of 2 /2
UBND HUYEN Quae OAI PHONG GIAo DlJC vA DAo T ~o S6: ;10~/GD&DT VIv tang cirong bao v~, cham soc tre em trong dai dich Covid-19 va phong chong tai nan, thuong tich, dU6i mroc tre em trong mila he CONG HoA xA HOI CHiJ NGHiA VIET NAM . . . DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Qu6c Oai, ngay1l. thang 7 nam 2021 Kinh giri: - Hieu tnrong cac tnrong Mam non, TiSu hoc, Trung hoc co sa; - Chu cac nhom tre, lap mftu giao dQc lap trong toan huyen, Thuc hien Cong van s6 694IUBND-LDTB&XH ngay 22/3/2021 cua UBND huyen Quoc Oai vS viec tang cuong cac bien phap phong, chong tai nan thuong tich cho tre em; Cong van s6 1732IUBND-LDTBXH ngay 16/6/2021 cua UBND huyen Quoc Oai vS viec tang cuong bao ve, cham soc tre em trong dai dich Covid-19 va phong chong tai nan, thirong tich, du6i mroc tre em trong mua he; Cong van s6 04IBA TGT ngay 0217/2021 cua Ban an toan giao thong huyen Quoc Oai vS viec tang cirong tuan tra, kiem soat, xu ly nghiem vi ph~m quy dinh dQimil bao hiSm khi di mo to, xe gin may, xe d~p di~n. Phong Giao d\lC va Dao t~o Qu6c Oai dS nghi cac nha truOng, ca sa giao d\lCtren dia ban Huy~n thl,lc hi~n t6t mQt s6 nQi dung sau: 1. Tiep t\lC thvc hi~n nghiem Chi thi s6 23/CT -TTg ngay 26/5/2020 cua Thu tu6ng Chinh phu vS vi~c tang cUOngcac giai phap dam bao thl,lc hi~n quySn tre em va bao v~ tre em, d~c bi~t chu trQng cong tac phong ngua tai n~n, thuang tich cho tre em; Tiep t\lC thl,lc hi~n co hi~u qua Chi thi s6 13/CT-UBND ngay 10/6/2016 cua UBND thanh ph6 vS vi~c tang cUOng chi d~o, thl,lc hi~n phong, ch6ng tai n~n, thuang tich va du6i nuac cho hQc sinh, tre tren dia ban Thanh ph6; Cac van ban chi d~o cua cac c~p vS cong tac phong, ch6ng dich Covid-19; Cac van ban chi d~o cua Phong GD&DT vS tang cUOng dam bao an ninh tr~t tl,l, an toan truOng hQC,an toan giao thong, phong ch6ng tai n~n thuang tich, phong ch6ng dU6i nuac tre em, phong ch6ng dich b~nh trong truOng hQc. 2. DAy m~nh cong tac truySn thong, giao d\lc nh~m nang cao nh~n thuc, trach nhi~m cua cac ca quan, t6 chuc, nha truOng, gia dinh va ban than tre em vS phong, ch6ng tai n~n thuang tich noi chung, du6i nuac tre em, tai n~n giao thong, tai n~n do rai nga tu khu chung cu, nha cao t~ng noi rieng. Tang cUOngtuyen truySn, v~n dQng gia dinh thuOng xuyen quan tam, giam sat tre em, d~c bi~t trong thai gian tre duQ'c nghi he, mua mua bao; chu dQng dua tre di hQc bai, hQc ky nang trong moi truOng nuac; ph6 bien kY nang vS phong, ch6ng tai n~n thuang tich tre em cho dQingu can bQ, giao vien, nhan vien, cha m~ tre va tre em.

UBND HUYEN . HoA xA CHiJ NGHiA VIET. NAM PHONG GIAo …

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UBND HUYEN . HoA xA CHiJ NGHiA VIET. NAM PHONG GIAo …

Page 1: UBND HUYEN . HoA xA CHiJ NGHiA VIET. NAM PHONG GIAo …

UBND HUYEN Quae OAIPHONG GIAo DlJC vA DAo T~o

S6: ;10~/GD&DTVIv tang cirong bao v~, cham soc tre em trongdai dich Covid-19 va phong chong tai nan,thuong tich, dU6imroc tre em trong mila he

CONG HoA xA HOI CHiJ NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc

Qu6c Oai, ngay1l. thang 7 nam 2021

Kinh giri:- Hieu tnrong cac tnrong Mam non, TiSu hoc, Trung hoc co sa;- Chu cac nhom tre, lap mftu giao dQc lap trong toan huyen,

Thuc hien Cong van s6 694IUBND-LDTB&XH ngay 22/3/2021 cuaUBND huyen Quoc Oai vS viec tang cuong cac bien phap phong, chong tai nanthuong tich cho tre em; Cong van s6 1732IUBND-LDTBXH ngay 16/6/2021 cuaUBND huyen Quoc Oai vS viec tang cuong bao ve, cham soc tre em trong daidich Covid-19 va phong chong tai nan, thirong tich, du6i mroc tre em trong muahe; Cong van s6 04IBA TGT ngay 0217/2021 cua Ban an toan giao thong huyenQuoc Oai vS viec tang cirong tuan tra, kiem soat, xu ly nghiem vi ph~m quy dinhdQimil bao hiSm khi di mo to, xe gin may, xe d~p di~n.

Phong Giao d\lC va Dao t~o Qu6c Oai dS nghi cac nha truOng, ca sa giaod\lCtren dia ban Huy~n thl,lc hi~n t6t mQt s6 nQi dung sau:

1. Tiep t\lC thvc hi~n nghiem Chi thi s6 23/CT -TTg ngay 26/5/2020 cuaThu tu6ng Chinh phu vS vi~c tang cUOngcac giai phap dam bao thl,lc hi~n quySntre em va bao v~ tre em, d~c bi~t chu trQng cong tac phong ngua tai n~n, thuangtich cho tre em; Tiep t\lC thl,lc hi~n co hi~u qua Chi thi s6 13/CT-UBND ngay10/6/2016 cua UBND thanh ph6 vS vi~c tang cUOng chi d~o, thl,lc hi~n phong,ch6ng tai n~n, thuang tich va du6i nuac cho hQc sinh, tre tren dia ban Thanh ph6;Cac van ban chi d~o cua cac c~p vS cong tac phong, ch6ng dich Covid-19; Cacvan ban chi d~o cua Phong GD&DT vS tang cUOng dam bao an ninh tr~t tl,l, antoan truOng hQC, an toan giao thong, phong ch6ng tai n~n thuang tich, phongch6ng dU6inuac tre em, phong ch6ng dich b~nh trong truOng hQc.

2. DAy m~nh cong tac truySn thong, giao d\lc nh~m nang cao nh~n thuc,trach nhi~m cua cac ca quan, t6 chuc, nha truOng, gia dinh va ban than tre em vSphong, ch6ng tai n~n thuang tich noi chung, du6i nuac tre em, tai n~n giao thong,tai n~n do rai nga tu khu chung cu, nha cao t~ng noi rieng. Tang cUOng tuyentruySn, v~n dQng gia dinh thuOng xuyen quan tam, giam sat tre em, d~c bi~t trongthai gian tre duQ'c nghi he, mua mua bao; chu dQng dua tre di hQc bai, hQc kynang trong moi truOng nuac; ph6 bien kY nang vS phong, ch6ng tai n~n thuangtich tre em cho dQi ngu can bQ, giao vien, nhan vien, cha m~ tre va tre em.

Page 2: UBND HUYEN . HoA xA CHiJ NGHiA VIET. NAM PHONG GIAo …

--------------- ---

2

3. Cac nha tnrong c~n chu trong viec giao due, pho bien cho h9C sinh vSphong, chong duoi mroc, phong, chong tai nan giao thong trong dip he; d~c bietla quy dinh khi dQi mii bao hiSm khi tham gia giao thong bang mo to, xe g~nmay, xe dap dien; tang cirong phoi hop gitra nha tnrong, hrc hrong chirc nang vagia dinh h9C sinh trong viec quan ly, giao due h9C sinh chap hanh nghiem cac quydinh cua phap luat vS bao dam tr~t nr, an toan giao thong.

4. Thuong xuyen ra soat, phat hien kip thai cac khu Vl)'Cthuong xay ra tainan hoac co nguy co xay ra tai nan nhu: ao, he" song ngoi, khu Vl)'Cmroc sau,nguy hiem, cac cong trinh xay dung dang thi cong, khu chung cu, nha cao t~ng...dS co bien phap chu dong phong ngira, dam bao an toan cho tre em nhu lam raochan, biSn canh bao chi d~n...

5. Ti@pWc ph6i hqp ch~t che voi cO'quan y t@t~i dia phuang dS triSn khaithl)'c hi~n hi~u qua cac bi~n phap bao dam an toan truoc tinh hinh dich Covid-19diSn bi@nphilc t~p. Cac truOng h9C, cO'sa giao d\lc bao cao cac truOng hgp FO,Fl, F2, F3 (theo m~u dinh kern), gui vS email cua Phong GD&DT truoc 15hOOh~ng ngay.

6. Bao cao kip thai nhUng Sl)'vi~c b~t thuOng (n@u co) xay ra t~i nhatruang, cO'sa giao d\lc vS Phong GD&DT qua email: [email protected].

Phong Giao d\lc va Uao t~o yeu c~u cac dan vi truang h9c, cac cO'sa giaod\lc nghiem tuc triSn khai thl)'c hi~n cac nQi dung tren·/.~/.v

Nui nhiin:- UBND huy~n; (Dd baa caa)- Uinh d~ophong GD&DT;- Cae bQph~n CM PGD&DT;- Luu: VT.