (VONG 2) Kit" XET TUYEN WEN CHITC NGANH GIAO DUC VA DAO TAO HUYtN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 03- Bu6i sang (KhiSi MAm non) (Kern Thong biro so /TB-HDX'T ngay 491 /6/2020 aro HO clang xet tuye'n view clinic nganh Gicio dye va
Dao tiro Ngoc Mc)
nam sinh Noi clang IcS, hi) klifiuDie
thirong trii
Ghi chi,
1 2 3
M 200 Le Thi Hang 13/02/1985 Ng9c Trung-Ng9c L4c 35.5 M 201 M 202
Co Thi Hang 12/8/1998 Ng9c Sam-Ng9c 1_4c 35.0 Le Thi Hang 30/01/1997 Minh Tien-Ng9c I_4c 59.0
4 5
M 203 Trinh Thi Thu Hang 12/6/1993 Ng9c Trung-Ngoc L4c 40.0
M 204 VI Thi Hanh 27/7/1993 Quang Trung-Ng9c L4c 72.5
6 7
M 205 Quach Thi Hien 15/01/1989 Ding Thinh-Ng9c 14c 77.0
M 206 Pham Thu Hien 03/9/1977 Thi TrAn Ng9c 14c 18.5
8 9
M 208 M 209
10 Ha Thanh Hien 19/7/1988 Thi TrAn Ng9c L4c 25.0
11 M 210 Pham Thi H6ng 10/8/1993 My Tan-Ng9c L4c 39.0
12 M 211 Bili Thi Hong 06/8/1986 Nguy'et An-Ngoc 14c 37.0
13 M 212 Luc Thi Hue 05/01/1994 Cao Thinh-Ng9c 14c 39.0
KET "0.
UB Ili QC LAC IID CHUG NGA: IN %OHO i s ria A DAO TAO
CQNG HOA xA. HOI CHU NGHTA 'MT NAM DOW- T9- do- H9nh pink
UB C LAC HD CHfiC NGA DAO TAO
SAT HACH (VONG 2) Id( XET TUYEN VIEN CHIC NGANH GIAO DUC VA DA° TAO HUITN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 04- Buiii sang (Khi:ii MAm non) (Kern Thong bcio se') j /TB-HDXT ngay 0,1 /6/2020 act ktOi deing xit tuydn vien chirc nganh Gi6o duc va
Dan tao NgQc Lc c)
TT HQ va ten Ngay thing
Wain Binh
Diem A
M 213 M 214 M 215 M 216 M 217
HA Thi Hucmg
05/7/1992 Van Am-Ng9c 14c 44.0
_ _
6 7 8
Tran Thi Thanh Huyen 11/6/1997 Thi TrAn Ng9c I4c 33.0
Pham Thi Huyen 30/7/1996 my Tfin-Ng9c LIc 42.0
Pham Thi Kim 07/4/1989 Deng Thinh-Ng9c I4c 52.0
50.0 9 10
M 222
Nguyen Thity Linh 25/3/1997 Thi Tein Istg9c L4c 57.0
Nguygn Thi Linh 10/7/1995 35.5 TT Tht•ng NhAt-Yen Dinh
13 M 225 Nguyen Thi Dieu Linh 17/01/1997 Kien Th9-Ng9c I4c 90.5 _ i
••
KET 1.1* SAT HACH (VONG 2) KY XET TUYEN VIEN CHtrC NGANH GIAO DIJC VA DA.0 TAO HUYtN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 05- Buoi sang (KhOi Warn non) (Kern Thong bero s /TB-HDXT ngety o4 /6/2020 cua HOi clang xet tuyen vien oink nganh Gicio dyc va
Delo tgo Ngoc Lek)
nam sinh Ncri clang 14 ho khAu
thuirng trti Diem
A phong van
BUi Thi Lvu 13/5/1991 Nguyet An-Ng9c Lac 30.5
Phom Thi 14
Ha Thi Mai
M 230 10/6/1995 Ng9c San-Ng9c Lac 40.0
M 231 Ph4m Thi Ma 24/11/1981 Thay San-Ng9c Lac 55.0
M 232 Le Thi Nga 26/11/1995 Nguyet An-Ng9c Lac 64.0
M 233 Plwrn Thi Nga 04/9/1986 Thtly San-Ng9c Lac B6 thi
9
BUi Thi Ngan 04/4/1988 Phac Thinh-Ng9c Lac 33.0
Pham Thi Thity Ngan 03/11/1989 My Tan-Ng9c I4c BO thi
13 M 238 Phan Thi Nghl'a 28/4/1990 Thi Trin Ng9c Lac 62.5 -A
C LAC CHITC
A DAD TAO
LONG HOA XA HO CHt NGHIA VIU NAM DOc 14p- Ti do- 1-14nh pink
KET QUA lariVORA SAT HACH (VONG 2) K'' XET TUYEN VIEN CHirC NGANH GIAO DIX VA DAO TAO HUILIN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 06- Buii sang (Khii Main non) (Kem Thong bao so; /TB-HDXT ngay 01 /6/2020 ceta HOi gong xet tuy'dti vier: chtic ngiznh Giao dyc va
Dao tgo Ngoc Lac)
Noi (tang 14 14 khan thirong tru
Diem van phong van Ghi chill
1 2 3 4
M 239 Biii Thi Ng9c 15/3/1991 Phimg Giao-Ng9c 14c 50.0 M 240 M 241 M 242
Nguy'L Thi Ng9c 06/9/1995 Ng9c Piwng-Thuong Xuan 66.5
Bui Thi Ngu 01/8/1986 Thach L4p-Ng9c Lac 52.0
Mai Thi Nguyet 05/5/1988 Nguyet An-Ng9c Lac 38.0
54.0
Bili Thi Nha 02/12/1987 Thay Son-Ng9c Lac 45.0
6 7
M 245 Bui Hong Nhung 20/6/1997 Nguyet An-Ng9c Lac 53.0
8 9 10 11 12
M 246 Le Thi Phucmg 08/3/1993 Cao Thinh-Ng9c Lac 54.0
M 247 M 248 M 249
Ph9m Thi Phugng 17/8/1987 Ding Thinh-Ng9c Lac 60.0
Ha Thi Phucmg 10/11/1991 Quang Trung-Ng9c Lac 40.0
Bui Thi Quyen 05/10/1996 Minh Ti6n-Ng9c Lac 55.0
M 250 Pham Thi Ru 20/5/1976 Thi Trill Ng9c Lac 41.5 _ 6
SN UBN C LAC
HD X NGA14II (6- 6. DAO TAO
CONG HOA XA HQI CH-6 NGHTA VItT NAM DO 14p- Ttr do- Hanh pink
A SAT HACH (VONG 2) Id' XET TUYEN VIEN CHirC NGANH GIAO DVC VA DAO TAO HUYEN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 07- Bui sang (Klitii Main non) (Kern Thong btio so1-5 /TB-HDXT ngay 04 /6/2020 aa HOi djng xet tuydn vien chtiv nganh Ciao dyc va
Dao tgo Ngoc Lac)
thuirng till
3 4
Pham Thi Tham 05/12/1993 Thach Lap-Ng9c Lac 40.0 26.0 5
6 M 255 Le Thu Thao 08/9/1996 Thach Lap-Ng9c Lac
M 256 M 257
7 8
Quach Thi Thao 16/9/1989 Ng9c Sore-Ng9c Lac 66.0
Bui Phuang Thao 01/9/1994 Minh Scm-Ng9c Lac 34.0
M 260
M 261
Le Thi Thao 29/8/1994 ThIly Son-Ng9c Lac 26.0
Pham Thi Thi 24/7/1995 Minh Titn-Ng9c Lac 50.0
M 262 Pham Thi Thik 25/9/1985 Cao Ng9c-Ng9c Lac 30.0 t
C LAC CHITC DAO TAO
LONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM DOc 14p- Tv. do- Hanh phtic
„ KET QUA KIE-IVI TRA SAT HACH (VONG 2) Id' XET TUYEN VIEN CHITC NGANH GIAO
DUC VA DAO TAO HUYtINT NGQC LAC NAM 2020
PHONG SO 08- Bali sang MAL"' non) (Kem Thong bolo so /TB-HDXT ngay 04/6/2020 act HOi dOng xet tuyjn vien chac nganh Gicio dyc va
Dao tgo Ngoc LOc)
nam sinh No'i clang 14 ho khanDie
throng tru
1 2
3 4
Le Thi Thoa 06/10/1983 Van Am-Ngoc Lac 55.0
Le Thi Thu 15/6/1988 Ngoc Lien-Ngoc Lac 30.0
Le Thi Thvc 10/7/1987 Quang Trung-Ngoc Lac 29.5
Le Thi Thucmg 25/12/1985 Thuy San-Ngoc I4c 50.0
Ban Thi Thiw 10/02/1992 Thach Lap-Ngoc Lac 30.5
Pham Thi Thity 30/11/1989 My Tan-Ngoc Lac 40.0
M 269 M 270
M 271
M 272
11 12
M 179 Tracmg Thi BaoTrarn 19/5/1996 Ngoc Trung-NgQc Lac 40.0
M 273 Le Thi Trang 15/3/1995 Thi Tran Ngoc Lac 30.0 _ t
C LAC CHITC
A DA° TAO
LONG HOA XA HOI CHU NGHIA V4T NAM Nic 10p- Tir do- 11?nh phtic
SAT HACH (VONG 2) Id( XET TUYEN VIEN CHITC NGANH GIAO DUC VA DAO TAO HUYtN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 09- Buifii sang (ICh6i Main non) (Kern Thong boo so 40 /TB-HDXT ngay 674 /6/2020 cites HOi gong xet tuyin vien auk nganh Gicio duc va
Dao tgo Nggc 1,4c)
nam sinh Ncri clang 14 hti khAu
thuirng tra Diem
1 2 3 4 5 6
M 274 M 275 M 276 M 277 M 278 M 279
Nguyen Thi Thu Trang 26/5/1997 Thi TrAn Ng9c L4c 41.0 Pham Thi Trang 10/7/1986 Thi Tea'n Ng9c Lac 25.5 Phan Thi Trang 28/02/1995 Thfiy San-Ng9c Lac 28.0 Pham QuS/nh Trang 16/12/1997 Cao Ng9c-Ng9c Lac 76.5 Le Thi Trang 02/6/1985 Nguyet An-Ng9c 14c 51.5 Trinh Thi Trang 09/01/1993 Ng9c Lien-Nyc Lac 39.0
7 8 9
Phan). Thi Van 1 2/1 1/1992 Ng9c Trung-Ng9c Lac 72.5
Trinh Thi Van 04/02/1987 Cao Thinh-Ng9c Lac 64.0
M 282 Pham Thi Xuan 04/02/1987 Phiic Thinh-Ng9c 14c 79.0
10 M 283 Le Thi din Xuyen 07/11/1991 Thuy San-Ng9c Lac 59.5
11 M 284 Truong Thi Yen 19/11/1983 Minh Tien-Nye Lac 63.0
12 M 285 Pham Thi Hai Yen 02/10/1995 Nguyet An-Ng9c Lac 44.0 .--10
UBN OC LAC HD X CHIYC NGA DAD TAO
LONG HOA XA HOI CHO NGHIA VItT NAM DO lip- Tir do- Hanh ph&
KET SAT HACH (VONG 2) Kt XET TUYEN VIEN CHUG NGANH GIAO VC VA DAO TAO HUYVkl NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 01- Buoi chieu (KhOi Mani non) (Kern Thong bolo se. /TB-HDXT ngely 491 /6/2020 ceta HOi cldng xet tuyjn vien chic nganh Giao duc ver
Delo tgo Ngoc Lek)
No'i clang 14110 khanDie thuiYng till
. A m ,
Ha Thi Ai 27/9/1983 Ngu)* An- Ng9c Lac 61.0 —
_
M 05 Bid Thi Binh 25/10/1985 Ng9c San-Ng9c Lac 60.0
M 06 M 07
7 8 9
M 08 Phkun Thi. Chinh 27/9/1986 Giao Thi4n-Lang Chanh 27.0
M 09 Pham Thi Chung 04/5/1985 my Tan-Ngoc 14c 69.0
10 M 10 Le Thi Clic 10/9/1987 Thi Tear' Ng9c 14c 60.5
11
12
Quach Thi Ng9c Dip 14/9/1974 NguyOt An- Ng9c I4c 53.5
Le Thi. Dinh 02/01/1979 Quang Trung-Ng9c Lac 68.0
13 M 13 Dinh Van DO 15/5/1990 Quang Trung- Noe Lac 56.5
14 M 14 Pham Thi Du 12/7/1984 Thach Lap-Ngoc Lac 60.5
15
16
17
18
___
Biti Thi Dung 01/8/1988 Minh Son-Ng9c Lac 57.0
Le Thi Dung 25/8/1985 NgQc Lien-Ng9c Lac 73.5 _ Le Thi Dung 06/5/1985 Thi Tell Ng9c 14c 61.0
19 M 19 Le Thi Duyen 20/8/1981 NguAt An- Ng9c Lac 60.0
UB QC LAC HD N CHtrc NG A DAO TAO
CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VItT NAM DOe Tty do- Hanh pink
SAT HACH (VONG 2) ICY XET TUYEN VIEN NGANH GIA0 DVC VA DAO TAO HUYEN NGQC LAC NAM 2020
PHONG SO 02- Buoi chieu (KhOi MArn non) (Kem Thong boo so 1-6 /TB-HDXT ngay • 4 /6/2020 act HQi diing xet tuyin vien chzic nganh Giao duc va
Dao tgo Ngpc.14c)
Novi ding kg 14 'chin thudyng tru
Diem -
3 4 5
Rai Thi Ha 23/9/1986 Pluic Thinh-Ngoc 14c 66.5 60.0 55.0
Le Thi Ha 05/8/1990 Kien Tho-Ngoc 14c
M 24 Tang Thi Ha 22/6/1990 Nye Lien-Nye L4c
6 M 25 Le Thi Ha 25/01/1991 Thfiy Scm-Ngoc L4c 63.0
7 8
M 26 Nguyen Thi HE 09/5/1986 Kien Tho-NgocI4c 55.0
M 27 Bali Thi Hang 07/11/1982 Nguyet An- Nye 14c 69.0
9 M 28 Trinh Thi Hang 01/5/1986 Cao Thinh-Ngoc L4c 65.0
10 11 12
M 29 Tt•ng Thi Hang 04/8/1986 Minh San-Ngoc I4c 51.0
M 30
M 31
Pham Thi Hang 26/9/1992 Thachl4p-Ngoc I4c 74.5
13 14
M 32 Pham Thi Bich Hanh 10/10/1987 Thi TrAnNgoc L4c 89.5
M 33 TrAn Thi Hanh 10/10/1988 Lam San-Ngoc Lilc 60.0
15 M 34 Nguyen Thi Hanh 28/10/1981 Lam San Ngoc L4c 55.0
16 M 35 Nguyen Thi Hanh 18/7/1986 Thi Trin Ngoc 14c 55.0
17 M 36 Bui Thi Hao 20/3/1988 Ngoc Trung- Ng9c 14c 65.0
18 M 37 Nguyen Thi HO 01/5/1985 Lam San-Ngoc Lsic 70.0
19 M 38 Pham Thi Hien 10/9/1983 Lam San-Ngoc 1.4c 70.0
KET QUA 1(
UB C LAC HD CHITC NG DAO TAO
CONG HOA XA HOI CHt NGITTA VIVT NAM Dec lap- Tv do- H4nh pink
SAT HACH (VONG 2) KY XET TUYEN VIEN CHIC NGANH GIAO DVC VA. DAO TAO HUYtN NGQC LAC NAM 2020
PHONG SO 03- Bu6i chitu (Kh6i M6m non) (Kern Thong bcio so i /TB-HDXT ngay 04 /6/2020 mita H6i ceOng xet tuyin vien cluic ngtinh Giao dyc va
Dao tgo Ngoc L4c)
Warn sinh Noi (Tang kj, tic) khiiu
thu.ong trti Diem
M 42
M 43
Nguyen Thi Hien 03/8/1979 Phfing Minh-Ngic Lac 54.5 Nguyen Thi Hien 20/6/1985 Nguyet An- Ng9c Lac 54.5
DO Thi Thu Hien 26/3/1988 Nguyet An- Ng9c 14c 79.5 52.0 40.0
Le Thi Hien 05/4/1985 Van Am- Ng9c 14c
Biii Thi Le Hien 22/8/1983 Thi Teki Ng9c 14c
6
Quich Thi Hoa 20/8/1985 Ng9c Lien-Ng9c 14c 52.0
Philm Thi Hoa 03/9/1985 Phfic Thinh-Ng9c 14c 50.0
8 9
M 46 Pham TM Hoa 08/3/1984 Phimg Giao-Ng9c Lac 39.0
M 47 Le Thi Ma 05/7/1984 Kien Th9-Ng9c 14c 25.5
M 48
M 49
M 50
Quich Thi Bing 18/9/1984 Nguyet An- Ng9c Lac 75.5
13 M 51 Bili Thi Heng 02/01/1992 Kien ThQ-NgQc Lac 33.5
14 M 52 Phom Thi Hang 14/9/1985 Minh San-Ng9c Lac 25.0
15 16
Pham Thi Hue 05/6/1993 Lam San-Ng9c Lac 61.5
M 55 Le Thi Hue 26/7/1985 Lam San-Ng9c 14c 50.0
18
19
Phan Thi Huang 18/02/1984 PhAng Minh-NgQc 1.4c 50.0 ..b
QC LAC N CHU'C A DAO TAO
LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM D6c Tir do- Hanh pink
UB HD NG
t
KET SAT HACH (VONG 2) KY XET TUYEN VIEN CHITC NGANH GIAO DIX VA DAO TAO HUYtN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 04- Bulii chitu (Kh6i Warn non) (Kern Thong bolo s /TB-HDXT ngay 04 /6/2020 act Hai clang xet tuydn vien chirc ngernh Gicio due ver
Dao tgo Ngoc Lac)
HQ va ten h• x Ncri Bang 14 hi) khau
thtrong trti Di6
1
2
3
4
5
6
7
M 60
M 61
M 62
M 63 Pham Thi Hu?mg 13/11/1983 my Tan-Ng9c Lac 64.5
M 64 C6 Thi Hu?mg 01/6/1989 Ng9c Trung- NgQc Lac 52.0
8 M 65 Le Thi Huy 27/01/1985 Phimg Giao-Ng9c Lac 51.0
9
10
11
M 66 Ha. Thi Huy& 07/8/1984 Kien Th9-Ng9c Lac 61.5
M 67
M 68
Bui Thi Huyen 23/8/1983 Thi Tran Ng9c Lac 50.0
Pham Thi Huyen 10/9/1987 Thi TrAn Ng9c Lac 56.5
12 M 69 Nguyen Thi Huyen 10/02/1988 Lam San-Ng9c Lac 50.5
13 M 70 Le Thi Huyen 20/12/1982 Mang Minh-NgQc Lac 50.0
14
15
16
17
Biii Thi Huyen 19/6/1984 Van Am- NgQc Lac 52.0
NO Thi Lan 12/3/1986 D6ng Thinh-NgQc Lac 50.5
Quach Thi Lan 10/3/1987 L6c Thinh-Ng9c Lac 52.5
18
19
Pham Thi Ha Lan 20/10/1983 Van Am- NgQc Lac 50.0
SAT HACH (VONG 2) Id' XET TUYEN VIEN CHTTC NGANH GIAO DUC VA DA° TAO HUITN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 05- Bui chitu (Kh6i MAm non) (Kern Thong Lao se. /TB-HDXT ngay 64 /6/2020 clic: HOi dOng xect tuyen vien chew nganh Giao dyc va
Dao No Ngoc Lek)
nam sinh
.x m - phong van
08/3/1987 Lam Son-Ng9c Lac 50.5 08/10/1985
01/9/1991
Pham Thi LiZu
Pham Thi Loan
02/11/1984 My Tan-Ng9c Lac 74.5
27/10/1987 Ng9c San-Ng9c Lac 55.5
6 M 82 Pham Thi Luang 24/8/1985 TT Lam San- Th9 Xuan 58.0
7 M 83 Nguygn Thi Luu 13/7/1985 Ng9c Trung-Ng9c Lac 50.0
8
Trieu Thi Mai
Ha Thi Mai
12/02/1985 Thi TrAn Ng9c Lac 50.5
29/5/1985 Van Am- Ng9c Lac 56.0
12 M 88 Bui Thi Mau 10/12/1988 Li5c Thinh-Ng9c Lac 75.0
13 14
19
M 89 Pham Thi Minh 16/12/1985 Van Am- Ng9c Lac 50.0
M 90 M 91
Cao Thi Ma 15/5/1985 Ng9c Lien-Ng9c Lac 50.5
Pham Thi Nam 16/02/1986 Thi TrAn Ng9c Lac 51.5
Pham Thi Nga 26/03/1992 Thi TrAn Ng9c Lac 50.0
M 94 M 95
Bui Thi Hiing Nga 30/10/1991 Kien ThQ-NgQc 14c 51.0
Le Thi Nga 10/02/1988 Phimg Minh-Ng9c 14c 75.5 _ .4
CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIVT NAM DOc lip- Ttr do- Ranh phtiic
C LAC CHIC
A DA.° TAO
UB HD NG.OTH'G
QC LAC N CHtt A DA0 TAO
CQNG HOA XA IIQI CHU NGHIA VItT NAM DO 14p- Ti . do- Hanh phtic
KET SAT HACH (VONG 2) KY XET TUYEN VIEN CHITC NGANH GIAO DVC VA DA0 TAO HUYtN NGQC LAC NAM 2020
PHONG SO 06- Buil chitu (Kh6i MAm non) (Kern Thong bao so -71 /TB-HDXT ngizy Sit /6/2020 cfra HOi clang xet tuyn vien chirc nganh Giao dyc va
Dao tao Ng9c Lac)
thiriing trti van pitting van Ghi chit
1
2
M 98
M 99
Nguyen Thi Wing Nga 10/12/1989 Thi Tr& NgQc Lac 65.0 Nguyen Thi Ngan 07/4/1986 Thi Tr& Ng9c Lac 50.0
Cao Thi Ngoan 30/12/1985 Minh San-Ng9c Lac 50.0
Nguygn Thi NgQc 03/9/1984 Phang Gido-Ng9c Lac 50.0
5 6
Tran Thi NgQc 20/10/1987 Thi Tri'n NgQc Lac 51.5
7 8
9 10
M 105
M 106
Bili Thi Anh Nguyet 15/10/1988 Quang Trung- Ng9c Lac 55.0
Le Thi Nguyet 16/10/1989 Ng9c Lien-Ng9c Lac 60.0
Bui Thi Nhung 10/5/1985 Phan Minh-NgQc Lac 52.0
Vu Thi Nhung 14/3/1984 Minh San-Ng9c Lac 50.0
12 M 107 M 108 M 109
M 110
M 111
13 14
Biti Thi Oanh 03/5/1986 NgQc Trung- Ng9c Lac 50.0
M 112 Biti Thi Oanh 04/10/1986 Thi TrAn NgQc 14c 61.0
M 113 Le fling Phi 03/01/1986 Phimg Giao-NgQc Lac 65.0
19 M 114 Dang Thi Phong 22/8/1978 Ng9c Lien-Ng9c Lac 60.0
QC LAC N CHtfC A DAO TAO
CQNG HOA xx HQI CHID NGHIA VIET NAM Di:ic 14- Tv do- 11#nh pink
SAT HACH (VONG 2) Kt XET TUYEN WEN CHITC NGANH GIAO DUC VA DAO TAO HUYEN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 07- Buoi chieu (Khoi Mina non) (Kern Thong bao so /TB-HDXT ngay off /6/2020 czia H:Oi ddng xet tuyIn vien chziv nganh Giao dic vet
Dao tgo NgQc L'igc)
No'i dang Icji h6 khAu thuirng tr6
Diem phong van
G i chti
M 115 Le Thi Phuang 14/11/1990 Phung Minh-Ng9c Lac 27.0
M 116 Pham Thi Phwng 06/02/1990 Kien Th9-Ng9c I4c 53.0
3 M 117 Trail Thi Phugng 10/02/1983 Thi Tran NgQc Lac 50.5
4 M 118 Luang Thi Quyen 08/8/1989 Phimg Giao-Ng9c Lac 70.5
5 M 119 Pham Thi Quyen 27/02/1987 Van Am- NgQc Lac 50.0
6 M 120 Pham Thi Quyet 23/5/1989 Thlty Son NgQc I4c 50.0
7 M 121 Pham Thi QuSrnh 21/01/1989 Quang Trung-NgQc Lac 79.0
8 M 122 Trill Thi Sen 08/7/1984 NgQc Lien-NgQc Lac 50.5
9 M 123 Biti Thi Sinh 26/5/1983 LOc Thinh-NgQc Lac 52.0
10 M 124 Plgun Thi Sinh 01/01/1990 Thach Lap-NgQc Lac 50.0
11 M 125 Ng6 Thi San 08/9/1986 Phimg Minh-NgQc Lac 53.0
12 M 126 Le Thi San 15/10/1987 Phimg Giao-Ng9c Lac 55.0
13 M 127 Pham Thi Sy 20/4/1987 Cao NgQc- NgQc Lac 54.5
14 M 128 Le Thi Thanh 28/10/1990 NgQc Lien-NgQc 14c 50.0
15 M 129 Pham Thi Thanh 10/10/1985 Quang Trung-NgQc I4c 50.5
16 M 130 Pham Thi Thao 15/9/1992 Quang Tam-TP Thanh H6a 23.5
17 M 131 Phkun Thi Tho 04/01/1984 Cao NgQc- NgQc 14c 50.5
18 M 132 Le Thi Thoa 05/7/1983 Minh San NgQc I4c 62.5
. A _19_ M.133 Dm:mg Thi Thu 15/7/1993 Thi Trttn NgQc Lac 50.0
UB C LAC CONG HOA XA HO! CHU NC Ha VIET NAM HD X CHUC DO 14p- Tir do- Hwth pink ry
NGA si DA0 TAO
SAT HACH (VONG 2) ICY XET TUYEN VIEN CHGC NGANH GIAO DVC VA DA0 TAO HUYEN NGQC LAC NAM 2020
PHONG SO 08- Du& chieu (IQ& Main non) (Kern Thong biro se; /TB-HDXT ngay 0,4 /6/2020 ctia HQi clOng zit tuyin vien chzic nganh Gicro dyc vu
Dao tgo Ngpc Lcjc)
Noi Bang k5, ho khAu thuimg tru
Diem ph5ng van
G i chti
M 134 ____ M 135
Le Thi Thu 26/5/1982 Van Am- Ng9c L4c 50.0 _ _ Ha Thi Thu 09/4/1992 1.0c Thinh-Ng9c 14c 56.0
3
4
Rating Thi Thu 03/10/1981 LOc Thinh-Ngoc L4c 56.0
66.0 Nguyen Thj Thuan 12/01/1985 Lam Son-Ng9c L4c
5 M 138 Nguyen Thj Thuan 15/7/1983 Minh Tie'n-Ng9c L4c 52.0
6 M 139 Quach Thi Thvc 01/5/1987 Ngoc Lien-Nggc L4c 55.0 7 M 140 Pham Thi Thuang 20/12/1990 Phimg Minh Ngoc 14c 52.0 8 M 141 Le Thj Thucmg 09/8/1981 Thj Trin Ng9c I4c 60.0 9 M 142 Le Thi Thuang 19/8/1990 Nguy0t An- Noe 14c 54.0 10 M 143 Pham Thi Thity 30/11/1985 TT Lam San- Tho Xuan 50.0
11 M 144 Ducmg Thj Thu), 01/10/1986 Thi Trail Ng9c 14c 36.0
12 M 145 1311i Thi 'Thity 20/9/1986 Kien Thco-Npc 14c 50.0
13 M 146 DO Thj Thuy 06/3/1986 Kien Th9-Ng9c L4c 75.0
14 M 147 Main Thj Thily 15/01/1983 Thi TrAn Ng9c I4c 51.0
15 M 148 Mai Thi Thfiy 11/11/1985 Philng Giao-Ngoc L4c 69.0
16 M 149 Pham Thj Thity 25/10/1986 Thj Trim Ngoc L.Ic 50.0
17 _ M 150 Dinh Thj Thity 13/5/1984 Thachl4p-Ngoc 14c 50.0
18 M 151 Le Thj Ti6n 09/02/1983 NguAt An- Ngoc Lac 51.0
19 M 152 Luc Thi Titn 15/6/1984 Quang Trung-Ngoc 1.41c 50.0 .
GQC LAC N CHI C
VA DAO TAO
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA 'MT NAM DO Tir do- Hanh pink
RA SAT HACH (VONG 2) id( XET TUYEN VIEN CHUC NGANH GIAO DVC VA DAO TAO HUYtN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 09- Bag chitu MAm non) (Ken? Thong bac) sa 9 /TB-HDXT ngay ®l /6/2020 ciia Hoi dang xet tuyen vien chtiv nganh Giao dyc va
Dao tpo Ngpc Lac)
Noi clang 14, hi) khan thu?rng tra
Diem phong van
Ghi chii
M 153
M 154
Pharr Thi Tinh 19/9/1986 Ng9c Lien-Ng9c 14c 50.0 Ph4m Thi Tinh 08/10/1988 D6ng Thinh-Ng9c L4c 35.0
3 M 155 Bui Thi Tinh 04/8/1990 D6ng Thinh-Ng9c 14c 61.0 4 M 156 BIM Thi Trang 12/5/1988 Nguyet An- Ng9c 14c 30.0 5 M 157 La Thi Huy'an Trang 06/10/1991 Lam Son-Ng9c 14c 50.0
M 158 La Thi Tranh 15/7/1983 Van Am- Ng9c LO.c 51.0
M 159 Trinh Thi Trutmg 16/10/1986 Thi TrAn Ng9c 14c 55.0
8 M 160 Bui Thi Tit 04/4/1991 Quang Trung-Ng9c 14c 55.0
9 M 161 Quach Thi Tuyet 03/10/1987 Ng9c Lien-Ng9c 14c 50.0
10 M 162 Plwrn Thi Tuyet 20/11/1986 Thny Son-Ng9c 1,4c 60.0
11 M 163 Biii Thi Tuyet 17/5/1988 Tan-Ng9c 14c 41.0
12 M 164 Hoang Thi Van 12/12/1994 Lam Sam-Ng9c 14c 65.0
13 M 165 Pharn Thfiy Van 24/6/1986 Ng9c Lien-Ng9c 14c 50.0
14 M 166 Trieu Thi Vui 07/7/1984 Thi TrAn Ng9c L4c 50.0
15 M 167 Bui Thi Xuan 05/6/1985 Ng9c Lien-Ng9c 14c 55.0
16 M 168 Ha Thi Xuan 02/02/1993 Kien Th9-Ng9c I4c 20.0
17 M 169 Dinh Thi Yen 02/10/1980 Nguyet An- Ng9c 14c 51.0
18 M 170 Dinh Thi Yen 10/02/1986 Thi TrAn Ng9c Lac 50.0
19 M 171 Bui Thi Yen 18/11/1984 Nguyet An- Ng9c 1.4c 52.0
20 M 172 Quach Thi Yen 05/6/1987 Wong Thinh-Ng9c 14c 50.0
UB QC LAC HD N CH-6'C NG A DAO TAO
LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VICT NAM DO 14- Tv do- H9nh phtic
SAT HACH (VONG 2) Id( XET TUYEN VAN CHUC NGANH GIAO DUC VA DAO TAO HUYEN NGOC LAC NAM 2020
PHONG SO 10- Buili sang (Khoc i Tieu hoc) (Kem Thong bao /TB-HDXT ngay ell /6/2020 clic: HOi d'dng xet tuyjn vien chitc ngemh Giao dye vet
Dao tgo Ngoc Lik)
TT Ngay thang
m sinh H9 va ten a h• Noi cling 14 ho klAu
thwirng tru Diem
T 01 T 02 T 03 T 04
Nguyen Thi Lan Anh Pham Thi Bich
23/8/1991 Thi TrAn Thu&ng Xuan-Thanh Hoa 52.5 21/12/1983 Thi Trail NgQc Lac 26.0
85.0 Le Phucmg Dung 20/4/1 993 Kien ThQ - Ng9c Lac Le Thi Hoa 12/8/1985 Thuong Xuan-Thanh 116a 43.0
T 05 Le Thi Hucmg 13/4/1984 Minh Son-Ng9c Lac 31.5
6 T 06 T 07 T 08 T 09 T 10
Nguyen Thi Hucmg 15/3/1985 Thi TrAn Ng9c Lac 81.0
7 8
Phi Thi Thu Hucmg 08/8/1984 Lam Son-Ng9c Lac 20.0
9 10
&
T 11 T 12
Quach Thi Lanh 20/3/1991 Ng9c Lien-Ng9c Lac 41.0 55.0 Le Thay Lien 29/06/1992 Tan Phac-Lang Chanh
QC LAC N CHfrC A DAO TAO
LONG HOA XA HQI CHU NGHTA VItT NAM Hoc 114- Tu. do- 14nh pink
RA SAT HACH (VONG 2) KY XET TUYEN VIEN CHtrC NGANH GIAO DIX VA DAO TAO HUYtN NGQC LAC NAM 2020
PHONG SO 10- Buiii chieu (Khtoi Tieu hoc) (Kern Thong bao so /TB-HDXT ngay o4 /6/2020 act HOi dOng xet tuyjn vien chitc nganh Giao dye va
Daolgo Ngoc I4c)
nam sinh Noi ding 14 ho khAu
thwinig till Dam
chi,
1 T 13 Ha Thi Linh 11/9/1996 Kien Th9 - Ng9c Lac 72.0 2 3 4 5
6 7
T 16
T 17
T 18
Hoang Thi Nhung 05/6/1992 Thieu Thanh-Thieu Hoa 70.0 Pham Thi Nhung 21/3/1995 Thi TrAn Ng9c Lac 73.5 Iran Thi Tuyet QuStnh 23/3/1987 Thi TrAn Ng9c Lac 65.0 Pham Ng9c San 01/01/1985 Ng9c Lien-Ng9c Lac 68.0 Quach Van Thanh 12/01/1991 Ng9c Lien-Ng9c Lac 50.0
T 19 Le Thi Thu 25/12/1989 P. Dong Hai-TP Thanh Wm 38.5
8 T 20 Trinh Thi Thuan 17/9/1984 Thi Iran Ng9c Lac 52.0
9 10
T 21
T 22
La Thi Trutrng 16/10/1994 Thu6ng Xuan-Thanh Hoa 66.0
11 12 13
T 23
T 24 Cao Van `Fmk 07/10/1984 Thi T 'r•An Ng9c Lac 42.0
Pham Thi Ye'n 08/7/1997 Ng9c Lien-Ng9c Lac 43.0
T 25 Dtrcmg Thi Yen 15/8/1994 TInh Gia-Thanh FL% 32.0
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21