of 10 /10
UBND HUVeN VAN HO CQNG I-10A XA 1191 CHIJ NGHIA VICT NAM BCD ROI DIKING HE 2017 DOc 14p - Tkr do - Hank phtic 56: 01/KH - BCD Van 11a ngthy 20 thong 7 nom 2017 Kit HOACH Bili duiling thuiyng xuyen cho can bf) quan ly, giao vien he nam 2017 Can ca . Thong at s6 26/2012/TT-BGDDT ngay 10/7/2012 cua BO Gido dye va , Dao to ye .. ban hanh Quy che boi dtreMg thutng xuyen (BDTX) gido vier' mam non, pile thong vá gido dye thutng xuyen; Thong ar so 26/2015/TT- BGDDT ngay 30/10/2015 cua BO Giao dye va Deo tao ban hanh Chuang trinh bed (bang thutng xuyen can b6 quail 19 trutng tiéu h9c; Thong ttr so 27/2015/TT-BGDDT ngay 30/10/2015 coa BO Giao dye va Dao tao ban hanh Chuung trinh bôi clutng thuemg xuyen can , b() quan 19 trutng trung h9c ca trung hoc pho thong vã twang trung h9c pho thong có nhieu cap h9c. Can , cir Huang clAn s 28-HD/BTGTU ngay 07.6.2017 am Ban Tuyen gido tinh u9 \fa "Sof throng chinh he nom 2017 cho di ngil can biO quan 11), gitio vien cat: trwang pho thong vii trung tOrn gicio dye thwang xuyen nom 2017. Can dr K hoach s 1009/KH-SGDDT ngay 13/6/2017 cua SO Geo dye vã Dao tao tinh San La ve to chirc bôi dutng cho can b(5 quail 19, gido vien he nam 2017; CAn ctir Cong van sa, 1101/SGDDT-GDTH ngay 04/7/2017 ctia SO Giao due vã Dao tao tinh San La ve viec b6i dutng can be guar' 19, chuyen vien, gido vien nam 2017 cap tieu h9c; Can cir Cong van sa 1110/SGDDT : GDTrH ngdy 06/7/2017 cua Ser Giao dye va Dao tao tinh San La ye vie tap huan can be ? quan 19, gido vien cot can cap THCS he 2017; Can dr Ka hoach sa 19-KH/BTGHU ngay 10/7/2017 coa Ban Tuyen giao huyen ay ye Boi dunng chinh tri he cho di ngii can bO quan 19, gido vien nganh Gido dye va Dao tao huyen Van Ho nam 2017; CAn ,cir Quyat dinh sa , 1921/QD-UBND ngay 13/7/2017 coa. UBND tinh San La ve viec Ban berth Ke hoach thai gian nam hoc 2017 - 2018 doi voei giao dye main non, gido dye ph6 thong va gido dye among xuyen tinh San La; Can dr Thong bao so 342/TB/HU ngay 17/7/2017 cilia Ban thuoing vy Huyen üy va Kat luan tai Hi nghi Ban thuang vy Huyen Ay (ph/en clOt xuOt, ma rOng) ngay 13/7/2017; Thyt hien Quyet dinh sei 809/QD-UBND ngay 1 9/ 7/2017 ctia UBND huyen Van Ho ve viec thanh lap Ban Chi dao boi throng thutng xuyen cho can bQ quan 19, giao vien he nam 2017, 1

UBND HUVeN VAN HO CQNG I-10A XA 1191 CHIJ NGHIA VICT …pgdvanho.edu.vn/uploads/van-ban/files/kh-boi-duong-he-nam-2017.pdf · UBND HUVeN VAN HO CQNG I-10A XA 1191 CHIJ NGHIA VICT

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UBND HUVeN VAN HO CQNG I-10A XA 1191 CHIJ NGHIA VICT...

 • UBND HUVeN VAN HO CQNG I-10A XA 1191 CHIJ NGHIA VICT NAM BCD ROI DIKING HE 2017 DOc 14p - Tkr do - Hank phtic

  56: 01/KH - BCD Van 11a ngthy 20 thong 7 nom 2017

  Kit HOACH Bili duiling thuiyng xuyen cho can bf) quan ly, giao vien he nam 2017

  Can ca. Thong at s6 26/2012/TT-BGDDT ngay 10/7/2012 cua BO Gido dye va, Dao to ye .. ban hanh Quy che boi dtreMg thutng xuyen (BDTX) gido vier' mam non, pile thong vá gido dye thutng xuyen; Thong ar so 26/2015/TT-BGDDT ngay 30/10/2015 cua BO Giao dye va Deo tao ban hanh Chuang trinh bed (bang thutng xuyen can b6 quail 19 trutng tiéu h9c; Thong ttr so 27/2015/TT-BGDDT ngay 30/10/2015 coa BO Giao dye va Dao tao ban hanh Chuung trinh bôi clutng thuemg xuyen can ,b() quan 19 trutng trung h9c ca trung hoc pho thong vã twang trung h9c pho thong có nhieu cap h9c.

  Can ,cir Huang clAn s 28-HD/BTGTU ngay 07.6.2017 am Ban Tuyen gido tinh u9 \fa "Sof throng chinh he nom 2017 cho di ngil can biO quan 11), gitio vien cat: trwang pho thong vii trung tOrn gicio dye thwang xuyen nom 2017.

  Can dr K hoach s 1009/KH-SGDDT ngay 13/6/2017 cua SO Geo dye vã Dao tao tinh San La ve to chirc bôi dutng cho can b(5 quail 19, gido vien he nam 2017;

  CAn ctir Cong van sa,1101/SGDDT-GDTH ngay 04/7/2017 ctia SO Giao due vã Dao tao tinh San La ve viec b6i dutng can be guar' 19, chuyen vien, gido vien nam 2017 cap tieu h9c;

  Can cir Cong van sa 1110/SGDDT:GDTrH ngdy 06/7/2017 cua Ser Giao dye va Dao tao tinh San La ye vie tap huan can be? quan 19, gido vien cot can cap THCS he 2017;

  Can dr Ka hoach sa 19-KH/BTGHU ngay 10/7/2017 coa Ban Tuyen giao huyen ay ye Boi dunng chinh tri he cho di ngii can bO quan 19, gido vien nganh Gido dye va Dao tao huyen Van Ho nam 2017;

  CAn ,cir Quyat dinh sa , 1921/QD-UBND ngay 13/7/2017 coa. UBND tinh San La ve viec Ban berth Ke hoach thai gian nam hoc 2017 - 2018 doi voei giao dye main non, gido dye ph6 thong va gido dye among xuyen tinh San La;

  Can dr Thong bao so 342/TB/HU ngay 17/7/2017 cilia Ban thuoing vy Huyen üy va Kat luan tai Hi nghi Ban thuang vy Huyen Ay (ph/en clOt xuOt, ma rOng) ngay 13/7/2017;

  Thyt hien Quyet dinh sei 809/QD-UBND ngay 19/7/2017 ctia UBND huyen Van Ho ve viec thanh lap Ban Chi dao boi throng thutng xuyen cho can bQ quan 19, giao vien he nam 2017,

  1

 • Ban Chi dao boi duang thuang xuyen cho can b6 quart 19, gido vien he nam 2017 ban hanh Ke hoach to chat boi duerng cho can be quan ly, gin° vien

  he nam 2017 nhu sau:

  I. MIX DICH, vtu cAu 1. Myc dich

  - NhAm bei du-Ong cho gin() vien, can be quan 19 gide dyc nganh Giao dye va Dao to huyen nam vang nhang nal dung co ban cUa Bang trong cac ket luan,, nghi quyet duct thOng quan tai Hi nghi Ian thir at, Ian thir nam Ban Chap hanh Trung urang Dang khOa XII, nhang van de meri can quan tarn ye kinh te, chinh tri, xã hi cUa Trung uang, ctia tinh tren ca sia do van dyng sang tao, pho hprp vao cOng tac giang day, nang cao chat lugng giao dyc va you cau phat trien giao dyc dm dia phuong.

  - Tap huan cho di rigQ giao vien, can be quan lY trong h thong giao dyc

  quec dan cac van de ve chuyen mon, nghiep ,vy hang nam theo ke hoach,

  nhiem vy nam hpc 2017 - 2018, dap Ung you cau doi mai can ban, toan din gido dyc va dao tao. Nang cao nang Luc nghe nghiep, pham chat dao dot dm giao vien va can be quail 19 giao dyc de dap ung, yeu cau cua chuan nghe

  nghiep va tieu, chuan chat danh nham thtic hien tat cac nhiem vy cua hang

  chirc danh nghe nghiep.

  - Vic bed duang tap trung vao nang cao nang Ikrc nghe nghiep, pham chat dao dire dia gido vien va can h quan 19 ,gido dyc de dap Ung you cau cüa chuan nghe nghiep va tieu chuan chat danh nham dux hi "en tot cac nhiem vy dm hang chirc danh nghe nghiep. Can thuc hien nghiem tac viec danh gia theo, chuan

  nghe nghiep, lam can cur de cá nhan dE xuat cac nei dung boi dung thiet thuc,

  hieu qua.

  2. Vett cliti

  - To chat cac lop tap huan nghiem Lac, thiet thkrc va hieu qua.

  - Vic hgc tap, boi throng ducc trien khai teri can be quan 19, giao vien cac

  cap hoc trong man huyen; nei dung bei duang thiet thkrc, cap nhat ducc cac thong tin, kien thin: mai, pha hgp vori cac doi tugng can be quan 19, gido vien nganh Gido dye va Dao tao cfm huyen trong giai doan hien nay.

  - Vic Iva ch9n nei dung, chuyen de bei &rang can chii 9 Ikra chon nhang nal dung, chuyen de gan veri dinh huang del mori chuorng trinh, sach gido khoa va pita hgp vori dac Ulu cua timg mOn hpc, cap hpc trait tinh thAn chi dao thkrc hien nhiem vy cua cac cap hoc, bac hoc, the nei dung trien Ichai cüa cac chuong trinh,

  du an.

  - Cac don vi trutng hpc, ca nhan tham gia ceing tac phyc vy, bao ye cho dgt tool duang he 2017 thyc hien nghiem toe nhiem vy dugc giao.

  NQI DUNG BOI DCONG

 • 1. 061 ttnyng bid duiTng

  Can be quart IY, gido vien, nhan vin cac truang Mam non, Tieu hoc, Truang Pho thong c6 cap TF1CS, Truang THPT va Trung tarn gide) dye nghe nghiep - Gido dyc thuang xuyen trail dia ban huyen.

  2. Ni dung latii duli•ng

  2.1. 13;di dwang chinh tri

  2.1.1. NOi dung

  Chuyen de 1: Cac van de 19 luOn ca ban va nhang diem med trong Nghi guy& Hi nghi Ian tha tu va Hi nghi Ian tha atm Ban Chap hanh Trung ucmg Wang khoa XII.

  Chuyen Nhang van de kinh te - xa hi dia phuang va nghi guy& dai hi, chuang trinh Ice hooch hanh deng cüa clang be huyen.

  Chuyen de 3: Hoc top va lam theo tu tuemg, (too dire, phong each He Chi Minh narn 2017 ye phong, chong suy thodi tuang chinh tri, dao clac, loi song "us dien bier)", "ty chuy8n boa" trong nei be.

  Chuyen de 4: Lanh dao, quan 19 doi mai can ban, toan din gido ,dge va dao too dap ang yeu cau c6ng nghiep h6a, hien di bOa trong dieu kien nen kinh te thi truang dinh huang xa hei chü nghia \fa hi nhOp quec te.

  Chuyen de 5: Tu tuang He Chi Minh voi dei med can ban, toan din gido dye Viet Nam.

  Chuyen de 6: Canh along 4.0 va nhong vAn de (tat ra di voi gido dye Viet Nam hien nay; met so thong tin thei sir trong nuot, quirk té trong thai gian visa qua.

  2.1.2. Thai gian, ma diem, thei.nh 'than

  * Lop A:

  - Thai gian: 02 ngay (02 - 03/8/2017)

  - Dia diem: Hi truang Khach son Thao Nguyen Resort - Trott khu 32 - Thi tran Ming truong Mc Chau - Huyen Mee Chau - Ural San La.

  - Thanh phan: Can be quan ly, gido vien, nhan vien cac truemg PM.' thong c6 cap THCS, truang THPT Mc Ho; truang TF1PT Van He va Trung tarn gido dye nghe nghiep - Gido dye thuemg xuyen trail dia ban huyen.

  - Bao cao vien: Cap huyen

  - Teng se ngual tham du: 398

  * Lev B:

  - Thai gian: 02 ngay (04- 05/8/2017)

  - Dia diem: twang Khach san Thao Nguyen Resort - Tiêu khu 32 - Thi tran Nang truang Mec Chau - Huyen Mc Chau - tinh San La

  3

 • - Thanh phan: Can be quan 19, gido viên, nhan vier) cac truong MAn mon.

  - Tong so ngual tham du: 315

  - Bao cao vien: CAp huyen

  * Lop C:

  - Thai gian: 02 ngay (09-10/8/2017)

  - Dia diem: Hi truang Khach sari Thao Nguy8n Resort - Tieu khu 32 - Thi tran Wing truang Mc Chau - Huyen Mc Chau - tinh San La.

  - Thanh phan: Can be quart 19, gido vien, nhan vien cac twang Tieu h9c. - TOng sA nguai tham du: 520.

  - Bao cao vien: CAp huyen.

  * Lap D:

  - Thai gian: 02 ngay (07- 08/8/2017)

  - Dia diem: Elei truang Khach sari Thao Nguyen Resort - Tieu khu 32 - Thi trAn Wing true:mg Mc Chau - Huyen Mc Chau - tinh San La.

  - Thanh phan: Can be. quail 19, Cha tich &Ong doan ca sa, tA twang to chuyen mon cac [man* Main non, Tieu hoc, Phe th6ng c6 cap THCS, THPT MOc Ha, THPT Van Ho vá Trung tarn gido dye nghe nghiep - Gido dye thaang xuyen tren dia ban huyen.

  - T6ng sA ngueri tham du: 238

  - Bao ea° vien: Clang vien mai tir Trung uang.

  2.1. Bai throng chuyen nuin

  2.2.1. Gicio dyc main non

  - Thanh phan: Toan the can b6 quan 19 va gido vien cac truang main non trong huyen.

  - SA lugng: 315 hoc vien chia thanh 02 larp.

  - Nei dung bAi throng:

  + Dao dire dm gido vien mArn non trong gin() dye tre main non. + lieu chuan xay dung bila an ban tra cho tre mam non.

  + Phoi hgp vOl cha mc trong gido dye hea nhap tre tnam non khuyet tat.

  • + TA chirc chain soc, nuoi duang, ve sinh va darn bao an toan cho tre cm alai nha tre.

  + Ciao dye nghe thuat cho tre mAu giao qua hog dOng trái nghiem truang mam non.

  4

 • + Giao vien mAm non 118 trçi tre trong giai doan chuyen tip ftr marn non len deli hoc.

  + K9 nang quan sat coa tre

  +,Cac van ban quy pham phap luAt, van ban chi ciao cua nganh v githo dye mam non.

  * Lap IVIAm non 1:

  -Thai gian: 03 ngay (11; 14; 15/8/2017)

  - Dia diem: Hi truang Khach san Thao Nguyen Resort - Tieu khu 32 - Thi tran Nong truang MOc Chau - Huyen MOc Chau - tinh San La.

  - Thanh phan: Can b9 quart 19, gido vien cac twang mam non Ching Yen; Chieng Khoa; Chieng Xuan; Lien Haa; Long Luong; Mtrang Men; Muang Te; Quang Minh.

  * Urp IVIAm non 2:

  - Thai gian: 03 ngay (16- 18/8/2017)

  - Dia diem: Hi truang Khach san Thao Nguyen Resort - Tieu khu 32 - Thi trail Ming trutng Mc Chau - Huyen Mc Chau - tinh San La.

  - Thanh phan: Can be, quan 19, gido vien cac truorng mam non Suei Bang; Song Khaa; Tan Xuan; To Mita; Van Ho; Xuan Nha; Hoa Dao; Hoa Mai.

  2.2.2. Gloo dyc tiou h9c

  , 2.2.2.1. Chuyen de 1: Danh gia h9c sinh Tieu hpc; nang cao nang luc ra dE kiem tra dinh kY cho giao vien theo thong tu so 22/2016/TT-BGDDT ngay 22/9/2016.

  - Thai gian: 02 ngay (ngeo) 14 - 15/8/2017).

  - Dia diem: Trutng Tieu hoc Van H.

  -Thanh phan: Mi twang gm 01 CBQL (Hi6u trwang hoc ph() Hi6u trusang phy mach chuyen mon), 05 giao vien (/6 khoi inteng c6 hong ly.c) tong so 96 ngueri.

  - Giang vien: Chuyen vien, cot can Phang GD&DT.

  - SO lop: 02 lop.

  2.2.2.2. Chuyen de 2: DM mai Phuong phap day h9c, hinh that to chive hoat d9ng day h9c, doi mai hinh thirc sinh hot chuyen mon.

  - Nei dung 1: Duy Tieng Viet lop 1-CNGD

  + Thai gian: 02 ngay (ngdy 16- 17/8/2917)

  + Dia diem: Twang Tieu h9c Van HL

  5

 • + Thanh phAn: Mai twang gam 01 CBQL (Hieu trumeng hok phó Hieu trtrangphy trcich chuyen InOn), the gide vien day lop 1-CNGD tong so 110 nguti.

  +Giang view Chuyen vien, cat can phong GD&DT.

  + S lap: 03 lop.

  - Ni dung 2: Day h9c theu phtrung pita') Ban thy min bOt

  + Thai gian: 02 ngay (ngay 18- 19/8/2017) + Dia diem: Trueyng Tieu hoc Van H.

  + Thanh phan: Mai twang gam 01 CBQL (Hieu trtrang ho'ac phd Hieu trtrang phy trcich chuyen 'non), 05 gin() vien (le kit& truzing c6 Wing lyv) tong so 96 ngueri.

  + Gang vien: Chuyen vien, cat can Phong GD&DT.

  + SO lap: 02 lap.

  - NW dung 3: 06i mal sinh hoat chuyen mOn

  + Thai gian: 01 (ngay 21/8/2017)

  + Dia diem: Trutng Tieu h9c Van Ha.

  + Thanh phan: Mai twang gam 01 CBQL trtrang hclac pito Hieu trvong phy trcich chuye.n mon), 5 gido vien khOi trwang co nang ltrc) tong so 96 ngueri.

  + Giang vien: Chuyen vien, cOt can Phong GD&DT.

  + SS lop: 02 lop.

  2.2.3. Gicio dyc TI-/C'S

  2.2.3.1. Chuyen de 1: Dal mei kiern tra danh gia.

  + Theri gian: Ng-ay 09/8/2017

  + Dia diem: Twang THCS Van FM.

  + Thanh phan : Can ha quell ly, gido vien cac tnimg ph a thong ca cap THCS.

  + Sa luang tham gia 347 ngueri ved 14 lop.

  2.2.3.2. Chuyen de 2: Doi mai phuong phap day h9c theo dinh hutng phat trien nang luc hoc sinh.

  + Thai gian: Ngay 10/8/2017

  + Dia diem: Trueng THCS Van Ha.

  + Thanh phAn: Can b0 quanlY, gido vier' cac truing pha thong co cAp THCS.

  + SA ltrang tham gia 347 nguti voi 14 lap.

  2.2.3.3. Chuyen de 3: Trien khai mo hinh truang h9c mai lap 8

  6

 • + Thei gian: Ngay 11/8/2017

  + Dia dim: Trutng THCS Van He.

  + Thanh phan: Can be quan 15', gido vien the trueng có cap THCS .

  + S6 Krung tham gia 347 ngued voi 14 lop.

  - Trian khai tap huan nei dung khac theo quy dinh cna B6 Giao dyc \id Dao tao (se có throng don cy the salt).

  2.2.4. Gido dyc Trung h9c Phe thong

  Gido dyc PhO thong Trung hoc thvc hien theo Ka hoach ctia Se Gido dyc va Dao tao tinh San La.

  HI. TO CHCC THIJC HICN

  I. Phong Giao dyc vã Dao tao

  - Tham muu cho UBND huyen thanh lap ,Ban Chi dao,bei dueng he nam 2017; phoi hop vai the ban, nganh lien quan de xay dyng ke hoach; chiu trach nhiem to chirc, chi dao quan the lop bed dueng he theo dung ké hoach.

  - Dv tra kinh phi phyc vy ding tac boi duung can be (plan ly \fa gido vien he 2017 theo quy dinh hien hanh.

  - Be tri hoe vien, lop hoc, dia dim, thari gian hoc cua tong lep cho pha hop va có lich boi dueng cy the cna timg bac h9c, cap h9c.

  - Thanh lap Tieu ban nei dung, Tieu ban co se vat chat. Cac nail ban can cCr vao Ice hoach cna Ban Chi ciao giao nhiem vii cho the thanh vier), giang vien chuan bi chu dao cac nei dung boi dueng darn bao thyt hien theo dung ke hoach bei difeng.

  - CO ká hoach chuan bi ve ding tac bao ve, phyc vii cho the khu \ivy dat lep hoc, la dau mai tang hop kian cCia cac thanh vien Ban chi dao, UBND huyen va SO Giao dyc va Dao tao ye dien bien caa cac lop bôi duang.

  2. Phong Tai chinh - Ke hoych

  -.} Tham muu cho Ban Chi dao be chi nguen da cAp kinh phi dam bao cho viec to dint b6i &rang cho can be quan IY, gido vien he 2017.

  - Hueng dn cac co quan, dun vi có lien quan thanh, quyat toan kinh phi theo quy dinh.

  3. Van phong HDND - UBND huy0

  -136 tri xe den, dua giang vien mei t& Trung uang.

  4. Cac truivng MArn non, Tien hoc, truirng phi:i thong co cAp THCS

  - Hieu truang cac don vi twang h9c co trach nhiem thong bao tei man the can be, giao vien va nhan vien ye Ka hoach boi dtreing thuang xuyen cho can be quan giao vien he 2017 &la Ban Chi dao, phan cong can be, giao vien quail

  7

 • 19 di no] dia trutng trong suet the(' gian tham gia b6i duang tai huyen ding nhu tai dun vi twang; giao trach nhiem cho gido_vien tham gia nghien dru, thao luan, rat kinh nghiem vá thyt hanh theo hutng dan cUa gilt° vien cot can.

  - Dal veri cac twang doge chen vi tri dat lop bei_duang can to dieu kin ye case). vat chat vá phyc vy cho lop h9c din ra dung ke hoach.

  , - Hieu twang cac dun vi tiudng hoc chiu trach nhiem guan triet tai man the can be, gido vien va nhan vien tham gia boi &rang he nghiem tac, thyc hien day du clic nei guy, guy dinh cüa phap luat ye trot ty an wan xã hi va an man giao thong.

  5. ,Trutng THPT Mee Hy, truirng THPT Vfin H6, Trung tam giao dye nghe nghiep - Ciao dye thuirng xuyen

  Hieu truang can ca. vao Ke hoach boi du-Ong thuang xuy8n cho can be quail 19, giao vien he 2017 dm SO. Giao dyc vã Dao tao Sun La ch6 deng xay dyng kê hoach b6i dutng giao vien trong he dia don vi, bao cao Ban Chi ciao to chirc (van 19 qua trinh nghien dru, hec tap boi ,duang cho giao vien thuec don vi; phoi hop voi Phong Gido diric vá Dao to de trien lchai, thyc hien nei dung Bei dutng chinh tri cho can be, giao vien, nhan vien.

  6. Met s6 quy dinh ehung

  - Thin gian lam viec tai cac lop bai dutng:

  + Buei sang: lir 7h30' den 11h30'

  + BuOi chieu: Tr 13h45' den 17h00'

  (Mai buói h9c nghi giOi lao 02 Ian vol Mal gian mji Mn la 15'

  - Ciao vien nghi hoc tai cac lop tap trung phai di don xin nghi phep, co xac nhan ctia Hieu trutng gal cho Ban guar, 19 lap hoc ,trutc mei buoi hpc (Quan lop h9c nhOn don gtel to' thy kj)ctia Ban chi rigs° de tong Op).

  - Can be, giao vien tham gia lap boi dutng di ding gio, thing dia diem lop guy dinh, khi den lap ngai clang vi tri theo guy dinh caa Ban quail 19 lop, khong nOi chuyen rieng, khong st:r dyng din thoai, khong lam viec rieng anh huang den lop.

  - Nha truang cu nguti phy trach, chiu trach nhiem kiem tra, don (lac, quart 19 vã phi hop yai Ban quart 19 harp h9c cham ding hang ngay, nep bang cham cong ye Ban guan19 lop sau m6i dot hoc.

  - Ban Quail ly lop h9c co trach nhiem to chirc, chi dao de lop h9c co day da co so vat chat, dap Ong yeu cau day vá hoc.

  - Vic bOi Wittig tai traang, Hieu trutng cac dun vi twang h9c chiu trach nbiem truck Ban chi, dao Nth phong Gil() dyc va Dao to ye viec to chac, guan 19, thyc hien KO hach bOi du-Ong thuang xuyen cho can be quail 19, gido vien he 2017.

  8

 • TM.BAN CHI 030 TRIAING BAN

  -1\14 bai thu hooch chinh tri ye Ban Tuyen gido huyen ay huyen Van Ho cham nhat ngay 30/08/2017.

  - Trong qua trinh thkrc hien neu có \Luang mac, can bat) cao kip thai ye Thuang true Ban Chi dao (Ca awn thuOing trtec: PhOng Gigo dye và Dao huyen Van Ho theo so din thogi 0212.85.86.888).

  Tit day la Ke hooch bOi throng thuang xuyen cho can bo quasi 19, giao yien he 2017, Ban Chi dao boi &fang thuang xuyen can be guar' 19, gido yien he nam 2017 huyen Van Ho you cau cac thanh yien trong Ban Chi dao to chirc that hien; Hieu twang cac dun yi truang hpc trien khai nOi dung ke hooch den Wan the can bO, glob \den yd nhan vien caa dan vj minh \fa to chat thkrc hien thing quy dinh./.

  Nol - Sâ GD&DT San La (Bic); - Thuong trvc Huylen Cly (Bic), - Thuang trvc HDND Iniy0 (B/c); - Thanh vien BCD; - Cite dan vi truthig 119c, - Website Phong GD&DT ; - Luu: VT,GD.

  PHO CHU TICH UBND HUYCN Luirng Thi Hien

  9

 • .b •

  nAniV.

  00000001000000020000000300000004000000050000000600000007000000080000000900000010