6
UBND HUYN CAN GlO CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM HO! BONG TUYEN DUNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc VIEN CH1C NAM 2015 S: ?6 /HDTDVC Cdn GO, ngày .5A tháng 7 nám 2015 THONG BAO Ni dung phông van xét tuyn viên chirc sir nghip giáo diic và Trung tam Day nghê nám 2015 (giáo viên nhân viên thir vin tru'o'ng hoc) Can cü Ke^ hoch so^ 139/KH-UBND ngày 30 tháng 6 11am 2015 cüa Uy ban nhân dan huyn ye tuyên dung viên chrc nàm 2015 và Thông báo so 44/TB-UBND ngày 01 tháng 7 näm 2015 cUa Uy ban nhân dan huyn ye tuyên dung viên chüc trong các dun vi sr nghip cong lp näm 2015; Hi dng tuyn diing viên chirc thông báo ni dung phOng van xét tuyên viên chüc sir nghip giáo diic näm 2015 (giao viên vâ nhân viên thu vin tri1ng hoc) nhu sau: I. BOI VOl GIAO VIE R N: 1. Giáo viên mâm non: a) Phinphóng vtn kiln tlu'rc chung: - Mitc tiêu cüa giáo diic mm non; - Yêu cu ve^ ni dung, phucing p'háp giáo diic mm non; Quy djnh th?ñ gian lam vic, thyi gian nghi cüa giáo viên mâm non; - Gi& dy cüa giáo viên mm non; - Nhim v11 cüa giáo viên mm non; - Cáo hành vi giáo viên và nhân viên không duçic lam; - DanE giá kt qua nuOi duOng, chäm soc, giáo diic tré em; - Quyn cüa viên chüc v8 hott dng ngh nghip; - Quyn cüa viên chirc v8 hoat dc)ng kinh doanh và lam vic ngoài thyi gian quy djnh; - Nghia vi i i cüa viên chüc trong hott dng nghe^ nghip; - NMng vic viên chüc không dugc lam; - Ni dung dánh giá viên chirc. * Tài 1iu 1/ian, khãophin phông van kiln thz'rc cluing: - Ludt Giáo dic nàm 2005 và Ludt Giáo diic süa di, bô sung näm 2009; - Ludt Viên chirc näm 2010; - Thông tu s6 48/201 1/TT-BGDDT ngày 25 tháng 10 näm 2011 cüa B Giáo diic và Dào to Quy djnh chê Q lam vic dôi vói giáo viên mâm non;

UBND HUYN CAN GlO CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT … nh bn tin/2015-7/1.Thong bao... · - Thông tu so 58/201 1/TT-BGDDT ngày 12 tháng 12 näm 2011 ... - Quy& djnh s6 11/2010/QD-UBND

  • Upload
    haque

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

UBND HUYN CAN GlO CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM HO! BONG TUYEN DUNG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc

VIEN CH1C NAM 2015

S: ?6 /HDTDVC Cdn GO, ngày .5A tháng 7 nám 2015

THONG BAO Ni dung phông van xét tuyn viên chirc sir nghip giáo diic và Trung tam

Day nghê nám 2015 (giáo viên và nhân viên thir vin tru'o'ng hoc)

Can cü Ke^ hoch so^ 139/KH-UBND ngày 30 tháng 6 11am 2015 cüa Uy ban nhân dan huyn ye tuyên dung viên chrc nàm 2015 và Thông báo so 44/TB-UBND ngày 01 tháng 7 näm 2015 cUa Uy ban nhân dan huyn ye tuyên dung viên chüc trong các dun vi sr nghip cong lp näm 2015;

Hi dng tuyn diing viên chirc thông báo ni dung phOng van xét tuyên viên chüc sir nghip giáo diic näm 2015 (giao viên vâ nhân viên thu vin tri1ng hoc) nhu sau:

I. BOI VOl GIAO VIER N:

1. Giáo viên mâm non:

a) Phinphóng vtn kiln tlu'rc chung:

- Mitc tiêu cüa giáo diic mm non;

- Yêu cu ve^ ni dung, phucing p'háp giáo diic mm non;

Quy djnh th?ñ gian lam vic, thyi gian nghi cüa giáo viên mâm non;

- Gi& dy cüa giáo viên mm non;

- Nhim v11 cüa giáo viên mm non;

- Cáo hành vi giáo viên và nhân viên không duçic lam;

- DanE giá kt qua nuOi duOng, chäm soc, giáo diic tré em;

- Quyn cüa viên chüc v8 hott dng ngh nghip;

- Quyn cüa viên chirc v8 hoat dc)ng kinh doanh và lam vic ngoài thyi gian quy djnh;

- Nghia viii cüa viên chüc trong hott dng nghe^ nghip;

- NMng vic viên chüc không dugc lam;

- Ni dung dánh giá viên chirc.

* Tài 1iu 1/ian, khãophin phông van kiln thz'rc cluing:

- Ludt Giáo dic nàm 2005 và Ludt Giáo diic süa di, bô sung näm 2009;

- Ludt Viên chirc näm 2010;

- Thông tu s6 48/201 1/TT-BGDDT ngày 25 tháng 10 näm 2011 cüa B Giáo diic và Dào to Quy djnh chê Q lam vic dôi vói giáo viên mâm non;

- Van ban h9p nht so 05/VBHN-BGDDT ngày 13 tháng 2 näm 2014 cüa Bô Giáo die vâ f)âo tao hçp nhât Quyêt djnh ye Diêu 1 truông mâm non (hop nhât các van ban quy pham pháp 1ut quy djnh ye Diêu 18 tnthng Mâm non gôm: Quyêt djnh so i 4/2008/QD-BGDDT ngày 07 tháng 4 näm 2008, Thông tu so 44/2010/TT-BGDDT ngày 30 tháng 12 närn 2010, Thông tu so 05/201 1/TT-BGDDT ngày 10 tháng 02 näm 2011 và Thông tu so 09/2015/TT-BGDDT ngày 14 tháng 5 11am 2015 cüa Bô Giáo diic vâ Dào tao);

- Thông tu s0^ 09/2015/TT-BGDDT ngày 14 tháng 5 nàm 2015 cüa B Giáo dçic vâ Dâo tao si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Diêu 18 triRing mâm non ban hành kern theo Quyêt djnh so 14/2008/QD-BGDDT, dã dugc sira dôi, bô sung tai Thông tu so 44/201 0/TT-BGDDT và Thông tu so 05/2011 /TT-B GDDT cüa BO Giáo due vâ Dào tao.

b) Phn phóng van chuyên môn, ngh4p vy: thirc hành giâng day:

- Chucng trInh Giáo diic mm non (chuang trInh khung) cüa B6 Giáo diic và Dào tao ban hành kern theo Th6ng tu sO 1 7/2009/TT-BGDDT ngày 25 tháng 7 nàm 2009 cña B6 truO'ng B6 Giáo dic và Dâo tao;

- Thông tu sA 23/201 0/TT-BGDDT ngày 22 tháng 7 näm 2010 cüa B Giáo diic và Dào tao ban hành quy djnh ye B6 chuân phát triên tré em nãm tuôi.

2. Giáo viên tiêu hoc:

a) Phinphöng vain kiln thá'c chung:

- Mic tiêu cüa giáo due Vit Nam;

H thong giáo due quc dan, các co s& giáo due pM thong;

- Nhim vii cüa giáo viên tiu hoc;

- NIhim v11 cüa giáo viên lam chü nhim 1&p;

- Quyn cüa giáo viên tiu hQc;

- Các hành vi giáo viên tiu hoc không duçic lam;

- Dinh mirc tit day cüa giáo viên tiu hoc và giáo viên lam Tng phi tráchDôi;

- Ni dung dánh giá hoc sinh tiu hoc;

- Quyn cüa viên chüc ve hoat dng ngh8 nghip;

- Quyn cüa viên chüc v hoat dng kinh doanh và lam vic ngoài thôi gian quy djnh;

- NghTa vii cüa viên chirc trong hoat dng nghe^ nghip;

- Nhng vic vién chüc khOng dugc lam;

- Ni dung dáiih giá viCu chcrc.

*Tài llii tharn A-hdo piun phóng vn kiln thá'c chung:

- Ludt Giáo due nàm 2005 và Ludt Giáo due süa dôi, bô sung nàrn 2009;

- Ludt Viên chirc nàrn 2010;

2

- Thông tu s 28/2009/TT-BGDDT ngày 2 ltháng 10 nAm 2009 cüa Bô Giáo diic và Dào tao ye Quy djnh chê Q lam vic dôi väi giáo viên ph6 thông;

- Thông tu so^ 4112010/TT-BGDDT ngây 30 tháng 12 nàm 2010 cüa Bô Giáo dc và Dào tao ban hânh Diêu 18 truông tiêu hoc;

- Thông tu sé, 50/2012/TT-BGDDT ngày 18 tháng 12 nàm 2012 cüa B Giáo diic và Dao tao ye süa dôi, bô sung Diêu 40; bô sung Diêu 40a cüa Thông tu so 41/2010/TT-BGDDT;

- Thông tu so^ 30/2014/TT-BGDDT ngày 28 tháng 8 nàm 2014 cüa B Giáo diic và Dào tao ye ban hành Quy djnh dánh giá hçc sinh tiêu hoc.

b) Phânphóng van chuyên môn, nghip vu: thirc hành giãng day:

- Dé,i vi giáo viên dy nhiu môn: Chuang trInh hin hành, sách giáo khoa mon toán và Tiêng Vit cüa các khôi lap cap Tiêu h9c.

- Dôi vôi giáo viên ting Anh: Family and Friends (1-5); Tiêng Anh 3, 4, 5;

- D65 vri giáo viên the^ due: Chuang trInh hin hành.

3. Giáo viên trung h9c co' s& (THCS):

a) Phan phông On kimn thic ch ung:

- Miic tiêu cüa giáo due Vit Nam;

- He^ thng giáo diic que dan, các Ca sà giáo diic pho^ thông;

- Nhim v11 cüa giáo viên truang trung h9c;

- Nhim vi cüa giáo viên lam chü nhim hrp;

- Quyn cüa giáo viên trung hoc, giáo viên chü nhim;

- Các hành vi giáo viên không ducyc lam;

- Nhim vu cüa giáo viên b6 mOn và giáo viên chü nhim;

o - Dinh müc ti& day cüa giáo viên THCS và giáo viên lam Tng phii trách Dôi;

- Mic dick, can cr và nguyen tc dánh giá, xp loai hçc sinh;

- Quyn cüa viên chrc v8 hoat dng ngh6 nghip;

- Quyn cüa viên chüc v hoat dng kinh doanh và lam vic ngoài thai gian quy djnh;

- Nghia vii cüa viên chirc trong hoat dng nghê nghip;

- Nhüng vic viên chüc không duçc lam;

- Ni dung dánh giá viên chirc. * Tài lieu tham khdopIiinphöng vain kiln iliac chung.

- Ludt Giáo duc nàm 2005 và Ludt Giáo due süa dôi, b6 sung näm 2009;

- Ludt Viên chi'rc nàm 2010;

- Thông tu so^ 28/2009/TT-BGDDT ngày 21 tháng 10 11am 2009 cüa Bô Giáo due và Dào tao ye Quy dinh ché do lam vic dôi vôi giáo viên phô thông;

3

- Thông tu si 12/201 1/TT-BGDDT ngày 28 tháng 3 näm 2011 cüa Giáo duc va Dào tao ban hânh Diêu lê trrnmg trung hçc co si, trumg trung hoc ph thông va tri.thng phô thông có nhiêu cap hçc;

- Thông tu so 58/201 1/TT-BGDDT ngày 12 tháng 12 näm 2011 cüa B Giáo dye và Dào to ye ban hành Quy ché dánh giá, xêp lo?i h9c sinh THCS Va hoc sinh THPT.

b) Phan phóng vin chuyên môn, nghip vu:

Thirc hành giãng dty chtrcing trinh hin hành, sách giáo khoa cüa các khôi lap cap THCS theo vi trI däng k dic tuyên.

4. Giáo viên Trung tam Dy nghê:

a) PhEnphóng vain kiln thá'c chung:

- Yêu cu ve ni dung, phuong pháp dy ngh;

- Quy djnh v chucmg trInh, giáo trmnh giãng day ngh;

- Các hânh vi giáo viên không duqc lam;

- Cong nhtn t& nghip cho nguai hoc nghe^ trInh Q so cap;

- Nhim vi, quyn cüa giáo viên dy ngh;

- Quyn cüa viên chüc v6 hot dng ngh8 nghip;

- Quyn cüa viên chüc ve hot dng kinh doanh vâ lam vic ngoài thii gian quy djnh;

- Nghia vu cüa viên chrc trong hott dng ngM nghip;

- Nhftng vic viên chüc không duçic lam;

- Ni dung dánh giá viên chrc. * Tài lieu tham khãophnphóng win kiln thá'c chung:

- Ludt Giáo dic näm 2005 vá Ludt Giáo dic s'ra di, bo^ sung nãm 2009;

- Ludt Viên chüc nãm 2010;

- Quy& djnh s6 14/2007/QD-BLDTBXH ngày 24 tháng 5 näm 2007 cña B6 Lao dông - Thuong binh và Xã hi ban hành Quy chê thi, kiêm tra và cong nhn t& nghip trong dy ngh6 h& chInh quy;

- Quy& djnh s6 11/2010/QD-UBND ngày 14 tháng 9 näm 2010 cüa Uy ban nhân dan huyn Can Gia ye ban hành quy chê to chc và hot dng cüa Trung tam Diy nghê huyn Can Gia.

b) PIin phông yIn chuyên môn, nghip vu:

Thrc hânh giâng dy chucing trInh hin hành.

II. DO! VOl NH AN VIEN THU VIiN:

1. Phan phóng van Kin thfrc chung:

- Quyn cüa viên chiirc ve^ hot dyng ngh6 nghip;

- Quyn cüa viên chac v hot dng kinh doanh và lam vic ngoài thi gian quy djnh;

ri

- Nghia vi cüa viên chüc trong hott dng nghe^ nghip;

- Nhüng vic viên chirc không duçyc lam;

- Ni dung dánh giá viên chüc.

- Tiêu chun ve^ sách, báo, tap chi, bàn d, tranh ánh giáo diic, bang dia giáo khoa;

- Tiêu chun ve ca sô vat chAt;

- Tiêu chuAn v6 th chrc và hot dng;

- Tiêu chuAn ve quail 1 thu vin;

- Danh hiu thu vin và quy trInh cong nhn; * Tài 1iu tham khão phân phông vAn kin thü'c chung:

- Ludt Viên chirc 11am 2010;

- Quyt djnh s6 01/2003/QD-BGDDT ngày 02 tháng 01 nAm 2003 cüa B truOng B6 Giáo d%ic và Dào t?o ye vic ban hành Quy djnh ye tiêu chuAn thu vin tru&ng phô thông;

- Quyt dnh s6 01/2004/QD-BGDDT ngày 29 tháng 01 näm 2004 cüa B truOng BO Giáo diic và Dào tio ye sira dôi bô sung Quyêt djnh so 01/2003/QD- BGDDT ngày 02 tháng 01 näm 2003 cüa B6 tru&ng Bi Giáo dye và Dào t.o ye vic ban hành Quy djnh ye tiêu chuân thu vin trthng phô thông.

2. Phân phông vAn Chuyên môn, nghip vii:

- S6 tay cong tác thu vin truäng hoc;

- U'ng diving cong ngh6 thông tin Strong Cong tác quãn l thu vin tnthng hoc.

Lu'u j:

- Ngui dir tuyn bc thäm d phOng vAn và chuân bj ni dung trâ li trong th?i gian tôi da là 15 phüt, sau do trInh hay và trâ li trçrc tiêp dê phOng van trong1thii gian tôi da là 15 phüt.

- Ngtthi dir tuyn không duçc mang bAt cü tài lieu nào vào phOng phóng van. DOi vOi ngui dir tuyên O vi trI giáo vien, chi dugc sà dung sách giáo khoa do Ban Kiêm tra, sat hach chuân bj trong phân phóng van thirc hành giâng day./.

Noin/zân: - Thiing trrc Uy ban nhân dan huyn; - Thành viên Hi dng tuyn dicing viên chtrc 2015; - Thành viên Ban Kirn tra sat bach närn 2015 cña sr nghip giáo due (Phang Giáo due và Dào t.o; PhOng Ni vu); - LDVP-TH(Th); - Liru: VT, NV,Th.0 -

TM. HOl BONG -

CHU iTCH UBND HUYN LC Minh Dung

5